שם הכותב: תאריך: 07 נובמבר 2013

שיעור 4 – המשך רכוש קבוע

עלויות שלא ניתן ליחס לרכוש קבוע –

א. עלויות השקת מתקן חדש.

ב. פרסום, קידום מכירות של המוצר החדש.

ג. עלויות של הכשרת / הדרכת צוות עובדים וכד'.

ד. עלויות מנהלה ועלויות עקיפות אחרות.

ה. בדיקת כדאיות רכישת נכס- אם בודקים כמה נכסים כדי להחליט על רכישת נכס זה או אחר – לא עלות ישירה ולא נהוון

ו. הפסדים תפעוליים שנוצרים משום שנכס מופעל בפחות מתפוקה מלאה (משמרת אחת במקום שלוש משמרות), לא יכללו בעלות רכוש קבוע.

ז. פעולות נלוות המבוצעות בהקשר להקמה לפני שנכס הובא לשימושו המיועד- ייזקפו לרווח והפסד. דוג' – שימוש באתר הבנייה כחניון עד התחלת הבנייה. משום שפעילויות נלוות אלה אינן הכרחיות כדי להביא פריט למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה, ההכנסה וההוצאות הקשורות לפעילויות נלוות אלה יוכרו ברווח והפסד.

ח. בעת הקמת נכס (בניית מפעל/בניין משרדים לדוג') עלות הקמת הנכס בד"כ אמורה להיות זהה לעלות של נכס למכירה, לכן עלויות בגין בזבוז חומרים בסכומים חריגים לא יכללו כחלק מעלות הנכס-בדומה בתקן בינלאומי 2 – בדבר מלאי.

עלויות עוקבות

עלויות הקשורות לנכס שמתהוות בתקופות מאוחרות יותר יהוונו לנכס אם יעמדו בשני התנאים המצטברים של ההכרה ברכוש קבוע. (צפוי הטבות כלכליות עתידיות ושניתן למדוד עלויות של פריט ר"ק באופן מהימן) אין להכיר בעלויות התחזוקה השוטפות כרכוש קבוע אלא יש להכיר בעלויות אלו כהוצאה בדוח רווח והפסד בעת התהוותן. עלויות אלו יוצאות לשם שמירה על תקינות הנכס ותחזוקתו ולכן לא תהוונה לעלותו. חלקים של רכוש קבוע מסוימים יכולים לדרוש החלפה בפרקי זמן קבועים. דוג' החלפה של תחולת מטוס, כמו מושבים, מספר פעמים במשך החיים של המטוס. בהתאם לעקרון ההכרה, עלות החלפת המושבים תהוון לעלות הנכס והערך בספרים של אותם חלקים שמוחלפים (המושבים הישנים) נגרע. נלמד בהמשך בהרחבה על עלויות עוקבות אשר משפרות את הנכס- יוצרות לו יתרון מתמיד וכתוצאה מכך ההטבות הכלכליות הצפויות מהנכס יגדלו ולכן יש להוון עלויות אלו לרכוש הקבוע.

לסיכום:

עלויות ישירות כגון – יזקפו לעלות הנכס.

עלויות עקיפות – כגון, הנהלה וכלליות ועלויות תקורה אחרות אינן מהוות רכיב של הנכס אלא אם ניתן ליחסן ישירות לרכישת הנכס או להבאתו למצב של עבודה.

רכישת רכוש קבוע באשראי –

העלות של פריט רכוש קבוע היא הסכום שווה ערך למחיר במזומן במועד ההכרה . אם תשלום נדחה מעבר לתנאי אשראי רגילים , ההפרש בין הסכום שווה הערך למחיר במזומן לבין סך התשלום מוכר כריבית במשך תקופת האשראי אלא אם ריבית כזו מהוונת בהתאם לתקן 23.

מימוש רכוש קבוע באשראי –

התמורה שהישות זכאית לקבל בעת מימוש פריט רכוש קבוע מוכרת לראשונה בשוויה ההוגן . אם תקבול עבור הפריט נדחה , התמורה המתקבלת מוכרת לראשונה בשווה הערך למחיר במזומן. ההפרש בין סכום התמורה הנומינלי לבין , שווה הערך למחיר במזומן מוכר כהכנסות ריבית בהתאם לתקן 18, המשקפות את התשואה האפקטיבית בגין יתרת החייבים. הערה – יש לשים לב כי בניגוד לטיפול בעת רכישת רכוש קבוע באשראי בו קיים שוני בין מצב של רכישה באשראי חריג לבין רכישה באשראי שאינו חריג , ע"פ התקן במכירת רכוש קבוע באשראי יש לנטרל את מרכיב הריבית מהתמורה הכוללת בכל מקרה .

שלב שני – תקופת השימוש בנכס –

הנושאים בהם נטפל ביחס לתקופת השימוש בנכס הינם:

  1. הוצאות פחת – מגלמות את הבלאי החשבונאי של הנכס. הפקודה היא – ח. הוצאות פחת, ז. פחת נצבר (מוריד מהנכס). הנכס צריך להיות מפוחת לפי אורך החיים השימושי. בתם אורך החיים השימושיים של הנכס יש ערך גרט שהוא שווי הנכס בתם התקופה שההנהלה מתכוונת לסיים להשתמש בנכס. משמע, בתם התקופה שהנכס יפסיק להפיק לחברה הטבות כלכליות. מדובר באורך החיים הספציפי ליישות, כלומר לחברה, בהתאם לרכוש הקבוע המסוים, כלומר כמה החברה מחליטה שאורך החיים של הנכס הספציפי.

שיטות לחישוב הוצאות הפחת – שיטת הפחת שנעשה בה שימוש תשקף את הדפוס בו הישות חזויה לצרוך את ההטבות הכלכליות העתידיות של הנכס. שיטות נפוצות הן: שיטת הקו הישר, סכום ספרות השנים (בלשון התקן: שיטת היתרה הפוחתת), הפחתה לפי תפוקה.

שיטות חישוב הוצאות הפחת:

  1. הקו הישר.
  2. לפי תפוקה– השיטה מניחה כי הנכס מוגבל לתפוקה מסוימת ולפיכך הפחת יחושב לפי חלק יחסי מהתפוקה של הנכס. לשם כך יש לאמוד את התפוקה הכוללת הצפויה מהשימוש בנכס ובכל שנה נפחית חלק יחסי מהנכס על פי התפוקה באותה שנה. השיטה תורמת להקבלה נאותה ביותר של הוצאות להכנסות. יישום בעייתי= קשה לאמוד את התפוקה במועד הרכישה.
  3. סכום ספרות השנים העולה– על פי שיטה זו ההנחה הינה ששחיקת הנכס גדלה עם השנים כלומר בכל שנה הפחת גדל יותר ביחס לשנה שעברה.
  4. סכום ספרות השנים היורד – על פי שיטה זו ההנחה הינה ששחיקת הנכס קטנה עם השנים כלומר בכל שנה הפחת קטן יותר ביחס לשנה שעברה.
  5. אחוז קבוע מהיתרה הפוחתת – בשיטה זו נקבע מהו אחוז הפחת השנתי אך בשונה משיטת הקו הישר אחוז הפחת השנתי יוכפל בעלות המופחתת ולא בעלות המקורית. זהו למעשה פחת מואץ וקיימת הנחה כי הבלאי בשנים הראשונות לחיי הנכס גבוה יותר מאשר בשנים מתקדמות.

פחת לפי רכבי הנכס –

יש להפחית בנפרד כל חלק של רכוש קבוע שעלותו היא משמעותית ביחס לעלות של כל נכס. כבר בעת ההכרה ברכוש הקבוע יש להפריד בין מרכיבי הנכס. לדוג' יהיה נכון להפריד בין שלד המטוס לבין המנוע במטוס. במידה ולכמה חלקים משמעותיים יש אורך חיים זהה ושיטת פחת זהה, ניתן להפחיתם יחד. השארית שלא הופחתה היא כל החלקים הלא משמעותיים של הנכס ואלו יופחתו יחדיו, אך לחברה ניתנת האפשרות גם להפחיתם בנפרד. (עושים זאת בד"כ בתעופה, תעבורה, מכונות מסובכות).

הפחתת נכס מתחילה כאשר הוא זמין לשימוש. משמע, כאשר הוא במיקום ובמצב הנדרשים כדי שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.

הפחתת נכס נפסקת כמוקדם בין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד בו הנכס נגרע. (מוחזק למכירה- מוצג לפי שווי הוגן- לא בחומר הקורס.) הפחתה אינה נפסקת כאשר הנכס הופך לנכס שאינו פעיל או כאשר מופסק שימוש פעיל בו, אלא אם הנכס הופחת במלואו. (אולם, כפוף לשיטת פחת, המבוססות על שימוש, הוצאות הפחת יכולות להיות אפס כאשר אין שום ייצור).

הוצאות הפחת לכל תקופה יוכרו בדוח רווח והפסד אלא אם הן נכללות בערך בספרים נכס אחר.

סכום בר הפחת ותקופת ההפחתה – יש להקצות את הסכום בר- הפחת של נכס על בסיס שיטתי על פני אורך החיים השימושיים שלו. לפחות בכל סוף שנת כספים , יש לבדוק את אומדני החברה הנוגעים לאורך חייו השימושיים של הנכס וערך השייר שלו. במידה ויש שינוי (ציפיות שונות מאומדנים קודמים), השינוי יטופל בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 8 כשינוי אומדן.

 

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 

לסיכום שיעור 1

 

 שש − = 0

תואר ראשון
תואר שני
מרצים