שם הכותב: תאריך: 10 אפריל 2013

פרק 4 – העמסת עלויות מחלקות שירות

כדי לקבל את תמונת המידע המלאה לגבי עלות המוצר (בעיקר לצורך קבלת החלטות) המחרה, עלינו להקצות את עלויות מחלקות השירות למוצרים השונים. הקצאת עלויות מחלקות השירות על המוצרים השונים נעשית בשלבים :

  1. מקצים את כל עלויות מחלקות השירות למחלקות הייצור השונות.
  2. העלויות שהוקצו ממחלקות השירות מצטרפות לעלויות העקיפות במחלקות הייצור ועלויות אלו מוקצות על המוצרים השונים בהתאם לשיטת התמחיר הננקטת באותה מחלקת ייצור ובהתאם לצריכת מחוללי העלות בייצור.

הבעיה החשבונאית היא כיצד יש להקצות את עלויות מחלקות השירות על מחלקות הייצור.

דוגמה:

יש פירמה שיש לה 4 מחלקות :

2 מחלקות ייצור ו-2 מחלקות שירות. בכל מחלקה יש את הנתונים הבאים –

מחלקה

מס' עובדים

מס' שעות תחזוקה

סה"כ עלויות עקיפות

ייצור 1

40

200

2,400,000

ייצור 2

60

120

3,100,000

כ"א

10

30

1,512,000

תחזוקה

20

10

3,742,000

מטרתנו : לקחת את עלויות מחלקת כ"א ואת עלויות מחלקת התחזוקה ולחלק אותן בין מחלקת ייצור 1 למחלקת ייצור 2.

לכל מחלקת שירות ישנו מחולל עלות, כלומר גורם מסוים שאחראי על היווצרות העלויות במחלקה. בדוגמה שלנו מחולל העלות של מחלקת כ"א הוא מספר העובדים בחברה ואילו מחולל העלות של מחלקת התחזוקה הינו מספר שעות התחזוקה שנדרשו.

קיימת הנחה בסיסית האומרת שמטרת מחלקות השירות היא לשרת את יתר המחלקות ולכן יש להתעלם מצריכת מחולל העלות על ידי המחלקה עצמה.

ישנן 3 שיטות להקצאת העלויות :

  1. השיטה הישירה / שיטת ההתעלמות המלאה – ביסוד שיטה זו עומדת ההנחה שלפיה מהות מחלקות השירות היא לשרת את מחלקות הייצור ולכן כל זכות הקיום של מחלקות השירות נובעת אך ורק ממחלקות הייצור ומכאן שהקצאת עלויות מחלקות השירות תיעשה לפי צריכת מחוללי העלות במחלקות הייצור.

יצור 1

יצור 2

כ"א

תחזוקה

סה"כ עקיפות

2,400,000

3,100,000

1,512,000

3,742,200

הקצאת עלויות מחלקת כ"א

 40 / 100 * 1,512,000 = 604,800

 60 / 100 * 1,512,000 = 907,200

(1,512,000)

הקצאת עלויות מחלקת תחזוקה

 200 / 320 * 3,742,000 = 2,338,875

 120 / 320 * 3,742,000 = 1,104,325

(3,742,200)

5,343,675

5,410,525

0

0

  1. השיטה החד צדדית / שיטת המדרגות – בניגוד לשיטה הישירה המתעלמת לחלוטין מצריכת שירותים הדדית בין מחלקות השירות השיטה החד צדדית נותנת ביטוי לצריכת השירותים ההדדית אם כי באופן חלקי. בשיטה זו נקצה בכל פעם את עלויות אחת ממחלקות השירות על יתר המחלקות (ייצור ושירות) ולאחר מכן נקצה את עלויות מחלקת שירות נוספת (הכוללות את העלויות שהוקצו במחלקת השירות הקודמת) על יתר המחלקות לא כולל את המחלקה שעלויותיה הוקצו בסיבוב הקודם וכך בכל שלב אנו מקצים את עלויות מחלקת שירות נוספת ליתר המחלקות עד שבסופו של תהליך כל עלויות מחלקות השירות יוקצו למחלקות הייצור. בשיטה החד צדדית קיימת חשיבות לסדר הקצאת מחלקות השירות. ישנן שתי שיטות לקביעת סדר ההקצאה :

                        א.  השיטה הראשונה היא לפי אחוז השירות אותו נותנת מחלקת השירות למחלקות השירות האחרות. ככל שאחוז זה גדול יותר כך המחלקה תוקצה מוקדם יותר.

כ"א לתחזוקה

 20 / 120 = 16.67%

תחזוקה לכ"א

 30 / 350 = 8.57%

מכיוון שאחוז השירות אותו נותנת מחלקת כ"א למחלקת התחזוקה גבוה מאחוז השירות אותו נותנת מחלקת התחזוקה לכ"א, עלויות מחלקת כ"א יוקצו ראשונות.

יצור 1

יצור 2

כ"א

תחזוקה

סה"כ עקיפות

2,400,000

3,100,000

1,512,000

3,742,200

הקצאת עלויות מחלקת כ"א

 40 / 120 * 1,512,000 = 504,000

 60 / 120 * 1,512,000 = 756,000

(1,512,000)

 20 / 120 * 1,512,000 = 252,000

2,904,000

3,856,000

0

3,994,200

הקצאת עלויות מחלקת תחזוקה

 200 / 320 * 3,742,200 = 2,496,375

 120 / 320 * 3,742,000 = 1,497,825

(3,994,200)

5,400,375

5,353,825

0

0

                        ב.  הדרך השנייה לקבוע את סדר ההקצאה היא לפי ערך השירות ההדדי נטו בין מחלקות השירות השונות. בדרך זו אנו מודדים מהו הערך הכספי של השירות אותו נותנת כל מחלקת שירות למחלקות השירות האחרות ומנכים ממנו את ערך השירות אותו היא מקבלת ממחלקות השירות האחרות. ככל שערך זה גבוה יותר הדבר מצביע על כך שמהות מחלקת השירות הוא לתת שירותים ולכן היא תוקצה מוקדם יותר.

מחלקת כ"א :

ערך השירות שנותנת לתחזוקה

 20 / 120 * 1,512,000 = 525,000

במקרה זה נקצה קודם את מחלקת התחזוקה ולאחר מכן את מחלקת כוח האדם וזאת מפני שערכו גדול יותר.

ערך השירות שמקבלת מתחזוקה

 30 / 350 * 3,742,200 = (320,760)

(68,760)

  

יצור 1

יצור 2

כ"א

תחזוקה

סה"כ עקיפות

2,400,000

3,100,000

1,512,000

3,742,200

הקצאת עלויות מחלקת תחזוקה

 200 / 350 * 3,742,200 = 2,138,400

  120 / 350 * 3,742,200 = 1,283,040

 30 / 350 * 3,742,200 = 320,760

(3,742,200)

4,548,400

4,383,040

1,832,760

0

הקצאת עלויות מחלקת כ"א

 40 / 100 * 1,512,000 = 733,104

 60 / 100 * 1,512,000 = 1,099,656

(1,832,760)

5,271,504

5,482,696

0

0

  1. השיטה ההדדית-חוזרת / השיטה האלגברית – שיטת המדרגות נתנה ביטוי באופן חלקי לצריכת השירותים ההדדית בין מחלקות השירות השונות. השיטה האלגברית נותנת ביטוי מלא לצריכת השירותים ההדדית.

A

עלות מלאה של מחלקת כ"א

2 משוואות עם 2 נעלמים

B

עלות מלאה של מחלקת תחזוקה

A=1,859,322

 A = 1,512,000 + 30 / 350 B

B=4,052,087

 B = 3,742,200 + 20 / 120 B

יצור 1

יצור 2

כ"א

תחזוקה

סה"כ עקיפות

2,400,000

3,100,000

1,512,000

3,742,200

הקצאת עלויות תחזוקה B

200 / 350 = 2,315,478

 120 / 350 = 1,389,287

 30 / 350 = 347,322

(4,052,087)

הקצאת עלויות כ"א A

 40 / 120 = 619,774

 60 / 120 = 929,661

(1,859,322)

 20 / 120 = 309,887

סה"כ

5,335,252

5,418,948

0

0

כל שיטה יכולה לתת תוצאות השונות באופן מהותי מהתוצאות שהתקבלו משימוש בשיטה אחרת. נשאלת השאלה איזו מן השיטות עדיפה. שימוש בשיטה האלגברית נותן ביטוי מלא לצריכת השירותים ההדדית ולכן הוא עדיף. עם זאת, כאשר קיימות מספר רב של מחלקות שירות, החישוב לעיתים מורכב ומסובך. ככל שצריכת השירותים ההדדית בין מחלקות השירות השונות קטנה, הרי שימוש בשיטה הישירה ייתן תוצאות שהן בגדר קירוב נאות. השיטה השנייה (שיטת המדרגות) הינה שיטת ביניים שהשימוש בה אינו נרחב.

על הפירמה להבין כי הקצאת עלויות מחלקות השירות על מחלקות הייצור נעשית רק לצורך שימושים פנימיים ואילו בדיווח הכספי אין להקצאה זו כל משמעות.

 סיכום תרגול

הקצאת עלויות מחלקות שירות למחלקות הייצור

עלויות מחלקות השירות מועמסות על מחלקות הייצור, עלויות מחלקות השירות הן תמיד עקיפות לייצור. לפיכך, במידה ונתונים לגביהן עלויות ישירות ועקיפות יש להתייחס לסכומם הכולל כעלויות עקיפות לייצור ולהעמיס אותם על ידי אומדן נפח בייצור.

קיימות 3 שיטות להקצאת עלויות מחלקות השירות למחלקות הייצור :

  1. שיטת ההקצאה הישירה (ההתעלמות המלאה). על פי שיטה זו כל תפקיד מחלקות השירות זה לשרת את מחלקות הייצור בלבד, בשיטה זו אין חשיבות לסדר ההקצאה.
  2. השיטה המדורגת (השיטה החד כיוונית). על פי שיטה זו אנו לא מתעלמים לחלוטין מיחסי הגומלין בין מחלקות השירות השונות אלא מקצים את עלויות מחלקות השירות לפי סדר שנקבע מראש (יש חשיבות לסדר ההקצאה). קביעת סדר הקצאת מחלקות השירות – אנו נבחן את ערך השירות אותו נותנת כל מחלקת שירות למחלקות השירות האחרות בניכוי ערך השירות אותו היא מקבלת. המחלקה שערך השירות שלה נטו (נותנת בניכוי מקבלת) הוא הגבוה ביותר תוקצה ראשונה.
  3. השיטה האלגברית (השיטה ההדדית החוזרת). שיטה זו מתחשבת בהעמסות הדדיות שבין מחלקות השירות, על פי שיטה זו יוקצו העלויות העקיפות של המחלקה עצמה (השירות) בתוספת חלקה היחסי בעלות הכוללת.

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 4 − = שתיים

תואר ראשון
תואר שני
מרצים