שם הכותב: תאריך: 20 אפריל 2013

יסודות החשבונאות א' שיעור 6 – 9.4.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן

  IAS 16

בהמשך לשיעור הקודם – עלות, מה היא כוללת?

  1. עלות רכישה ;
  2. עלויות הבאת הרכוש למיקום ולמצב המיועד לו להפעלה ;
  3. שיקום הסביבה.

עלויות שמתהוות בגין נכס בתקופות מאוחרות יותר מיום ההכרה לראשונה (בו הגעתי למסקנה כי יש לי רכוש קבוע), יטופלו או כהוצאה בדוח רווח והפסד או כחלק מעלות נוספת של הנכס. כדי שאותה יציאה כספית תוכל להיות מהוונת כחלק מהנכס יש לעמוד בשני הקריטריונים של ההכרה כפריט רכוש קבוע בדוחות הכספיים (הטבות כלכליות, לאמוד את העלויות באופן מהימן). ניתן לחלק את העלויות שקשורות בגין אותו נכס לקבוצות הבאות:

  1. עלויות תחזוקה שוטפת – מדובר בעלויות שיצאו לשם שמירה על תקינות הנכס והתחזוקה שלו. לכן, הטיפול החשבונאי שיינקט בקשר עם עלויות אלו הוא הכרה כהוצאה בדוח רווח והפסד.     ח' הוצאה, ז' מזומן.
  2. עלויות שקשורות בשיפור והשבחה של הנכס – מדובר בעלויות שמקנות לנכס יתרון מתמיד, וכתוצאה מכך צפוי שההטבות הכלכליות מהנכס יגדלו. במקרה זה, אותן העלויות יהוונו כחלק מהעלות הכוללת של הרכוש הקבוע בדוחות הכספיים. ח' רכוש קבוע, ז' מזומן. המשמעות של הטיפול החשבונאי, הוא שיש לחשב הוצאות פחת, מכאן ואילך שייקחו בחשבון גם את העלות של אותה ההשבחה. החישוב של הפחת מתבצע, מכאן ואילך, באופן שבו יש לחשב את העלות המופחתת של הרכוש הקבוע ליום השיפוץ, להוסיף את העלות של השיפוץ וסכום זה יש להפחית בהתאם לאומדנים החדשים הידועים ליום השיפוץ. ייתכן מצב כי בעקבות השיפוץ ישתנו האומדנים של הרכוש הקבוע, כך שיש להביא בחשבון את האומדנים החדשים (לדוגמה, אורך חיים התארך בזכות השיפוץ שנעשה). לצורך חישוב הוצאות הפחת במקרה זה יש למצוא עלות מופחתת ליום השיפוץ, ואורך חיים נותר מיום השיפוץ.
  3. רכוש קבוע שדורש החלפה של פריט מסוים בפרק זמן קבוע – במקרים אלו, ביום רכישת הרכוש הקבוע, יש לחלק את הרכוש הקבוע לרכיבים השונים, וכל רכיב יטופל בנפרד לפי האומדנים שלו. במועד ההחלפה של הפריט, יש לגרוע את הפריט המוחלף – ח' פחנ"צ, ז' עלות רכוש קבוע. כנגד, יש להכיר כחלק מהרכוש הקבוע, בפריט החדש.
  4. רכוש קבוע שדורש בדיקה תקופתית סדירה משמעותית.

שאלה לדוגמה, חוברת תרגילים ר"ק – שאלה 7

ביום 1/9/2008 רכשה חברת רון בע"מ – מכונה בעלות 600,000 ש"ח. עלויות ההובלה וההתקנה של המכונה הסתכמו ל 100,000 ש"ח. המכונה הייתה זמינה לשימוש – 01/01/09.

אורך החיים הכלכלי של המכונה 4 שנים והיא מופחתת בשיטת הקו הישר. החברה העריכה את הערך גרט של המכונה ב 50,000 ש"ח. ביום 1/7/2011 שיפצה החברה את המכונה בעלות 66,250 ש"ח. בעקבות שיפוץ המכונה החברה העריכה כי התפוקה השנתית של המכונה תגדל ב 30% וערך הגרט של המכונה יעמוד על 60,000 ₪ ß מכאן שמדובר בשיפוץ מסוג הקבוצה השנייה, וכן כי ערך הגרט השתנה. שיטת ההפחתה ואורך חיי המכונה נותרו ללא שינוי, ביום 31/12/2012 נמכרה המכונה תמורת 75,000 ש"ח.

2008: פקודת רכישה – ח' רכוש קבוע, ז' מזומן 700,000 ₪

2009: (700k-50k)*(1/4)= 162,500

ח' הוצאות פחת בגין מכונה, ז' פחנ"צ – 162,500 ₪

2010: (700k-50k)*(1/4)= 162,500

ח' הוצאות פחת בגין מכונה, ז' פחנ"צ – 162,500 ₪

2011: נחשב עד השיפוץ לפי האומדנים הידועים ß (700k-50k)*(1/4)*0.5= 81,250

כעת, נחשב עלות מופחתת עד ליום השיפוץ ß (700k-162,500-162,600-81,250)= 293,750

פקודת שיפוץ – ח' מכונה, ז' מזומן – 66,250 ₪

עלות הרכוש הקבוע לאחר השיפוץ – 293,750+66,250=360k

1/6/11 – גרט : כעת עומד על 60,000

שיטת פחת: קו ישר

אורך חיים: במקור אורך החיים היה 4 שנים, עד ליום השיפוץ עברו שנתיים וחצי – על כן, נותר לנו 1.5 שנים.

חישוב הוצאות פחת לפי האומדנים החדשים – למשך חצי שנה

(360K-60K)*(1/1.5)*0.5=100K

סה"כ – ח' הוצאות פחת בגין מכונה, ז' מזומן – 181,250 ₪

מאזני : עלות – 700k+66,250= 762,250

פחנ"צ – 506,250 ₪

2012: (360k-60k)*(1/1.5)=200k

ח' הוצאות פחת בגין מכונה, ז' מזומן – 200,000 ₪

מאזני: פחנ"צ – 706,250 ₪

עלות מופחתת – 60,000 ₪

פקודת מכירה:

ח' פחנ"צ 706,250 ₪                 ז' עלות 766,250 ₪

ח' מזומן 75,000 ₪                   ז' רווח הון 15,000 ₪

IAS 20 הטיפול החשבונאי בתנאים ממשלתיים וגילוי בדבר סיוע ממשלתי

כללי- מהו מענק השקעה ?

מענק השקעה מתקבל מאוצר המדינה כמענק לרכישת נכסים קבועים (כגון מכונות וציוד מפעל). הזכות לקבלת מענק השקעה מבוססת בעיקרה על חוק עידוד השקעות הון. החברה מבקשת מהמדינה מענק  , ואם החברה עומדת במספר קריטריונים מתקבל המענק.

מרכז ההשקעות, ממנו מתקבל המענק, רשאי לבטל את המענק, כולו או חלקו, במידה והחברה לא עמדה בתוכניות ההשקעה להן התחייבה. אם מוחזר המענק הוא מוחזר: קרן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. בדרך כלל החברה נדרשת לשעבד את נכסיה בשעבוד שוטף לטובת המדינה וזאת לצורך הבטחת החזר המענק למרכז ההשקעות במידה ותידרש לכך.

נסיבות אלו מצריכות שיקול דעת וזהירות בקביעת סכום המענק שיש לכלול בדוחות הכספיים.

מענקים ממשלתיים הם סיוע של הממשלה בצורה של העברת משאבים לישות בתמורה לציות בעבר או בעתיד לתנאים מסוימים המתייחסים לפעולות התפעוליות של הישות.

מטרת הסיוע –  עידוד פעילויות מסוימות באזורים נבחרים.

בישראל הגוף שמטפל בנושא המענקים הוא מרכז ההשקעות הכפוף למשרד התעשייה והמסחר.

על מנת לקבל מענק החברה צריכה להגיש בקשה מפורטת.  במידה והבקשה אושרה מתקבל "אישור זכאות" למענק המפרט את היקף המענק והתנאים הנלווים לקבלתו.

מענק = מענק השקעה X%

המדינה יכולה להציע הטבות שונות לחברה, וזאת מתוך מטרה שבאמצעות מתן ההטבות תוכל המדינה לסייע לחברה להתפתח, ובעקיפין, דבר זה תורם גם למדינה באמצעות הגדלת כוח התעסוקה של החברה, הרחבת פעילות החברה וכיוצא בזה. אחת מההטבות שהמדינה יכולה לסייע לחברה, היא באמצעות מתן מענקים שבאמצעותם תוכל החברה לבצע את ההשקעות ברכוש הקבוע. המענק שיינתן לחברה, יינתן בתנאי שהחברה עמדה בתנאים שונים, הן בטרם קבלת המענק והן לאחר הקבלה. במידה והחברה תפר את תנאי המענק, החברה תידרש להחזיר חזרה את המענק, לעיתים אף בתוספת ריבית. השאלה שנדרשת – מהו הטיפול החשבונאי במענק שכזה?

ישנו הליך ברור באשר לטיפול החשבונאי בעת קבלת ענק מהמדינה:

  1. הכרה = בהתאם לחוק הבינלאומי 20, מענק ממשלתי יוכר בדוחות הכספיים, רק כאשר קיים ביטחון סביר שיתקיימו שני התנאים הבאים:

א.      החברה תעמוד בתנאים שחלים עליה בקשר עם המענק.

ב.       המענק יתקבל (קבלת אישור לקבלת המענק) ß זהו התאריך בו נתחיל בטיפול המענק.

  1. הצגה במאזן = קיימות שתי שיטות חלופיות לטיפול במענקי השקעה:

א.      גישת הברוטו – משמעות הגישה שהמענק יטופל בנפרד מהרכוש הקבוע, כהכנסה נדחית, שיופחת באופן שיטתי והגיוני על אורך חיי הנכס.

בעת ההכרה נרשום את פקודת היומן הבאה, ברגע שקיבלתי אישור לקבלת מענק:

ח' חייבים בגין מענק השקעה,

ז' הכנסות  נדחית (ס' מאזני, מסוג התחייבות)

ברגע שקיבלתי את הכסף בעבור המענק:

ח' מזומן, ז' חייבים בגין מענק השקעה

באופן יחסי, נפחית את המענק לאורך חיי הנכס, בפקודה זו נשפיע על הרווח וההפסד:

ח' הכנסה נדחית, ז' הכנסה (תוצאתי)

ב.       גישת הנטו – בהתאם לגישת הנטו, מענק ההשקעה יופחת מהערך בספרים של הרכוש הקבוע, המשמעות היא שהמענק יוכר, בעקיפין, כהכנסה באמצעות הקטנת הוצאות הפחת.

בעת ההכרה נרשום את פקודת היומן הבאה, ברגע שקיבלתי אישור לקבלת מענק:

ח' חייבים בגין מענק השקעה, ז' רכוש קבוע

ברגע שקיבלתי את הכסף בעבור המענק:

ח' מזומן, ז' חייבים בגין מענק השקעה

לסיכום, חברה תכיר במענק במועד שבו החברה קיבלה זכאות למענק, ולא בעת קבלת המענק בפועל. קיימת חשיבות האם מועד הזכאות למענק התקבל לפני/אחרי שהנכס התחיל להיות מופחת:

#       כאשר מועד הזכאות התקבל לפני שהנכס התחיל להיות מופחת, הרי שהפחת יחושב על העלות נטו של הרכוש קבוע (העלות בניכוי המענק).

#       כאשר מועד הזכאות התקבל לאחר שהנכס התחיל להיות מופחת, במקרים אלו יש לחשב עלות מופחתת של הרכוש הקבוע (ללא קשר למענק), עד למועד הזכאות. והחל ממועד הזכאות, יש לחשב את הפחת על העלות המופחתת של הרכוש הקבוע למועד הזכאות בניכוי המענק, ומכאן ואילך יש לחשב לפי  יתרת אורך החיים השימושי –> גישת הברוטו.

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 

לסיכום שיעור 2

 

 שמונה + 4 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים