שם הכותב: תאריך: 16 דצמבר 2012

13.12.12

רכוש קבוע: רכוש מוחשי שהפירמה משתמשת בו לצורך הפעלת פעילותה, נכנסת בתוך הגדרת נכסים כחובה (ישנם חמש קבוצות של רכוש קבוע :רכבים, ריהוט, מחשבים , מכונות יצרניות, מקרקעין).

יש צורך ראשוני לעשות הבחנה לשאלה הבאה: מה ההבדל בין רכוש קבוע לבין הוצאה? מתי אני אומר שסכום מסוים שאני מוציא זה לכדי רכוש קבוע ומתי אני קובע כי זה לשם הוצאה? הבחנה בין נכס להוצאה ?

רכוש קבוע–> קנייה, יחסית, חד פעמית. רכוש קובע ייתן לי יתרון לטווח ארוך. (מחשב, רכב).

הוצאה–> יתרון לטווח קצר. (נייר למדפסת, טיונר למדפסת, דלק לרכב).

ישנם שני מסלולים לקניית רכוש קבוע:

 1. קניית רכוש קבוע שמוכן לעבודה בחברה. לדוגמה – מכונית שרכשתי.
 2. קניית רכוש שדורש הוצאות נלוות עבור הקנייה. (לדוגמה – קניית רכב בחו"ל, והייבוא לארץ דורש הוצאות נלוות, הוצאות ביטוח).

עלות רכוש קבוע כוללת את כל העלויות הנלוות, מעבר לעלות הרכוש עצמו, שצורך הרכוש עד שהוא מוכן לפעילותו בחברה.

לרכוש קבוע יש שני צדדים:

 •         ערך הרכוש קבוע יורד–> הופך לבלאיחשבונאי.
 •         הרכוש הקבוע משרת את החברה ומייצר לי הכנסה.

 

פחת חשבונאי –

קניית מכונית : לחובת מכוניות 100 אלף ₪, זכות עו"ש בנק 100 אלף ₪

בנקודה זו יש נכס שרשום במאזן (כל קבוצת רכוש קבוע צריך לפתוח בנפרד במאזן). ברגע שהמכונית עלתה על הכביש, ערכה יורד והמכונית מתחילה להתבלות עם הזמן. כמו כן, המכונית עוזרת לחברה להכניס כסף = הכנסות. כל נכס שנמצא ברכוש קבוע מכניס כסף לחברה, מייצר הכנסה. בסופו של דבר, מקצים את העלות של המכונית בצורה של פחת לאורך X  שנים ורושמים את כולו להוצאה.

כנגד ההכנסה שהנכס מייצר, הרכוש הקבוע מייצר הוצאה.

הפחת זו ההוצאה שהחברה רושמת בגין הנכס עבור ההוצאה שהוא מייצר.

 • אם קונים קרקע לבנייה רגילה, אין עליה פחת. כיוון, שהחשבונאות אומרת שעל מקרקעין אין בלאי. כשקונים מקרקעין צריך להיאמר לי מהו אלמנט המקרקעין ומהו אלמנט/שווי הלבנים. רק על הלבנים ארשום פחת.
 • פחת לעולם יירשם עד לגובה עלות הנכס. דהיינו, אם נקנתה מכונה בעלות 100    אלף ₪,  וכל שנה ארשום פחת 20 אלף ₪ – נצטרך לרשום את הפחת במשך 5 שנים, כאשר בכל שנה נצהיר על 20 אלף ₪ פחת.
 • פחת מתחיל להירשם רק כאשר הנכס מתחיל לפעול,  ולא מרגע הקנייה. (נקנתה מכונית ב-1/4, המכונית נכנסת לשימוש ב-1/5. אתחיל לרשום פחת רק מה-1/5 ולא בתאריך הקנייה). כל עוד, לא נאמר לי אחרת תאריך הקנייה נחשב לתאריך ההפעלה.

כשרושמים פחת פקודת היומן היא :

 לחובת הוצאות פחת בגין __ (קבוצת הרכוש הקבוע) – לזכות פחת שנצבר בגין ___

רישום הוצאות פתח – כל עוד והנכס עובד בחברה (לא נמכר), כל עוד לא סיימה החברה לרשום את עלות הפחת ß תמשיך החברה לרשות את עלות הפחת כל שנה!

צד החובה – תוצאתי, משקף הוצאות ככל הוצאה אחרת בדוח רווח והפסד.

צד הזכות – יתרה מאזנית, הקטנת העלות של הנכס עקב הבלאי של הנכס.

פחת נצבר – קניית רכוש קבוע בסכום מסוים, כאשר כל שנה מורידים אחוז מסוים מתוך עלות הרכוש. כאשר, מדי שנה נרשום את עלות הפחת עד תום מלוא הסכום.

לדוגמה – רכישת ריהוט בסך 1000 ₪, רושמים פחת של 20% – למשך 5 שנים. 2010ß פקודת היומן : חובת הוצאת פחת בגין ריהוט 200 ₪  – זכות פחת מצטבר בגין ריהוט 200 ₪

מנקודת מבט חשבונאית לסוף שנה היתרה נטו של הנכס תהיה –

(ח) 1000

(ז) 200

800 ₪

 2011 חובת הוצאת פחת בגין ריהוט 200 ₪ – זכות פחת מצטבר בגין ריהוט 200 ₪

העלות נשארת עדיין 1,000 ₪ אבל עלות הפחת המצטבר תהיה השנה 400 ₪ –> יתרה מצטברת! על כן, העלות נטו של הנכס בסוף 2011 תהיה 600 ₪ . השווי החשבונאי של הנכס, ככל שהזמן מתקדם – ירד, יתבלה עוד יותר.

וכך גם בשנת 2012/3. אך, בשנת 2014 – העלות נטו במאזן של הנכס תהיה 0,

מה זה בעצם אומר?

 1. הנכס נגמר ולא עובד יותר.
 2. הנכס עובד בפירמה, ופשוט מפסיקים לרשום עליו פחת.

שיטה זו מתארת את שיטת הקו הישר :

שיטת הפחת הישר :  נרשם פחת שווה לאורך השנים. מניחים כי בשנה הראשונה והחמישית אחוז הפחת הוא אותו אחוז (וזאת למרות ההבנה המציאותית אודות הפחת שאחוז הפחת משתנה משנה לשנה. כלומר, נוצר אי דיוק בין אורך החיים האמיתי של הנכס לבין הפחת שלו).  כאשר בשנה האחרונה של ערך הפחת נקבל תוצאה של 0 בגין עלות נטו של הרכוש הקבוע (לדוגמה בריהוט, בשנה החמישית קיבלנו עלות רכוש קבוע של 1,000 ₪ ופחת של 1,000 ₪ = 0 ).

–   עלות הנכס – עלותו ההיסטורית של הנכס כפי שנקנה.

–    אומדן אורך חיי הנכס – אורך החיים השימושיים של הנכס. אומדן פז"ם שהנכס חזוי להיות זמין לשימוש ולייצר הכנסה לחברה.

–    ערך גרט – אומדן הסכום שהישות יכולה לקל בעת מימוש הנכס בתום תקופת החיים הצפויה של הנכס. אם יש ערך גרט לרכוש קבוע, לא נפחית אותו. כי כאשר הרכוש הקבוע יגמור את החיים שלו, עדיין יהיה ערך תקף לישות שניתן להשתמש איתה.   (לדוגמה – מחשב, בתום השימוש של המחשב עדיין יישארו לי ברזלים, אותם אוכל למכור).

מי רושם את הפחת ? רק הבעלים המשפטיים של הנכס רושם פחת. (לדוגמה, אם אשכיר למישהו את הרכוש קבוע, זה שאשכיר לו את הנכס לא ירשום ערך פחת).

מקדמה לרכוש קבוע – לחובת מקדמה___ (אחת מקבוצות הרכוש הקבוע)-

לזכות עו"ש בנק. אם יש מקדמה על חשבון רכוש קבוע, ניתן לה ביטוי, אך לא רשום עליה פחת. נציג אותה כחלק מקבוצת הרכוש הקבוע על חשבון רכוש קבוע.

הוצאת                   עלות – ערך גרט

פחת          =

שנתיות                   אורך חיי הנכס

שיטות לחישוב פחת :

נחשב לפי קו ישר- הנכס מחולק באופן שווה על

פני השנים.

כאשר קונים נכס ב-1/1 באותה שנה, אין בעיה לרשום פחת של שנה שלמה. כיוון שהרכוש קיים כל השנה. אך, כאשר קונים נכס באמצע השנה, בשנת הרכישה ארשום פחת באופן יחסי לפרק הזמן שהנכס עבד בחברה באותה שנה.

( ב-1/7/2010 קניתי רכוש קבוע בסך 1,000 ₪ עם פחת באחוז של 20% לשנה, בשנה זו אחשב את האחוז 20% מתוך עלות הנכס, ואחלק במספר החודשים שהשתמשה החברה בנכס).

מידה והחלטתי למכור רכוש קבוע, בשנת מכירה אתייחס לשתי פעולות:

 1. המכירה עצמה.
 2. עד המכירה – אצטרך לרשום על הנכס פחת כרגיל באופן יחסי, כי הנכס עבד אצלי. אלא אם כן, המכירה התבצעה ב-31/12 ואז ארשום פחת שנתי.

לעולם לא נרשום פחת יותר מגובה עלות הנכס.

דוגמאות  :

 • 1/8/2011 – קניתי מכונה סך 20,000 ₪, ערך גרט = 0. נפחית את המכונה הזו על פי 5 שנים (אורך חיי הנכס נקבע על סמך הערכות נתונות בשאלה). כלומר, 20% לכל שנה.

2011 : יש שימוש של המכונה במשך 5 חודשים –> 20 אלף ₪ כפול 20% חלקי 12 חודשים בשנה כפול 5 חודשים שימוש בשנת 2011  1,666 ₪ . פקודת היומן בדוח רווח והפסד: חובת הוצאות פחת מכונות  ₪ 1,666 – זכות פחת נצבר מכונות 1,666 ₪. במאזן סוף שנת 2011 : (ח) 20,000  (ז) 1,666 – עלות נטו של המכונה 18,334 ₪ .

2012: שימוש של שנה שלמה, פקודת יומן ברווח והפסד: חובת הוצאות פחת בגין מכונות 4,000 ₪ – זכות פחת נצבר מכונות 4,000 ₪ . בדוח מאזן נצטרך להוסיף את הפחת בשנה זו עם הפחת לסוף שנת 2011.

במאזן סוף שנת 2012 – (ח) 20,000 ₪ (ז) 5,666 ₪ – עלות נטו של המכונה 14,334 ₪ .

2013 : שימוש של שנה שלמה, פקודת יומן ברווח והפסד: חובת הוצאות פחת בגין מכונות 4,000 ₪ – זכות פחת נצבר מכונות 4,000 ₪ . שוב, נוריד בערך פחת לשנה זו את הערך פחת של 2011/1 (ח) 20,000 ₪ (ז) 9,666 ₪ – עלות נטו של המכונה היא 10,334 ₪ .

2014 : -"- אותה פעולה

2015: ב-2015 נרשום פחת יחסי על 7 חודשים, על כן – 20,000 ₪ כפול 20% חלקי 12 חודשים כפול 7 חודשים לשנת 2015  2,334 ₪ .

בדוח רווח והפסד: חובת הוצאות פחת בגין מכונה 2,334 ₪ – זכות פחת נצבר בגין מכונה 2,334 ₪ . בדוח מאזן לסוף שנת 2015 : (ח) 20 אלף ₪ (ז) 20 אלף ₪ – עלות נטו של המכונה 0.

 • 1/7/11 נקנתה מכונית בסך 10,000 ₪, ערך גרט 1,000 ₪ , 10% לשנה. הרכב נמכר ב-30/06/2013.

2011 :  נוריד מערך המכונית את ערך הגרט – רושמים פחת על סך 9,000 ₪ . המכונית עבדה בחברה רק במשך חצי שנה– 9,000 ₪ כפול 10% = 900 ₪, למשך חצי שנה נרשום פחת של 450 ₪. פקודת יומן בדוח רווח והפסד : חובת הוצאות בגין פחת מכונית 450 ₪ – זכות פחת נצבר מכונית 450 ₪ .

במאזן לסוף 2011 –(ח) 10,000 ₪ (ז) 450 ₪ – עלות נטו של המכונית 9,550 ₪ .

2012: פקודת יומן – חובת הוצאות פחת מכונית 900 ₪ – זכות פחת נצבר

900 ₪. דוח מאזן לסוף שנת 2012- (ח) 10,000 ₪ (ז) 1,350 ₪ – עלות נטו של המכונית 8,650 ₪ .

2013: נרשום פחת עד מועד המכירה, כלומר לשנה זו נעשה שימוש ברכב במשך חצי שנה. שוב, עלות פחת של 450 ₪. פקודת יומן בדוח רווח והפסד : חובת הוצאות בגין פחת מכונית 450 ₪ – זכות פחת נצבר מכונית 450 ₪ . במאזן לסוף שנת 2013 – (ח) 10,000 (ז) 1800 ₪ – עלות נטו של המכונית 8,200 ₪ .

במקביל, נרשום את פקודת היומן עבור מכירת המכונית נכון ל- 30/6/13.

מכירת רכוש קבוע :

 1. כשמוכרים רכוש קבוע צריך להוציא את הרכוש מהדוחות הכספיים. הרכוש כבר לא שייך לחברה מבחינה משפטית, והחברה גם לא משתמשת בו בפועל.
 2. כאשר מוכרים מלאי מכירות – עלות המכר = רווח גולמי. נקבל את הרווח ישיר של המכירה דרך הרווח הגולמי. דהיינו, מציגים את המחזור ברוטו ואת העלויות ברוטו. אך, כאשר מוכרים רכוש קבוע מציגים את הרווח/ הפסד בשורה אחת. אם זה רווח, זה יירשם כהכנסה בזכות. אם זה הפסד, זה יירשם כהוצאה בחובה.

פקודת היומן האחידה למכירת רכוש קבוע :

זכות עלות הנכס

זכות רווח הון ממכירת רכוש קבוע

חובת מזומן/ חייבים

חובת פחת שנצבר בגין הפריט שנמכר

חובת הפסד הון ממכירת רכוש קבוע

(נדע האם לרשום חובת הפסד הון או זכות רווח הון על ידי הפחתת התמורה עבור המכירה פחות עלות הנטו של הרכוש ליום המכירה).

(נחייב לקוח = מכירת מלאי בהקפה, הכנסה ראשית

נחייב הכנסות לקבל = מכירה בגין הכנסה משנית/שוטפת

נחייב חייבים = מכירה חד פעמית, כגון רכוש קבוע)

למה נחייב את הפחת שנצבר בגין הפריט הנמכר? יש יתרה בזכות וצריך לאפס את היתרה הזאת (פקודת יומן בגין דוח רווח והפסד כאשר רושמים את הפחת של הרכוש הקבוע), את כל היתרה ליום המכירה רושמים בחובה.

למה נזכה את עלות הנכס? כאשר קנינו את הרכוש הקבוע רשמנו אותו כחובה, נצטרך לאזן את הפקודה הזו.

אם יש לנו רווח מהמכירה – נרשום בפקודת יומן לזכות רווח הון ממכירת רכוש קבוע, אם יש לנו הפסד מהמכירה – נרשום בפקודת יומן לחובת הון ממכירת רכוש קבוע.

דוגמאות:

 • 1/7/11

קנתה החברה מכונית בסך 100,000 ₪, 20% לכל שנה. המכונית נמכרה ב-31.03.13 תמורת 80 אלף ₪.  בעת המכירה נרשום אל מול התמורה ונציג את העלות נטו של המוצר שנמכר ליום המכירה, נוריד את הפחת שנצבר מיום הקנייה!

100,000 ₪ כפול 20 אלף₪ לשנה חלקי 12 כפול 33 = 55 אלף ₪ – הפחת שנצבר לכל התקופה מיום הקנייה עד ליום המכירה. אם כך, העלות נטו של המוצר ליום המכירה יהיה 100 אלף ₪ פחות 55 אלף ₪ = 45,000 ₪. אם התמורה היא 80 אלף ₪, והעלות נטו היא 45 אלף ₪ החברה הרוויחה 35 אלף ₪ מהמכירה! כל עוד התמורה גדולה מהעלות נטו יש לנו רווח הון, אם התמורה נמוכה מהעלות נטו יש לנו הפסד הון. פ. יומן:

חובת מוזמן 80,000 ₪ , חובת פחת שנצבר 45,000 ₪ –

זכות נכס עלות 100 אלף ₪ , זכות רווח הון ממכירת רכוש קבוע 35,000 ₪.

נצא מנקודת הנחה אחרת – שבמקום למכור את הרכוש קבע ב-80 אלף ₪ , נמכור את הרכוש קבע ב-22,000 ₪. נקבל רווח של 23,000 ₪, פ. יומן:

חובת מזומן 22,000 ₪ , חובת פחת שנצבר 45,000 ₪ ,חובת הפסד הון ממכירת רכוש קבוע 23,000 ₪ – זכות עלות הנכס 100,000 ₪ .

 • 1/7/11

קניתי מקרקעין שעלה לי 1,000,000 ₪ . מתוך המיליון ₪ 40% שולמו על הקרקע, ו-60% על השאר. דהיינו, 400 אלף ₪ לא נפחית – 600 אלף ₪ נפחית. הפחת 5% לשנה. מכרתי את המקרקעין ב-30/5/18 בתמורה של מיליון 300 אלף ₪ . כלומר, עבור 84 חודשים סה"כ מיום הקנייה עד יום המכירה = 7 שנים. כלומר, 600 אלף ₪ כפול 5% כפול 84 חודשים = 210 אלף ₪ עלות פחת שנצבר עבור המקרקעין מיום הקנייה עד יום המכירה. נוריד את הפחת מהעלות הכוללת – מיליון פחות 210 אלף ₪ = 790,000 ₪ = עלות נטו של המקרקעין ליום המכירה. כעת נבדוק האם הרווחתי עבור המכירה או לא 1,300,000 – 790,000 = 510,000 ₪ רווח. פקודת היומן תהייה:

חובת מזומן 1,300,000 ₪ , חובת פחת נצבר 210,000 ₪ –

זכות נכס עלות מיליון ₪ , זכות רווח הון ממכירת מקרקעין 510,000 ₪ .

לצילום שיעור

 

לצילום תרגול

 × שש = 30

תואר ראשון
תואר שני
מרצים