שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

מקרא:

 1. IM- ייבוא.
 2. I– השקעות. דרך ההשקעות ניתן ללמוד מה יקרה לתוצר במשק, כאשר אחוז ההשקעות גדל, ניתן להבין כי צפויה צמיחה בשנה לאחר מכן. ההשקעות מתחלקות לשני חלקים: IP- השקעות של פירמות, IG- השקעות של הסקטור הממשלתי. ככל שהממשלה תשקיע יותר במשק, תהיינה התפתחות בציבור.
 3. G – צריכה ציבורית. המעורבות של הממשלה במשק.
 4. EX – ייצוא.
 5. C – צריכה פרטית לנפש. מהווה אינדיקטור להתנהגות התושבים ביחס לתוצרים והשירותים המוצעים לרכישה. עליה בצריכה הפרטית במשק מציינת שרמת החיים עולה.
 6. NNP=Y תוצר לאומי נקי בניכוי הפחת.
 7. NI – הכנסה לאומית. ההכנסה הלאומית נובעת מהשכר ברוטו, רנטה (רווח לבעלי המניות) וריבית.
 8. TI- מסים עקיפים נטו (מע"מ, מכס וכדומה), TD-מסים ישירים נטו (מס הכנסה, ארנונה וכדומה).
 9. Yd– הכנסה פנויה.
 10. Sb– חיסכון עסקי.

מקורות

שימושים

C

GNP

Gi

IM

G

EX

דוח מקו"ש = מקורות ושימושים
GDP+ (IM-EX)= C+I+G

מה ניתן ללמוד באמצעות דוח מקו"ש?

 1. צמיחה: התוצר לנפש נותן מידע לגבי מיקומה של מ"י ביחס ליתר העמים בעולם.
 2. ריכוזיות במשק:

  ככל שהאחוז יהיה יותר גבוה, כך יש יותר ריכוזיות וניתן להסיק כי הממשלה מעורבת יותר.

 3. מקדם התלות של המשק:

  מדד המשקף את תלות ישראל בגורמים מחוצה לה. ככל שעודף הייבוא גדל, כך נסיק כי התלות גובהה יותר.

 4. רמת החיים במשק:

  יש לבדוק כמה מהווה סך הצריכה הפרטית מתוך התוצר. דרך מדד זה ניתן ללמוד על רמת החיים במשק. ככל שהמדד יהיה גבוה יותר, נסיק כי רמת החיים טובה יותר.

 5. סך ההשקעות:

  עדיף שצמיחה תנבע כתוצאה מגידול בהשקעות ולא כתוצאה בגידול בהוצאות הפרטיות והממשלתיות.

 6. מציאת הכנסה לאומית: DNP – D = NNP

  NNP – TI = NI

  NI = W+R

  Yd= NI – TD – SB

דוח היווי ההון/ חסכון של המשק: S= I+(EX-IM) או I=S+(IM-EX)

 • תוצר נומינלי: התוצר הנמדד במחירים שוטפים. כיוון שהתוצר הנומינלי אינו מנוכה אינפלציה, אין הוא משקף באופן נאות את המציאות על כן התוצר הריאלי יהיה אמין יותר.
 • תוצר ריאלי: התוצר הנומינלי בניכוי האינפלציה. בכדי לנכות את השפעת האינפלציה מהתוצר הנומינלי יש להתחשב בשנת בסיס.
 • שיעור האינפלציה:

  ככל ששיעורי האינפלציה יהיו נמוכי אזי אין כמעט הבדלים בין התוצר הנומינלי לריאלי. משק שנמצא בתהליך צמיחה הוא משק שהתוצר הריאלי שלו לנפש עולה מדי שנה.

 • משתנים נומינליים – משתנה נומינלי נקוב במחירים שוטפים. דהיינו, במחירי אותה תקופה שבה מדובר. לעומת זאת, משתנים ריאליים- נקוב במחירים קבועים לפי תקופת בסיס שנקבעה מראש.
 • איך נעבור מתוצר נומינלי לתוצר ריאלי?
 1. קובעים תקופת בסיס וקוראים לרמת המחירים בתקופת הבסיס 1. לדוגמה, רמת המחירים בשנת הבסיס 2010 1p=

איך מחשבים את שיעור האינפלציה?

 1. חישוב מדד המחירים לצרכן החודשי, ע"י סל מצרכים מייצג טיפוסי של הצרכן השכיח ורואים את השתנות ערך אותו סל מחודש לחודש. הסל המייצג נקבע על ידי שיטה משולבת: סקר הוצאות המשפחה, הלוקח מדגם מייצג מכל סוגי האוכלוסייה שאמור לשקף את ההוצאות ע"י חשבוניות שיביאו האנשים שנפלו במדגם והצלבת המכירות בחנויות.
 2. שיעור אינפלציה שנתי – סיכום של השינוי במדד המחירים לצרכן החודשיים על ידי שרשורם לכדי שיעור אינפלציה. כיצד נחשב את האינפלציה השנתית? נוסיף 1 לכל שינוי בשיעור המדד החודשי ונכפול בין כל החודשים, לאחר כל הכפילות נפחית 1 מהתוצאה: (1+0.1)*(1-0.05)*(1+0.015)*………*(1+0.1)-1=
חודש 12 …………… 3 2 1
שיעור המדד +1% +1.5% -0.5% +1%

 

בהתאם לאינפלציה בין השנים, קובעים מהי רמת המחירים ביחס לתקופת הבסיס. אינפלציה של 2%, כן רמת המחירים ב-2011 יהיה p=1.02.

 1. מחלקים את המשתנה הנומינלי ברמת המחירים של אותה השנה:
 2. השוואה בשיעורי השינוי של השכר הריאלי – באיזה שיעור השתנה השכר הריאלי? =

דוגמה מספרית: נקבע כי שנת הבסיס הינה 2000, P=1. ידוע כי בשנת 1999 המחירים היו זולים יותר ב-10% משנת 2000, ושנת 2001 היו המחירים גבוהים יותר מ-20% משנת 2000. נקבע את רמות המחירים בכל התקופות לפי הנתונים הנ"ל:

שנה 1999 2000 2001
W = שכר נומינלי 990 1000 1500
P P=0.9 P=1 P=1.2
שכר ריאלי=
השינוי בשכר הריאלי בכל תקופה ß המחירים משנת 1999 לשנת 2000 עלו כנראה יותר מאשר השכר עלה.

 

ß השכר הריאלי עלה ב-25% משנת 2000 לשנת 2001.

 

 

התוצר לנפש: התוצר חלקי גודל האוכלוסייה כולה:


Y^= התוצר הנומינלי. התוצר לנפש מהווה אינדיקציה לרמת ההתפתחות במשק, רמת החיים וכושר הייצור במשק. כאשר נעשה הבחנה בין משק מפותח למשק מתפתח, ההבדל המהותי יהיה התוצר לנפש (במשק מתפתח יהיה התוצר לנפש קטן יותר).

 • התוצר לנפש לא נותן את כל האינדיקציה שציינו, כי לפעמים התוצר גדול בגלל העשירונים העליונים (כשיש אי שוויון). אך, בפועל זה לא מייצג את האדם הממוצע שלא נהנה מפירות התוצר.

דוגמה מספרית: התוצר הנומינלי בשנה מסוימת עלה ב-9%, המחירים עלו ב-5%, האוכלוסייה גדלה ב-2%. שאלות:

 1. מהו שיעור השינוי בתוצר הריאלי? עלייה של 3.8%
 2. מהו שיעור השינוי בתוצר הריאלי לנפש? עלייה של 1.7%

תקופה

0

1

תוצר נומינלי

1

Y^=1.09

רמת המחירים

1

P=1.05

אוכלוסייה

1

U=1.02

תוצר ריאלי

1

Y=

תוצר ריאלי לנפש

1

 

תוצר נמדד על ידי הערך המוסף של כל הפירמות + הערך המוסף של הממשלה

איזו בעיה מתעוררת על ידי חישוב התוצר הציבורי לפי שכר? השכר שמתקבל אינו תמיד משקף את ערך העבודה שלהם.

ß חישוב התוצר העסקי: (תמ"ג – תוצר שירותים ציבוריים- תוצר שירותי דיור= תמ"ג של הסקטור העסקי)

 • תוצר שירותים ציבוריים כולל את השכר עבור משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות, המוסדות הלאומיים, מוסדות ללא כוונות רווח.
 • תוצר שירותי דיור זהו תוצר המשקף את הוצאות הדיור של משקי הבית (שכ"ד, או ערכו של בית בבעלות אישית במונחי שכר דירה). שירותי דיור יחושבו גם על אלה שאינם משלמים שכ"ד. כיצד נחשב? לוקחים את כל הדירות המאוישות במשק ומחשבים את ערכם במונחי שכר דירה למשך שנה ומחברים יחידו את כל הערכים האלו לכדי התוצר הסופי של שירותי הדיור. אומדן שירותי הדיור נכנס בתוך הצריכה הפרטית בדוח מקו"ש .

למה אנחנו עושים את ההפרדה בין התוצר לבין התוצר העסקי? וזאת על מנת לדעת מה הוביל את הצמיחה של התוצר, התעשייה? הסקטור הציבורי?

התוצר הלאומי גולמי מורכב מתוצר עסקי, תוצר ציבורי ותוצר פרטי.

דוגמה מספרית: בשנת 2000 תמ"ג צמח ב-9%, התוצר הלאומי גולמי העסקי צמח ב-11%. כלומר, אם הייתי מפרידה את התוצר העסקי לחוד, הייתי מגלה כי עליית התוצר נבעה בעיקר מעליית התוצר העסקי.

שייך לנושאים: דלית רגב, כלכלת ישראל


חמש × = 20

תואר ראשון
תואר שני
מרצים