שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2013

יסודות החשבונאות א' שיעור 3 – 12.3.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן

מלאי –

ח. מלאי                                                              ?

     ז. מזומן/ ספקים

מה שינחה אותנו לאורך המלאי : בעת המדידה לראשונה

1. עלות היסטורית

2. מדידת מלאי סגירה – עיקרון השמרנות, עלות או שווי  מימוש  נטו לפי הנמוך מבניהם.

  עלויות רכישה, עלויות המרה (עבודה ישירה ותקורה – משתנות וקבועות), עלויות אחרות

31.12 – מלאי סגירה, נוסחאות העלות – מתחלקות לאופן המדידה ß תמידי או תקופתי.

בחירת שיטת מדידת מלאי מחייבת לדבוק בה לאורך כל הדרך!

1. First in first out  – התוצאה הסופית תהיה שווה גם באופן מדידה תמידי ותקופתי.

2. ממוצע משקולל – תקופתי ותמידי (=נע).

השיטה הקמעונאית: שיטה נוספת להערכת מלאי-

שיטה שלפיה המלאי יוערך לפי שיעור הרווח הגולמי. וזאת, תחת ההנחה ששיעור הרווח הגולמי בחברה אינו משתנה בצורה מהותית במהלך השנים. שיטה זו תיושם, בד"כ, כאשר לחברה קיימים פרטי מלאי רבים, בעלי שיעור רווחיות גולמית דומה, או במקרים בהם החברה אינה יכולה להעריך את המלאי שלה (למשל, המלאי נשרף).

לדוגמה – נתון לנו כי שיעור הרווח הגולמי הוא 20% ממחיר המכירה, וידוע לנו כמה מכירות היו – על כן, נכפול מכירות * אחוז הרווח הגולמי = רווח גולמי. עלות המכר תהיה P.N  ביניהם.

נתון : מכירות = 62,500; מ.פ = 20k; קניות = 48K

רווח גולמי = 62,500*0.2 = 12,500

עלות המכר – 62,500-12,500  = 50k

מ.ס ç 50k – (20k+48k)=18k

תמחור מחירים cost +/-

בהמשך לדוגמה הקודמת – החברה מחשבת את המוצרים שלה לפי cost + 25% נמצא את עלות המכר בצורה הבאה: 62,500/1+0.25   = 50k

שאלה 5 מתוך חוברת תרגילים – מלאי :

שריפה פרצה ב-1.4.13 כל המלאי שנמצא באחסון נשרף, ונשארו בחנויות גיטרות במחיר מכירה של 2,500 ₪. הפיצוי עבור הנזק יהיה עבור ממוצע שיעור הרווח הגולמי בשנתיים האחרונות שקדמו לתביעה, עם השתתפות עצמית של 10% מסכום התביעה.

2011 :

מכירות

300k

עלות המכר

180k ç מ.פ = 0, קניות=250k,                                  מ.ס = 250K-180k=70k

רווח גולמי

120k

שיעור הרווח הגולמי

120k/300/=40%

2012:

מכירות

250k

עלות המכר

70k+160k-(30k)=200k

רווח גולמי

50k

שיעור הרווח הגולמי

50K/250k=20%

כעת, נעשה את הממוצע של השנתיים האחרונות בנוגע לשיעור הרווח הגולמי ונמצא מהו הסכום של פיצוי הנזק  40%+20%)/2=30%)

נדרש 1 – עלות המלאי שנשרף ביום 31.03.13, נציב מלאי סגירה = X

2013 :

מכירות

90k

עלות המכר

30k+50k-X

רווח גולמי

90,000*0.3= 27,000

שיעור הרווח הגולמי

נחשב לפי ממוצע שיעורי הרווח הגולמי לשנתיים האחרונות, כפי שנקבע בפוליסת ביטוח

מכאן, נציב בנוסחת חישוב הרווח הגולמי, מכירות בניכוי עלות המכר  90k-(30k+50k-x)=27k

X=17,000 ß טוטאל של כל המלאי סגירה עד לתאריך זה!!!!!

הגיטרות שנותרו בחנויות מוצגות במחיר מכירה, אנו נרצה להציגן במחיר עלות ע"מ לנכות אותם מהמלאי סגירה שמצאנו ß ננטרל את הרווח הגולמי מהמכירה, ונמצא את עלות המלאי שנשרף בלבד!!

2,500*0.7 = 1,750

2,500-1,750 = 750

ולכן  17k-1,750= 15,250

נדרש 2 – סכום התמורה נטו עבור התביעה (בניכוי השתתפות עצמית).

15,250*0.1 =1,525

15,250-1,525 = 13,725.

מלאי – ירידת ערך מלאי

בהמשך לעקרון השמרנות – על פיו מלאי יימדד לפי עלות או שווי מימוש נטו, לפי הנמוך מבניהם. וזאת, לאור העובדה שבמידה וצפוי רווח בעת המכירה של המלאי, הרווח לא יוכר עד למועד המכירה. אך, לעומת זאת, במידה וצפוי הפסד בעת מכירת המלאי, ההפסד יוכר כבר במועד שבו ההפסד נעשה צפוי. לאמירה זו קיים חריג, לגבי חברות יצרניות – לגבי סוג מלאי של חומרי גלם. כאשר, מלאי חומרי גלם של חברה יצרנית מוצג בעלות גבוה יותר משווי מימוש נטו, לכאורה אמור להירשם הפסד. יחד עם זאת, לאור העובדה שהחברה אינה מוכרת את חומרי הגלם כמלאי תוצרת גמורה שלה, ובהנחה שהמוצר הסופי יימכר ברווח, החברה לא תכיר בירידת ערך בגין מלאי חומרי גלם.

שווי מימוש נטו מוגדר כאומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל, בניכוי אומדן עלויות להשלמה של המלאי ואומדן עלויות שדרושות לביצוע המכירה.

כאשר חברה תכיר בהפסד מירידת ערך של מלאי, פקודת היומן תהיה:

ח. עלות המכר

         ז. מלאי/ הפרשה לירידת ערך

כדאי לזכות את ההפרשה  לירידת ערך, וזאת מכיוון שכאשר חברה  הכירה בהפרשה לירידת ערך, והמלאי טרם נמכר, יש לבחון בהמשך את הצורך ברישום ההפרשה. כך שבהחלט ייתכן שבהמשך הערך ימשיך לרדת. (לדוגמה –> 1.1.12 עלות 100 ₪ ,שווי מימוש 80 ₪  – 31.12.12 נכיר בהפסד של 20 ₪. 31.12.13  המלאי עוד לא נמכר וכעת– שווי מימוש 70 ₪, נצטרך להכיר בעוד 10 ₪ הפסד).

יחד עם זאת, במידה והשווי יעלה, יש לבדוק האם לא נדרש לבטל את ההפרשה, אך בכל מקרה המלאי לא יוצג מעבר לעלות המקורית שלו.

פקודת היומן עבור ביטול ההפרשה:

ח. הפרשה,   ז. עלות המכר.

בהמשך לדוגמה – 31.12.15 שווי המימוש 110 ₪ (לזכור כי העלות המקורית היא 100 ₪)

ח. הפרשה, ז. עלות המכר – 30 ₪ (ולא 40 ₪, על מנת שלא נעבור את העלות המקורית של המלאי, וזאת בהמשך לעקרון השמרנות של לא להכיר ברווח).

#         את הפקודה של ירידת ערך נרשום רק בסוף השנה החשבונאית !

נתון :31.12 מלאי סגירה לפי עלות 1,325 ₪ – שווי  מימוש 1,000 ₪. נכיר בהפסד של 325 ₪

ח. עלות המכר, ז. הפרשה לירידת ערך –  325 ₪ .

#         מקובל לציין בהקשר לירידת ערך מלאי שני סוגים של מלאי :

  1. מלאי מת – העלות שלו בספרים תהיה שווה ל-0.
  2. מלאי איטי – מלאי שיותר קשה למכור אותו, לכן המימוש שלו יהיה יחסית איטי. זה יבוא לידי ביטוי בשווי מימוש נטו שלו.

גריעת מלאי –

מלאי ייגרע מהדוחות הכספיים ויירשם כהוצאה:

  1. בעת המכירה – ח. עלות המכר, ז. מלאי
  2. בעת ירידת ערך  – ח. עלות המכר, ז. הפרשה לירידת ערך

חוברת שאלות – עמוד 21, שאלות אמריקאיות 1-3 בנושא מלאי:

בשנה בה נקנו יותר מ-2,500 יח' יינתן 10% הנחה, כל השנה!!!

תאריך

יחידות קפסולות – שרוול * 10 יח', רכישות

עלות

1.3.11

400*10= 4,000

4,000*2*0.9+150

1.4.11

10* x

10*x*1.5*0.9+150

1.6.11

300*10=3,000

3,000*2.5*0.9 +150

סה"כ הקניות, נתון = 18,450 –>נחבר את כל העלויות רכישה ונגלה ש-X (כמות שרוולי קפה ב-1.4) = 300

תאריך

יחידות קפסולות, מכירות

15.04.11

350*10=3,500

01.09.11

250*10=2'500

החברה מחשבת את המלאי שלה לפי שיטת ממוצע נע :

תאריך

מהות

כמות קפסולות

עלות מלאי נטו

ממוצע

1.3

רכישה

4,000

7,350

2

1.4

רכישה

3,000

4,200

7,000

11,550

11550/7000=1.65

15.4

מכירה

(3,500)

(5775)

1.6

רכישה

3,000

6,900

6,500

12,675

12675/6500=1.95

1.9

מכירה

(2,500)

(4,875)

4000

7800

ולכן, עבור שאלה 1 –>התשובה הנכונה היא תשובה מס' 4 !

שאלה 2 : נתון לנו מלאי סגירה חדש 6,850 ₪

מ.פ = 0

קניות = 7350 + 420*10*0.9*1.5+150 = 20,070

מ.ס = (6,850)

עלות המכר = 13,220

נתון כי שיעור הרווח הגולמי של החברה הינו 30%, לכן – מכירות = 13220/0.7 = 18886

רווח גולמי = 18886-13220=5666

ולכן, התשובה הנכונה היא סעיף 4 !

תרגול 2: שיטות למדידת מלאי

  • שיטה תקופתית – בסוף השנה נספור כמה יח' נותרו במלאי, עלות מלאי הסגירה יחושב לפי השיטות:
  1. Fifo תקופתי
  2. ממוצע משוקלל

מבחינה מאזנית, בשיטה התקופתית, המלאי תמיד יוצג בנכסים השוטפים. חיסרון השיטה: אין מעקב  צמוד אחרי כמות המלאי, כיוון שהוא נספר אחת לשנה (בניגוד לשיטה התמידית, בה כמות המלאי נספרת בשוטף).

פקודות היומן יהיו אותו דבר עבור מכירה/קנייה/סוף שנה:

ח. קניות, ז. מזומן

ח. מזומן, ז. קניות

ח. מלאי מאזני, ז. מלאי תוצאתי

  • שיטה תמידית – כל רכישה בשיטה התמידית נרשמת כנכס מאזני. מיד לאחר כל מכירה, נעשה פקודת יומן:  ח. עלות המכר, ז. מלאי  – סכום עלות המלאי שיצא (גריעת המלאי והכרה בהוצאה).

יתרון השיטה: ביקורת שוטפת על המלאי!!

פקודות היומן יהיו:

רכישה – ח. מלאי, ז. ספק/מזומן

מכירה – ח. מזומן, ז. מכירות

ח. עלות המכר, ז. מלאי

1. ממוצע משוקלל נע – לזכור שאת השורה התחתונה של מספר היח' נכפול במחיר הממוצע האחרון שיצא לנו, וכך נקבל את עלות מלאי הסגירה הסופי! לזכור לעשות מחיר ממוצע לפני כל מכירה!!!!!!!!

2. Fifo תמידי – תוצאה סופית זהה לזו בשיטה התקופתית.

לזכור לעשות סיכום ביניים אחרי כל מכירה !!

תאריך

מהות הפעולה

כמות

מחיר

עלות מלאי

עלות המכר

 

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 

לסיכום שיעור 1

 

 6 × שבע =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים