שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2013

מאקרו כלכלה שיעור 3 – 12.3.2013, מרצה: אלכסנדר קרומר

צריכה פרטית, C –

משתנים שמשפיעים על הצריכה הפרטית:

  1. הכנסה פנויה, YD מתחלקת לצריכה פרטית ולחיסכון פרטי Yd =C + Sp.
  2. עושר נצבר (רכוש)
  3. הכנסה פנויה צפויה בעתיד
  4. טעמים והעדפות
  5. ריבית, I / r

פונקציית צריכה קיינסיאנית : C = C0 + mpc*Yd

 =C0 גודל אוטונומי בצריכה הפרטית שלא תלוי בהכנסה פנויה, קנייה של מוצרים בסיסיים.

Mpc = נטייה שולית לצרוך מתוך ההכנסה הפנויהß (נש"צ) השינוי בצריכה ביחס לשינוי בהכנסה הפנויה.

הנטייה השולית לצרוך – בכמה עולה צריכה פרטית, אם ההכנסה הפנויה גדלה ב-1 ₪. יהיה תמיד קבוע!

0<mpc≤1

Apc = נטייה ממוצעת לצרוך (ממ"צ), סך הצריכה חלקי סך ההכנסה הפנויה. הנטייה הממוצעת לצרוך תמיד גדולה מהנטייה השולית לצרוך.

Apc = c/Yd = C0 + mpc*Yd/ Yd= C0/Yd + mpc > mpc

אם C>Yd  אז APC>1      פרט לווה

אם C=Yd  אז APC=1

אם C<Yd  אז      APC<1 פרט חוסך

Sp = Yd – C

Sp = Yd – (C0+ mpc * Yd) = -C0 + (1-mpc)*Yd

Mps = נטייה שולית לחסוך מתוך ההכנסה השולית (נש"ח) ß mps = 1-mpc

Aps   = Sp/Yd נטייה ממוצעת לחסוך (נמ"ח) .

תרגיל – עבור נש"צ קבוע

נניח C=100 + 0.8 *Yd

Yd

C

Mpc

Apc

Sp

Aps

Mps

0

100

/

/

-100

/

/

100

100 +0.8*100 = 180

0.8

180/100 = 1.8

100-180 = -80

-0.8

0.2

200

100 +0.8*200 = 260

0.8

180/200 = 1.3

-60

-0.3

0.2

300

340

0.8

180/300 = 1.13

-40

-0.13

0.2

400

420

0.8

180/400 = 1.05

-20

-0.05

0.2

500

500

0.8

180/500 = 1

0

0

0.2

600

580

0.8

180/600 = 0.96

20

0.04

0.2

700

660

0.8

180/700 = 0.94

40

0.06

0.2

800

740

0.8

180/800 = 0.92

60

0.08

0.2

דוגמה 2 – נניח שישנן שתי משפחות במשק. משפחה א' בעלת Yd=300 משפחה ב' בעלת Yd=600.

מה סך הצריכה במשק זה?

משפחה א  C=340                                            340+580 = 920

משפחה ב'  C=580

אם הנש"צ קבוע, אזי העברת הכנסות בין המשפחות במשק, לא ישנה את סך הצריכה.

נניח כי הממשלה החליטה להעביר 100 ₪ ממשפחה ב' ל משפחה א', מה הצריכה במשק זה לאחר השינוי?

משפחה א'  C=420                           420+500 = 920

משפחה ב'  C = 500

תרגול 3,  מרצה: אביגיל הורביץ'

מקו"ש

מקורות

שימושים

Y

Im – Ex

C

G

I

NNP = GNP = NI = Y

השקעה/ שימושי השקעה

חיסכון/ מקורות חיסכון

I

Sp

Sb

Sg

Im – Ex

תקציב המשלה :                                                                                                            היווי הון :

הכנסות

הוצאות

Tnet

G

Sg

דוח היווי הון –> פרמטר לבדיקה האם החישובים נעשו נכון,

לחשב את החיסכון הציבורי והפרטי ואת ההשקעה, להציב בדוח ולראות שאכן יצא מאוזן.

לצילום השיעור

 

לצילום התרגולשש + 6 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים