שם הכותב: תאריך: 08 מאי 2013

 

פטורים על רווח הון- סעיף 97

 

הסעיף מהווה רשימה סגורה של פטורים לרווח הון. להלן רשימת הפטורים:

סעיף 97(א')

סעיף 97 (א')(1)

פטור על רווח הון שנובע ממכירת אג"ח שאינה המירה למניה, הנסחרת בבורסה בישראל, ובלבד שהאג"ח הונפקה לפני 8.5.00, ונרשמה למסחר לפני המועד הקובע (1.1.03).

סעיף 97(א')(2)

פטור ממס על רווח הון בגין אג"ח שהוצאה ע"י המדינה או בערבות המדינה שהונפקה לפני 8.5.00.

סעיף 97(א')(4)

פטור בעת מתן מתנה למדינה או לאחד מהגופים המוזכרים בסעיף, וכן מתנה למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2).

סעיף 97(א')(5)

הסעיף קובע פטור בגין רווח הון לנישום שנותן מתנה לקרוב (כהגדרתו בסעיף 88, קרבה משפחתית בלבד ולא קרבה חברתית) או ליחיד אחר, שאינו תושב חוץ (מתן מתנה לתושב חוץ אינה מזכה בפטור). הפטור יוענק רק אם שפקיד השומה שוכנע שהמתנה ניתנה בתום לב.

דוגמא- אבא תושב ישראל בעל מניות בחברה תושבת ישראל נותן מתנה לבנו שהינו תושב חוץ. בשל העובדה שמקבל המתנה הינו תושב חוץ, נותן המתנה (האב) יהיה חייב במס ולא יזכה בפטור.

 

סעיף 97(ב')- פטורים לעולים חדשים, תושב חוזר ותיק ותושב חוזר רגיל

הגדרות:

תושב חוזר- אדם שהיה תושב ישראל, והיה תושב חוץ לפחות 6 שנים ברציפות ולאחר מכן חזר לישראל.

תושב חוזר ותיק- יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ משך 10 שנים לפחות.

עולה חדש- מי שנהיה תושב ישראל לראשונה.

סעיף 97(ב')(1)- פטור לעולה ולתושב חוזר ותיק

הסעיף מעניק פטור ממס על רווח הון ליחיד שהינו תושב ישראל לראשונה ולתושב חוזר ותיק בגין נכס שהיה לו מחוץ לישראל[1] וזאת רק במידה ומכר את הנכס תוך 10 שנים מהיום שהם נהיה תושב ישראל. הסעיף לא חל על נכס שהגיע לנישום בפטור ממס בהתאם לסעיף 97(א')(5) אחרי 1.1.07.

כדי למנוע מצב שבו תושב ישראל יעניק במתנה נכס לעולה חדש (שיהיה פטור ממס עבור מתנה זו) ולאחר מכן העולה ימכור את הנכס ויזכה לפטור מכוח סעיף 97(ב')(1), נקבע  שאילו העולה החדש קיבלת את הנכס במתנה אחרי ה- 1.1.07, הוא לא יזכה לפטור במכירתו.

 

סעיף 97(ב')(2)- פטור לתושב חוזר

הסעיף מעניק פטור לתושב חוזר (6 שנים מחוץ לישראל) על מכירת נכס שהוא רכש מחוץ לישראל בתקופת היותו תושב חוץ ובלבד שהנכנס אינו זכות במישרין או בעקיפין לנכס שהיה מצוי בישראל וזאת בתנאי שמכירת הנכס מתבצעת תוך 10 שנים מהיות שהפך לתושב חוזר.

הבדלים בין סעיף 97(ב')(1) לסעיף 97(ב')(2):

תושב חוזר ותיק ועולה חדש

97(ב')(1)

תושב חוזר (רגיל)

97(ב')(2)

  1. רכישת הנכס

כשהוא תושב חוץ או תושב ישראל

כשהוא תושב חוץ

  1. קבלת הנכס במתנה פטורה

אי אפשר (1.1.07)

אין הגבלה

  1. אופי הנכס

כל נכס מחוץ לישראל

כל נכס מחוץ לישראל ובלבד שלא בעקיפין נכס בישראל (לדוגמא מניה של חברה תושבת חוץ שנכסיה בישראל)

סעיף 97(ב')(3)-

הסעיף מטפל במצב שבו הנכס נמכר לאחר חלוף 10 שנים מיום שינוי התושבות והוא קובע שחלק מרווח ההון הריאלי יהיה פטור.

נוסחה לחישוב רווח הון ריאלי הפטור:

דוגמא- ב- 1.1.00 נישום תושב ישראל חדל להיות תושב ישראל. ב- 1.1.00 הנישום קנה נכס מחוץ לישראל . ב- 1.1.07 נישום זה הפך להיות תושב ישראל פעם שנייה וב- 1.1.2020 מכר את הנכס. לנישום קיים רווח הון ריאלי בסך 100,000 ₪.

מכירה

שינוי תושבות- הפך לתושב ישראל

תום 10 שנים מיום העלייה/שינוי תושבות

קנייה

חישוב החלק הפטור:

סעיף 97(ב2) + סעיף 97(ב3)- פטור בגין מכירת ניירות ערך בישראל ע"י תושב חוץ

הסעיפים מקנים פטור ממס על רווח הון שמופק ע"י תושב חוץ בגין מכירת ניירות ערך בישראל.

סעיף 97(ב2)- מעניק פטור ממס על ניירות ערך נסחרות בורסה בישראל

סעיף 97(ב3)- מעניק פטור גם על מכירת ניירות של חברות פרטיות.

 

סעיף 100- העברת נכס למלאי עסקי

 

מדובר בסעיף הופכי לסעיף 85, הדן במקרה של שינוי ייעוד באחד מהמצבים:

  1. שינוי ייעוד מרכוש קבוע למלאי עסקי
  2. שינוי ייעוד מנכס פרטי למלאי עסקי.

 

סעיף 100(1)

במידה שחלפו 4 שנים מיום רכישת הנכס ועד היום שבו הפך אותו הנישום למלאי עסקי, יראו את העברה כמכירה, דהיינו מדובר באירוע מס וקיימת מכירה רעיונית. אולם הנישום לא יהיה חייב בתשלום מס בגין רווח ההון אלא רק כאשר הוא ימכור את המלאי כולו או חלקו. במידה והנישום מכר רק חלק מהמלאי הוא לא יחויב במס על רווח הון שעולה על התמורה שקיבל.

דוגמא- לנישום עסק המתמחה במכירת חלקי חילוף. ביום 1.1.08 הנישום הפך מלגזה שהייתה רכוש קבוע למלאי. המלגזה נרכשה ביום 1.1.03 תמורת 50,000 ₪. שיעור הפחת הינו 10% ושווי השוק של המלגזה ביום שינוי הייעוד( 1.1.08) הוא 35,000 ₪. ב- 1.4.08 נמכר כל המלאי תמורת 37,000 ₪.

מדדים:

11.07

120

11.02

100

חישוב רווח הון בעת מכירה רעיונית-  1.1.08

בשל שינוי הסיווג התקיימה מכירה רעיונית ולכן יש לחשב רווח הון כאילו התקיימה מכירה.

תמורה- שווי שוק ביום השינוי

35,0000

מחיר מקורי

50,000

פחת

(25,000)

יתרת מחיר מקורי

(25,000)

רווח הון

10,000

חישוב הסכום האינפלציוני והסכום הריאלי

י.מ.מ.מ

י.מ.מ

(25,000)

סכום אינפלציוני

5,000

סכום ריאלי

חישוב מס:

  • סכום אינפלציוני- פטור ממס היות שנוצר לאחר 1993.
  • סכום ריאלי- יחויב ב- 20% מס היות שהמכירה בוצעה ב 2008.

מכירה- .1.4.08

תמורה

37,000

עלות

(25,000)

רווח פירותי

20,000

רווח פירותי מחויב ב- 48% מס שולי

סעיף 100(2)

במידה שלא חלפו 4 שנים מיום רכישת הנכס ועד יום הפיכתו למלאי, לא יראו את העברה כמכירה ויראו את יתרת המחיר המקורי של הנכס ביום שינוי הייעוד כעלות המלאי.

דוגמא- ב 1.1.06 נרכש נכס בסכום של 10,000 ₪. פחת על הנכס הינו 10%. ב- 1.1.08 הנכס הפך למלאי. שווי השוק של הנכס בעת המכירה הינו 12,000 ₪. ב- 1.4.08 נמכר המלאי תמורה 12,500 ₪.

ניתן לראות כי מיום הרכישה ועד יום שינוי הייעוד עבור שנתיים ולכן הרכישה היא אינה אירוע מס ואירוע המס היחיד הינו המכירה ב- 1.4.08(אירוע פירותי מכוח סעיף 2(1)).

1.4.08- מכירת המלאי

תמורה

12,500

עלות

(8,000)

רווח פירותי

4,500

** יש לשים לב שהעלות מחושבת כעלות בניכוי הפחת הנצבר עד למועד שינוי הייעוד.


[1] נכס מחוץ לישראל- מדובר ברכישת נכס מחוץ לישראל הן אם הרכישה הייתה לפני העלייה והן אם הייתה לאחר העלייה, כלומר כאשר התושב הינו עולה חדש. גם במצב בו העולה גם אם העולה החדש רוכש את הנכס כשהוא כבר עולה חדש קרי תושב ישראל והנכס מחוץ לישראל, גם אז במכירתו הוא יהיה פטור וזאת בתנאי שהמכירה מתבצעת תוך 10 שנים מיום העלייה.

לצילום השיעור+ 5 = תשע

תואר ראשון
תואר שני
מרצים