שם הכותב: תאריך: 21 נובמבר 2013

שעור 6 – רכוש קבוע –

מענקי השקעה –

כיצד מכירים במענק בדוחות הכספיים – ישנם שתי גישות המופיעות בסעיף 13 לתקן 20 –

גישת ההון – המענק מוכר מחוץ לדוח רווח והפסד. גישה זאת אומרת שמענק השקעה הוא לא הכנסה עבור הפירמה כי החברה לא יצרה דבר עבור הכנסה זו, לכן המענק לא יהיה בדוח רווח והפסד.

גישת ההכנסה – לפיה המענק מוכר בתוך רווח והפסד, כיוון שכן מדובר בהכנסה שקיבלנו.

התקן בוחר בגישת ההכנסה.

התקן מאפשר לבחור בין שתי חלופות –

  1. הצגת המענק כהכנסה נידחת (ברוטו)- המענק מהווה הכנסה נידחת למשך זמן קיומו של הנכס בגינו התקבל (כמו הכנסות מראש). כל שנה, כמו שמורידים פחת נצבר, אז מעבירים חלק שנתי מההכנסה הנידחת להכנסות.
  2. המענק יקוזז מעלות הנכס (ברוטו) – כלומר מלכתחילה מורידים את המענק שמורידים מעלות הנכס ומחשבים פחת על העלות המופחתת שהתקבלה בעקבות הורדת המענק.

דוגמא – נכנס נקנה ב1.1.11 ועלה 800 אלף ₪, . התקבל מענק ביום הרכישה בסום – 200 אלף ₪ –

פיתרון בגישת הנטו –

בעת קניית הנכס – ח. נכס -800, ז. מזומן – 800.

בעת קבלת המענק – ח. מזומן – 200 , ז. נכס -200 ( במידי מקטינים את המענק מעלות הנכס )

עלות הנכס -600 אלף ₪

פחת שנתי – 600,000/5 = 120,000 הוצאות פחת.

עלות מופחתת – 600,000 – 120,000 = 480,000

פיתרון בגישת הברוטו –

בעת קניית הנכס – ח. נכס -800, ז. מזומן – 800.

בעת קבלת המענק – ח.מזומן – 200 , ז. הכנסה נידחת – 200

נבצע שתי פעולות –

פחת שנתי – 800,000/5 = 160,000, רושמים פקודה – ח. הוצאות פחת – 160,000, ז. פחת נצבר – 160,000

הכנסות שנתיות מהמענק – 200,000/5 = 40,000 , רושמים פקודה – ח. הכנסה נידחת – 40,000 , ז. הכנסות ממענק – 40,000

בסופו של דבר –

בדוח רוו והפסד – הוצאות פחת 160,000, הכנסות – 40,000 , סה"כ הוצאות – 120,000 (כמו בגישת הנטו).

במאזן – הכנסה נידחת – 160,000 (הורדנו 40,000) , עלות מופחתת – 800,000 – 160,000 = 640,000.

אם נוריד את יתרת ההכנסה הנידחת שנמצאת בזכות מעלות הנכס המופחתת שנמצאת בחובה יצא –

640,000-160,000=480,000 כלומר כמו שיצא בגישת הנטו בסופו של דבר.

מענקים שמתייחסים להכנסות –

מענקים שאנחנו מקבלים בעבור הכנסה, כלומר בעבור פרטי תוצאתי. המענק ירשם כנגד הכנסה נידחת ויוכר בדוח רווח והפסד.

דוגמא- בשנת 2011 קיבלה החברה מענק בסך 500 אלף ₪ בגין שכר העובדים, סך הוצאות השכר היו 700 אלף ₪.

פקודת הוצאות שכר –

ח. הוצאות שכר, ז. מזומן – 700 אלף

ישנן שתי אופציות לרשום את הפקודה של המענק –

ח. מזומן , ז. מענק – 500 אלף

אפשרות שנייה –

ח. מזומן. ז. הוצאות שכר – 500 אלף (הקטנת הוצאות השכר ע"י המענק)

החזר מענק –

לפעמים לאחר שחברה קיבלה מענק היא נדרשת להחזיר אותו כי היא לא עמדה בתנאים . החזר מענק רואים אותו כשינוי אומדן חשבונאי, כלומר מהשינוי והלאה, כלומר לא חוזרים אחורה לשנות. אם המענק נרשם כנגד הכנסה נידחת אז החזר המענק יקוזז כנגד ההכנסה נידחת.

אם המענק נרשם כנגד הקטנת עלות הנכס יש להחזיר את העלות המקורית והפחת הנצבר של הנכס כאילו לא התקיים המענק. הפחת הנוסף בגין הגדלת הנכס בגין השנים הקודמות ירשם בדוח רווח והפסד.

דוגמא – הנכס עלה 800 אלף, המענק היה 200 אלף. החברה נדרשת להחזיר את המענק ביום 1/1/12, ההחזר בפועל היה ב-1/4/12 בריבית שנתית 5 אחוז. (מהרגע שקיבלתי דירשה עד שהחזרתי צברתי ריבית על פי חוק)

פקודות להחזרת המענק =

לפי גישת הנטו אני מחזיר חזרה את המענק לנכס , הפקודה ב1/1/12– ח. נכס – 200, ז. זכאים בגין מענק – 200. פותחים חשבון "זכאים בגין מענק" כי אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להחזיר את המענק בנקודה זו, אך עדיין לא החזרתי אותו לכן נפתח התחייבות – זכאים.

ביום 1/4/12 מחזירים את המענק ומוסיפים את הריבית שאנחנו חייבים – ח.זכאים- 200,000, ח. הוצאות ריבית – 2500, ז. מזומן – 202,500.

תיקון הוצאות פחת ופחת נצבר של שנים קודמות והוספת השנה –

מוסיפים את הוצאות הפחת על השנה הקודמת בגין ה-200,000 שקל שהיו בנכס במידה ולא היה מענק – ח. הוצאות פחת בגין שנים קודמות – 40,000, ח. הוצאות פחת השנה – 160,000 (800,000/5), ז. פחנ"צ – 200,000 (מתוכם 40,000 תיקון על השנים הקודמות ועוד 160,000 השנה הנוכחית)

בגישת הברוטו –

ח. הכנסה נידחת – 160,000 (ביטול יתרת הכנסה נידחת שנמצאת במאזן בזכות), ח. הכנסות בגין מענק – 40,000 (ביטול הכנסות ממענק שעשיתי בשנה הקודמת), ז. זכאים בגין מענק – 200,000 (התחייבות להחזר המענק ב1/4/12)

ביום 1/4/12 מחזירים את המענק ומוסיפים את הריבית שאנחנו חייבים – ח.זכאים- 200,000, ח. הוצאות ריבית – 2500, ז. מזומן – 202,500.

ח. הוצאות פחת , ז.פחת שנצבר – 160,000 (הוצאות פחת על השנה)

 

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 

לסיכום שיעור

 

 

 

 

 שלוש + 6 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים