שם הכותב: תאריך: 19 אפריל 2015

הערה לגבי מיסים נדחים

אם במועד הרכישה נוצר מצב בו יש התחייבות מיסים נדחים בגין עודפי עלות שעולים על נכסים של מיסים נדחים – במקרה כזה אין בעיה. אך במקרה הפוך, בו נוצר מצב שנכסי המיסים נדחים עולים על התחייבות המס הנדחה, ניתן ליצור נכס מס נדחה רק אם יש צפי להכנסה חייבת בעתיד ואם אין ניתן לפתוח נכס מס נדחה רק עד גובה העתודה למס, ואז במקרה כזה לגבי הקביעה על מי לא נפתח נכס מס נדחה, התקן לא קובע, לכן אנחנו נבחר על מי לא לפתוח את הנכס מס נדחה וממשיכים עם זה לאורך כל השאלה (למשל נבחר לא לפתוח נכס מס נדחה עם הלוואה .. או כל דבר אחר).

 

נכסי שיפוי

לעיתים במסגרת הסכם הרכישה המוכר מתחייב לשפות את החברה הרוכשת בגין תוצאות שליליות שיתכן ותקרנה בעתיד, לדוגמא – בגין תביעות תלויות, בגין שומות מס, בגין פיצויי עובדים וכו'. במקרה זה, אם ההתחייבות בשלב מאוחר יותר תתברר מעבר לסכום שהוסכם בחוזה הרכישה, אזי המוכר יחזיר לחברה הרוכשת כספים.

העקרונות לטיפול לפי IFRS3 בנכסי שיפוי הינם

1. במועד הרכישה עלינו להתחשב בנכס השיפוי ולהקטין את עלות הרכישה בגינו.

2. במועד הרכישה נכס השיפוי יימדד לפי אותם כללים של הפריט שבגינו ניתן השיפוי. לדוגמא – אם נכס השיפוי הוא בגין תלויה והתלויה במועד הרכישה נמדדה לפי שווי הוגן, אזי גם את נכס השיפוי נמדוד לפי שווי הוגן. למשל – הטבות לעובדים נמדדות לפי IAS19, אז גם נכס השיפוי בגינם יימדד לפי הוראות IAS19.

3. אם בתקופת המדידה התקבל מידע השופך אור על עובדות ונסיבות שהיו קיימות למועד הרכישה, יש לבצע תיקון RESTATEMENT גם לנכס השיפוי.

4. המדידה העוקבת של נכס השיפוי תהיה לפי ההתחייבות/פריט שבגינו ניתן השיפוי. אם עדכנו את ההתחייבות יהיה לעדכן גם את נכס השיפוי, הכול על בסיס אותו בסיס מדידה וכל ההפסדים יזקפו לרווח והפסד.

פתרון דוגמא עמוד 32

בהסכם הרכישה נקבע שהמוכר ישפה את חברה א' בגין התלויה, התלויה איננה רשומה בספרי חברה ב' לפי הוראות IAS37 כי ההסתברות היא פחות מ-50%, כלומר בספרי ב' התלויה עומדת על 0. התלויה נמדדת בשוויה ההוגן לפי תוחלת ולפיכך שהשווי ההוגן של נכס השיפוי צריך גם הוא להימדד לפי תוחלת. ,

ההתחייבות התלויה נמדדת בשווי ההוגן לפי תוחלת – 80% * 0 + 20% * 200,000 = 40,000 -> התוחלת מחושבת לפי 80% שישולם 0 ו-20% שישולם 200,000

שווי הוגן של נכס שיפוי נמדד גם הוא לפי תוחלת – 80% * 0 + 20% * 40,000 = 8,000 -> התוחלת של השיפוי מחושבת כך ש-80% נקבל 0 ו-20% נקבל 40,000 כי נאמר שאם התביעה תעלה על 200,000 נקבל 40,000 והסיכוי שהיא תהיה מעל 200,000 הוא 20%, ובמקרה בו התביעה תהיה פחות מ-200,000 החברה תקבל 0, שהסיכוי שזה יקרה הוא 80%

פקודת היומן במועד הרכישה

ח. השקעה – 192,000 -> ניכוי נכס השיפוי מעלות הרכישה שהיא 200,000

ח. חייבים בגין נכס שיפוי – 8,000

ז. מזומן- 200,000

חישוב ע"ע ומוניטין למועד הרכישה

שולם – 192,000 –> לפי התקן מה ששולם זה הסכום בניכוי נכס השיפוי.

חלקי בהון הכלולה – 300,000 * 40% = (120,000)

ע"ע לייחוס – 72,000

מיוחס ל –

תביעה – (שווי הוגן 40,000 – ערך בספרי ב' 0 ) * 40% = (16,000)

מס נדחה – 0 -> אין נתוני מס

מוניטין – 88,000 P.N

ב-30.6 התבררה התביעה סופית וחברה ב' זוכתה מתשלום כלשהו. רווחי חברה ב' הסתכמו ל-160,000 ₪.

בתום 2012 התקבל פס"ד סופי, במקרה זה חברה ב' לא צריכה לשלם דבר בגין התביעה ולפיכך החברה הרוכשת תידרש להפחית את מלוא עודף העלות שיוחס לתביעה (נזכור כי סעיף 56 רלוונטי עד שהתביעה מתבררת סופית).

בנוסף אם התביעה התבררה סופית וחברה ב' זוכתה, אז גם התברר סופית שהחברה הרוכשת לא תקבל את השיפוי.

ח. הפסד, ז. חייבים בגין נכס שיפוי -> 8,000 -> בגלל שלא נקבל את השיפוי יש לבטל את יתרת נכס החייבים בגין שיפוי בספרים.

* אם השיפוי כן היה מתקבל היינו רושמים פקודה – ח. מזומן, ז. חייבים בגין שיפוי.

ח. השקעה, ז. רווחי אקווטי – 160,000 רווח השנה * 40% + 16,000 הפחתת עודף עלות = 80,000

חשבון השקעה ליום 31.12.12

תנועה

רכישה – 192,000

רווחי אקווטי – 80,000

סה"כ 272,000

הרכב

חלקי בהון – ( 300,000 + 160,000 ) * 40% = 184,000

מוניטין – 88,000

סה"כ – 277,000

 

תקופת המדידה

דוגמא 1 עמוד 35

החברה טרם קיבלה את הערכת השווי מהשמאי, אך העריכה 176,000 ₪ -> סכום ארעי.

לאחר שפורסמו הדוחות הכספיים לשנת 2012, השמאי העריך את השווי ההוגן של המכונה כ- 190,000 ₪

ייחוס עודף עלות במועד הרכישה 1.10.12

שולם – 120,000

חלקי בהון הכלולה – 200,000 * 40% = 80,000

סה"כ עודף עלות לייחוס – 40,000

מיוחס למכונה – ( 176,000 שווי הוגן ארעי – 160,000 ערך בספרי ב' ) * 40% = 6,400

מוניטין P.N – 33,600

31.12.12

הצגה במאזן של עודף עלות בתוך חשבון ההשקעה –

ע"ע מיוחס למכונה – 6,400 * (4.75/5) = 6,080 -> עברו 3 חודשים של הפחתה.

מוניטין – 33,600

סה"כ – 39,680

שנת 2013

בתקופה זו התקבלה חוות דעת סופית מהשמאי לגבי השווי ההוגן של המכונה למועד הרכישה – 190,000 ₪ ולא 176,000 כמו שרשמה המחזיקה. משום שחוות דעת זו התקבלה בתקופת המדידה וזה שופך אור על נסיבות ועובדות שהיו במועד הרכישה, אזי יש לבצע תיקון רטרו אקטיבי להקצאת עודפי העלות, כאילו מאז ומעולם ידענו שהשווי של המכונה הוא 190,000.

נחשב עודף עלות כאילו הנתונים היו ידועים במועד הרכישה

שולם – 120,000

חלקי בהון – 80,000

עודף עלות – 40,000

מיוחס למכונה –( 190,000 שווי הוגן – 160,000 ערך בספרי הכלולה ) * 40% = 12,000

מוניטין P.N – 28,000

31.12.12 – RESTATEMENT הצגה מחדש –

הצגה במאזן של עודפי עלות בתוך חשבון ההשקעה –

ע"ע מיוחס למכונה – 12,000 * (4.75/5) = 11,400

מוניטין – 28,000

סה"כ עודף עלות – 39,400 -> כאשר לפני התיקון הצגנו את סה"כ עודף העלות על 39,680 , סה"כ הפרש לש 280, הפרש זה נובע מהפחתת עודף העלות –

לפי האומדן החדש הפחתת עודף העלות צריך להיות על – 12,000 * (0.25/5) = 600

לפני האומדן החדש הפחתת עודף העלות הייתה על – 6,400 * (0.25/5) = 320

סה"כ הפרש של -280

**דגשים

א. כאשר הצגנו את הדוח לשנת 2012 במסגרת רווחי האקווטי הפחתנו הפרש מקורי על סך 320 ₪, ובמסגרת חשבון ההשקעה לשנת 2012 הצגנו עודפי עלות על סך 39,680 ₪. התיקון הרטרו-אקטיבי יבוצע ע"י פקודת היומן הבאה שתירשם בשנת 2013 –

ח. עודפים י.פ – 280 -> בגין תיקון רווח אקווטי של שנה קודמת, היינו צריכים להכיר בהוצאות הפחתה של 600 בשנה הקודמת והפחתנו רק 320, כלומר היינו צריכים לעשות יותר הוצאות, הוצאות גבוהות יותר מקטינות את הרווח, רווח קטן יותר מקטין את העודפים ולכן יש להקטין את העודפים בסכום שלא הפחתנו.

ז. השקעה – 280 -> מטרתה להקטין את יתרת העודף עלות, רשמנו עודף עלות על 39,680 וצריך לרשום יתרת עודף עלות על 39,400, לכן יש להקטין את עודף העלות ולכן להקטין את ההשקעה.

סה"כ עודפי העלות הם 40,000 בשני המצבים, המיון בין ההקצאה של עודפי העלות לא נדרש משום שעודפי העלות כולם נכללים בתוך חשבון ההשקעה ולכן פקודה בה מעבירים עודף עלות מהמוניטין למכונה מיותרת –

ח. השקעה (עודף עלות מכונה), ז. השקעה (עודף עלות מוניטין) = 12,000 – 6,400 = 5,600 -> העברת עודף עלות מהמוניטין למכונה שהשווי שלה עלה.

ב. כאשר נפרסם את הדוח הכספי לשנת 2013, נציג לידו את מספרי ההשוואה של שנת 2012, אותם נציג כבר לאחר שביצענו RESTATEMENT

 

 

 

 

 

 

 
תשע − 5 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים