שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2013

יסודות החשבונאות א' שיעור 2 – 5.3.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן

מכירות

(עלות המכר)

________

רווח גולמי

רווח גולמי

מכירות =

שיעור הרווח הגולמי

מלאי פתיחה

קניות

(מלאי סגירה)

_________

עלות המכר

חזרה קטנה:

דוח רווח והפסד מתחיל בחישוב הרווח

הגולמי של החברה, וזאת על מנת לראות האם

החברה הרוויחה או הפסידה השנה בעקבות

ההכנסות וההוצאות שהיו לה השנה באשר למלאי

ולמכירות שביצעה.

סעיף המלאי – נכס ברשות הפירמה שעומד לטובת מכירה.

 1. הכרה : ח. מלאי, (סעיף מאזני/נכס)

             ז. ספקים/ מזומן .

ניהול מלאי ניתן לנהל באופן תמידי (רישומי ועדכוני המלאי נעשים בכל קניה ומכירה כך שניתן לדעת את ערך המלאי בכל רגע נתון) או באופן תקופתי (בתום התקופה החשבונאית נעשה רישום ועדכון של המלאי, כך שרק בתום התקופה יהיה לנו מושג מה ערך המלאי).

גריעה (עבור ניהול מלאי תמידי) –>  נגיע לרווח או ההפסד, וזה יגיע לידי ביטוי בדוח רווח והפסד בסוף.

ח. עלות המכר, ז. מלאי

ח. מזומן/ לקוח/ עו"ש בנק, ז. מכירות

 1. מדידה :

א.      מדידה לראשונה – המדידה במועד בו הגעתי למסקנה שאני יכול להכיר במלאי. מלאי יימדד בהתאם לעלות המקורית של המלאי.

ב.       מדידה עוקבת

הסוגיה החשבונאית העיקרית בנושא המלאי, היא הסוגיה של המדידה. כלומר, מהי העלות של המלאי שתוצג במאזן עד למועד הגריעה, המכירה של המלאי. העיקרון החשבונאי שנקבע ב-IAS2  בנושא זה, שמלאי יימדד לפי העלות שלו או לפי שווי מימוש נטו, לפי הנמוך מבניהם. על כן, נרצה לדעת מהי העלות ההיסטורית של המלאי והעלות בשווי מימוש. וזאת לפי עיקרון השמרנות (נכיר בצפי להפסד אך לא בצפי לרווח).

את המלאי לא נציג בשווי ההוגן, אלא לפי העלות שלו (שוב, עקרון השמרנות).

העלות של המלאי תכלול את שלושת המרכיבים הבאים:

1)       עלות הרכישה – עלויות רכישה של מלאי כוללות את מחיר הרכישה, מס ייבוא ומסים אחרים (שלא ניתן להשיב אותם, כדוגמת מע"מ), עלויות הובלה, עלויות טיפול ועלויות אחרות שניתן לייחס במישרין, לרכישת מוצרים גמורים, חומרים ושירותים. יש להפחית הנחות ופריטים דומים אחרים מעלות המכירה.

2)       עלויות המרה – עלויות ההמרה של מלאי כוללות עלויות הקשורות במישרין ליחידות הייצור כגון עלויות עבודה ישירה – עלויות עובדי הייצור. הן כוללות גם הקצאה שיטתית של עלויות תקורה קבועות ומשתנות בייצור שהתהוו בהמרת חומרים למוצרים גמורים.

עלויות תקורה/עקיפות קבועות : אותן עלויות ייצור עקיפות שנשארות קבועות יחסית ללא הקשר בהיקף הייצור, כגון פחת ואחזקת בניינים וציוד המפעל, עלות ניהול המפעל. עלויות ההמרה מבוססת על קיבולת נורמלית של מתקני הייצור (תחזית הייצוג שיושג בממוצע, במשך מספר תקופות בנסיבות נורמליות). אין להעלות את הקצאת העלויות המיוחסות ליחידת הייצור, כתוצאה מייצור נמוך או מהשבתה של המפעל. בתקופות של ייצור גבוה באופן חריג, יש להקטין את הקצאת העלויות המיוחסות ליחידת ייצור, כך שהמלאי לא יימדד בערך הגבוה מהעלות.

עלויות תקורה/עקיפות משתנות: אותן עלויות ייצור עקיפות שמשתנות באופן ישיר, או כמעט ישיר, ביחס להיקף הייצור, כמו חומרים עקיפים או עבודה עקיפה. מוקצות ליחידות המיוצרות על בסיס השימוש בפועל במתקני הייצור.

3)       עלויות אחרות – עלויות שנבעו בגין הבאת המלאי למיקום שלו ולמצב הנוכחי שלו. לדוגמה, עלויות עיצוב מוצרים ללקוחות ספציפיים. (ערך כספי שנוסף לעלות מטעם הפריבילגיה).

שורה תחתונה–> מהי העלות שלי? צריך לוודא שעלות כוללת את כל העלויות שמותר לי לכלול, ולא עלויות שאסור לפירמה לכלול באשר לקביעת העלות. עלויות שאינן נכללות בעלות המלאי ומוכרות כהוצאות בתקופה בהן הן נגרמו:

–          סכומים חריגים של עלויות חומרים, עובדים או עלויות ייצור אחרות שבוזבזו.

–          עלויות אחסון, אלא אם הן הכרחיות לתהליך ייצור לפני המעבר לשלב ייצור נוסף (לדוגמה, מקררים לאחסון גלידות). מוצרים גמורים – ילכו כהוצאה בדוח רווח והפסד.

–          עלויות הנהלה שאינן תורמות להבאת המלאי למיקומו ולמצבו הנוכחיים.

–          עלויות מכירה, וזאת במידה ולא הוכח כי העלויות מתקשרות באופן ישיר לביצוע המכירה.

–          עלויות מימון (למעט המצבים שתקן בינלאומי 23 מאפשר – האם המלאי יהיה נכס כשיר?).

בכל מקרה, בעת רכישת מלאי באשראי, כאשר האשראי שקיבלה החברה מהספק כולל בתוכו מרכיב של מימון, אותו מרכיב של מימון יטופל כהוצאת ריבית במהלך תקופת האשראי (2 עסקאות – אחת של המלאי, השנייה של המימון. להפריד בין השניים).

שיטות להערכת מלאי:

תקופתי– בסוף השנה נספור כמה יחידות נותרו במלאי וההערכה הכספית תחושב על פי אחת מהשיטות הקיימות.

רישומי היומן:

בעת קניית המלאי:  ח'  קניות, ז' ספקים/מזומן.

החזרות סחורה לספקים: ח' ספקים/מזומן, ז' קניות.

בעת מכירת המלאי: ח' לקוחות/מזומן, ז' מכירות.

בסוף השנה: ח' מלאי מאזן, ז' מלאי רווח והפסד.

הצגה במאזן:

המלאי יוצג כנכס בנכסים השוטפים מלאי.

הצגה ברווח והפסד:

מכירות XXX

עלות המכירות:

מלאי פתיחה XXX

קניות              XXX

מלאי סגירה  (XXX)

XXX

רווח / הפסד גולמי          XXX

חסרון השיטה – אין מעקב צמוד אחרי כמות המלאי במחסני העסק. לא ניתן להפיק דוחות בכל רגע נתון מבלי לבצע ספירה פיזית.

תמידי – רישומי ועדכוני המלאי נעשים בכל קניה ומכירה כך שניתן לדעת את ערך המלאי בכל רגע נתון.

רישומי היומן:

בעת קניית המלאי: ח' מלאי )מאזן(  בסכום הרכישה, ז' ספקים/מזומן.

כלומר כל רכישה נרשמת כנכס מאזני

במקרה של החזרת סחורה: ח' ספקים/מזומן, ז' מלאי )מאזן(.

בעת מכירת המלאי: ח' מזומן/לקוחות בסכום התמורה, ז' מכירות.

ומידית ביצוע הפקודה הבאה שבאה להעביר את עלות המלאי שנמכר מחשבון נכס מאזני לחשבון הוצאה ברווח והפסד:

ח' עלות המכר בעלות המלאי שיצא, ז' מלאי מאזן.

הצגה במאזן: המלאי יוצג כנכס בנכסים השוטפים.

כרטיס של מלאי יראה כך:

חובה –  כל הרכישות במחיר רכישה, זכות –  כל המכירות במחירי עלות.

יתרת סגירה מלאי בעלות –

כרטיס המלאי נותן בכל נקודת זמן את יתרת המלאי בעלות כי בגין כל מכירה מיד נרשמת פקודת יומן לחובת עלות המכר וזיכוי המלאי.

הצגה ברווח והפסד:

מכירות                      XXX

עלות המכירות XXX

רווח / הפסד גולמי XXX

יש לשים לב כי עלות המכירות מוצג כמספר אחד לא מורכב ממלאי פתיחה, קניות ומלאי סגירה כמו במלאי תקופתי.

יתרון השיטה- מספקת ביקורת שוטפת על המלאי וכך ניתן להפיק דוחות בכל רגע נתון מבלי לבצע ספירה פיזית. ספירה רק לצורך בקרה. יש מעקב צמוד אחרי המלאי במחסנים, בכל נקודת זמן ניתן לדעת את ערך המלאי במחירי עלות.

חסרון השיטה-  חישוב עלות המכר בכל מכירה אינו מעשי מסובך פתח לטעויות.

שיטות לחישוב המלאי-

 1. עלות מזוהה/ספציפית – לכל יחידה מזהים תאריך רכישה ועלותה. כאשר מעריכים את עלות המלאי – פשוט סופרים את הפריטים של המוצר. משמעותו של זיהוי ספציפי של עלות היא שעלויות ספציפיות מיוחסות לפריטי מלאי שזוהו. זהו הטיפול המתאים לגבי פריטים שמופרדים לצורך פרויקט ספציפי, מבלי להתחשב בשאלה האם הם נרכשו או נוצרו. אולם, זיהוי ספציפי של עלויות אינו מתאים כאשר יש מספר גדול של פריטי מלאי שניתן להחליף ביניהם באופן רגיל.
 2. שיטת FIFO – נכנס ראשון, יוצא ראשון. השיטה מניחה כי פריטי מלאי שנרכשו או יוצרו ראשונים גם נמכרים ראשונים, וכתוצאה מכך הפריטים שנותרו במלאי בתום התקופה הם אלה שנרכשו או נוצרו אחרונים. בד"כ, מדובר במלאי שלא מתכלה. בין אם מנהלים את המלאי במלאי תמידי או תקופתי, ניתן לחשב את המלאי לפי שיטת זו באותו האופן (first in first out).
 3. ממוצע משוקלל : לפי הממוצע המשוקלל למלאי תקופתי =
 4. עלות ממוצעת ליחידה =

  עלות מ.פ. * עלות קניות

  כמות יח' מ.פ. + כמות שנרכשה

  בעולם של הממוצע – יש הבדל בין הניהול התקופתי והניהול התמידי.  עלות המלאי נקבעת לפי הממוצע המשוקלל של עלות היחידות בתחילת תקופה ועלות היחידות שנרכשו או יוצרו במהלך התקופה. ניתן ליישם את השיטה הן במלאי תקופתי והן במלאי התמידי, אך התוצאה תהיה שונה.

מלאי תמידי = ממוצע משוקלל נע : בשיטה זו מחשבים את הערך הממוצע של יחידת מלאי לאחר כל קניה במשך השנה.

דוגמה לפתרון – חוברת תרגילים, מלאי, שאלה 3 :

נדרש: רווח גולמי לסוף שנת 2011. נצטרך למצוא מכירות ואת עלות המכר (מ.פ, קניות, מ.ס).

מלאי פתיחה ß (עלות או שווי מימוש כזול מבניהם)100 *120 = 12,000

קניות ß 20*105 + 30*120 – 1200 + 15*115 + 450 = 6675

מכירות ß 25*450 + 60*500 +25*600 = 65,250

מלאי סגירה ->

מ.פ  100                                       סה"כ מלאי סגירה 35 יח'

קניות 65

מכירות (130)

ממוצע משוקלל נע (תמידי) :

תאריך

פעולה

כמות

מחיר

עלות מלאי

עלות ממוצעת

31.12.10

מ.פ

100

120

12,000

15.02.11

קניות

20

105

2,100

120

14,100

14,100/120= 117.5

20.03.11

מכירה

(45)

117.5

(5,288)

75

8,813

01.04.11

קנייה

30

80

2400

03.08.11

קנייה

15

145

2175

120

13,338

13,338/120 = 11.5625

10.10.11

מכירה

(60)

111.5625

(6694)

10.11.11

מכירה

(25)

111.6525

(2789)

35

3905

מלאי סגירה  3,905 ₪

עלות המכר : 12,000 + 6675 – 3905 = 14,770

רווח גולמי : 65,250 – 14,770 = 50,480

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 

לסיכום שיעור 2

 

 

 

 

 

 − 5 = אחד

תואר ראשון
תואר שני
מרצים