שם הכותב: תאריך: 17 מאי 2013

יסודות החשבונאות א' שיעור 9 – 7.5.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן

בהמשך לשיעור 8, מודל הערכה מחדש: במידה ובחרנו לרשום את הנכסים לפי מודל ההערכה מחדש, עלינו להחליט החלטה נוספת –

כאשר נרצה להתאים את מחיר העלות המקורית של נכס מסוים להערכת שוויו כל תקופת שערוך חשבונאית, ישנן 2 דרכים להגיע לשווין, כאשר שתיהן מהוות משחק של הוצ' הפחת :

 1. איפוס הפחת – נטו
 2. פיחות פרופורציונאלי – ברוטו

לאחר שהחלטנו באיזו גישה (נטו/ברוטו), נבחר אחת מ-2 הגישות לטיפול בקרן הערכה מחדש ובהוצאות הפחת באופן שוטף:

א.      גישה 1 – חישוב הוצאות הפחת לפי הנכס המשוערך. קרן הערכה מחדש נשארת – ללא שינוי במהלך חיי הנכס ומועברת לעודפים כאשר הנכס נגרע.

כל שנה

כשהנכס נגרע

ח' הוצאות פחת

ז' פחת נצבר

ח' קרן הערכה מחדש

ז' עודפים

ב.       גישה 2 – חישוב הוצאות הפחת לפי הנכס המשוערך. קרן הערכה מחדש מוקטנת אל מול העודפים בסכום ההפרש בין פחת עלות היסטורית לבין פחת הנכס משוערך. קרן הערכה מחדש מועברת לעודפים בקצב הפחתת הרכוש הקבוע בגינו הקרן.

 • יש לשים לב, אם השערוך בוצע על קרקע לעולם לא ניתן לבחור בגישה זו כי הקרקע אינה מופחתת ולפיכך קרן הערכה מחדש תועבר לעודפים בעת הגריעה בלבד.

ח' הוצאות פחת

ז' פחת נצבר

ח' קרן הערכה מחדש

ז' עודפים

 שאלה מס' 2, מודל הערכה מחדש

חברת עומר בע"מ ת. הקמה , ביום הקמתה רכשה החברה 2 מכונות בעלות של 150,000 ש"ח כ"א.

 • החברה מפחיתה את המכונות בשיטת הקו הישר, אורך החיים הכלכלי של המכונות הינו 10 שנים, וערך גרט אפס.
 •  החברה מציגה את קבוצת המכונות בספרים בשיטת הערכה מחדש, בתדירות של אחת לשנה. החברה נוקטת בגישה על פיה הפחת שנצבר מוצג מחדש באופן יחסי לשינוי בערך הספרים ברוטו של הנכס (הגישה הפרופורציונלית).
 •  קרן הערכה מחדש מועברת לעודפים בעת גריעת הנכס.

 תאריך שווי הוגן למכונה אחת

31/12/2010- 140,000

31/12/2011 – 80,000

2010:

פקודת קנייה – ח' מכונות, ז' מזומן – 300k

הוצ' פחת – ח' הוצ' פחת, ז' פחנ"צ- 300k/10 = 30k

כלומר, לפי מודל העלות – העלות המופחתת לשנה זו : 300k-30k=270k

נתון לנו כי החברה עובדת לפי מודל הערכה מחדש, ובשנה זו השווי ההוגן לכל מכונה הינו 140k, ביחד – 280k. נצטרך לטפל בהפרש זה (10k) ß נצטרך להעלות את העלות המקורית של הנכס ושל פחנ"צ, ע"מ להגיע לעלות מופחתת בסוף השנה ל-280,000 ₪, וזאת בגישת הפחת הפרופורציונלי :

נוכל למצוא בשתי דרכים: המטרה הינה להגיע ל – 10%, שכן עלות המכונה 300k והפחת 30k

1.        = 311,111 280k *   (על כן עלות הנכס תעלה בהפרש זה)

2. = 31,111           280k *  (על כן פחנ"צ יעלו בהפרש זה)

ח' עלות מכונה 11,111

ז' פחנ"צ 1,111

עלות

פחנ"צ

עלות מופחתת

311,111

31,111

280,000

ז' קרן הערכה מחדש – 10,000

מאזן לסוף 2010 :

הוצ' פחת (דוח רווח והפסד) – ח' הוצאות פחת 30,000

2011: כביכול – נכס בעלות 311,111 ₪

ח' הוצ' פחת, ז' פחנ"צ – 280,000/9 = 311,111/10 = 31,111

                                                        עלות מופחתת חלקי 9 שנים (10 שנים, חיי הנכס, פחות שנה שעברה)

עלות מופחתת של הנכס לסוף 2012: 311,111-62,222= 248,889, כאשר השווי ההוגן של המכונות 160k,  ירידה בשווי של הנכס!!! אם יש ירידה, הירידה תלך לנכס והפסד – אלא אם יש קרן הון משנה קודמת.

לכן, אלו השלבים בהם נפעל:

 1. נאפס את קרן ההערכה מחדש (בדוגמה שלנו, קיים לנו קרן הערכה מה-2010 בסכום 10k).
 2. נפחית מהעלות המופחתת את סך הירידה כתוצאה משלב 1(בדוגמה שלנו- 248,889-10,000=238,889).
 3. נמצא באופן פרופורציונלי את ההפרש, להקטין את עלות הנכס ולהגדיל את הפחת נצבר. את ההפרש נחשב לפי התוצאה בשלב 2.

מה הרעיון? 10,000 – יפחית את קרן ההערכה מחדש, ואת השאר בדוח רווח והפסד. הירידה בטוטאל :

248,889 – 160,000 = 88,889

 1. 238,889* = 12,500 (יקטין את העלות)
 2. 238,889* = 2500 (יגדיל את פחנ"צ)

ח' פחנ"צ 2500

ח' קרן הערכה מחדש 10,000

ז' עלות 12,500

ח' הפסד מירידת ערך, ז' הפרשה לירידת ערך – 78,889

מאזן 2011:

עלות

ניכוי פחנ"צ

ניכוי הפרשה לירידת ערך

עלות מופחתת

298,611

59,722

78,889

160,000

הגענו למטרה-לשווי ההוגן!

כעת, נפתור את אותה השאלה לפי שיטת איפוס הפחת (נטו)=

2010:

ח' מכונות, ז' מזומן – 300,000 ₪

ח' הוצ' פחת, ז' פחנ"צ – 30,000 ₪

הערכה מחדש –

 1. נרצה שהפחת הנצבר יהיה 0, על כן נאפס את הפחת הנצבר בדיוק בפחת הנצבר לאותה שנה.
 2. ההפרש בין העלות המקורית לעלות שווי ההוגן.

לפני

שינוי

אחרי

300,000

(20,000)

280,000

(30,000)

30,000

0

270,000

ß 10,000

280,000

ח' פחנ"צ 30,000 ₪

ז' נכס 20,000 ₪

ז' קרן הערכה מחדש 10,000 ₪

2011:

ח' הוצ' פחת, ז' פחנ"צ – 280,000/9=31,111

לפני

שינוי

אחרי

280,000

(41,111)

248,889-10,000= 238,889

(31,111)

31,111

0

248,889

ניכוי שלß 10,000+78,990

160,000

ח' פחנ"צ 31,111

ז' עלות 41,111

ח' קרן הערכה מחדש 10,000

ח' הפסד, ז' הפרשה – 78,889

שאלה 3 – הערכה מחדש

חברת "אנרגיה ירוקה בע"מ הוקמה ביום 30/6/2009 .

 1. ביום 30/6/2010 רכשה החברה יחידה סולארית להפקת אנרגיה מאור השמש בעלות של

35,000 ₪ , אורך הים הכלכלי של היחידה הסולארית הינו 10 שנים, מופחתת בשיטת הקו הישר.

החברה מעריכה את ערך הגרט של היחידה בשיעור של 20% מעלותה. יחס נשאר קבוע בכל הערכה מחדש.

 1.  החברה מציגה את היחידה הסולארית בספרים בשיטת הערכה מחדש, בתדירות של אחת לשנה. בגישה של איפוס הפחת הנצבר, קרן הערכה מחדש מועברת לעודפים בקצב הפחת.
 2. תאריך שווי הוגן

31/12/2010- 36,180

31/12/2011- 30,825

31/12/2012- 24,000

 1.  ביום 30/6/2012 שינתה החברה את שיטת הפחת לשיטת האחוז מהיתרה הפוחתת שכן לדעתה הוא משקף באופן נאות יותר את אופן השימוש בנכס. כמו כן העריכה החברה באותו היום כי אורך חיי הנכס מאותו מועד הוא 7.5 שנים.

2010:

ח' רכוש קבוע, ז' מזומן – 35,000 ₪

ח' הוצ' פחת, ז' פחנ"צ – 1,400 ₪

לפני

שינוי

אחרי

35,000

1,180

36,180

(1400)

1400

0

33,600

2,580

36,180

ח' עלות 1,180 ₪

ח' פחנ"צ 1,400 ₪

ז' קרן הערכה מחדש 2,580 ₪

עלות

ניכוי פחנ"צ

עלות מופחתת

36,180

0

36,180

מאזני –

רווח והפסד: קרן 2580, הוצ' פחת 1400

2011:

ח' הוצ' פחת, ז' פחנ"צ – (36,180-7000)/9.5=3,072

ח' קרן, ז' עודפים – 272 ₪

איך נגיע לסכום זה?

 1. זהו ההפרש בין הוצ' הפחת שהיו לחברה אילולא הייתה משתמשת בשיטת הערכה מחדש לבין ההוצאות לפי פחת לפי השערוך שלו. הפחת הרגיל: (35,000-7000)/10=2800 ß

3,072- 2800= 272

 1. רלוונטי רק לשיטת הפחת קו ישר, הסכום של קרן ההערכה חלקי אורך השנים שנותר – 2580/9.5= 272

לפני

שינוי

אחרי

36,180

5,355

30,825

(3,072)

3,072

0

33,108

ß 2,283

30,825

נבדוק את קרן ההערכה, ע"מ לבדוק כמה נוכל לנכות :

2,580 – 272 = 2,308 נוכל לנכות את כל הקרן על ההפרש

ח' פחנ"צ 3,072

ח' קרן 2,283

ז' עלות 5,355

עלות

ניכוי פחנ"צ

עלות מופחתת

30,835

0

30,825

מאזני –

רווח והפסד – קרן 25, הוצ' פחת 3072

2012: תחילה נטפל בשינוי אומדן-

אורך חיים חדש = 8,  שינוי שיטת פחת = אחוז מהיתרה הפוחתת, עלות = 30,825

חישוב עלות הפחת =  ^1- = 16.91%

ח' הוצ' פחת, ז' פחנ"צ – 30,825*16.91%= 5214

מה שנותר לעשותß ליישם את מודל הערכה מחדש, ואת פקודת היומן ח' קרן, ז' עודפים (ההפרש בין הפחת המקורי לבין הפחת לפי השערוך, מחושבים שניהם לפי שיטת אחוז מהיתרה הפוחתת).

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 

לסיכום שיעור 2

 

 תשע × 2 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים