שם הכותב: תאריך: 31 אוקטובר 2013

שעור 3 – רכוש קבוע

ברכשו קבוע נתייחס למספר תקנים – תקן חשבונאות בין לאומי מספר 16 ותקן חשבונאות בין לאומי מספר 20.

 

ההבדל בין רכוש קבוע להוצאה –

הוצאה – סכום שיש לפירמה ונותן יתרון לטווח קצר.

רכוש קבוע – נותן יתרון לטווח ארוך (בד"כ למעלה משנה).

 

ההבדל בין מלאי לרכוש קבוע שמלאי נקנה על מנת למכר אותו ( למשל חנות מחשבים שקונה מחשב הוא נחשב מלאי לעומת חנות אחרת שאצלה הוא נחשב רכוש קבוע).

 

רכוש קבוע – נכס מוחשי שעונה במצטבר על שני התנאים הבאים –

 1. מוחזק על ידי העסק לצורך ייצור , אספקת סחורה, מתן שירותים, השכרה ולא לצורך מכירה.
 2. השימוש בו הוא יותר מתקופה חשבונאית אחת.

הטיפול החשבונאי ברכוש קבוע מתחלק לשלושה שלבים –

 1. רכישה.
 2. השימוש בנכס לאורך חיו.
 3. מכירתו או גריעתו.

שלב ראשון – רכישת הנכס –

ברכישת רכוש קבוע פקודת היומן הנרשמת –

ח. רכוש קבוע

ז. מזומן/אשראי/זכאים(כמו ספקים)

ניתן להכיר ברכוש קבוע רק אן מתקיימים שני תנאים מצטברים –

 1. צפוי שההטבות הכלכליות העתידיות שקשורות לפריט הרכוש הקבוע יזרמו לתאגיד. (כלומר הפרימה קנתה משהו שנכנס למעגל העסקי שלה, לא יחשב כרכוש קבוע אם זה "יושב בצד").
 2. ניתן למדוד את העלות של הרכוש באופן מהיימן .

חברה תכיר בעלויות רכוש קבוע במועד בו הן התהוו. העלויות כוללות – עלויות ראשוניות שהתהוו כדי לרכוש או להקים את הרכוש הקבוע (ישנו מצב שלא קונים א הרכוש הקבוע, אלא מייצרים אותו, למשל פירמה המקימה לעצמה בניין) וכן עלויות עוקבות שהתהוו לאחר מכן.

עלות הרכוש הקבוע כוללת (סעיף מס' 16 בתקן) –

 1. עלות הרכישה – לרבות מיסים ששולמו אם הם לא הוחזרו. במידה והתקבלה הנחה, מורידים אותה מעלות הרכישה.
 2. עלויות שניתן ליחס במישרין להבאת הנכס למיקומו ומצבו כדי שיוכל לתפקד בצורה שההנהלה התכוונה שהוא יתפקד (למשל עלויות הובלה, הרכבה, התקנה), עד שהרכוש הקבוע מתחיל לעבוד.
 3. האומדן הראשוני בנוגע לעלויות פירוק ופינוי של הרכוש הקבוע או שיקום האתר בו ממוקם הפריט בגינם מתהווה לחברה מחויבות בעת הרכישה. (לא רלוונטי לקורס זה)

מפסיקים לרשום עלויות כחלק מעלויות הרכוש הקבוע כאשר הוא הגיע למצב שהוא מוכן לעבודה.

עלויות שיכללו כחלק מהערך בספרים של הרכוש הקבוע כוללות עלויות ראשוניות ועלויות עוקבות.

עלויות ראשוניות – מייחס במישרין לרכוש הקבוע (סעיף 17 בתקן) –

 1. עלות שכר עובדים שעבדו ישירות בהכנה, בהקמה או בייצור של הרכוש הקבוע.
 2. עלויות הכנת האתר, יציקה לקו ייצור או הריסת מבנה לשם הקמת מבנה חדש.
 3. עלויות הובלה וטיפול ראשוניות.
 4. עלויות הרכבה והתקנה.
 5. עלויות בדיקה, תקינות פעולת הנכס.
 6. שכר טרחה יועצים, מקצועיים – שעזרו בהתקנה.( מהנדסים, אדריכלים, יועצי בטיחות וכו')

אין לזקוף לעלות הנכס הוצאות מיוחדות שעלולות להיווצר תוך כדי הבאת הנכס להפעלתו ( למשל – שיטפון, שריפה כלומר עלויות של צפוי שיקרו – הן הולכות לדוח רווח והפסד).

 

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 

לסיכום שיעור 2

 

 

 3 + = שש

תואר ראשון
תואר שני
מרצים