שם הכותב: תאריך: 10 מאי 2013

יסודות החשבונאות  א' שיעור 8 – 30.4.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן

רכוש קבוע:

 1. הכרה
 2. מדידה לראשונה: רכישה באשראי, החלפת נכסים, מענק השקעה (ברוטו/ נטו).
 3. מדידה עוקבת: מודל העלות, פחת, עלויות עקובות, שינוי באומדן.

תזרים החלטות בנוגע להחלפת נכסים: מהות עסקית = שינוי תזרים המזומנים

שווי הוגן של:

א.      שווי הוגן של נכסים (נטו) שנמסרו אלא אם יש מזומן מעורב – מזומן נמסר בתוספת, מזומן נתקבל בניכוי.

ב.       שווי הוגן נכס שהתקבל יכול שיהיה רווח/הפסד בעסקה .

שאלה מספר 9 – חוברת תרגילים, רכוש קבוע, החלפת נכסים:

חברה/ רכוש קבוע

התקבל

נמסר

"גל"

מנוף + 40,000 ₪

מלגזה + 60,000 ₪

"רון"

משאית

מנוף + 40,000 ₪

"ברק"

מלגזה + 60,000 ₪

משאית

נדרש – פקודות היומן שנרשמו ב-1/1/12 שנרשמו בכל אחת מהחברות, ליום החלפת הנכסים:

מלגזה, רכישה: 1/1/09

משאית, רכישה: 1/1/09

מנוף, רכישה: 1/1/11

עלות = 350k, שווי הוגן= 120k

N=5, SVG=0

פחנ"צ לתקופה עד המכירה- 280k

עלות מופחתת    70k

עלות = 360k, שווי הוגן= 180k

N=5, SVG=30K

פחנ"צ לתקופה עד המכירה- 198k

עלות מופחתת   162k

עלות = 200k, שווי הוגן= 140k

N=4, SVG=25,920

פחנ"צ לתקופה עד המכירה- 80k

עלות מופחתת   120k

פקודות יומן:

חברת "גל"

חברת "רון"

חברת  "ברק"

ח' מנוף – 140,000 שווי הוגן נכס שנתקבל

ז מלגזה (נטו) – 70,000

ז' מזומן 20,000 = 60k-40k

ז' רווח הון p .n=50k

ח' משאית – 180Kשווי הוגן נכס שנתקבל

ז' מנוף (ע. מופחתת) – 120k

ז' מזומן 40,000

ז' רווח הון 20,000

ח' מלגזה – 120kשווי הוגן נכס שנתקבל

ח' מזומן – 60,000

ז' משאית(נטו) – 162k

ז' רווח הון – 18,000

יכולנו לחשב את שווי המנוף גם בדרך הזו:

שווי הוגן נכס שנמסר בתוספת מזומן שנמסר – שווי הוגן של המלגזה 120k מזומן שנמסר – 20k= 140k

מודל הערכה מחדש – IAS 16

התקן הבינלאומי 16 קובע כי לאחר ההכרה לראשונה, חברה נדרשת לבחור את אחד משני המודלים הבאים, לצורך מדידה של פרטי רכוש קבוע בכל קבוצה (קבוצה של פרטי רכוש קבוע, היא קיבוץ של נכסים בעלי מהות ושימוש דומה בפעילות החברה):

 1. מודל עלות – המשמעות היא שהנכס יימדד לאחר ההכרה לראשונה, בהתאם לעלותו המקורית, בניכוי פחת שנצבר עד לאותו המועד ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.
 2. מודל הערכה מחדש – בהתאם למודל זה, לאחר ההכרה לראשונה בנכס כפריט רכוש קבוע, במידה וניתן למדוד את השווי ההוגן של אותו פריט בשווי הוגן באופן מהימן יוצג הפריט בסכום המשוערך שלו, שהוא השווי ההוגן במועד הערכה מחדש בניכוי פחת שנצבר לאחר מכן והפסדים שנצברו מירידת ערך.
 • בהתאם למודל הערכה מחדש, אם פריט רכוש קבוע מוערך מחדש, יש להעריך מחדש את כל הקבוצה של הרכוש הקבוע שאליה משתייך הנכס. קבוצה של רכוש קבוע מהווה קיבוץ של נכסים בעלי מהות ושימוש דומים בפעילויות החברה. כגון: קרקעות, מקרקעין, מכונות, אוניות, מטוסים, כלי רכב, ריהוט, ציוד משרדי וכו'.
 • יש לבצע הערכות מחדש באופן סדיר מספיק על מנת לוודא שהערך בספרים אינו שונה באופן מהותי מהערך שהיה נקבע לפי השווי ההוגן בתאריך המאזן.
 • תדירות הערכה מחדש תלויה בתדירות השינויים בשווי ההוגן של פריטי הרכוש הקבוע. כאשר התנודתיות בשווי ההוגן גבוהה נדרשת הערכה מחדש שנתית. כאשר השינויים אינם משמעותיים הערכה מחדש תעשה כל שלוש או חמש שנים.

כאשר פריט רכוש קבוע מוערך מחדש, הפחת הנצבר בגינו ליום הערכה מחדש יטופל באחת הדרכים הבאות : (סעיף 35)

א. הפחת שנצבר מוצג מחדש באופן יחסי לשינוי בערך בספרים ברוטו של הנכס, כך שהערך בספרים של הנכס לאחר הערכה מחדש, יהיה שווה לסכום המשוערך. גישת הברוטו

ב. הפחת שנצבר מבוטל מול הערך בספרים ברוטו של הנכס והסכום נטו מוצג מחדש לסכום המשוערך של הנכס. בד"כ, זו האופציה שתיבחר. גישת הנטו

זקיפת ההערכה מחדש תירשם באופן הבא:

בתקופה הראשונה בה בוצעה הערכה מחדש:

א. אם הערך בספרים של נכס עולה כתוצאה מהערכה מחדש, העלייה תיזקף ישירות להון העצמי, תחת הסעיף קרן הערכה מחדש.

ב. אם הערך בספרים של נכס יורד כתוצאה מהערכה מחדש, הירידה תוכר ברווח והפסד.

בתקופות עוקבות:

א. אם ערך בספרים של נכס עולה כתוצאה מהערכה מחדש, יש לבחון אם בעבר נרשמה עליית ערך או ירידת ערך. עליית ערך בעבר שוב יהיה לזקוף את  העלייה ישירות להון העצמי לקרן הערכה מחדש. אם הייתה ירידת ערך בעבר שנזקפה לרווח והפסד את העלייה הנוכחית יהיה לזקוף לרווח והפסד עד לביטול ירידת הערך שנזקפה לרווח והפסד בעבר, ועלייה מעבר לירידה בעבר (אם קיימת) תיזקף ל "קרן הערכה מחדש" – כלומר, עד גובה ההפסד!!!

ב. אם ערך בספרים של נכס יורד כתוצאה מהערכה מחדש, יש לבחון אם בעבר נרשמה ירידת ערך או עלית ערך. ירידת ערך בעבר שוב יהיה לזקוף את  הירידה לרווח והפסד. אם הייתה עליית ערך בעבר בגין הירידה הנוכחית – נחייב את קרן הערכה מחדש שנרשמה בעבר עד לאיפוסה וירידה מעבר לעלייה שנרשמה בעבר (אם קיימת) נזקוף לרווח והפסד.

* ההסתכלות ברמת קרן ההון, היא ברמת הנכס הכולל. כלומר, לא ניתן לקזז או להתחשב בקרן הון מנכס אחד ביחד לקרן הון מנכס אחר. (במידה ומדובר במספר רכיבים של אותו פריט רכוש קבוע, ההסתכלות תהיה ברמת הפריט הכולל).

נכס עולה

עלה בעבר- קרן הערכה מחדש

ירד בעבר- קיזוז ההוצ' ברווח והפסד

נכס יורד

 עלה בעבר – הקטנת קרן הערכה מחדש

ירד בעבר – הוצ' רווח והפסד

 

 

שתי גישות לטיפול בקרן הערכה מחדש ובהוצאות הפחת באופן שוטף:

גישה 1  – חישוב הוצאות הפחת לפי הנכס המשוערך. קרן הערכה מחדש נשארת  ללא שינוי במהלך חיי הנכס ומועברת לעודפים כאשר הנכס נגרע.

גישה 2 – חישוב הוצאות הפחת לפי הנכס המשוערך. קרן הערכה מחדש מוקטנת  אל מול העודפים בסכום ההפרש בין פחת עלות היסטורית לבין פחת הנכס משוערך. לחילופין,  קרן הערכה מחדש מועברת לעודפים בקצב הפחתת הרכוש הקבוע בגינו הקרן.

כללים ליישום מודל הערכה מחדש:

 1. ניתן ליישם מודל זה רק על נכסים שניתן למדוד את שווים ההוגן באופן מהימן (ס' 31). שווי הוגן (ס' 6) הסכום שבו ניתן היה להחליף נכס בין קונה מרצון לבין מוכר מרצון הפועלים בצורה מושכלת בעסקה שאינה מושפעת מיחסים מיוחדים בין הצדדים.
 2.  ס' 36 אם פריט רכוש קבוע מוערך מחדש יש להעריך מחדש את כל קבוצת  הרכוש הקבוע שאליה משתייך הנכס. ס' 37 קבוצת רכוש קבוע היא קיבוץ של נכסים בעלי מהות דומה ושימוש דומה בפעילויות הישות. כלומר, החברה תחלק את הרכוש הקבוע לקבוצות בהתאם למאפייני הרכוש ולשימוש שנעשה בו. לגבי כל קבוצה החברה יכולה לבחור ליישם את מודל העלות או מודל הערכה מחדש. ס' 38 הפריטים בקבוצה מוערכים מחדש בו זמנית.
 3. תדירות ההערכות מחדש ס' 34 התדירות תלויה בשינויים בשווי ההוגן של פריטי הרכוש הקבוע. אם השווי ההוגן שונה מהותית מערכו בספרים של הנכס נדרשת הערכה נוספת.
 • נכסים אשר נתונים לשינויים משמעותיים ותנודתיות גבוהה בשווי ההוגן מחייבים הערכה מחדש מידי שנה.
 • נכסים אשר אינם נתונים לשינויים משמעותיים בשווי ההוגן נדרשת לגביהם הערכה מחדש רק בכל 3 עד 5 שנים.
 • יש לבצע הערכה מחדש באופן סדיר מספיק על מנת לוודא שהערך בספרים אינו שונה באופן מהותי מהערך שהיה נקבע לפי שווי הוגן בתאריך המאזן.
 1. הערכת השווי צריכה להתבצע בדרך כלל ע"י מעריכי שווי מוסמכים. יש להסתמך על "ראיות מבוססות שוק" עסקאות דומות שנעשו במהלך התקופה האחרונה (רלוונטי בעיקר לגבי קרקע ובניינים, ס' 32). ס' 33 אם אין ראיות מבוססות שוק לשווי ההוגן כתוצאה מהמהות – הייחודית של פריט רכוש קבוע ניתן להשתמש בשיטת השערוך המופחתת, יש לאמוד את הסכום הנדרש על מנת להקים/לרכוש את הנכס ולנכות מסכום זה את הפחת הנצבר מיום ההפעלה וזאת כדי לשקף את המצב הנוכחי של הנכס.
 2.  אם ערכו של הנכס עולה כתוצאה מהערכה מחדש העלייה תיזקף לקרן הונית קרן הערכה מחדש.  ס' 40 אם ערכו של נכס יורד כתוצאה מהערכה מחדש יש לקזז תחילה את  הקרן הקיימת ואם הירידה עולה על סכום הקרן, ההפרש ייזקף לדוח רווח והפסד הפסד מירידת ערך הוצאות אחרות.

לדוגמה – רכשתי ב-1/1/10 רכוש קבוע בסכום של 1000 ₪. בסוף השנה השווי ההוגן הינו 1200 ₪

על כן, נכיר בכך בפקודת יומן: ח' נכס קרקע, ז' קרן הון הערכה מחדש -200 ₪ .

2011: שווי הוגן 700 ₪ –> ח' קרן הון הערכה מחדש, ז' נכס קרקע – 200 ₪ ,

                                           ח' הפסד מירידת ערך, ז' הפרשה לירידת ערך – 300 ₪

2012: שווי הוגן 1400 ₪ ß ח' הפרשה לירידת ערך, ז' הכנסה – 300 ₪

                                     ח' נכס קרקע, ז' קרן הון – 400 ₪ .

 1. הטיפול בפחת שנצבר- 2 אפשרויות (ס' 35):

א. הפחת שנצבר מוצג מחדש באופן יחסי לשינוי בערך בספרים ברוטו של הנכס כך שהערך בספרים של הנכס לאחר הערכה מחדש יהיה שווה לסכום המשוערך שלו. בד"כ משתמשים בשיטה זו כאשר השווי ההוגן מוערך ע"י שיטת השערוך המופחתת.

ב. הפחת הנצבר מבוטל מול הערל בספרים ברוטו של הנכס והסכום נטו מוצג מחדש לפי הסכום המשוערך של הנכס.

לדוגמא:

נכס בעלות של 1,000 ש"ח נרכש ביום 1 בינואר 2011 ומופחת לתקופה של 10 שנים בשיטת הקו הישר. לאחר שנתיים הוערך מחדש ושוויו ההוגן נקבע על 1,200 ש"ח.

פחנ"צ לאחר שנתיים – 200 ₪, עלות מופחתת 800 ₪.

נטו-  ח' עלות 200 ₪ , ח' פחנ"צ 200 ₪ ,ז' קרן הערכה מחדש – 400 ₪.

כאשר העלות יחושב לפי P. N ,  פחנ"צ יירשם תמיד לפי פחנ"צ שאכן נצבר.

ברוטו – הפחת הנצבר מהווה כעת 20% מעלות הנכס (1000/200=0.2) , ואילו הנכס – 1000/800=1.25

כעת נכפול  1200*1.25 =1500

1500*0.2 = 300

ח' עלות 500 ₪, ז' פחנ"צ 100, ז' קרן הלוואה 400 ₪ .

שלבים:

 1. נחלק את הפחת הנצבר חלקי עלות המקורית של הנכס
 2. נחלק את העלות המקורית חלקי העלות המופחתת
 3. האחוז שיצא כפול שווי ההוגן החדש
 4. התוצאה שיצאה בסעיף 3 כפול האחוז שיצא בסעיף 1
 5. פקודת יומן

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 

לסיכום שיעור 2

 

 + 7 = שמונה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים