שם הכותב: תאריך: 04 נובמבר 2013

בס"ד

28/10/13

שיעור 3-

החשבונאות הלאומית : חשבונאות לאומית כוללת את כל החשבונות הלאומיים של המדינה. החשבונאות הלאומית עוסקת במדידה של משתנים מאקרו כלכליים שדרכם ניתן ללמוד על הפעילות של המשק הישראלי. כל המדדים סובבים סביב התוצר, ולכן הוא נחשב למשתנה המרכזי.

GNP- תוצר לאומי גולמי (תל"ג): ערך כספי של סך המוצרים והשירותים שתושבי המשק מייצר בשנה מסוימת, בארץ ובחו"ל. GNP= C+GI+G+EX-IM

GDP- תוצר מקומי גולמי (תמ"ג): סה"כ הכנסות של גו"י זרים במשק המקומי, כלומר = סה"כ הכנסות של גו"י מקומיים בשוקי חו"ל ותל"ג שווה לתמ"ג. GDP= C+I+G+EX-IM

תל"ג + עבודת העובדים הזרים+ עבודת ישראלים בארץ בחו"ל = תמ"ג

תל"ג + ייבוא שירותי עבודה והון נטו = תמ"ג

מקרא:

 1. IM- ייבוא.
 2. I- השקעות. דרך ההשקעות ניתן ללמוד מה יקרה לתוצר במשק, כאשר אחוז ההשקעות גדל, ניתן להבין כי צפויה צמיחה בשנה לאחר מכן. ההשקעות מתחלקות לשני חלקים: IP- השקעות של פירמות, IG- השקעות של הסקטור הממשלתי. ככל שהממשלה תשקיע יותר במשק, תהיינה התפתחות בציבור.
 3. G – צריכה ציבורית. המעורבות של הממשלה במשק.
 4. EX – ייצוא.
 5. C – צריכה פרטית לנפש. מהווה אינדיקטור להתנהגות התושבים ביחס לתוצרים והשירותים המוצעים לרכישה. עליה בצריכה הפרטית במשק מציינת שרמת החיים עולה.
 6. NNP=Y תוצר לאומי נקי בניכוי הפחת.
 7. NI – הכנסה לאומית. ההכנסה הלאומית נובעת מהשכר ברוטו, רנטה (רווח לבעלי המניות) וריבית.
 8. TI- מסים עקיפים נטו (מע"מ, מכס וכדומה), TD-מסים ישירים נטו (מס הכנסה, ארנונה וכדומה).
 9. Yd– הכנסה פנויה.
 10. Sb– חיסכון עסקי.

מקורות

שימושים

C

GNP

Gi

IM

G

EX

דוח מקו"ש = מקורות ושימושים
GDP+ (IM-EX)= C+I+G

מה ניתן ללמוד באמצעות דוח מקו"ש?

 1. צמיחה: התוצר לנפש נותן מידע לגבי מיקומה של מ"י ביחס ליתר העמים בעולם.
 2. ריכוזיות במשק:

  ככל שהאחוז יהיה יותר גבוה, כך יש יותר ריכוזיות וניתן להסיק כי הממשלה מעורבת יותר.

 3. מקדם התלות של המשק:

  מדד המשקף את תלות ישראל בגורמים מחוצה לה. ככל שעודף הייבוא גדל, כך נסיק כי התלות גובהה יותר.

 4. רמת החיים במשק:

  יש לבדוק כמה מהווה סך הצריכה הפרטית מתוך התוצר. דרך מדד זה ניתן ללמוד על רמת החיים במשק. ככל שהמדד יהיה גבוה יותר, נסיק כי רמת החיים טובה יותר.

 5. סך ההשקעות:

  עדיף שצמיחה תנבע כתוצאה מגידול בהשקעות ולא כתוצאה בגידול בהוצאות הפרטיות והממשלתיות.

 6. מציאת הכנסה לאומית: DNP – D = NNP

  NNP – TI = NI

  NI = W+R

  Yd= NI – TD – SB

דוח היווי ההון/ חסכון של המשק: S= I+(EX-IM) או I=S+(IM-EX)

 • תוצר נומינלי: התוצר הנמדד במחירים שוטפים. כיוון שהתוצר הנומינלי אינו מנוכה אינפלציה, אין הוא משקף באופן נאות את המציאות על כן התוצר הריאלי יהיה אמין יותר.
 • תוצר ריאלי: התוצר הנומינלי בניכוי האינפלציה. בכדי לנכות את השפעת האינפלציה מהתוצר הנומינלי יש להתחשב בשנת בסיס.
 • שיעור האינפלציה:

  ככל ששיעורי האינפלציה יהיו נמוכי אזי אין כמעט הבדלים בין התוצר הנומינלי לריאלי. משק שנמצא בתהליך צמיחה הוא משק שהתוצר הריאלי שלו לנפש עולה מדי שנה.

 • משתנים נומינליים – משתנה נומינלי נקוב במחירים שוטפים. דהיינו, במחירי אותה תקופה שבה מדובר. לעומת זאת, משתנים ריאליים- נקוב במחירים קבועים לפי תקופת בסיס שנקבעה מראש.

שיווי כוח קניה PPP: כדי שלהכנסה תהיה משמעות, צריך שיהיה לה כוח קניה. אם להכנסה יש כוח קניה קטן, אזי יש להכנסה ערך נמוך.

שייך לנושאים: דלית רגב, כלכלת ישראל


7 × ארבע =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים