שם הכותב: תאריך: 12 דצמבר 2013

שיעור 9

החלפת נכסים –

כאשר מחליפים נכס בנכס, הנכס שהתקבל יימדד לפי השווי ההוגן, אלא אם יתקיימו התנאים הבאים –

1. לעסקת ההחלפה אין מהות מסחרית (נעשה בדרך העסקים הרגילה של הפירמה)

2. לא ניתן למדוד באופן מהיימן את השווי ההוגן של הנכס שנמסר ושל הנכס שהתקבל.

לעסקת ההחלפה יש מהות מסחרית כאשר –

1. אם יש שוני בין תזרימי המזומנים של הנכס הנמסר לנכס המתקבל (אם אין שוני לא הייתה סיבה לעשות את ההחלפה של הנכסים).

2. ההפרש שקיים בין תזרימי המזומנים הוא משמעותי יחסית לשווי ההוגן של הנכסים שהוחלפו.

כאשר יש החלפה בתוספת מזומן – ישנה מהות עסקית.

כאשר הנכס אינו נמדד בשווי הוגן, עלותו נמדדת לפי הערך בספרים של הנכס שנמסר.

החלפת נכסים –

אם אין מהות מסחרית או שיש מהות מסחרית אבל לא ניתן למדוד את השווי ההוגן – הנכס נמדד לפי העלות של הנכס שנמסר.

אם יש מהות מסחרית וניתן למדוד את השווי ההוגן – הנכס המתקבל נרשם לפי השווי ההוגן של הנכס שנמסר.

שווי הוגן – יש לרשום את הנכס שמתקבל בעסקת ההחלפה בהתאם לשווי ההוגן של הנכס הנמסר, אלא אם ניתן לקבל ראייה ברורה יותר של השווי ההוגן של הנכס שהתקבל.

 

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 

לסיכום שיעור 1

 

 
5 + = שבע

תואר ראשון
תואר שני
מרצים