שם הכותב: תאריך: 12 נובמבר 2014

שעור 3 –

פתרון דוגמה מסכמת – חברת "לנלור" –

 

מזומנים ושווי מזומנים –

 • פיקדונות של עד 3 חודשים נחשבים שווי מזומנים, אלא אם יש עליהם הגבלות או שיעבוד כלשהו.
 • משיכת יתר – מקזזים מהמזומנים, אלא אם היא לא עומדת לפירעון מידי.
 • התנועה במזומנים ושווי מזומנים היא התוצאה של דוח תזרים המזומנים, הוא מסביר את התזוזה שנמצאה כעת.
 • במזומנים ושווי מזומנים יש לשים לב לדברים הבאים – משיכת יתר, מזומנים בשעבוד, פיקדונות עד 3 חודשים.

מעגל רכוש קבוע –

 • הטכניקה היא דרך ניתוח היתרות המאזניות, יוצאים מיתרת הפתיחה, רואים מה היה השינוי במהלך השנה, אשר יש להציבם בגיליון העבודה, ומגיעים ליתרת סגירה.
 • במאזן היתרות הן רכוש קבוע נטו – כלומר בניכוי פחת נצבר.
 • הוצאות פחת – 100,000*1/5 = 20,000 -> התאמות לרווח -> תוספת מזומן – מכיוון שמדובר בכסף שלא באמת יצא.
 • מכירת מכונה – במעגל הרכוש הקבוע התוצאה צריכה להיות גריעה של העלות המופחתת של הנכס שנמכר – פקודת היומן שתירשם בגין המכירה – ח. מזומן -14,000 , ז. עלות מ' – 20,000*2/5 = 8000, ז. רווח הון – 6,000. כך שבפועל התוצאה שתירשם במעגל הרכוש הקבוע היא גריעה של מכונה בסך 8000 ₪. דבר זה נרשם ע"י שתי התנועות הבאות – תמורה ממימוש (14,000) – פעילות השקעה – תירשם בדוח כתוספת מזומן. ובנוסף תירשם התנועה – רווח הון – 6000 – התאמות לרווח – תירשם בדוח כגריעת מזומן כיוון שלא התקבל כסף. בסך הכל במעגל הרכוש הקבוע התוצאה תהיה – (14,000) ו- 6000 => (8000) – כלומר גריעה של העלות המופחתת בשווי 8000 ₪.
 • רכישת מכונה – הp.n של מעגל הרכוש הקבוע הוא רכישת המכונה – 48,000, כאשר נתון בסעיף הזכאים כי ישנם זכאים בגין רכוש קבוע ע"ס 6000. מתוך רכישת המכונה – 42,000 – פעילות השקעה – גריעת מזומן. 6000 – פעילות שאינה במזומן – כיוון שהפקודה היא – ח. רכוש קבוע, ז.זכאים – כלומר לא יצא כסף ולכן סכום זה ירשם בפעילות שאינה במזומן -> מול סעיף זכאים.

 

נכסים בלתי מוחשיים

 • במעגל ישנה י.פ, רכישה ב- 8000 – פעילות השקעה – גריעת מזומן, י.ס, והP.N – הוא ההפחתה של הנכסים הבלתי מוחשיים – (5000) – התאמות לרווח – תוספת מוזמן – כיוון שלא יצא מזומן (כמו הוצאות פחת).

מלאי –

 • במעגל המלאי נמצא גידול במלאי – ח. מלאי מאזני, ז. מלאי רווח והפסד – ברווח והפסד נרשמה ההכנסה שלא באמת קרתה במזומן -> לכן יש לרשום בדוח בהתאמות לרווח את הסכום של הגידול כגרעון מזומן.

הלוואת שניתנו –

 • מטופלות במסגרת פעילות השקעה.
 • הלוואות שנתינו לז"ק – נתונה יתרת פתיחה – 15,000, את הפירעון שמים בפעילות השקעה – 17,500 – כתוספת מזומן.

  את השערוך שנעשה לפי הפירעון – שמים בהתאמות לרווח כגריעת מזומן – ח. הלוואה, ז. הכנסות מימון – כסף שלא באמת התקבל – אלא התקבל בפירעון שכבר הוספנו לתזרים המזומנים.

 • הלוואות שניתנו לז"א – נתונה יתרת הסגירה כאשר היא מוצמדת לסוף השנה, כדי למצוא את הסכום שניתן במהלך השנה יש לבטל את ההצמדה – הסכום שניתן כהלוואה – ירשם כפעילות השקעה – גריעת מזומן. את שערוך ההלוואה לסוף השנה יש לרשום בהתאמות לרווח – כגריעת מזומן – כסף שלא נכנס באמת אך נרשם בדוח רווח והפסד – ח. הלוואה, ז. הכנסות מימון.

 

הלוואות שהתקבלו –

 • מטופלות במסגרת פעילות מימון.
 • הלוואה מס' 1 – חלויות שוטפות על הלוואות לזמן ארוך – יש להצמיד – את הסכום המוצמד יש לשים בפעילות מימון כגריעת מזומן. את השערוך בגין הפירעון – 667 – יש לשים בפעילות השוטפת כתוספת מזומן כיוון שנרשמה הפקודה – ח. הוצאות מימון, ז. הלוואה – ולא הייתה הוצאה במזומן, אלא היא נרשמה בפירעון עצמו.
 • הלוואה מס' 2 – יתרת הפתיחה נתונה, לא היה פירעון במהלך השנה, יתרת הסגירה מוצמדת לסוף שנה, השערוך שהיה באמצע – 700 –נרשם בגינו הפקודה – ח. הוצאות מימון, ז. הלוואה , יש לשים בהתאמות לרווח כתוספת מזומן כי לא הייתה יציאה של מזומן באמת.
 • הלוואה מס' 3 – נתונה יתרת סגירה של הלוואות מס' 2 ו-3 , 25,000-7700= 17,300 – זאת יתרת הסגירה של הלוואה מס' 3 לסוף השנה, ההלוואה התקבלה במהלך השנה כך שהסכום שלה הוא – 17,300 * 1.4/2 = 12,110 – סכום זה שהתקבל במהלך השנה ירשם בפעילות מימון כתוספת מזומן. את השערוך לסוף השנה של ההלוואה יש לשים בהתאמות לרווח כתוספת מזומן (כסף שלא יצא).

הון מניות –

 • נתונה יתרת פתיחה וסגירה, נתון כי הונפקו מניות במזומן (תמורת ערכן הנקוב- אין פרמיה) בסך – 13,850 – פעילות מימון – תוספת מזומן. בנוסף נתון כי הונפקו מניות הטבה, כאשר הן הp.n – 26,150 – מניות הטבה מונפקות דבר ראשון מהפרמיה ולאחר מכן כאשר נגמר הפרמיה משתמשים בעודפים – לכן 20,000 מונפק מהפרמיה (ניתן לראות יתרת פתיחה פרמיה – 20,000 ויתרת סגירה 0 ) והשאר – 6,150 נלקח מעודפים. פעולה זו של חלוקת מניות הטבה היא פעולה שלא במזומן כיוון שהן מחולקות מפרמיה ויתרת עודפים ולכן תופיע בנספח פעילות שלא במזומן, מול פרמיה ועודפים.

זכאים –

 • נתונה יתרת הפתיחה ויתרת הסגירה, התזוזה במעגל היא – גידול במיסים – 3500 וגידול בשכר עבודה – 500, שניהן הוצאו שנרשמו ברווח והפסד אך לא יצא מזומן – לכן נשים בפעילות שוטפת – כתוספת מזומן. בנוסף ישנו סכום של 6000 בגין הרכוש הקבוע – ירשם בפעילות שאינה במזומן מול הרכוש הקבוע.

עודפים –

 • נתונה יתרת הפתיחה ויתרת הסגירה, נתון רווח השנה – ירשם בפעילות השוטפת – רווח נקי, בנוסף ישנה חלוקת מניות ההטבה שמקטינה את העודפים, ה-P.N – הוא חלוקת דיבידנד במזומן – 7000 – פעילות מימון – גריעת מזומן.
שלוש + 7 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים