שם הכותב: תאריך: 14 דצמבר 2014

שיעור 8 – תקציב

תקציב הוא התכנית הכלכלית שלפיו הארגון אמור לפעול.

נניח שתחזית המכירות לחודש ינואר היא 10,000 יחידות, בהנחה של מחיר ממוצע של 500 ₪ ליחידה תחזית המכירות היא – 10,000*5000

על בסיס תחזית המכירות נבנה את תחזית הייצור אשר תיקח בחשבון אילוצי תפוסה (למשל מחסן קטן), יכולות תכניות (כושר הייצור יכול להיות מוגבל) ומדניות מלאי (עד כמה אנחנו רוצים להחזיק מלאי)

מ.פ + ייצור = מכירות +מ.ס

ולפיכך תחזית הייצור הנדרש יהיה = מ.ס מתוכנן + תחזית המכירות – מ.פ מתוכנן

נניח שהמדיניות מלאי של החברה קובעת כי מלאי הסגירה יהיה בגובה 10% ממכירות החודש העוקב, המתוכננות להיות 12,000 יח', כלומר 1,200 יחידות במלאי הסגירה. מלאי הפתיחה שנקבע אף הוא על בסיס מדיניות זו עומד על 1000 יח', שהן 10% ממכירות הצפויות לחודש ינואר (10,000 יח'). לכן הייצור הנדרש בינואר יהיה – 1,200+10,000-1000 = 10,200.

תקציב רכישות חומרי גלם יהיה מבוסס על משוואת המלאי –

רכישות חו"ג = מלאי סגירה מתוכנן ח.ג + שימושים מתוכננים בח.ג – מלאי פתיחה מתוכנן ח.ג.

תקציב רכישת עלויות עקיפות משתנות – יחושב עפ"י מחולל עלות.

תקציב רכישת עלויות עקיפות קבועות – יחושב כפונקציה של זמן (שכ"ד, פחת)

התקציבים הפיננסים –

1. תקציב ההון – מבוסס על תכוניות ההשקעה.

2. תקציב מזומנים – מבוסס על התקציב התפעולי.

3. דוח רווח והפסד מתוקצב

4. מאזן מתוקצב

5. דוח מתוקצב על שינויים בהון העצמי.

נותנים תמונה של הדיווח החיצוני הצפוי – כיצד יראה הארגון למשתמש החיצוני.

תקציב מזומנים – מתבסס על דוח תזרים המזומנים, רק שבניגוד לדוח שיש לו כללים ברורים, בתקציב מזומנים מצד אחד יש את כל התקבולים במזומן ומצד שני יש את כל התשלומים. כאשר מדברים על תקבולים ותשלומים הכוונה היא על בסיס של מזומן, ולכן אם יש בשאלות הכנסות והוצאות – מדובר בבסיס מצטבר, לעומת תקבולים ותשלומים – מדובר על בסיס מזומן. כלומר הכנסה – היא בין אם קיבלת אותה ובין אם לא קיבלת. תקבול – רק מה שהתקבל פיזית.

לחברה יש תקבולים ממכירות בעבר ומכירות נוכחיות יכולות להיות באשראי והן לא חייבות להיות במזומן.

תקציב מזומנים סכימטי –

יתרת פתיחה

+ תקבולים לתקופה (תקבולים ממכירות +תקבולים נוספים)

= מזומן לפעולות

  • תשלומים לתקופה (רכישת תשומות +תשלומים אחרים)

= חוסר/עודף מזומנים צפוי

  • יתרת המינימום הנדרשת (מוגדר ע"י הארגון – תקרת מינימום שהארגון צריך על מנת לעבוד באופן השוטף)

= חוסר/עודף במזומן – במצב של חוסר במזומן יש להשיג מימון, במצב של עודף במזומן – או שנכסה הלוואות בבנק, או שנשקיע את העודפים בהשקעות אחרות, או שנשמור את העודף הזה.

תקבולים בתקופה מורכבים מ – תקבולים ממכירות מתקופה נוכחית, תקבולים מאשראי מתקופות אחרות (בתקופה קודמת היה מדובר באשראי וכעת נגבה המזומן בגינו), נתונים היסטוריים על הגבייה מלקוחות שרכשו מאתנו באשראי

תשלומים בתקופה מורכבים מ – רכישת תשומות עבודה, חו"ג, תשומות עקיפות. אם נקנה מוצר וצריך לשלם אותו רק בעוד 3 חודשים, אז בתקציב התשומות זה יבוא לידי ביטוי רק עוד 3 חודשים.

 

סעיף המימון – בתקציב המזומנים יש לכלול גם סעיף של מימון, המתייחס לחוסר מזומנים לפעולות או עודף מזומנים לפעולות. חוסר במזומן – דורש מימון. עודף במזומן – ישמש לכיסוי הלוואות. החברה מגדירה לעצמה רמת מזומנים מינימלית שהיא צריכה – אם ידוע לנו שיש חוסר במזומנים צפוי, צריך לקחת מימון על מנת לעמוד ביתרה הנדרשת. בנוסף יכול להיות מצב שבו ישנו עודף צפוי ואנחנו יודעים שבשנים הבאות נצטרך יותר מזומנים, נשמור את העודף הזה.

 

תרגול תקציב תפעולי ותקציב מזומנים

תרגיל 1 – תקציב –

נתונות המכירות בפועל של שנת 2010 ותחזית המכירות של הרבעון הראשון של שנת 2011.

תקבולים

ינואר

פברואר

מרס

מכירות במזומן (נתון 2 – 20% מהמכירות הן במזומן) 20%*150,000 = 30,000 20%*175,000=35,000 20%*200,000=40,000
גבייה במזומן ( נתון 3 – מתוך מה שנשאר מהמכירה= 80% (לאחר שנגבה במזומן באותו חודש 20%) – בחודשים הבאים נגבה לפי החלוקה הבאה – 70% מהמכירות נגבה בחודש שאחרי המכירה ו-28% מהמכירות נגבה בחודשיים שלאחר המכירה) בגין נובמבר – 225,000*0.8*0.28=50,400
בגין דצמבר – 180,000*0.8*0.7=100,800
בגין דצמבר –
180,000*0.8*0.28=40,320

בגין ינואר-

150,000*0.8*0.7=84,000

בגין ינואר-
150,000*0.8*0.28=33,600

בגין פברואר-

175,000*0.8*0.7=98,000

סיכום גבייה במזומן צפויה 181,200 159,320 171,600

 

בשאלה זו אין תקבולים נוספים פרט למכירות ולכן אלה הם סה"כ התקבולים הצפויים בכל אחד מהחודשים.

 

תשלומים

ינואר

פברואר

מרס

תשלום לספקים (נתון 5 – התשלום לספקים מתבצע כ-60 יום – חודשיים – לאחר הרכישה) מחושב בטבלה למטה קניות נובמבר – 151,875 קניות דצמבר – 67,500 קניות ינואר – 56,250
הוצאות הנהלה וכלליות (נתון 6 – הוצאות פחת לא באמת יוצאות במזומנים לכן הם לא נחשבים בתשלומים) 20,000 20,000 20,000
סה"כ תשלומים 171,875 143,750 141,875

 

חישוב הקניות

נובמבר

דצמבר

ינואר

מ.פ (נתון 4 – מ.ס צריך להספיק לחצי חודש מכירה – לכן מלאי הפתיחה של כל חודש (שהוא בעצם מלאי הסגירה של החודש הקודם) יהיה חצי מכמות המכירות באותו חודש, ובנוסף, יש לכפול ב0.75 כדי לנטרל את הרווח מהמכירות כי מציגים בספרים לפי עלות ולא לפי המכירות) 225,000*0.5*0.75=84,375 180,000*0.5*0.75=67,500 150,000*0.5*0.75=56,250
קניות – p.n 151,875 123,750 121,875
(מ.ס) – (נתון 4 – מ.ס צריך להספיק לחצי חודש מכירה של החודש הבא לכן ניקח את המכירות של החודש הבא, כפול 0.75 כדי לנטרל את הרווח הגולמי ולהגיע לעלות ובנוסף נכפול ב-0.5) 180,000*0.5*0.75=67,500 150,000*0.5*0.75=56,250 175,000*0.5*0.75=65,625
עלות המכר (נתון 1 – הרווח הגולמי הוא 25% ולכן עלות המכר תהיה 75%) 0.75*225,000=168,750 0.75*180,000=135,000 0.75*150,000=112,500

 

 

דוח תקציב המזומנים לרבעון הראשון של 2011–

ינואר –

י.פ – 0

תקבולים – 181,200

תשלומים – (171,875)

י.ס – 9,325

פברואר –

י.פ – 9,325

תקבולים – 159,320

תשלומים – (143,750)

י.ס – 24,895

אם רוצים לדעת מה עודף התקבולים על תשלומים רק בפברואר – עושים את החישוב של תקבולים פחות התשלומים רק בפברואר – 159,320-143,750 => 15,750

מרץ –

י.פ – 24,895

תקבולים – 171,600

תשלומים – (141,875)

י.ס – 54,620

עודף תקבולים על תשלומים במרץ בלבד => 171,600-141,875 => 29,725

דוח רווח והפסד חזוי לרבעון הראשון –

מכירות – 150,000+175,000+200,000 = 525,000

עלות המכר – 525,000*0.75 = (393,750)

רווח גולמי – 131,250

הוצ' הנהלה וכלליות – 30,000*3 = (90,000) -> (לא מורידים את הוצאות הפחת כי זה חלק מההוצאות בדוח רווח והפסד)

חובות מסופקים – 525,000*0.8*0.02 = (8,400) -> מתוך המכירות של נגבות במזומן באותו חודש (80%) לא נגבים כלל 2% ולכן מדובר בחובות מסופקים (נתון 3)

רווח תפעולי צפוי – 32,850.

 

תרגיל 3 –

1. פברואר -תשלומים –

קניות ינואר – 1,200*200*0.75 -> בכל חודש קונים את הפריטים שימכרו בחודש הבא – כלומר בינואר נרכוש את היח' שימכרו בחודש בפברואר – 1,200 יח'. מחיר המכירה של יחידת מוצר הוא 200 ₪ ושיעור הרווח הגולמי הוא 25%, לכן העלות (מחיר הקנייה של כל יחידה) הוא 75% מתוך 200.

תשלום בגין מערכת מחשוב – 100,000 -> תשלום חד פעמי בחודש ינואר.

הוצאות הנהלה וכלליות – 30,000 -> משולמות במזומן בחודש בו הן נוצרות ומתוכן 20,000 זה פחת- לכן נוריד את הפחת מהתשלומים במזומן.

סה"כ – 310,000

2. אפריל – תקבולים מלקוחות –

תקבול ממכירות אפריל – 1,500*200*0.2= 60,000 -> 20% מהמכירות בכל חודש הן מכירות שנגבות במזומן.

תקבול ממכירות מרץ – 1,100*200*0.8*0.5=88,000 -> בכל חודש גובים 50% מהמכירות באשראי ( המכירות באשראי הם 80% מסך המכירות באותו חודש כי 20% נאמר שנגבה במזומן) של החודש הקודם.

תקבול ממכירות פברואר – 1,200*0.8*200*0.3=57,600 -> בכל חודש גובים 30% מהמכירות באשראי (80%) שהיו חודשיים לפני כן.

תקבול ממכירות ינואר – 1,000*200*0.8*0.2=32,000 -> בכל חודש גובים 20% מהמכירות באשראי (80%) שהיו לפני שלושה חודשים.

סה"כ תקבולים מלקוחות – 237,600.

3. הנחה כי התקבולים מהלקוחות בחודש ינואר הם – 165,200. מהי יתרת המזומנים לסוף ינואר 2012 ?

דוח תקציב מזומנים לחודש ינואר –

י.פ -13,000 (נתון)

סך הכול תקבולים – 165,200 (נתון)

סך הכול תשלומים – (180,000) (חושב למטה)

י.ס – (1,800)

מדיניות החברה היא להיות ביתר מזומנים של 10,000 ולכן על מנת להגיע לכך היא צריכה לקחת אשראי. האשראי נלקח בכפולות של 1000 ולכן היא צריכה לקחת אשראי בגובה של 12,000 (לכאורה החברה צריכה לקחת אשראי בגובה 11,800 כדי להגיע ליתרה של 10,000 אבל בגלל שהאשראי נלקח בכפולות של 1000 היא צריכה לקחת 12,000 – אם היא תיקח 11,000 היא לא תגיע ליתרה של 10,000, לכן היא צריכה לקחת יותר ובגלל שזה בכפולות של 1000 היא צריכה לקחת 12,000)

קו אשראי – 12,000

י.ס מזומנים – 10,200.

 

חישוב תשלומים בחודש ינואר –

קניות דצמבר – 1000*200*0.75=150,000 -> בכל חודש קונים את היח' שימכרו בחודש העוקב – לכן נקח את היח' שנמכור בינואר, כפול המחיר ליחידה, כפול 0.75 על מנת להגיע לעלות (נטרול של הרווח הגולמי).

הוצאות הנהלה וכלליות – 30,000 (50,000 פחות הפחת שלא יוצא במזומנים)

סה"כ תשלומים – 180,000

 

4. יתרת הלקוחות באפריל –

יתרת המכירות מאפריל – 1,500*200*0.8=240,000 -> ממכירות אפריל 20% נגבה ממזומן ולכן 80% (שיגבה בחודשים הבאים) זה יתרת הלקוחות לחודש אפריל שנשארת פתוחה.

יתרת המכירות מרץ – 1,000*200*0.8*(0.3+0.2)=88,000 -> מהמכירות של מרץ באשראי (80%) – 50% נגבו באפריל ולכן נשאר לגבות 30% במאי ו-20% ביוני ולכן זה יתרת הלקוחות לחודש אפריל.

יתרת המכירות בפברואר – 1,200*200*0.8*20%=38,400 -> מהמכירות של פברואר באשראי (80%) – 50% נגבו במרץ ו-30% נגבו באפריל, לכן מה שנותר זה 20% שיגבו בחודש מאי ולכן זה יתרת הלקוחות לחודש אפריל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 + = תשע

תואר ראשון
תואר שני
מרצים