שם הכותב: תאריך: 05 דצמבר 2013

שעור 8 – בניית תזרים מזומנים (מקבץ 5)

שאלה 1- בעלי חנות הלבשה שוקלים להוסיף לחנות קו הלבשה חדש. להערכתם הקמת הקו חדש תגדיל את תקבולי המכירות ב-700 אלף לשנה. לעומת זאת מרכיבי תזרים המזומנים היוצאים הנם:

  1. הוצאות הנובעות מרכישת מלאי חדש – 200 אלף לשנה.
  2. הוצאות קבועות הנובעות מהפעלת החנות(שכ"ד, ארנונה וכו..) – 150 אלף ₪ לשנה.
  3. תוספת שכ"ע של יועץ הלבשה לקו המוצרים – 30 אלף ₪ לשנה.
  4. ירידה במכירות הנובעות מקו המוצרים החדש (קניבליזציה) – 50 אלף ₪ לשנה.

מהו תזרים המזומנים השנתי בפרויקט?

TR = סך ההכנסות = 700

הוצאות הנובעות מעצם הכניסה לקו החדש-

200 – מלאי חדש

30 – תוספת שכ"ד של יועץ הלבשה לקו המוצרים.

50 – ירידה במכירות הנובעות מקו המוצרים הקיים.

TC = סה"כ הוצאות – 280

הוצאות קבועות קימות שאינן נובעות באופן ישיר מהקו הלבשה החדשה (הפרויקט החדש) אין להכניס לתזרים המזומנים של הפרויקט (למשל שכ"ד, ארנונה וכו'.. הוצאות אלה היו קיימות גם אם לא היינו נכנסים לפרויקט). אם היה רשום גידול בהוצאות הקבועות שנובע מהפרויקט – כן היינו מכניסים.

CF – תזרים המזומנים השנתי = סך ההכנסות לשנה פחות סך ההוצאות לשנה = 280 – 700 = 420.

 

שאלה 2 (עולם ללא מס) – חברה שוקלת רכישת זיכיון של חברה אמריקאית. הזיכיון מקנה לה בלעדיות למכירת מוצרי החברה. מחיר הזיכיון 500 אלף דולר והוא ניתן לתקופה של 8 שנים. החוזה עם החברה מחייב רכישה של 3000 יח' מוצר בשנה, אותם תוכל למכור ברווח של 60 דולר ליח' אם תשקיע 50,000 אלף בכל אחת מהשנים בפרסום. כמו כן, מכירת המוצרים תגרום לגידול של 60,000 דולר בהון החוזר של החברה. האם רכישת הזיכיון כדאית כאשר החברה אינה משלמת מיסים, ומחיר ההון לפני מס הוא 13%?

I = 500,000 = זיכיון = השקעה

N = 8 – שנים

TR = 3000*60 = 1,800,000 – הכנסות לשנה

TC = 50,000 – הוצאות פרסום לשנה.

K = 13% – מחיר ההון.

W = 60,000 – הון חוזר. (הון חוזר זה נכסים שוטפים פחות התחייבויות שוטפות. בקורס הזה אם יש שינוי בהון החוזר בעקבות הפרויקט, הוא קורה בהתחלה וכשנגמר הפרויקט כולו חוזר)

– השינוי בהון החוזר הוא כמו השקעה של 60,000 בהתחלה, כאשר הוא מתקבל במלואו בסוף התקופה, לאחר 8 שנים. אך אם נהוון את ההחזר שלו בסוף התקופה, נראה שבסה"כ יש הפסד.

השקעה בהון חוזר –


בניית ציר הזמן –

זמן 0 – השקעה והון חוזר – 500,000- 60,000 – = 560,000 –

זמן 1 עד 8 – CF = TR- TC = 50,000 – 180,000 = 130,000 – זרמי המזומנים.

בנוסף מוסיפים לזמן 8 – החזר הון חוזר – 60,000

 

 

מסקנה – כדאי לרכוש את הזיכיון כי ערך החברה גדל ב – 86,460 בעקבות הכניסה לפרויקט. 

עולם עם מס –

התאמות לזרמי מזומנים –

1. השקעה בהון חוזר. (ההון החוזר במינוס בזמן אפס ובפלוס בסוף הפרויקט)


2. מגן המס על הפחת.

D = הוצאות פחת. בעקבות הוצאות הפחת הרווח קטן ולכן תשלומי המס על הרווח קטנים.

CF = TR-TC – תזרים מזומנים (הכנסות פחות הוצאות לפני המס)

CF = (CF-D)*(1-t)+D – מורידים מתזרים המזומנים את הפחת ומכפילים באחוז שנשאר לאחר המס.

נפתח סוגרים – CF(1-t)+Dt
– תזרים מזומנים לאחר פחת ומס.

Dt = מגן המס על הפחת – הקיטון בתשלומי המס הנובע מרישום הפחת כסעיף הוצאה בדוח רווח והפסד. זהו בעצם תזרים המזומנים החיובי הנובע מפעולה זו.

3. תזרים מכירת נכסים –

קניית מכונית – השקעה – Io = 70,000 (מכיר הקניה – ערך ספרים – IB )

פחת לפי קו ישר –הערך באותו שנה שווה לערך בספרים פחות הפחת שהופחת.

הערך של הרכוש עוד 3 שנים – 40,000 = 10,000*3 – 70,000

לאחר 3 שנים נמכרה המכונה ב-46,000 (שווי שוק – Im)

tc = מס רווח הון = 0.25

46,000-40,000 = 6000 – רווח הון.

מס על הרווח = 6000*0.25 = 1500

(Im – Ib)* tc – מס על הרווח

Im – tc(Im-Ib) = תזרים מכירת מכונה . ( ערך שוק שהתקבל פחות המס על הרווח)

כאשר יש הפסד הון ממכירה מקבלים החזר מס.

שאלה 3 – חברה בוחנת כדאיות השקעה בפרויקט הבא – הפרויקט דורש השקעה במכונות וציוד של 180,000 ₪ . פרט לכך יש להקים תשתית של מערכת טיהור מים בעלות 20,000 ₪. כמו כן, הפרויקט דורש השקעה בהון חוזר של 54,000 ₪. החברה מעריכה כי הפרויקט יפעל במשך 8 שנים ובמהלכו יהיו תקבולים נטו (הכנסות בניכוי הוצאות) של 45,000 לשנה. הפעלת הפרויקט תגרום להפסד הכנסות של 6,000 ₪ לשנה בפרויקטים אחרים במפעל. החברה מפחיתה את הציוד והמכונות לפי פחת קו ישר בהתאם לאורך החיים הצפוי בפרויקט. ערך הגרט של הציוד שווה ל40,000 ₪ . כלכלני החברה צופים כי ערך השוק של הציוד בתום חיי הפרויקט יהיה 50,000 ₪. הנח כי מחיר ההון לאחר מס של הפירמה הוא 10% לשנה. האם תמליץ חברה להקים את הפרויקט בהנחה שהחברה חייבת ב- 40% מס הכנסה ו-25% מס על רווחי ההון?

Io – 180,000 + 20,000 – השקעה

Iw = 54,000 – הון חוזר

N = 8 – אורך הפרויקט בשנים

CF = 45,000-6000 = 39,000 – תזרים מזומנים לשנה (תקבולים נטו פחות קניבליזציה)

ערך גרט – 40,000

Im – ערך שוק שנה 8 – 50,000

K = 0.1

T – 0.4 – מס הכנסה

Tc – 0.25 – מס רווח הון (רלוונטי רק למכירה(

*אם לא נתון ערך שוק בשאלה – ההנחה בקורס היא שערך השוק שווה לערך בספרים (בסוף ההפחתה הערך בספרים שווה לערך גרט)

שלושה דברים שצריך לעשות –

  1. להוריד מס מתזרים המזומנים – CF(1-t) CF*=
  2. מגן מס על הפחת – Dt
  3. תזרים מכירת מכונה – Im – tc(Im-Ib)

     


CF* = 39,000(1-0.4) = 23,400 – תזרים מזומנים לאחר מס

Dt = 20,000*0.4= 8,000 – מגן מס על הפחת כל שנה (צריך לבדוק לכמה שנים אפשר להפחית)

50,000 – 0.25(50,000-40,000) = 47,500 – תזרים מכירת מכונה.

מסקנה –   לא כדאי להשקיע במכונה, היא תוריד את ערך החברה ב39,146 ₪.


 

לצילום השיעור5 × חמש =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים