שם הכותב: תאריך: 24 דצמבר 2014

שיעור 8 – ייחוס מיסים

שיטת הערכה מחדש –

דוגמא להערכה מחדש

חברה רכשה ב- 1.1.06 מכונה בעלות של 300,000. אורך החיים השימושים של המכונה הוא 10 שנים. אין ערך גרט. החברה מיישמת לגבי המכונה את שיטת הערכה מחדש. כלומר כל שנה בודקים מה השווי ההוגן של הנכס וזה שווי המכונה שירשם בספרים. השווי ההוגן ליום 31.12.06 – 360,000 וליום 31.12.07 – 335,000. שיעור מס חברות הוא – 35%. החברה בוחרת להעביר את הקרן הערכה מחדש לעודפים בקצב הפחת (כל שנה מפחיתים את הקרן הערכה מחדש לעודפים לפי קצב הפחת, כלומר לפי ההפחתה באותה שנה). מס הכנסה מכיר בנכס לפי העלות ולא מכיר בהערכה מחדש, כלומר לא מכיר בשווי ההוגן.

שנת 2006

הוצאות פחת בספרים – 30,000 = 300,000/10

31.12.06

ספרים – 360,000 => בספרים הנכס נרשם לפי שווי הוגן.

מס הכנסה – 270,000 => במס הכנסה הנכס נרשם לפי העלות המופחתת – 300,000*9/10 (עברה שנה אחת מתוך 10 ונותרו 9 שנים).

הפרש זמני – 90,000

שיעור המס – 30%

התחייבות מס נדחה – (27,000) -> בספרים נכיר ביותר הוצאות פחת בגין הנכס ומס הכנסה לא יכיר בהוצאות אלה בעתיד, אלא בהוצאות קטנות יותר (כי העלות המופחתת שמס הכנסה מכיר בה נמוכה מהשווי ההוגן שמוכר בספרים) לכן נהיה חייבים במס למס הכנסה בגין הוצאות הפחת האלו שהוא לא יכיר בהם. ניתן להסתכל על זה גם מנקודת המכירה – בנקודת המכירה העלות המופחתת של מס הכנסה תהיה קטנה יותר -> הרווח בגין המכירה יהיה גדול יותר -> לכן נצטרך לשלם יותר מס.

פקודת היומן שתירשם בגין התחייבות המיסים הנדחים תהיה

ח. נכס נטו – 90,000 -> המעבר מ270,000 עלות מופחתת לשווי הוגן של 360,000 (קרן הערכה מחדש ברוטו – כמה בסה"כ צריך להוסיף לעלות המופחתת המקורית של הנכס על מנת להגיע לשווי ההוגן)

ז. התחייבות למיסים נדחים – 27,000 -> התחייבות המיסים הנדחים נרשמת מול הקרן הערכה מחדש, מקטינה אותה.

ז. קרן הערכה מחדש נטו – 63,000 -> קרן הערכה מחדש ברוטו היא 90,000 כי הגדלנו את העלות המופחתת המקורית ב-90,000 על מנת להגיע לשווי הוגן של 360,000, אך מול קרן הערכה מחדש ברוטו אנחנו רושמים התחייבות מיסים נדחים – 27,000 ולכן קרן הערכה מחדש נטו היא 90,000-27,000.

שנת 2007

הוצאות פחת ספרים – 360,000/9 = 40,000 -> לפי שיטת הערכה מחדש לוקחים את יתרת השנים של הנכס – 9 שנים מפחיתים את השווי ההוגן על פני יתרת החיים של הנכס.

31.12.07

ספרים – 335,000 -> שווי הוגן

מס הכנסה – 240,000 -> לפי עלות מופחתת – 300,000*8/10 ( נותרו 8 שנים מתוך 10)

הפרש זמני – 95,000

שיעור מס – 30%

התחייבות מס נדחה – (28,500)

 

הפחתת קרן הערכה מחדש לעודפים בקצב הפחת (מפחיתים את קרן ברוטו)

ח. קרן הערכה מחדש, ז. עודפים – 90,000/9 = 10,000 -> מפחיתים את קרן ההערכה מחדש ברוטו לפי קצב הפחת (9 שנים)

הפחתת התחייבות מס נדחה לרווח והפסד בהתאם להפחתת קרן הערכה מחדש

ח. התחייבות מס נדחה, ז. הכנסות מיסים – 10,000*0.3= 3000 –> כופלים את הסכום שהופחת מהקרן לעודפים בשיעור המס. שמים את הנתון הזה בדוח התאמה למס – בסה"כ הוצאות המיסים – כנתון – "שינוי במיסים הנדחים שנזקפים להון העצמי".

פקודת יומן בגין הערכה מחדש

ח. נכס נטו – 15,000 -> הנכס בספרים עומד על 320,000 (360,000 שווי הוגן, פחות הוצאות פחת בספרים השנה של 40,000), על מנת להגיע לשווי הוגן של 335,000 יש צורך להגדיל את הנכס ב-15,000

ז. התחייבות מס נדחה – 4,500 (מהחישוב בטבלה למטה)

ז. קרן הערכה מחדש – 10,500

 

קרן הערכה מחדש ברוטו

קרן הערכה מחדש נטו

התחייבות מס נדחה

י.פ (90,000) (63,000) (27,000)
הפחתה 10,000 – לעודפים 7,000 (63,000/9) 3000 – לרווח והפסד
תנועה השנה – P.N (25,000) 10,500 (4,500)
י.ס (95,000) (66,500) (28,500)

 

מיסים נדחים בחובה

לפי כללי החשבונאות אסור לרשום נכס אם לא חושבים שיהיה ערך כלכלי לנכס, כלומר לא יצא לנו ממנו הטבות כלכליות. אם יודעים שאין צפי למימוש הנכס בעתיד, אסור להכיר בנכס. כלומר, אסור לרשום בשנה מסוימת יתרת מיסים נדחים בחובה, כלומר נכס מס נדחה, אם לא צפוי מימוש של אותו הנכס.

עקרון השמרנות מבדיל בהכרה בהתחייבות כבר כאשר היא אפשרית לבין הכרה בנכס כאשר וודאות מימושו היא גבוהה ביותר.

אם נרשום נכס מס בחובה, אנחנו יוצרים הכנסה – ח. נכס מס נדחה, ז. הכנסות – לכן רק אם נדע שיש וודאות למימוש גבוהה נוכל לרשום את הנכס.

לסיכום – ניתן לראות נכס מס נדחה רק במצב שיש צפי לרווחים בשנה הבאה, מכיוון שרק אם יהיו רווחים בשנה הבאה, נוכל להשתמש בנכס המס הנדחה ולהקטין את המס שנוצר בעקבות ההכנסות. אם לא צפוי רווח בשנה הבאה, לא נוכל לממש את הנכס של המס הנדחה (לקבל הטבת מס) כי לא יהיה מס לשלם כי אין הכנסה חייבת בגינה ישולם מס. לכן במידה ולא צפוי רווח בעתיד צריך לקזז את נכס המס הנדחה ולהפוך אותו ל-0.

המונח "צפוי" – התקן לא אומר מה זה צפוי, אך לפי התקן האמריקאי צפוי זה מעט יותר מ-50%, כלומר יותר צפוי מאשר לא צפוי. בתקינה הבין לאומית גם נאמר שצפוי זה מעט יותר מ-50%. בפרקטיקה הישראלית – המונח צפוי הוא מעל 80%.

כלומר על מנת לפתוח יתרה של נכס מס נדחה צריך שיהיה צפי של 80% ומעלה שיהיו רווחים בשנה הבאה.

המקרים בהם ניצור מס נדחה בחובה

הפרשים זמניים שיוצרים חיסכון עתידי במס – הוצאות חומ"ס, הפרשות לפיצויים, חופשה, הכנסות מראש (מס הכנסה מכיר בהכנסה באותה שנה שהתקבלה ובשנים הבאות הוא לא ייקח מס על ההכנסה), פחת מועט (בשנים הבאות מס הכנסה יכיר לי ביותר הוצאות פחת), הפסד להעברה לצורכי מס לשנים הבאות (יקטין את המס בשנים הבאות).

דוגמא להפסד מועבר

במידה ויש לחברה הפסד של 1000 ₪ בשנה מסוימת ויש צפי לרווחים בשנים הבאות, יש ליצור נכס מס נדחה על ההפסד המועבר –

בספרים – 0 -> הספרים לא מכירים בנכס שנקרא הפסד מועבר

מס הכנסה – 1000 -> מס הכנסה מכיר בהפסד המועבר לשנים הבאות שאותו ניתן לקזז מול רווחים במידה ויש צפי לרווחים

שיעור המס – 40%

נכס מס נדחה – 400 -> הטבה במס בעתיד.

 

 שבע × = 42

תואר ראשון
תואר שני
מרצים