שם הכותב: תאריך: 05 דצמבר 2013

שעור 7+8 – רכש קבוע – הערכה מחדש

שני דרכים למדוד את הרכוש הקבוע – שיטת העלות או מודל הערכה מחדש.

ירדת ערך נכסים – כאשר מציגים נכס מסוים צריך לבדוק את ירידת הערך שלו ולתת לירידה ביטוי במאזן. נכס לעולם לא יוצג מעבר לסכום שנוכל להשיג בגינו.

תקן 36 מדבר על ירידת ערך הנכסים, הקובע שאם ערך נכס בספרים עולה על סכום בר ההשבה שלו יש להכיר בירידה.

סכום בר השבה – הגבוה מבין מחיר המכירה בניכוי הוצאות מכירה לבין שווי השימוש בנכס.

שווי השימוש בנכס- הערך הנוכחי של זרמי המזומנים שצפויים משימוש הנכס ומכירתו בתום תקופת השימוש.

כאשר סכום בר השבה של הנכס נמוך מהשווי שלו בספרים יש הפסד מירידת ערך –

ח. הפסד מירידת ערך. ז – הפרשה לירידת ערך.

מודל הערכה מחדש –

במודל זה הרכוש הקבוע יוצג בהתאם לשווי ההוגן במועד הערכה מחדש (יום המאזן) בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים לירידת ערך.

במקרה של עליית ערך, אין להכיר בעליית הרווח בדוח רווח והפסד – אלא, עליית הערך תוצג במסגרת קרן הונית – קרן הערכה מחדש (מוצג במסגרת ההון העצמי של החברה)

פקודת יומן – ח' רכוש קבוע. ז' קרן הערכה מחדש(הרווח מעליית הערך)

כללים ליישום מודל הערכה מחדש –

1. השווי ההוגן של הנכסים ניתנים למדידה באופן מהימן. (שווי הוגן – הסכום שבו ניתן היה להחליף נכס בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון הפועלים בצורה מושכלת בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים. במילים אחרות – שווי השוק של הנכס באותה נקודת זמן)

2. אם רכוש קבוע מעורך מחדש, יש להעריך מחדש את כל הפריטים שנמצאים באותה קבוצת רכוש קבוע.

3. תדירות הערכה מחדש – התדירות תלויה בשינויים של השווי ההוגן. נכסים אשר נתונים לשינויים משמעותיים ותנודתיות גבוהה בשווים ההוגן נדרשת לגביהם הערכה מחדש מידי שנה.

4. הערכת השווי צריכה להתבסס בדרך כלל ע"י מעריכי שווי מוסמכים.

5. אם ערכו של הנכס עולה כתוצאה מהערכה מחדש העלייה תיזקף לקרן הונית – קרן הערכה מחדש.

דוגמא –

ח. קרקע 1000. ז- מזומן 1000 (קניית הקרקע)

הקרקע עלתה מ-1000 ל-1200 (שווי הוגן)–

ח. קרקע -200 , ז. קרן הערכה מחדש – 200.

הקרקע ירדה לשווי הוגן – 700 –

ח. קרן הערכה מחדש – 200, ז. קרקע -200 (דבר ראשון מורידים מהקרן הערכה מחדש)

ח. הפסד ירידת ערך – 300, ז. הפרש לירידת ערך(מקטין את הנכס במאזן) – 300 (בגלל שסיימנו להוריד מקרן הערכה מחדש עושים פקודה לירידת ערך )

הקרקע עלתה לשווי הוגן 1400 –

ח. הפרשה לירידת ערך – 300, ז. הכנסות אחרות/הכנסה מעליית ערך – 300 (ביטול ההפרשה הקודמת)

ח. קרקע – 400, ז. קרן מהערכה מחדש – 400 (הוספת העליה שנותרה לאחר ביטול ההפרשה)

 

הטיפול בפחת שנצבר –

ישנן שתי אפשרויות –

1. הפחת יוצג מחדש באופן יחסי לשינוי בערך בספרים ברוטו של הנכס.

2. הפחת מבוטל מול הערך בספרים ברוטו של הנכס והסכום נטו מוצג מחדש לפי הסכום המשוערך של הנכס. (השיטה המקובלת)

דוגמא – נכס בעלות 1000 ₪ מופחת ל10 שנים בשיטת הקו הישר. לאחר שנתיים הנכס הוערך מחדש בשווי ההוגן – 1200 ₪.

לפני ההערכה מחדש הערך בספרים הוא 800 ₪ (אחרי פחת של 100 כל שנה למשך שנתיים)

בדרך הראשונה –

לאחר שנתיים פחת העלות המופחתת היא השווי ההוגן – כלומר 1200 ₪.

העלות החדשה שנוצרת היא – 1500 ( כי 1500 כפול שנתיים פחת של 10 שנים יוצא 1200) זאת העלות הראשונית של הנכס.

פקודת יומן – ח. עלות 500 (להוסיף לעלות המקורית שהייתה 1000) , ז. פחנ"צ – 100 (להוסיף לפחת שיש לנו עד עכשיו כדי להגיע לפחת של 300 שהיינו אמורים להפחית שנתיים על עלות של 1500 ) , ז. קרן ההערכה מחדש -400. (משקף את עליית השווי – הערך בספרים הוא 800 לאחר הפחת ליום ההערכה מחדש, והשווי ההוגן לאותו יום הוא 1200, לכן העליה היא של 400)

בדרך השנייה –

העלות המקורית היא 1200 –

ח. עלות -200 (מוסיפים לעלות של 1000 המקורית 200 כדי להגיע לשווי ההוגן) , ח. פחנ"צ -200 (ביטול הפחת שנצבר עד ההערכה מחדש – מכיוון שהערכה מחדש אומרת לי כמה הנכס שווה עכשיו ולכן לא צריך את הפחת בשביל זה), ז. קרן הערכה מחדש – 400 (עליה בערך הנכס)

 

 

טיפול בקרן הערכה מחדש-

ישנן שתי אפשרויות –

1. העברת קרן ההון לעודפים כאשר הנכס נגרע – נמכר.

הפקודה ברגע שהנכס נגרע – ח. קרן הערכה מחדש. ז. עודפים.

2. להעביר את קרן ההון לעודפים במהלך השימוש בנכס כחלק מקצב הפחת על פני כמה שנים. (בקרקע לא ניתן לעשות זאת כי אין פחת על קרקע)

הפקודה – ח. הוצאות פחת. ז. פחת נצבר ובמקביל לזה – ח. קרן הערכה מחדש. ז.עודפים – כל שנה !!!

גריעת נכס –

בנקודת הגריעה צריך לחשב רווח או הפסד מהגריעה/מכירה.

 

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 

לסיכום שיעור 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 − 7 = אפס

תואר ראשון
תואר שני
מרצים