שם הכותב: תאריך: 30 נובמבר 2014

שיעור 6 –

העמסת עלויות מחלקות שירות –

אנחנו מבחינים בין עלויות הייצור ובין העלויות שאינן בייצור. כל העלויות שאינן בייצור הינן עלויות שמוגדרות כעלויות מחלקות שירות (עלויות הנהלה, עלויות מחקר, עלויות הכנת שכ"ע וכו' – כלומר כל מה שלא בייצור). לצורכי קבלת החלטות (בעיקר לצורך החלטות המחרה) עלינו להקצות את עלויות מחלקות השירות על המוצרים השונים. הקצאת עלויות מחלקות השירות מתבצעת בשני שלבים, בשלב הראשון נקצה את העלויות האלה על מחלקות הייצור השונות. בשלב השני – בתוך מחלקות הייצור, עלויות אלו יתווספו לעלויות העקיפות בייצור ויוקצו על המוצרים השונים בהתאם לאופי הקצאת העלויות העקיפות בכל מחלקת ייצור.

הבעיה החשבונאית היא – כיצד תתבצע הקצאת עלויות מחלקות השירות על מחלקות הייצור.

ישנן שתי הנחות בסיסיות כאשר באים להקצות עלויות מחלקות השירות –

1. מחלקת שירות נועדה לשרת את המחלקות האחרות ולכן אין להקצות את עלות מחלקת השירות לעצמה.

2. לכל מחלקת שירות יש מחולל עלות השונה ממחוללי העלות בייצור, שעל בסיסו היא מקצה את עלויותיה למחלקות האחרות.

דוגמא –

ישנה פירמה שיש בה שתי מחלקות ייצור ושני מחלקות שירות –

מחלקה

מס' עובדים

מס' שעות תחזוקה

עלויות עקיפות

יצור 1 40 200 2,400,000
יצור 2 60 120 3,100,000
כ"א 10 30 1,512,000
תחזוקה 20 10 3,742,200

 

ההנחה היא שמחולל העלות של מחלקת כ"א הוא מס' העובדים ומחולל העלות של מחלקת תחזוקה הוא מס' שעות תחזוקה.

ישנן 3 שיטות להקצאת עלויות מחלקות השירות על מחלקות הייצור

1. השיטה הישירה/ שיטת ההתעלמות המלאה – ההיגיון מאחורי שיטה זו שמחלקות השירות נועדו לשרת את מחלקות הייצור ולכן הקצאת עלויות מחלקות השירות על מחלקות הייצור תהיה אך ורק על פי צריכת מחוללי העלות במחלקות הייצור תוך התעלמות מצריכת שירותים בין מחלקות השירות השונות. (כלומר מתעלמים מצריכה של כ"א ע"י מחלקת תחזוקה וצריכה של תחזוקה ע"י כ"א – כלומר בכך שמחלקת שירות אחת צורכת שירות ממחלקת שירות אחרת).

יצור 1

יצור 2

כ"א

תחזוקה

הערות

סה"כ עקיפות 2,400,000 3,100,000 1,512,000 3,742,200
הקצאת עלויות מחלקת תחזוקה 200/320*3,742,200 = 2,338,875 120/320*3,742,200= 1,403,325 (3,742,200) מחלקים את עלות התחזוקה לפי מס' שעות התחזוקה של כל מחלקת יצור מתוך סך שעות התחזוקה שצרכו שתי מחלקות הייצור
הקצאת עלויות מחלקת כוח אדם 40/100*1,512,000= 604,800 (1,512,000) מחלקים את עלות כ"א לפי מס' העובדים של כל מחלקה לחלק לסך העובדים בשתי מחלקות הייצור
סה"כ 5,343,675 5,410,525 0 0

 

בסופו של דבר התקבלו עלויות עקיפות בכל מחלקת יצור הכוללות את העלויות העקיפות הרגילות שהיו ואת העמסת העלויות העקיפות שנוצרו מתוך מחלקות השירות.

2. שיטת הצעדים/מדרגות/השיטה החד כיוונית

בשיטה זו ניתן ביטוי באופן חלקי לצריכת השירותים ההדדית בין מחלקות השירות השונות. לפי שיטה זו הקצאת עלויות מחלקות השירות נעשית באופן מדורג – תחילה נקצה את עלויות אחת ממחלקות השירות על יתר המחלקות ( ייצור + שירות) לאחר מכן נקצה עלויות מחלקת שירות נוספת (הכוללות גם עלויות שהוקצו ממחלקת השירות הקודמת ) על יתר המחלקות ללא המחלקה שעלויותיה כבר הוקצו בשלב הקודם, וכך הלאה בכל שלב נקצה עלות מחלקת שירות נוספת עד שבסופו של דבר כל עלויות מחלקות השירות יוקצו על מחלקות הייצור. בשיטה זו עולה השאלה מהו סדר הקצאת מחלקות השירות השונות. ישנן שתי דרכים לקביעת סדר ההקצאה, שתי הדרכים לא בהכרח מביאות לתוצאה שווה-

א. הדרך הראשונה היא לפי אחוז השירות אותו נותנת כל מחלקת שירות למחלקות השירות האחרות. ככל שהאחוז גבוה יותר, כך המחלקה תוקצה בשלב מוקדם יותר.

אחוז השירות שצורכת כ"א מתחזוקה – 30/350 = 8.57% (לוקחים את סך שעות התחזוקה שצורכות כל המחלקות חוץ ממחלקת תחזוקה ומוצאים מה החלק של כ"א מתוך זה)

אחוז השירות שצורכת תחזוקה מכ"א – 20/120 = 16.67% (לוקחים את סך העובדים מכל מחלקות חוץ ממחלקת כ"א, ומוצאים כמה אחוזים מס' העובדים של תחזוקה מתוך זה)

ז"א כ"א צרכת מתחזוקה רק – 8.57%, לעומת זאת תחזוקה צורכת מכ"א – 16.67% -> לכן לפי שיטה זו קודם כל נקצה את עלויות מחלקת כ"א כי היא נותנת יותר למחלקות השירות האחרות.

יצור 1

יצור 2

כ"א

תחזוקה

הערות

סה"כ עקיפות 2,400,000 3,100,000 1,512,000 3,742,200
הקצאת עלויות מחלקת כ"א 40/120*1,512,000 = 504,000 60/120*1,512,000 = 756,000 (1,512,000) 20/120*1,512,000 = 252,000 מחלקים את עלות מחלקת כ"א לכל אחת משאר המחלקות לפי היחס של מס העובדים מתוך סך העובדים של כל המחלקות אליהם מחלקים (לא כולל מחלקת כ"א) וכופלים בעלות העקיפות של מחלקת כ"א
סיכום ביניים 1 2,904,000 3,856,000 0 3,994,200
הקצאת עלויות מחלקת תחזוקה 200/320*3,994,200 = 2,496,375 120/320*3,994,200 = 1,497,825 (3,994,200) מחלקים את העלות של מחלקת תחזוקה לשאר המחלקות (לא כולל את מחלקת כ"א) לפי היחס של מס' שעות עבודה של כל מחלקה לחלק לסך שעות התחזוקה של המחלקות אליהן מחלקים (במקרה זה נשארו רק מחלקות הייצור)
סה"כ 5,400,375 5,363,825 0 0

 

ב. הדרך השנייה היא לפי ערך השירות ההדדי – לכל מחלקת שירות נחשב את הערך הכספי של השירות אותו היא נותנת למחלקות השירות האחרות וננקה ממנו את הערך הכספי של השירות אותו היא מקבלת ממחלקות השירות האחרות. ככל שערך זה גבוה יותר כך המחלקה תוקצה מוקדם יותר.

מחלקת תחזוקה – נותנת לכ"א שירות בערך של – 30/350*3,742,200 – 320,760

מקבלת מכוח אדם שירות בערך – 20/120*1,512,000 – (252,000)

סה"כ – 68,760 – ערך השירותים נטו שמחלקת תחזוקה נותנת.

מכיוון שתחזוקה נותנת לכ"א יותר מאשר כוח אדם נותנת לתחזוקה – קודם נקצה את תחזוקה ולאחר מכן נקצה את כוח אדם.

יצור 1

יצור 2

כ"א

תחזוקה

הערות

סה"כ עקיפות 2,400,000 3,100,000 1,512,000 3,742,200
הקצאת עלויות מחלקת תחזוקה 200/350*3,742,200 = 2,138,400 120/350*3,742,200 = 1,283,040 30/350*3,742,200 = 320,760 (3,742,200) מחלקים את עלות מחלקת תחזוקה לכל אחת משאר המחלקות לפי היחס של מס שעות תחזוקה של כל מחלקה לחלק למס שעות תחזוקה של כל המחלקות אליהם מחלקים (לא כולל מחלקת תחזוקה) וכופלים בעלות העקיפות של מחלקת תחזוקה
סיכום ביניים 1 4,538,400 4,383,040 1,832,760 0
הקצאת עלויות מחלקת כ"א 40/100*1,832,760 = 5,271,504 60/100*1,832,760 = 1,099,656 (1,832,760) מחלקים את העלות של מחלקת כ"א לשאר המחלקות (לא כולל את מחלקת תחזוקה) לפי היחס של מס' עובדים של כל מחלקה לחלק לסך העובדים של המחלקות אליהן מחלקים (במקרה זה נשארו רק מחלקות הייצור)
סה"כ 5,271,504 5,482,696 0 0

 

 

 

 

 שתיים × 9 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים