שם הכותב: תאריך: 13 מאי 2013

סיכום תרגול 8 – 13/5/13

תמחיר תקן – לדעת מה העלות התקנית והכמות התקנית למוצר שאותו מייצרים.

3 סטיות מרכיבות מוצר:

סטיית חומרי גלם

סטיית כמות

סטיית מחיר

כמות חו"ג נצרכה / נרכשה – סטיית הכמות מחושבת לפי כמות חו"ג שנצרכה (הכמות שהשתמשנו בה) לעומת זאת, סטיית המחיר מחושבת על פי כמות חו"ג שנרכשו אבל ייתכן גם שנשתמש לפי כמות חו"ג שנצרכו (תלוי בשאלה).

סטיית מחיר = כמות בפועל *(מחיר תקן – מחיר בפועל)

סטיית עבודה ישירה

סטיית יעילות (כמות שעות)

סטיית תעריף

סטייה בעלויות העקיפות

סטיית היקף (עלויות עקיפות קבועות)

סטיית יעילות (עלויות עקיפות משתנות)

סטיית תקציב (עלויות עקיפות קבועות ומשתנות)

סטיית היקף

=

תעריף העמסת עלויות קבועות

X

(

בסיס העמסה תקני לתקופה בפועל

כמות תקנית עפ"י תכנון

)

סטיית יעילות

=

תעריף העמסת עלויות משתנות

X

(

בסיס העמסה תקני לתקופה בפועל

כמות בפועל

)

 

סטיות הרכב

כאשר תשומות העבודה הישירות, דהיינו חומרי גלם ועבודה ישירה מורכבות ממספר סוגי תשומות, ניתוח הסטיות לגבי כל מרכיב ומרכיב יכלול את הסטיות לגבי כל סוג תשומה ותשומה. במקרים רבים, כאשר התשומות הישירות כוללות מספר מרכיבים, תקן הייצור קובע גם מה יהיה היחס התקני בין המרכיבים השונים לצורך ייצור יחידת מוצר. כאשר אנו קובעים תמהיל (יחס) תקני לשימוש במרכיבים השונים, הרי בפועל ייתכן והייצור נעשה תוך חריגה מהתמהיל התקני. סטיית הכמות יכולה במקרה זה להיות מושפעת מהחריגה בין תמהיל הייצור בפועל ובין התמהיל התקני. סטיות ההרכב בוחנות את ההשפעה של השינוי בין התמהיל בפועל מול תמהיל התקן על סטיית הכמות.

ישנן 2 סטיות הרכב :

  1. סטיית תמהיל (MIX) – סטייה זו מודדת את ההשפעה של השינוי בין תמהיל הייצור המתוכנן לבין תמהיל הייצור בפועל על סטיית הכמות.
  2. סטיית תשואה (YIELD) – סטייה זו בוחנת את ההשפעה של השימוש בסך כמות התשומה בפועל מול סך כמות התשומה המתוכננת על סטיית הכמות וזאת באמצעות שימוש בעלות ממוצעת תקנית ליחידת תשומה.

דוגמה:

חברה מייצרת חביות של קטשופ המיוצרות מ-2 סוגי עגבניות.

תקן הייצור לחבית קטשופ :

עגבניות רגילות – 12 ק"ג במחיר 8 ₪ לק"ג

עגבניות שרי – 4 ק"ג במחיר 9 ₪ לק"ג

בחודש ינואר יוצרו 4,000 חביות, כאשר השימוש בפועל בחומרים :

52,000 ק"ג עגבניות רגילות במחיר 8.2 ₪ לק"ג

13,000 ק"ג עגבניות שרי במחיר 9.7 ₪ לק"ג

נדרש –

  1. נתח את הסטייה בייצור (סטיית כמות ומחיר).
  2. ציין את סטיית הכמות לסטיית תמהיל וסטיית תשואה.

סטיית חומרי גלם :

עלות תקנית לייצור

528,000

 4,000 * (12 * 8 + 4 * 9) =

עלות בפועל

552,500

 52,000 * 8.2 + 13,000 * 9.7 =

סך הסטייה בחו"ג

(24,500)

סטיית כמות :

סטיית כמות

=

מחיר תקן

X

(

כמות בפועל

כמות תקן

)

סטיית כמות עגבניות רגילות

(32,000)

 (4,000 * 12 – 52,000) * 8 =

סטיית כמות עגבניות שרי

27,000

 (4,000 * 4 – 13,000) * 9 =

(5,000)

סטיית מחיר :

סטיית מחיר

=

כמות בפועל

X

(

מחיר בפועל

מחיר תקן

)

סטיית מחיר עגבניות רגילות

(10,400)

 (8 – 8.2) * 52,000 =

סטיית מחיר עגבניות שרי

(9,100)

 (9 – 9.7) * 13,000 =

(19,500)

(24,500) = (19,500) + (5,000)
סטיות הרכב :

המרכיב

כמות עפ"י תקן

%

כמות בפועל

%

כמות בפועל עפ"י תמהיל תקני

עגבניות רגילות

 12 * 4,000 = 48,000

75%

52,000

80%

 75% * 65,000 = 48,750

עגבניות שרי

 4 * 4,000 = 16,000

25%

13,000

20%

 25% * 65,000 = 16,250

64,000

65,000

65,000

נממש את היחס של "כמות עפ"י תקן" על "סך הכמות בפועל" עבור כל מרכיב.

סטיית תמהיל (MIX)

=

מחיר תקן

X

(

כמות בפועל

כמות בפועל עפ"י תמהיל תקני

)

עגבניות רגילות

(26,000)

 (48,750 – 52,000) * 8 =

עגבניות שרי

29,250

 (16,250 – 13,000) * 9 =

3,250

סטיית תשואה (YIELD)

=

מחיר תקן

X

(

כמות בפועל עפ"י תמהיל תקני

כמות עפ"י תקן

)

עגבניות רגילות

(6,000)

 (48,000 – 48,750) * 8 =

עגבניות שרי

(2,250)

 (16,000 – 16,250) * 9 =

(8,250)

דרך נוספת לחשב את סטיית התשואה היא באמצעות מחיר ממוצע משוקלל תקני ליחידת תשומה:

עלות תקנית ממוצעת לק"ג עגבניות 8.25 = 9 * 25% + 8 * 75%

(8,250) = 8.25 * (65,000 – 64,000)

אם סך הכמות בפועל גבוהה מסך הכמות התקנית, סטיית התשואה תהיה בהכרח שלילית. לעומת זאת, אם סך הכמות בפועל נמוכה מסך הכמות התקנית, סטיית התשואה תהיה סטייה חיובית.

דוגמה :

משרד רו"ח נדרש לתקציב לפרויקט באופן הבא –

סה"כ מתוכנן :

2,400 שעות מנג'רים

75$ לשעה

3,600 שעות מתמחים

25$ לשעה

בפועל :

2,610 שעות מנג'רים

80$ לשעה

3,190 שעות מתמחים

20$ לשעה

חישוב סך הסטייה בעבודה ישירה :

סך עלות עבודה ישירה לפי תקן

270,000

 2,400 * 75 + 3,600 * 25 =

עלות בפועל

272,600

 2,610 * 80 + 3,190 * 20 =

(2,600)

סטיית יעילות :

מנג'רים

(15,750)

 (2,400 – 2,610) * 75 =

מתמחים

10,250

 (3,600 – 3,190) * 25 =

(5,500)

סטיית תעריף :

מנג'רים

(13,050)

 (75 – 80) * 2,610 =

מתמחים

15,950

 (25 – 20) * 3,190 =

2,900

סטיית הרכב :

התשומה

תפוקה תקנית

%

תפוקה בפועל

%

תפוקה בפועל עפ"י תמהיל תקני

מנג'רים

2,400

40%

2,610

45%

 40% * 5,800 = 2,320

מתמחים

3,600

60%

3,190

55%

 60% * 5,800 = 3,480

6,000

5,800

5,800

 סטיית תמהיל :

מנג'רים

(21,750)

 (2,320 – 2,610)* 75 =

מתמחים

7,250

 (3,480 – 3,190)* 25 =

(14,500)

סטיית תשואה :

מנג'רים

6,000

 (2,400 – 2,320)* 75 =

מתמחים

3,000

 (3,600 – 3,480)* 25 =

9,000

דרך ב' –

עלות תקנית ממוצעת לשעת עבודה – 45 = 25 * 60% + 75 * 40%

9,000 = 45 * (5,800 – 6,000)

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 

 שש × 7 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים