שם הכותב: תאריך: 07 דצמבר 2014

שיעור 7 – מחלקות שירות –

המשך דוגמא משיעור קודם –

מחלקה

מס' עובדים

מס' שעות תחזוקה

עלויות עקיפות

יצור 1 40 200 2,400,000
יצור 2 60 120 3,100,000
כ"א 10 30 1,512,000
תחזוקה 20 10 3,742,200

 

השיטה השלישית להקצאת עלויות מחלקות השירות היא – השיטה ההדדית החוזרת/השיטה האלגברית –

הרעיון מאחורי שיטה זו הוא שעלות מחלקת שירות אינה כוללת רק את העלויות שזוהו באותה מחלקה, אלא, כוללת גם את עלות השירותים שנצרכו ממחלקות השירות האחרות. בשיטה זו אנו נותנים ביטוי לצריכת השירותים ההדדית בין כל מחלקות השירות. למשל – אם נסגור את מחלקת תחזוקה אז מעבר לעלויות של מחלקת תחזוקה נחסוך גם חלק מעלויות כוח אדם כי כוח אדם לא תצטרך לשרת יותר את תחזוקה כי היא לא תהיה קיימת. כלומר חלק מהעלויות של מחלקת כוח אדם הן בגין מחלקת תחזוקה שמשתמשת בה.

A – עלות מלאה של מחלקת כוח אדם = העלות של מחלקת כוח אדם + החלק של כוח אדם מתוך העלות של מחלקת תחזוקה –

1,512,000 + 30/350*B A =

B – עלות מלאה של מחלקת תחזוקה = עלות של מחלקת תחזוקה + החלק של תחזוקה מתוך העלות של מחלקת כוח אדם –

3,742,200 + 20/120*A B =

פותרים את שתי המשוואות –

A = 1,859,322

B = 4,052,087

נקצה את העלויות המלאות שמצאנו לכל מחלקת שירות לשאר המחלקות (ייצור ושירות) –

יצור 1

יצור 2

כ"א

תחזוקה

הערות

סה"כ עקיפות 2,400,000 3,100,000 1,512,000 3,742,200
הקצאת עלויות מחלקת תחזוקה 200/350*4,052,087 = 2,315,478 120/350*4,052,087 = 1,389,287 30/350*4,052,087 = 347,322 (4,052,087) מקצים את העלות המלאה שמצאנו למחלקת תחזוקה – B
הקצאת עלויות מחלקת כ"א 40/120*1,859,322 = 619,774 60/120*1,859,322 = 929,661 (1,859,322) 20/120*1,859,322 = 309,887 מקצים את העלות המלאה שמצאנו למחלקת כוח אדם – A
סה"כ 5,335,252 5,418,948 0 0

 

מכיוון שכל שיטה נותנת תוצאות שונות, קיימת חשיבות לבחירת שיטת הקצאת עלויות מחלקות השירות, מכיוון שהקצאת העלויות היא עניין פנימי, כל פירמה יכולה להשתמש בשיטה שמתאימה לה באופן הנאות ביותר.

1. השיטה הישירה – בד"כ כאשר צריכת השירותים ההדדית בין מחלקות השירות השונות היא מינימלית, הנטייה תהיה להשתמש בשיטה הישירה. כלומר אם מחלקת שירות אחד כמעט לא משרת אחרת השיטה הראשונה עדיפה.

2. השיטה האלגברית – כאשר צריכת השירותים ההדדית בין מחלקות השירות היא מהותית, הנטייה היא להשתמש בשיטה האלגברית – כי היא מייצגת את הצריכה ההדדית בין השירותים.

3. שיטת המדרגות/ שיטת הצעדים – היא שיטת ביניים שבה יעשה שימוש באופן פחות תכוף, כמעט ולא חל שימוש בה.

תרגיל מס' 1:

בחברת "עומר" בע"מ (להלן: "החברה") 2 מחלקות יצור: 1 ו-2, ושתי מחלקות שירות: 3 ו-4. להלן נתונים על השירותים ההדדיים:

1

2

3

4

שעות עבודה במחלקות הייצור

6,000

5,000

עלויות עקיפות לפני הקצאה (ש"ח)

30,000

28,000

60,000

80,000

חלק יחסי של שירותים שסופקו למחלקה:

ע"י מח' שירות 3

50%

20%

30%

ע"י מח' שירות 4

60%

30%

10%

נדרש:

א.    מהי העלות העקיפה הכוללת לשעת עבודה במחלקת ייצור 1, אם החברה משתמשת בשיטה הישירה להקצאת עלויות מחלקות השירות?

ב.    מהי העלות העקיפה הכוללת לשעת עבודה במחלקת ייצור 2, אם החברה משתמשת בשיטת המדרגות להקצאת עלויות מחלקות השירות?

ג.    מהי העלות העקיפה הכוללת לשעת עבודה במחלקת ייצור 1, אם החברה משתמשת בשיטה האלגברית להקצאת עלויות מחלקות השירות?

פתרון – נדרש א – שיטה ישירה

יצור 1

יצור 2

שירות     3

שירות 4

הערות

סה"כ עקיפות 30,000 28,000 60,000 80,000
הקצאת עלויות מחלקת 4 60/90*80,000 = 53,333 30/90*80,000 = 26,667 (80,000) הקצאת עלויות מחלקה 4 למחלקות היצור (מתעלמים מצריכת עלויות מחלקות שירות ע"י מחלקות שירות אחרות).
הקצאת עלויות מחלקת 3 50/70*60,000 = 42,857 20/70*60,000 = 17,143 (60,000) מקצים את עלויות מחלקה 3 למחלקות הייצור (מתעלמים מצריכת עלויות מחלקות שירות ע"י מחלקות שירות אחרות).
סה"כ 126,190 71,810 0 0

במחלקה 1 – סה"כ שעות = 6000 ולכן העלות העקיפה לשעה אחת היא – 126,190/6000 = 21.03

נדרש ב- שיטת המדרגות –

ככל שאחוז נתינת השירות של מחלקת השירות גבוה יותר ביחס לשאר מחלקות השירות כך המחלקה תוקצה מוקדם יותר – לכן נקצה את מחלקה 3 קודם – כי מחלקת שירות 3 נותנת למחלקה 4 30%, לעומת מחלקת שירות 4 שנותנת למחלקת שירות 3 רק 10% – לכן נקצה קודם את 3 –

יצור 1

יצור 2

שירות     3

שירות 4

הערות

סה"כ עקיפות 30,000 28,000 60,000 80,000
הקצאת עלויות מחלקת 3 %50*60,000 = 30,000 20%*60,000 = 12,000 (60,000) 30%*60,000 – 18,000
סיכום ביניים 60,000 40,000 98,000
הקצאת עלויות מחלקת 4 60/90*98,000 = 65,333 30/90*98,000 = 32,667 (98,000) מקצים את העלות מסיכום הביניים של מחלקה 4 על המחלקות שנותרו (1 ו-2)
סה"כ 125,333 72,667 0 0

עלות עקיפה לשעה במחלקה 2 היא – 72,666/5000 = 14.53

נדרש ג – שיטה אלגברית –

70,103

60,000+0.1b

A

עלות מלאה מחלקה 3

101,031

80,000+0.3a

B

עלות מחלקה 4

יצור 1

יצור 2

שירות     3

שירות 4

הערות

סה"כ עקיפות 30,000 28,000 60,000 80,000
הקצאת עלויות מחלקת 3 50%*70,103 – 35,052 20%*70,103 – 14,020 (70,103) 30%*70,103 – 21,031 מקצים את העלות המלאה של מחלקה 3 – A
הקצאת עלויות מחלקת 4 101,031*60% = 60,619 101,031*30% = 30,309 101,031*10% = 10,103 (101,031) מקצים את העלות המלאה של מחלקה 4 – B
סה"כ 125,671 72,329 0 0

עלות שעת עקיפות במחלקה 1 היא – 125,671/6000 = 20.95

תקציב –

התקציב הוא התוכנית הכלכלית של הארגון, זוהי תכנית פעולה עתידית שמקבלת ביטוי הן במונחי כמויות והן במונחי עלויות. התקציב משמש כלי עזר מרכזי לתכנון ובקרה בהיותו מרכיב במנגנון התיאום והביצוע של תכניות ההנהלה.

התקציב הראשי מרכז ומסכם את תקציבי יחידות המשנה בארגון, הוא מבטא את ציפיות ההנהלה להגשמת מטרות הפירמה ואת השינויים הצפויים בתקופת התקציב במצבו הכספי והתפעולי של הארגון.

תקופת התקציב יכולה להיות חודש, רבעון, שנה או מספר שנים – כל ארגון לפי היכולות, הצרכים והמאפיינים שלו.

תקציב קצר מועד – תפעולי, עוסק בפעילות בתקופה הקרובה, עד שנה, זהו תקציב מאוד מפורט.

תקציב לטווח הבינוני – פעילויות בטווח ל שנתיים- שלוש (למשל תקצוב פרויקטים – את הפרויקט נתקצב מתחילתו ועד סופו)

תקציב לטווח הארוך – אסטרטגי – פעילויות כגון השקעות הון לטווח ארוך, תכנון מחזור חיי המוצר. זוהי מסגרת כוללת.

התהליך הניהולי של עבודה לפי תקציב נקרא – מחזור התקציב – ישנן 4 נקודות זמן שכל אחת מהן נגרמת מהקודמת ומשליכה על הבאה אחריה כך שנור מעגל של מחזור – תכנון, מעקב, ניתוח, תגובה –

תכנון – בשלב זה נקבעים היעדים בהתאם למטרות הנהלת החברה. תקציב יכול להיות מוגדר כ"רפוי" – שיש בו הרבה מאוד עודפים, לא לכל שקל הכנסה יש יעוד. או כ"מתוח" – אין עודפים, רזרבות מאוד קטנות, לכל סכום יש יעוד.

מעקב – בשלב זה מקיימים מעקב שוטף במהלך התקופה על העמידה ביעדי התקציב. האם הפעולות בפועל עומדות ביעדים שהוגדרו מראש.

ניתוח – למה הסטיות מהיעדים קרו – הפרשים בין יעדים לתוצאות בפועל.

תגובה – ניתוח הסטיות מכון לצעדים מתקנים, לתגמול מנהלים ועובדים בגין עמידה ביעדים או נקיטת צעדים נגד מנהלים או עובדים.

בהתאם למושב שנקבל במהלך מחזור התקציב ניגש לשלב התכנון של התקציב לתקופה הבאה.

סוגי תקציב

תקציב פיננסי – תקציב השקעות הון, מזומנים, דוחות כספיים (דוח רווח והפסד, מאזן, דוח שינויים בהון העצמי)

תקציב גמיש – התקציב הגמיש נועד לנטרל את הגורמים שאינם בשליטת הארגון כאשר מתבצעת השוואה בין הביצוע בפועל לבין הביצוע המתוכנן. התקציב הגמיש מהווה למעשה מעין ניתוח רגישות של מסגרת התקציב לשינויים שאינם בשליטת הארגון. יש מסגרת פעילות ועושים לה התאמה להיקף הפעילות הנוכחי שנגרם בעקבות שינויים שלא בשליטת הארגון.

תקציב על בסיס אפס – בשיטה זו, כל הפעולות בארגון נבחנות מחדש ותקצובן לתקופה הבאה מתבצע ללא קשר לתקצוב בתקופה קודמת, כלומר על בסיס אפס – גם אם בעבר היא תוקצבה היא תתוקצב מחדש. הבעיה בתקציב זה היא שמדובר בתהליך ארוך ויקר ולכן במרבית הארגונים, קיים תקציב מתגלגל כאשר אחת לכמה תקופות התקציב הוא על בסיס אפס.

תקציב מתגלגל – מכוון שתהליך הכנת תקציב היינו תהליך ארוך (בעיקר בארגונים גדולים) וקשה מאוד לבחון כל פעולה ופעולה ברוב המקרים התקציב לתקופה הבאה מתבסס בעיקרו על התקציב הקודם, כאשר השינויים הינם בסעיפים המהותיים. באותם סעיפים נבחן את התוכניות העתידיות, בחלק מהסעיפים התקציב יוגדל – ניפוח, ובחלקם הוא יוקטן – קיצוץ. הבעיה עם תהליך זה היא שלעיתים סעיפים מסוימים שהיו רלוונטיים בעבר, אולם לא רלוונטיים עוד לעתיד יתוקצבו באופן אוטומטי. ז"א – נניח שהיה תקציב למחלקה מסוימת, תקצבנו אותה בעבר, ועכשיו היא לא משמעותית יותר, נמשיך לתקצב אותה בעתיד למרות שאין לה משמעות יותר.


 5 + שש =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים