שם הכותב: תאריך: 25 יוני 2013

מסדי נתונים

תפקידו של רו"ח המבקר הינו לחוות דעה על הדוח הכספי. כדי להניח את דעתו על הדוחות הכספיים הוא מבצע ביקורת על המערכות ועל הנתונים בתוך מערכות המידע.

 

עקרונות וחזרה על נושא מסדי נתונים

בכל מערכת מידע נשמרים נתונים. בעשורים האחרונים הנתונים נשמרים בבסיס נתונים רלציוני (טבלאי / יחסי). בסיס נתונים רלציוני כולל אוסף של טבלאות המקושרות ביניהם באמצעות קשרי גומלין במטרה לעודד אחידות ולמנוע כפילות.

מבוא והגדרות:

סיב / BYTE – יחידת המידע הקטנה ביותר במחשב (0 או 1), מדובר בשפה הבינארית.

תו – אות, מספר, סימן או רווח.

שדה – מאפיין או תכונה, אוסף של תווים. השדה מיוצג בטבלה בשם העמודה.

רשומה – מופע, אוסף של שדות הקשורים לנושא משותף. הרשומה מיוצגת בטבלה כשורה.

טבלה – אוסף של רשומות.

בסיס נתונים – אוסף של טבלאות המקושרות ביניהן באמצעות קשרי גומלין.

קשר גומלין – קשר לוגי בין טבלאות המתבצע באמצעות שדות משותפים.

מילון נתונים – מאגר מידע (באמצעות טבלאות) הכולל את ההגדרות של בסיס הנתונים, שמות השדות, הגדרת הטבלאות והקשרים ביניהם.

שפת שאילתות – שפה המאפשרת להזין נתונים, לערוך נתונים, לשלוף נתונים בבסיס הנתונים. בדרך כלל השפה הזו נקראת SQL.

מפתח ראשי – בכל טבלה חייב להיות מפתח ראשי. שדה / שדות שהערך שלהן בטבלה איננו ריק והוא יופיע בטבלה רק פעם אחת, למשל : ת.ז. של אדם.

מפתח זר – שדה או שדות בטבלה המשמשים שדות מקשרים לטבלה אחרת כשבטבלה האחרת השדה / השדות הינם מפתח ראשי.

תרשים ישויות וקשרים ERD – תרשים המייצג את המבנה של בסיס הנתונים.

קשרים בין טבלאות:

קיימים 3 סוגי קשרים בין טבלאות : יחיד ליחיד, יחיד לרבים ורבים לרבים.

קשר מסוג יחיד ליחיד – יתקיים כאשר רשומה בטבלה אחת תהיה מקושרת לרשומה אחת בטבלה השנייה.

קשר מסוג יחיד לרבים – מתקיים כאשר רשומה בטבלה אחת תהיה מקושרת למספר רשומות בטבלה השנייה. למשל : סטודנט אחד ומספר ציונים לקורס.

קשר מסוג רבים לרבים – יתקיים כאשר מספר רשומות בטבלה אחת יהיו מקושרות למספר רשומות בטבלה השנייה.

זיהוי סוג הקשר על ידי ניתוח הבעיה העסקית :

לא תמיד ניתן לזהות את סוג הקשר מתוך ההגדרות ויש לבצע ניתוח של הבעיה העסקית. הניתוח יתבצע באמצעות 2 שאלות. דוגמאות :

  1. לקוחות – חשבוניות לקוח

א.      האם ללקוח אחד יכולים להיות מספר חשבוניות ? כן

ב.      האם בחשבונית לקוח אחת יכולים להיות רשומים מספר לקוחות ? לא

מכיוון שענינו על אחת מהשאלות כן – סוג הקשר הוא בין יחיד לרבים וכיוון הקשר הוא – האחד לכיוון הלקוח (ענינו "כן") והרבים לכיוון החשבוניות.

  1. מספרי טלפון – לקוח סלולארי

א.      האם למספר טלפון אחד יכולים להיות מספר לקוחות סלולאריים ?  לא

ב.      האם ללקוח סלולארי יכולים להיות מספר מספרים ? כן

סוג הקשר הוא בין יחיד לרבים וכיוון הקשר הוא האחד לכיוון הלקוח.

  1. סוג פריט – מספר חשבונית

א.      האם לסוג פריט אחד יכולים להיות מספר חשבוניות ? כן

ב.      האם לחשבונית אחת יכולים להיות מספר פריטים ? כן

סוג הקשר הוא רבים לרבים (ענינו פעמיים "כן").

  1. כניסות לחניון – חשבוניות חניה

א.      האם לכניסה אחת לחניון יכולות להיות מספר חשבוניות ? לא

ב.      האם לחשבונית חניה אחת יכולות להיות מספר כניסות לחניון ? לא

הקשר הוא יחיד ליחיד. לא תמיד כאשר נענה על שתי השאלות "לא" הקשר יהיה יחיד ליחיד, יכול להיות גם מצב שאין קשר, למשל : סטודנטים למרצים.

קשר מסוג רבים לרבים :

במודל נתונים יחסי, לא ניתן ליצור קשר ישיר בין טבלאות מסוג רבים לרבים. כאשר יש קשר מסוג רבים לרבים – מוסיפים טבלת קשר. טבלת הקשר תכלול לפחות את המפתחות הראשיים של הטבלאות המקושרות בקשר רבים לרבים.

מפתח ראשי בטבלת קשר, ישנם 2 אפשרויות :

  1. המפתח הראשי יהיה מורכב מהצירוף של המפתחות הראשיים של הטבלאות המקושרות.
  2. להוסיף מפתח ראשי מלאכותי, כגון : מספור אוטומטי.

הקשר בין הטבלאות המקושרות לטבלת הקשר הינו יחיד לרבים. למשל : רכבים ומוסכים.

תרשים ישויות וקשרים במסך קליטת חשבונית מס ללקוח (שקופיות 14-16):

שקופית מספר 11-13 חשובות למבחן

הערה 1: כמות הפריטים בטבלת "פריטים בחשבונית" תופיע כמספר הפעמים שהפריטים מופיעים בחשבוניות.

הערה 2: שדה התלוי ב-2 הטבלאות המקושרות בקשר מסוג רבים לרבים, ימוקם בטבלת הקשר.9 × שלוש =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים