שם הכותב: תאריך: 08 מאי 2013

סרבנס אוקסלי- SOX

החוק חל על חברות ציבוריות שנסחרות בארה"ב וכפופות להנחיות הרשות לניירות ערך האמריקאית  ועל סניפיהם, חברות בנות וחברות כלולות של אותן חברות.

 

מטרת החוק

 1. הגברת הפיקוח והבקרה על הדיווח הכספים.
 2. החזרת אמון המשקיעים במידע המפורסם בדוחות הכספיים.
 3. הגברת אי התלות בין פירמות רואי החשבון לחברות.
 4. הגברת האחריות המנהלים בחברה על הדיווח הכספי.
 5. הגברת השקיפות המידע בדוחות הכספיים.

סעיף 302- הצהרה לגבי גילוי

זהו סעיף שחל על ההנהלה ולא על רו"ח המבקר.

 • אחראיות אישית- חותמי הדוחות הכספיים (סמנכ"ל כספים ומנכ"ל) חותמים על הצהרה אישית רבעונית ושנתית בו חותמי הדוחות מאשרים שהם סקרו את הדו"ח ולמיטב ידיעתם אין בו פרטים מטעים ולא הושמט כל פרט מהותי בדוחות.
 • גילוי- אחראים לשמירה והערכת בקרות ונהלים בקשר לגילוי.
 • נדרש למסור למבקרים החיצוניים ולוועדת הביקורת מידע על ליקויים משמעותיים בבקרה הפנימית שיכולים להשפיע על רישום עיבוד ודיווח של מידע כספי.
 • הצהרה על מעשה מרמה שבהם מעורבת ההנהלה או עובדים בעלי השפעה על הבקרה הפנימית, בין אם מהותי ובין אם לא.

הנהלת החברה צריכת להבטיח שיש לה תהליכי עבודה ובקרות כדי שכל המידע שצריך לקבל את ביטויי בדוחות הכספיים, אכן קיבל את ביטויו.

בקרות על גילוי

 • ועדת גילוי- ועדה המורכבת מהמנהלים הבכירים בחברה, לא בהכרח מתחום הכספים. הועדה מתכנסת בשלבים של הכנת הדוחות ובמהלכה כל גורם עובר על טיוטת הדוחות הכספיים הקשורה לתחומו ומוודא שלא קיימים נושאים נוספים שנדרש להכניסם לדוחות.
 • יש למנות אחראי לכל סעיף בדוח על מנת שיוודא  את שלמות המידע הקשורה לתחומו.

סעיף 404- הצהרת ההנהלה בקשר לאפקטיביות הבקרות הפנימיות על הדוחות הכספיים

a404 – ההנהלה

ההנהלה והדירקטוריון נדרשים לצרף לדוחות הכספיים השנתיים, דוח בדבר אפקטיביות הבקרות הפנימיות על הדיווח הכספי. עיקרי הדוח הם כדלקמן:

 • מערך בקרות- הדירקטוריון וההנהלה אחראיים להקים מערך בקרה פנימית על הדיווח הכספי.
 • אפקטיביות המערך- ההנהלה והדירקטוריון העריכו את אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל קוסו.

SEC- הנחיות שהוציאה הרשות לניירות ערך האמריקאיות עבור הדירקטוריון וההנהלה על מנת להנחותה בדבר יישום סעיף a404.

b404 – רו"ח המבקר

רו"ח מבקר נדרש לתת חוות דעת על אפקטיביות הבקרה פנימית על הדוחות הכספים וזאת בנוסף לחוות הדעת רגילה שהוא נותן על הדוחות הכספיים (שמצהירים שהדוחות ערוכים בהתאם לכללי ביקורת נאותים).

בעקבות חוק ה- SOX, הוקם הגוף PCAOB- מועצת פיקוח על החשבונאות בחברות ציבוריות. מטרת הגוף הינה לפקח על משרדי רו"ח המבקרים חברות ציבוריות. גוף זה כותב תקני ביקורת (AS) המחייבים את רו"ח המבקרים של חברות ציבוריות. התקן המרכזי שהגוף כתב הינו- 5- AS, זהו תקן ביקורת על הדיווח הכספי של בקרה פנימית שמשולבת עם ביקורת על הדוחות הכספיים. דהיינו, התקן מסביר לרו"ח כיצד ליישם את סעיף b404.

ביקורת משולבת

בשלב תכנון הביקורת, יתכנן רו"ח המבקר את עבודתו באופן שיאפשר לו לבצע ביקורת משולבת. ביקורת משולבת הינה ביקרות של בקרה פנימית על דיווח כספי וביקורת על דוחות כספיים. על רו"ח לתכנן את הביקורת באופן כזה שיוכל לתת את שתי חוות הדעת במקביל. בביקורת בקרה פנימית על דיווח כספי (SOX), רו"ח המבקר למעשה מבצע בדיקות בקרה. בביקורת על נאותות הדוחות הכספים, רו"ח המבקר מבצע גם בדיקות מבססות.

אבחנה בין בדיקת בקרה לבדיקה מבססת:

בדיקת בקרה- בדיקת תכנון ואופן יישום הבקרות ע"י החברה. במסגרת הביקורת יבחן רו"ח המבקר האם הבקרות הן אפקטיביות גם ברמה התפעולית.

בדיקה מבססת- בדיקת החישובים והמספרים בדוחות על מנת לוודא שנרשמו כיאות.

תקן 5- (AS-5)

תקן 5 מפרט מהם הפעולות והצעדים שעל רו"ח המבקר לנקוט על מנת לגבש את חוות דעתו על הבקרה הפנימית של הדיווח הכספי.

התקן בנוי מ-5 שלבים מרכזיים המיצגים את השלבים שרו"ח המבקר נדרש לבצע במסגרת הביקורת על הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי. להלן השלבים:

1.      תכנון הביקורת- רו"ח המבקר נדרש להגדיר את היקף עבודתו. שלב זה כולל בין היתר:

א.      בחירת סעיפים מהותיים (חשבונות + גילויים)- בעת תכנון הביקורת על רו"ח המבקר להעריך את הסעיפים שלהם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. על מנת לקבוע האם סעיף הוא מהותי או לאו, יש לקבוע את סף מהותיות ולשם כך נדרש לבחון פרמטרים איכותיים ופרמטרים כמותיים.

 • כמותי- נקבע ע"י רו"ח מבקר לשם ביצוע עבודת הביקורת המשולבת. קיימים שיטות שונות לביצוע התחשיב שמשתנות מחברה לחברה קרי חישוב של 2% מההון העצמי או 5% מהרווח לפני מס.
 • איכותי- יכלול פרמטרים שונים קרי סעיפים בעלי מורכבות, סעיפים בעלי סיכון גבוה לעונה (התאמות בנקים, חשבונות מעבר, חשבונות ללא תנועה), סעיפים שהיו בהם טעויות בתקופות דיווח קודמות, סעיפים בעלי נפח תנועות רב, סעיפים שמעצם טבעם מסוכנים (סעיף מזומנים), סעיפים בעלי מורכבות חשבונאית, סעיפים בעלי פעולות ידניות מרובות, סעיפים המושפעים מהערכות ואומדנים (חישובים אקטואריים), שינויים משמעותיים בחשבון ביחס לתקופות קודמות.

לאחר ביצוע בדיקת המהותיות (הן מבחינה כמותית והן מבחינה איכותית), יש לבצע בחינה האם נדרשים שינויים על בסיס ההיבט האיכותי. ייתכן ויהיו סעיפים שאינם מהותיים מבחינה כמותית אך מהותיים מבחינה איכותית.

** כאשר חברה מחזיקה בחברות בנות, נדרש לבחון גם את מהותיות חברות אלה. הבחינה תעשיה הן מהפן הכמותי והן מהפן האיכותי. לדוגמא: מבחינה כמותית יש לבחון שהכנסות חברת הבת מהוות 5% מהכנסות/ נכסי החברה ומבחינה איכותית יש לבחון את פעילות החברה, מיקום החברה וכו'. לאחר זיהוי אילו חברות בנות הן מהותיות, גם יש לבצע עליהן את כל פעולות הביקורת.

לצילום השיעורשלוש + 5 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים