שם הכותב: תאריך: 12 דצמבר 2012

המשך כללי התנהגות

כלל 16- המשך:

תדריך הלשכה בגין חילופי רואה חשבון קובע כי על רואה החשבון הקודם לשתף פעולה עם רואה החשבון החדש בכל הקשור למתן מידע, הסברים ושחרור חומרים מתוך ניירות העבודה לצורכי צילום לרואה החשבון החדש תמורת תשלום סביר. התדריך לא חל על המסמכים הבאים:

 1. מסמכים שהוכנו ע"י רואי החשבון והמתעדים את סביבת הביקורת.
 2. מסמכים שהוכנו ע"י רואי החשבון והמתעדים את שיקול הדעת הבלתי תלוי של רואה החשבון.

כלל 16 לא חל על מתן שירות חד פעמי או יעוץ חד פעמי. במקרים כאלו נקבע כי יש חובה שרואה החשבון שנותן שירות חד פעמי יידע את רואה החשבון הקבוע מבלי לקבל את הסכמתו.

כלל 17- פרסום ופרסומת:

הגדרת פרסום – פרסום הינו העברת מידע עובדתי באופן אובייקטיבי (מותר)

פרסומת – פרסומת נועדה לקדם עניין מסוים בכל דרך אפשרית ולא בהכרח אובייקטיבי (אסור).

כלל 17 (א') קובע כי רואה החשבון לא יעשה פרסומת לעצמו כעוסק בראיית חשבון.

כלל 17 (ב') קובע כי במסגרת עיסוקים נלווים ואחרים רואה החשבון לא יכלול בפרסומת:

 1. דבר היותו לרואה חשבון
 2. עיסוקו בראיית חשבון במישרים או בעקיפין

התוכן

מותר (פרסום)

אסור (פרסומת)

 1. הניסיון המקצועי בראיית חשבון
 2. ניסיון והתמחות בעיסוקים נלווים
 3. שנות ותק
 4. תארים אקדמיים שרכש
 5. הכשרות לעסוק בראיית חשבון מחוץ לישראל
 6. פירוט השותפים והעובדים
 7. שמות השותפים שפרשו או שנפטרו תוך ציון עובדה זו.
 8. כתובת ודרכי התקשרות
 9. דברי שבח על עצמנו או דברי השוואה לאחרים
 10. מצד שווא (שקרים).
 11. עובדה מטעה.
 12. שמות לקוחות
 13. שכר הטרחה או הבסיס לחישובו.
 14. תפקיד ציבורי שהוא ממלא על פי דין.
 15. תוצאות שהשיג רואה החשבון עבור לקוחותיו.

אמצעי פרסום

מותר

אסור

 1. מסירת מידע במענה שלא לשם הפצתו לאחרים
 2. מותר פרסום בעיתונים בגודל מרבי של רבע עמוד (4*3 אינץ'). המטרה היא אחידות בין המשרדים.
 3. דיוור ישיר – פניה לאדם מסוים כולל חוזרים מקצועיים (לדוגמא, העברת כרטיס ביקור לאנשים ספציפיים קרי לקוחות, מקרים).
 4. אתר האינטרנט
 5. שלט כניסה למשרד בגודל המקובל במקצוע של 40*60 ס"מ.
 6. פרסום ברשות הרבים לרבות שלטי חוצות, כרזות אוויר וכו'..
 7. חלוקה אקראית (פליירים)
 8. אמצעי תקשורת אלקטרונים כגון רדיו וטלוויזיה.
 • על רואה החשבון לנקוט האמצעים סבירים כדי למנוע מאחרים לגרום לפרסומת האסורה שלו.
 • תדריך הלשכה בדבר עידוד השימוש בתואר רואה החשבון קבע כי מותר להוסיף את תואר רואה החשבון במקרה של פעילות ציבורית, פוליטית, יצירתית או פרטית חברתית כל עוד אין כוונות שאינן טהורות עם פרסום התואר.

כלל 18:

כלל זה קובע כי במיה ולרואה החשבון יש שאלות בנוגע להבנת כללי ההתנהגות המקצועיים, הוא רשאי לפנות לוועדה לפירוש כללי ההתנהגות המקצועית של הלשכה.

 

 

אי תלות

הקדמה

נושא אי התלות נחשב לעמוד השדרה של המקצוע בכך שהוא מונע מרואה החשבון לבצע את עבודתו מתוך שיקולים שונים. אי התלות מאפשרת לרואה החשבון לבצע את עבודתו בצורה אובייקטיבית ולתת חוות דעת המשקפת את המציאות העובדתית.

הגדרות

אי תלות– אי תלות מבטאת מצב נפשי של מודעות מתמדת המאשר שיקול דעת ושיפוט ללא משוא פנים וללא דעה קדומה לאורך שרשרת ההחלטות המקצועיות המתקבלות בדרך למתן חוות דעת.

אי תלות נראית- עקרון חשוב בהקשר לאי התלות של רואה החשבון המבקר הוא שאי התלות צריכה לא רק להתקיים בפועל אלא עליה גם להיראות. על רואה החשבון המבקר להימנע ממצבים שבהם צד שלישי או משקיף מהצד יראו במערכת היחסים שבין רואה החשבון ללקוחו איום מוחשי על אי תלותו של רואה החשבון או מצב של ניגוד עניינים.

 

 

ניגוד עניינים ופגיעה באי התלות כתוצאה מעיסוקים אחרים

תקנות רואי חשבון התשס"ח 2008

 

תקנה 1- הגדרות

 1. 1.         בן משפחה מדרגה ראשונה– אחים, הורים, בני זוג, ילדים, נכדים, נינים (צאצאים).

 

 1. 2.         בן משפחה מדרגה שנייה– בן\ בת הזוג של כל אחד מבני המשפחה של הדרגה הראשונה (גיס\ גיסה, חתן\ כלה)

** המאפיין של הגדרת בן המשפחה הוא קשר דם\ משפחתי.

 1. 3.         לקוח: המבוקר ומי ששולט במבוקר
 2. 4.         המבוקר:

א.      חברה שעורכים עליה את הביקורת

ב.      חברות הבנות שלה הכלולות בדוח המאוחד.

דוגמא: חברה א' (80%) > חברה ב' (80%) > חברה ג'. רו"ח מבקר ישירות את חברה ב' אך בעצם עפ"י ההגדרה כל שלושת החברות נכנסות להגדרה של לקוח. חברה א' – שולטת. חברה ג' חברת בת. שליטה או חברות בנות זה רק מ 50% ומעלה.

 1. 5.         רואה חשבון מטפל- זהו צוות הביקורת שכולל את:

א.      שותף אחראי

ב.      מנהל הביקורת (מנגר)

ג.       בוחן ראשי (סניור)

ד.      בוחן מרכז (סמי סניור)

ה.      בוחנים (ג'וניור)

 1. 6.         רואה חשבון מבקר- זהו רואה חשבון מטפל וכל שאר השותפים של המשרד.

שותפים

א

ב

ג

עובדי ביקורת

1

2

3

4

5

6

חברות מבוקרות

פלאפון

קסטרו

אורנג'

 • רואה החשבון מטפל של אורנג' – ג' 5,6 היות שהם עושים ספציפית את הביקורת.
 • רואה החשבון המבקר אורנג'- א', ב',  ג' 5,6
 1. 7.         קרוב:

א.      בין משפחה שמקום מגוריו עם האדם.

ב.      מי שפרנסתו על אותו אדם (מי שמפרנס את רואה החשבון)

ג.       מי שפרנסת אותו אדם עליו

ד.      תאגיד בשליטת כל אחד מהם או נאמן לטובת כל אחד מהם.

**  המאפיין של הגדרת קרוב הוא קשר כלכלי.

 1. 8.         תקופת הביקורת:

תקנה 2- מצבים שפוגעים באי התלות

תקנה 2 (א'): רואה החשבון המבקר נמצא במצב של ניגוד עניינים כאשר:

א.      ש לו או לעובד בכיר שלו עניין אישי או כלכלי במבוקר במסגרת עבודת הביקורת

ב.      מתן חוות דעת או הערכת שווי במסגרת עיסוק אחר. לסעיף זה קיימים 2 חריגים:

חריג מספר 1- בדיקת נאותות:

 • מותר לבצע בדיקת נאותות (ללא הארכת שווי) שנעשתה לגבי המבוקר לצורך רכישתו לפני מינויי לרואה החשבון המבקר של המבוקר
 • מותר לבצע בדיקת נאותות (ללא הארכת שווי) לצורך רכישת פעילות בעבור המבוקר או לצורך רכישת אמצעי שליטה בתאגיד ע"י המבוקר שנעשתה קודם לרכישה.

חריג מספר 2- חוות דעת לצורכי מס: מותר לתת חו"ד הנדרשת לצורכי מס:

 • בחברה ציבורית אם לא נעשתה בידי רואה החשבון המטפל ואינה מהווה בסיס לנתונים בדוח הכספי.
 • בחברה פרטית אם לא נעשתה בידי רואה החשבון המטפל או שאינה מהווה בסיס לנתונים בדוח הכספי.

תקנה 2 (ב')- מצבים נוספים שפוגעים באי התלות:

 1. אסור לקבל שכר טרחה המותנה בתוצאות הביקורת או במצב של הלקוח. הכלל לא חל על קבלת שכר טרחה משירותים שאינם נוגעים לפעולת הביקורת ושהיקפם בשנת הביקורת לא עולה על היקף ההכנסות מביקורת המבוקר באותה שנה.
 2. אסור לקבל מתנות, אירוח או כל הטבה משמעותית אחרת מהלקוח.

לצילום השיעור

 

לסיכום נוסף

 

לסיכום נוסף

 6 + = תשע

תואר ראשון
תואר שני
מרצים