שם הכותב: תאריך: 21 מאי 2013

סעיף 96- חילוף נכסים

הסעיף מעניק הקלה לנישום ומאפשר לו שלא לשלם מס על רווח הון כולו או חלקו במכירת נכס וזאת אם רכש נכס אחר לחילוף הנכס שנמכר. המונל "חילוף" אינו מוגדר בפקודה אך הנושא נידון בפסיקה. בפס"ד צ'רני ובפס"ד יוסף אהרון, נקבע שעל מנת להחליט האם הנכס החדש נועד להחליף את הנכס הישן, יש לבדוק האם הנכס החדש מבצע לפחות את הפעולות שביצע הנכס הישן.

תנאי הסעיף:

כדי שהסעיף יחול, נדרש שיתקיימו חמשת התנאים הבאים:

  1. הנכס הנמכר הוא נכס בר פחת
  2. הנכס החדש (יכול להיות גם משומש) הוא לחילופו של הנכס הישן.
  3. תקופת ההחלפה היא הרכישה של הכנס החדש והיא תהיה עד 12 חודשים לאחר מכירת הנכס הישן או עד 4 חודשים לפני המכירה של הישן.
  4. ממכירת הנכס נבע רווח הון.
  5. מחיר הרכישה של הנכס החדש > יתרת המחיר המקורי (י.מ.מ) של הנכס הישן.

בהתקיים כל התנאים, רשאי הנישום לבקש שרווח ההון ממכירת הנכס הישן יהיה רק הסכום שבו עודפת התמורה ממכירת הנכס שנמכר על המחיר של הנכס שרכש.

דוגמא

נכס ישן נמכר תמורת 11 אלף ₪. ימ.מ- 7,000 ₪. מכאן נסיק כי רווח ההון הינו 4,000 ₪.

עלות הנכס החדש היא:

א.      6,000 ₪.

ב.      12,000 ₪.

ג.       8,000 ₪.

מקרה א'- המחיר הנכס החדש (6,000) < יתרת מחיר מקורי נכס ישן (7,000), לכן תנאי 5 אינו מתקיים והסעיף אינו חל.

 

מקרה ב'- מחיר הנכס החדש (12,000) > מיתרת מחיר מקורי נכס ישן (7,0000). כיוון שכל חמשת תנאי הסעיף מתקיים, סעיף 96 חל ולכן הנישום רשאי לבקש לא לשלם מס על רווח הון. במידה והנישום החליט לא לשלם מס על כל רווח ההון, המחיר המקורי של הנכס החדש יהיה:

12,000

מחיר חדש

(4,000)

הסכום שלא שילם עליו מס – סעיף 96

8,000

מחיר מקורי של נכס חדש- מתוקן

 

מקרה ג'- מחיר הנכס החדש (8,000) > מיתרת מחיר מקורי נכס ישן (7,0000). כיוון שכל חמשת תנאי הסעיף מתקיים, סעיף 96 חל ולכן הנישום רשאי לבקש לא לשלם מס על רווח הון.

עודף התמורה:

11,000

תמורה ממכירת נכס ישן

(8,000)

מחיר נכס חדש

3,000

עודף תמורה

כיוון שיש עוף תמורה של 3,000, הנישום רשאי לבקש לשלם מס על רווח הון בסך 3,000 ₪ במקום על רווח הון בסך 4,000 ₪.

דוגמא 2

נכס נרכש ב- 1.1.2000 בעלות של 100,000 ₪, פחת 10%.

הנכס נמכר ב- 31.12.04 תמורת 90,000 ₪.

ביום 1.1.05 נרכש נכס לחילוף הנכס הקודם בעלות של 125,000 ₪, פחת של 10%.

ב- 1.1.06 הנכס החדש נמכר תמורת 127,500 ₪.

11/99

100

11/04

120

11/05

120

מדדים:

 

 

 

 

 

 

מכירת נכס א'- 31.12.04

שלב א'- חישוב רווח הון

תמורה

90,000

עלות

100,000

פ.נ

(50,000)

י.מ.מ

(50,000)

רווח הון

40,000

שלב ב'- מציאת סכום אינפלציוני וריאלי

י.מ.מ.מ

י.מ.מ

(50,000)

סכום אינפלציוני

10,000

סכום ריאלי

30,000

 

שלב ג'- חישוב מס על רווח הון

רווח הון אינפלציוני- פטור ממס היות שנמכר לאחר 1993.

רווח הון ריאלי

עד למועד הקובע- 49%

מהמועד הקובע- 25%

12,000

רכישת נכס חדש- 1.1.05

יש לבדוק האם מדובר בהחלפת נכסים בהתאם לסעיף 96, ולכן נבדוק את התקיימותם של חמשת התנאים:

  1. הנכס הינו נכס בר פחת
  2. נאמר כי הנכס הוא לצורך חילוף
  3. החילוף הנכס נעשה בתקופת הזמן הנדרש בסעיף
  4. נבע רווח הון מהמכירה
  5. מחיר החדש: 125,000 > י.מ.מ של הישן 50,000

ניתן לראות כי כל התנאים מתקיימים ולכן הסעיף חל.

נבדוק האם התמורה עודפת.

90,000

תמורה

(125,000)

מחיר נכס חדש

אין עודף

כיוון שאין עודף הנישום רשאי לא לשלם מס על כל רווח ההון. אילו הנישום החליט לא לשלם מס על כל רווח ההון הריאלי (30,000), אזי העלות של הנכס החדש צריכה לעבור תיקון:

125,000

עלות מקורית

(30,000)

סכום רווח הון ריאלי שלא שולם עליו מס

95,000

מחיר נכס חדש

 

מכירת הנכס החדש- 1.1.06

שלב א'- חישוב רווח הון

תמורה

127,500

עלות

95,000

פ.נ

(9,500)

י.מ.מ

(85,500)

רווח הון

42,000

 

שלב ב'- מציאת סכום אינפלציוני וריאלי

י.מ.מ.מ

י.מ.מ

( )

סכום אינפלציוני

0

סכום ריאלי

42,000

 

שלב ג'- חישוב מס על רווח הון

רווח הון אינפלציוני- פטור ממס

רווח הון ריאלי- ברמה העקרונית, שיעור מס רווח ההון היה צריך להיות בשיעור של 20%. לאור העובדה שמדובר במכירת נכס שנקנה לחילוף של נכס ישן, שבעת מכירתו של הנכס הישן היה רווח הון ריאלי עד המועד הקובע, שהיה חייב בשיעור מס שולי ולא שולם עליו מס שולי (כיוון שלא היה עודף ודחינו את כל רווח ההון).  תתבצע החלוקה הבאה:

רווח הון ריאלי מהנכס הישן עד למועד הקובע-

מס שולי של שנת 2006

18,000

רווח הון ריאלי על הנכס החדש-

מס בשיעור של 20%

24,000

סעיף 27- חילוף נכסים

הסעיף מתיר לנישום שעוסק בעסק או במשלח יד שהוציא בשנת המס סכום מסוים לחילוף מכונות וציוד שמשמשים באותו עסק או משלח יד, ניכוי עד גובה מסוים. הסעיף הופך הפסד הון שנוצר לנישום ממכירת הנכס הישן להוצאה מוכרת, דהיינו להפסד פירותי.

השוואה בין סעיף 27 לסעיף 96:

סעיף 96

סעיף 27

הנכס

בר פחת

מכונות וציוד (אינו חל על רכב פרטי)

מקור ההכנסה

כל מקור

עסק/ משלח יד

תקופת החלפה

4 חודשים לפני או

12 חודשים אחרים

כנראה באותה שנת מס

חילוף

נדרש שיהיה חילוף

נדרש שיהיה חילוף

תנאי טכני

עלות חדש > י.מ.מ ישן

אין

רווח/הפסד הון

רווח הון ממכירת הישן

הפסד הון ממכירת הישן

פגיעה במחיר המקורי של החדש

יש

אין

דוגמא

הנישום מכר נכס ישן תמורה 50 ₪.  מחיר הנכס המקורי הינו 100 ₪. הפחת הנצבר הינו 30 ₪.

חישוב רווח הון

תמורה

50

עלות

100

פ.נ

(30)

י.מ.מ

(70)

הפסד הון

(20)

 

נציג 2 מצבים:

מצב א'- עלות הנכס החדש 15 ₪.

הפסד פירותי- עלות הנכס החדש

(15)

הפסד הון

(5)

מצב ב'- עלות הנכס החדש 40 ₪.

הפסד פירותי- עלות הנכס החדש

(20)

הפסד הון

0

 

מיסוי תאגידים- מבוא

סעיף 126- מס חברות

סעיף 126(א')

שיעור המס החברות הינו 25%.

 

סעיף 126(ב')- דיבידנד של חברה ישראלית מחברה ישראלית

בחישוב ההכנסה החייבת של חבר בני האדם, לא כוללים דיבידנד בין חברתי שמקורו בהכנסות שהופקו בישראל מחבר בני אדם אחר שחייב במס חברות. כלומר, קיים פטור לדיבידנד בין חברתי בתוך ישראל.

סעיף 126(ג')- דיבידנד של חברה ישראלית מחברת חוץ

שיעור מס על דיבידנד שמקבלת חברה מחברה אחרת שהיא תושבת חוץ, חייב במס בשיעור חברות בסך 25%. בהתאם לסעיף קיימת אפשרות לחברה המקבלת להשתמש בשיטת הזיכוי העקיף/ ישיר.

דוגמא לזיכוי ישיר- חברה תושבת גרמניה הרוויחה בחו"ל 100 ₪. החברה שילמה מס בגרמניה בסך 20 ₪ ואת יתרת הרווח בסך 80 ₪ חילקה כדיבידנד לבעל מניות שלה שהוא חברה תושבת ישראל. לחברה הישראלית נוכה מס במקור בגרמניה (מהדיבידנד שבסך 80 ₪) בסך 5 ₪ בישראל.

להלן חישוב המס של החברה הישראלית:

הכנסות דיבידנד

80

מס בישראל

זיכוי ישיר בגין ממס ששילם בחו"ל

(5)

תשלום מס בנטו

15

** יש לשים לב כי תשלום המס בישראל ייעשה על כל ההכנסה בסך 80.

זיכוי עקיף- בהתאם לשיטה זו, יש לראות את החברה הישראלית והגרמנית כישות אחת. הכנסת החברה תהיה סך ההכנסה ואילו זיכוי החברה הישראלית ייעשה בהתאם לסך המיסים שולמו מתוך ההכנסה הגבוהה.

הכנסה תיאורטית (הכנסות דיבידנד+מס חברות בגרמניה)

100=80+20

מס חברות- 25%

25

מס חברות בגרמניה

(20)

מס ניכוי במקור על דיבידנד

(5)

תשלום מס בישראל

0

עודף זיכוי

בשיטת הזיכוי הישיר העודף עובר משנה לשנה כשהוא מתואם למדד למשך 5 שנים. ניתן לנצל עודף זה כנגד הכנסות מאותו מקור. לעומת זאת, בשיטת הזיכוי העקיף, עודף זיכוי אינו מועבר.

** שיטת הזיכוי העקיף חלה רק כאשר החברה המקבלת מחזיקה לפחות 25% בחברה המחלקת, החברה המחלקת צריכה להחזיק לפחות 50% בחברת בת שלה אם היא מחלקת דיבידנד מחברה שכזאת.

 

סעיף 125(ב') רבתי- שיעור מס על דיבידנד

הסעיף קובע מה יהיה שיעור המס בגין דיבידנד במקרים שונים. סעיף זה גובר על סעיף 126 שחל על חברות ועל סעיף 121 שחל על יחידים.

סעיף 125(ב')(1)- מס על דיבידנד בידי יחיד יהיה 25%.

סעיף 125(ב')(2)- דיבידנד בידי יחיד שהיה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו במשך 12 חודשים שקדמו לחלוקה בעל מניות מהותי באותו חבר בני אדם, שיעור המס יהיה 30%.

סעיף 125(ב')(4)- דיבידנד בידי מוסד ציבורי או מוסד גמל יהיה 25%.

סעיף 125(ב')(5)- דיבידנד בידי חבר בני אדם תושב חוץ יהיה 25%. אילו היה בעל מניות מהותי במועד הדיבידנד או במשך 12 חודשים הקודמים שיעור המס יהיה 30%.

 

סעיף 94- מניות הטבה וכתבי אופציה

הסעיף קובע מה קורה כאשר נישום מוכר מניות הטבה ששייכות לו או מניות עיקריות ששיכות לו שעליהן הוקצו מניות הטבה.

 

דוגמא

ביום 1.1.04 הנישום רכש 1,000 מניות תמורת 100,000 ₪.

ביום 1.1.07 חילקה החברה מניות הטבה בשיעור של 100% (הנישום קיבל עוד 1,000 מניות).

ביום 1.1.09 הנישום מכר 1,200 מניות תמורת 200 ₪ למניה.

חישוב ממוצע של המחיר המקורי של כל מניה, בין אם היא מניית הטבה ובין אם היא מניה עיקרית.

 

שלב א'- חישוב רווח הון

תמורה

י.מ.מ

רווח הון

18,000

 

שלב ב'- מציאת סכום אינפלציוני וריאלי

י.מ.מ.מ

י.מ.מ

( )

סכום אינפלציוני

XXX

סכום ריאלי

XXX

לצורך פיצול הסכום הריאלי לפני המועד הקובע ואחריו, יום הרכישה של כלל המניות יהיה יום הרכישה של המניות העיקריות.

לצילום השיעורשלוש − = 0

תואר ראשון
תואר שני
מרצים