שם הכותב: תאריך: 12 דצמבר 2013

שעור 9 – מקבץ 6

עידוד השקעות

הטבות לחברות –

1. פחת מואץ.

2. מענק.

3. הלוואה מסובסדת.

שאלה 1 – לפניכם פרויקט שמשכו 8 שנים. ההשקעה הנדרשת במכונת וציוד – 180. תשתית טהור מים – 20. הון חוזר – 54. הכנסות -60, עלות המכר – 15, אובדן הכנסות מפרויקטים אחרים – 6 (קניבליזציה). פחת קו ישר, אורך חיי הציוד – 8 שנים, ערך השוק בתום החיים – 50, מחיר ההון לאחר מס – 10%, מס חברות – 40%, מס רווח הון – 25%.

 

Io – 180,000 + 20,000 – השקעה

Iw = 54,000 – הון חוזר

N = 8 – אורך הפרויקט בשנים

TR = 60,000

TC = 15,000+6,000

CF = 60,000-(15000+6000) = 39,000 – תזרים מזומנים לשנה (תקבולים נטו פחות קניבליזציה)

Im – ערך שוק שנה 8 – 50,000

ערך גרט – לא נאמר לכן 0.

K = 0.1

T = 0.4 – מס הכנסה

Tc = 0.25- מס רווח הון (רלוונטי רק למכירה(

נבדוק את שלושת ההתאמות –

CF* = CF(1-t) = 39,000(1-0.4) = 23,400 – תזרים מזומנים לאחר מס

DT = 25,000*0.4= 10,000 – מגן המס על הפחת

תזרים מכירה – Im – tc(Im-Ib) = 50,000-0.25(50,000-0) = 37,500


 

 

 

אפשר גם לפי הנוסחה הארוכה –


מסקנה – לא כדאי להשקיע כי ערך החברה קטן ב-33,142 ₪.

הטבות –

ב. איך ישתנה חישוב הענ"ן אם אורך החיים לצורכי פחת הוא רק 6 שנים ? (הטבת פחת מואץ)

הדברים שמשתנים בעקבות הפחת המואץ – הפחת השנתי גדל, מגן המס גדל, השנים להפחתה קטנות.

נבדוק מה קורה בעקבות השינוי –

D = 200,000/6= 33,333 – הפחת השנתי גדל

DT = 33,333*0.4 = 13,333 – מגן המס על הפחת גדל.

נבדוק את הענ"ן לאחר השינוי –


*יש לשים לב שבגלל שהפחת השתנה ל- 6 שנים יש להוון את מגן המס על הפחת שמתקבל כל שנה ל- 6 שנים ולא ל-8 כמו שהיה לפני השינוי.

נבודד רק את ההיוון של מגן המס על הפחת ונראה את ההבדל בין הענ"ן לאחר ההטבה של הפחת המואץ לבין הענ"ן של לפני ההטבה של הפחת המואץ –

– ענ"ן לאחר פחת מואץ

 

ענ"ן לפני פחת מואץ

ג. איך ישתנה חישוב הענ"ן אם אורך חיי הציוד לצרכי פחת הוא 12 שנים ? (הפרויקט הוא ל- 8 שנים ואורך החיים של הציוד הוא ל-12 שנים)

השינוי – סכום הפחת לשנה יקטן, מספר השנים של הפחת יהיה גדול יותר ( בתזרים נפחית את מגן המס על הפחת על 8 שנים כי אחרי 8 שנים המכונה נמכרת, יישאר עוד 4 שנים לפחת – זה יהיה ערך הספרים ביום המכירה)

D = 200,000/12 = 16,666B

DT = 16,666*0.4 = 6666

נבדוק את השינוי בענ"ן –

 

מכרנו את הנכס בשנה השמינית כאשר נותרו 4 שנים של הפחתה, לכן הערך בספרים הוא העלות של הנכס פחות הפחת שנצבר. בתזרים המכירה מורידים את עלות הספרים מעלות השוק בה מכרנו את הנכס, במקרה זה העלות בספרים יותר גבוה משווי השוק ולכן יש הפסד מהמכירה, לכן המס בגין הרווח יהפוך להחזר מס בגין ההפסד.

מענק –

ד. הניחו כי הפירמה מקבלת מענק בגובה M . מהו גובה המענק שיהפוך את ההשקעה לכדאית ?

כדאי שההשקעה תהיה כדאית צריך שהענ"ן יהיה מינימום 0 .

המענק מקטין את ההשקעה, בהתאם לזאת הפחת מוקטן בהתאם לעלות ההשקעה שקטנה בעקבות המענק.

Io= Io – M – ההשקעה פחות המענק

D = Io-M/8 – הפחת יהיה ההשקעה פחות המענק (פחות ערך גרט אם יש) לחלק לשנות ההפחתה.

D = 200,000-M/8

בנוסחת הענ"ן – משנים את ההשקעה להשקעה פחות מענק ואת והפחת לפחת המותאם לאחר המענק ומשווים את הענ"ן ל-0 –


M = 45,175 – כלומר אם אני מקבל מענק בגובה זה, הענ"ן שווה 0 (נקודת האדישות). אם נקבל מענק גבוה מסכום זה הענ"ן יהפוך לחיובי ולכן ההשקעה משתלמת.

 

 

 

 

הלוואה מסובסדת – הלוואה שניתנת ע"י המדינה לפירמה כדי לעודד השקעה והיא בריבית מאוד נמוכה. מחיר ההון של החברה הינו ממוצע משוקלל של עלויות המימון הרגילות בחברה. כאשר בודקים כדאיות השקעה בפרויקט, לא מכניסים לתזרים את דרך המימון גם אם הוא נעשה באמצעות הלוואה רגילה מפני שעלויות המימון נלקחות בחשבון בעת ההיוון במחיר ההון. מקרה חריג הינו הלוואה מסובסדת שבה הריבית נמוכה מאוד ביחס להלוואות הרגילות של החברה. במקרה זה יש להכניס את תזרים ההלוואה כולו לתוך תזרים הפרויקט מכיוון שההלוואה ייחודית לפרויקט ולכן מהווה חלק מזרם המזומנים שלו. הטבת ההלוואה המסובסדת תתבטא בהפרש שבין הריבית בה העמדנו את ההלוואה לבין הריבית להיוון (K) שהינו גבוה יותר.

ה. הניחו כי הפירמה מקבלת הלוואה מסובסדת של 100,000 ₪ ל- 3 שנים בריבית של 3% לשנה. החזר ההלוואה הוא לפי הלוואות בלון ( תשלומי ריבית כל שנה והחזר הקרן בסוף השנה השלישית). מהו גובה ההטבה ?

 

תזרים הלוואה –


 

החזר ההלוואה החזר החזר הריבית כל שנה – קרן ההלוואה כפול אחוז הריבית

בסוף התקופה מס בגין הוצאות

מימון

 


יש לשים לב שעל הריבית יש הטבת מס בגין הוצאות מימון ולכן מורידים מסכום הריבית השנתית את המס (כופלים את סכום הריבית השנתית שיש להחזיר ב1 פחות המס)

לפני ההלוואה המסובסדת הענ"ן של הפרויקט (סעיף א') הייתה -33,000 –

הענ"ן שיצא מההללואה הוא 20,392.

כלומר בסה"כ הענ"ן הוא עדיין שלילי = 33,000+20392 = – 12608-

לכן עדיין לא שווה להשקיע .

 

שאלה – הניחו שההלוואה נפרעת בשני חלקים – חלק ראשון לאחר 3 שנים, וחלק שני לאחר 6 שנים. מהו ענ"ן ההלוואה ?

 

בחלק הראשון מחזירים ריבית על הלוואה של 100,000, לאחר 3 שנים מחזירים 50,000 ואז בשלוש שנים הבאות מחזירים ריבית על 50,000 (מה שנשאר מההשקעה) ולבסוף ה- 6 שנים מחזירים את 50,000 הנותרים.

 

הוצאות שהם לא חלק מתזרים הפרויקט –

1. תכנון ששולם עליו בעבר – לא נכנס להוצאות (עלות שקועה)

2. עלויות שכ"ע שכבר היו. (רק עובדים חדשים עבור הפרויקט החדש נחשב הוצאות)

3. עלויות קבועות שגם ככה היו קורות גם בלי הפרויקט.

 

על מה מפחיתים פחת – מוניטין, פטנט, זיכיון, נכסים.

 

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 

 

 

 ארבע − = 0

תואר ראשון
תואר שני
מרצים