שם הכותב: תאריך: 31 מאי 2013

חוק הגנת השכר

מטרת החוק הינה קביעת מועד ואופן תשלום השכר. החוק מטיל סנקציות במצב שבו שכר העבודה לא משולם כדין.

סעיף 1- הגדרות

שכר עבודה- לרבות תשלומים בעד חגים, פדיון עבודה ושעות נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו במשך עבודתו.

שכר מולן– שכר שלא שולם עד ליום הקובע.

 

סעיף 8- עיקול, העברה ושיעבוד

החוק קובע כי שכר עבודה אינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד. החריג לסעיף הוא עניין תשלומי המזונות, החוק מגדיר סכום מהשכר שאינו ניתן לעיקול וכל יתר הסכום ניתן לעקל.

סעיף 9- מועד לתשלום שכר חודשי

שכר עבודה המשתלם על בסיס של חודש ישולם עם תום החודש שבעדו הוא משתלם. עולה השאלה האם במצב בו השכר אינו משתלם ב-1 לחודש, השכר ייחשב לשכר מולן (שכר שלא שולם עד ליום הקובע ויש לשלם עליו פיצוי). בסעיף 1 לחוק, שכר מולן מוגדר כשכר שלא שולם עד ליום הקובע שהינו היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה (לכן השכר מתקבל בפועל ב- 10 לכל חודש). אילו היום הקובע נופל על יום של חג, יש לבצע את תשלום השכר לפני ולא אחרי.

סעיף 17- פיצוי הלנת שכר

בהתאם לסעיף, יש לבצע תשלום פיצויים עבור תשלום מולן. לשכר המולן יתווסף הסכום הגבוה מבין:

א.      בעד השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום  שכר העבודה- החלק העשרים מהשכר המולן. כלומר עבור תשלום שכר באיחור של שבוע יש לשלם פיצוי בגובה 20% מהשכר המולן. יש לשים לב כי תשלום הפיצויים יהיה עבור הימים שמהראשון לחודש ועד ליום התשלום בפועל. כל שבוע או חלק משבוע שאחרי, יש לשלם פיצוי בגובה  10% מהשכר המולן.

ב.      הפרשי הצמדה מהראשון לחודש ועד ליום התשלום בפועל, בתוספת 20% על כל חודש של איחור, על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה. (במידה והאיחור אינו עולה על חודש יש להכפיל את האחוז בחלק היחסי).

סעיף 17(א')- התיישנות הלנת השכר

לקבלת פיצויי הלנת שכר קיימת התיישנות של שנה, כלומר יש לתבוע תוך שנה מיום הלנת השכר או תוך חודשיים מהרגע שהמעביד שילם את השכר המולן ללא פיצויי.

סעיף 18- הפחתת פיצויי הלנת

בית המשפט יכול לבטל או להפחית את פיצויי ההלנה וזאת במצבים בהם הוא סבור כי בוצעה טעות.

סעיף 25- ניכויים משכר העבודה

כדין, אסור לנכות משכר העבודה סכומים, מלבד:

א.      סכום שחובה לנכותו, או שמותר לנכותו על פי חוק.

ב.      תרומה שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו.

ג.       דמי חבר בארגון עובדים, בין אם אותו אדם חבר בארגון ובין אם לא.

ד.      סכום שהוטל כקנס משמעת.

ה.      תשלומים שוטפים לקופת גמל.

ו.        חוב על פי התחייבות בכתב מהעובד למעביד.

ז.       מקדמות על חשבון שכר עבודה.

עם סיום יחסי העבודה, רשאי המעביד לנכות מהשכר האחרון כל חוב שיש לעובד.

טיפים

השאלה הנשאלת היא האם טיפ הוא חלק מהשכר. הנושא נידון בפסיקה ונקבע כי כל מה שנמסר ישירות לעובד ולא עובר דרך קופת המעביד, לא ייחשב כשכר עבודה. בפס"ד אורנית נגד קולינרי מרגלית נקבעו מבחנים מצטברים הקובעים האם טיפ ייחשב לשכר עבודה. להלן המבחנים:

  1. קיים הסכם אישי (אין חובת כתב) בין הצדדים או הסכם קיבוצי (בכתב) הקובע שטיפים הם חלק מהשכר.
  2. ההסכם כולל במפורש את ההסדר בהכנסה, דהיינו חייבת להיות שקיפות.
  3. קיומה של קופה וחשבונאות על ההכנסות.
  4. דרכי חלוקה הסכומים ומועדם- האם התשלום מתקבל בפועל או בסוף החודש.
  5. במידה וקיימים שני מקורות הכנסה, טיפ והשלמה קבועה, יש לציין בבירור בחוזה את מועד התשלום של כל חלק. כמו כן, יש לשים לב שסך השכר צריך לעמוד בתנאי שכר המינימום.
  6. זכויות סוציאליות- הפרשת הזכויות הסוציאליות צריכה להיות מבוססות על שני סוגי הכנסה, הן הקבועה והן הטיפים.
  7. תשלומי מס- יש לבחון שמנוכים תשלומים מס ע"י המעביד.

החזר הוצאות נסיעה

נקבע מכוח צו הרחבה (שר העבודה לוקח סעיף מהסכם קיבוצי ומחיל אותו על כל המשק) כי קיימת חובה להחזיר 25.2 ₪ עבור הוצאות נסיעה לכל יום עבודה. סכום זה משתנה בהתאם לתעריפים המעודכנים של התחבורה הציבורית.

חוק שכר מינימום

כדין, קיימת חובה לתשלום שכר מינימום. שכר המינימום החודשי הינו 47.5% מהשכר הממוצע (לפי ה- 1 לאפריל של כל שנה). כדי לקבוע את השכר המינימאלי ליום יש לחלק את השכר ל- 25 וכדי לקבוע את השכר המינימאלי לשעה יש לחלק ל- 186.

חוק דמי מחלה

מטרת החוק היא להגן על העובד שלא יאבד את מקום עבודתו בעקבות מחלה.

עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו:

  1. ביום הראשון של המחלה- אין תשלום שכר,  דהיינו יורד יום מחלה.
  2. ביום השני והשלישי- מחצית דמי מחלה, דהיינו מקבלים שכר עבוד מחצית יום עבודה.
  3. החל מהיום הרביעי- מתבצע תשלום שכר ע"פ חוק זה, דהיינו תשלום שכר רגיל.

 

חוק עבודת נשים

סעיף 6- חופשת לידה

עובדת שקרובה ללדת ייתן לה מעבידה חופשת לידה באורך 14 שבועות, מהם 7 שבועות הם כרצון העובדת (כלומר ניתן לקחת גם לפני הלידה).

עובדת שילדה יותר מילד אחד בלידה אחת, זכאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים עבור כל ילד נוסף.+ 3 = עשר

תואר ראשון
תואר שני
מרצים