שם הכותב: תאריך: 06 מרץ 2013

מיון העלויות מסייע לפירמה ביישום מודלים תמחיריים, מודלים שמטרתם לנסות ולקבוע את עלות המוצר או השירות אותו מספקת הפירמה.

 מלאי חומרי גלם – החשבון שמתייחס לחומרי הגלם שנמצאים ברשות הפירמה ושעדיין לא נוצלו בתהליך הייצור.

מלאי המוצרים בתהליך – החשבון שמדווח על עלות המוצרים שנמצאים במהלך תהליך הייצור ושייצורם טרם הסתיים.

 חשבון המוצרים הגמורים – חשבון זה מבטא את עלות המוצרים שייצורם הסתיים ושטרם נמכרו למועד הדיווח.

Image2

הקביעה של עלות המוצר מהווה את הבסיס לקבלת החלטות לגבי מכירתו. לעיתים מחיר המכירה נקבע על ידי השוק ולכן עלינו לבחון האם עלות המוצר נמוכה ממחיר השוק בכדי להחליט האם לייצר או לא.

שיטה נוספת לקביעת מחירי המכירה נקראת בשם "COST+". הקונה מוכן לשלם אחוז מסוים מעבר לעלות המוצר כמחיר קניה. לכן חשיבות קביעת עלות המוצר הינה קריטית במערכת קבלת ההחלטות של הפירמה. מערכות התמחיר השונות נועדו לסייע לפירמה בקביעת עלות תהליך הייצור וזאת מכיוון שקביעת עלות התהליך תגזור גם את עלות המוצרים שהשלימו ואת עלות המוצרים שנמכרו. לא תמיד ניתן לייחס את העלויות כפי שהן בפועל למוצרים השונים. לכן מערכות התמחיר מסייעות בקביעה של אומדן עלויות המוצרים מתוך מטרה לספק למנהלים מידע זמין ומהיר לצרכי קבלת החלטות באופן אמין.

פרק 2 – מערכת תמחיר הזמנה Job Order Costing

Image2-1

עלות הייצור היא זו שקובעת מה תהיה עלות המוצרים שהושלמו וההשלכה הישירה היא על עלות המכר. אחת הבעיות בקביעת עלות הייצור נובעת מכך שבמקרים רבים קיים פער בין מועד ההכרה בעלויות (הנובע ממועד הרישום החשבונאי) ובין המועד בו אנו נדרשים לקבל את המידע אודות העלויות (הנובע מהצרכים הניהוליים). לכן, מערכות התמחיר מסייעות למנהלים / לפירמה לקבל מידע זמין ברמת אמינות גבוהה על עלות הייצור תוך כדי תהליך הייצור ומיד עם סיומו.

מערכת תמחיר הזמנה נשענת על המיון בין עלויות ישירות ועלויות עקיפות. כאשר מערכת תמחיר ההזמנה מנסה לאמוד את עלויות הייצור ולזקוף אותן ליחידות המיוצרות. מערכת תמחיר ההזמנה הינה מערכת שמשמשת פירמות שתהליך הייצור שלהן הוא בעל אופי פרויקטאלי. כאשר מדובר בייצור סדרתי / המוני אנו משתמשים במערכת תמחיר תהליך. במערכת תמחיר ההזמנה אנו מנסים לקבוע את עלות הפרויקט תוך כדי ביצועו ומיד עם סיומו כאשר יחידת המדידה היא ההזמנה (אותו פרויקט).

יישום מערכת תמחיר הזמנה בפירמה הינו יישום יקר וזאת משום שכל פרויקט נמדד באופן ספציפי.

עלות הזמנה כוללת :

 • חומרי גלם
 • עבודה ישירה
 • קבלני משנה
 • עלויות עקיפות בייצור

העלויות הישירות ניתנות למדידה תוך כדי ביצוע ההזמנה (שעות עבודה, צריכת שירותים וכדומה). לעומת זאת, לגבי העלויות העקיפות אין תמיד את היכולת למדוד אותן תוך כדי או בסמוך למועד סיום ההזמנה. לכן, נאמוד את העלויות העקיפות ו"נעמיס" אותן על ההזמנות לפי פרמטרים שנקבעו מראש.

בתחילת כל תקופה, הפירמה בונה תחזית של סך העלויות העקיפות בייצור הצפויות. תחזית זו מתבססת על נתוני עבר, תכנון עתידי וציפיות בהתאם לנתונים שלאו דווקא בשליטת החברה. לאחר שהפירמה בונה את התחזית עליה להחליט מהו הגורם הדומיננטי בתהליך הייצור שאחראי להיווצרות העלויות העקיפות. לגורם זה אנו קוראים בשם "מחולל עלות" – Cost Driver.

 

מחולל העלות הינו גורם שניתן למדידה, הוא נובע מתהליך הייצור עצמו ומשפיע על היקף העלויות העקיפות. בדרך כלל נגדיר 5 גורמים / מחוללים אופייניים :

 1. כמות שעות העבודה הישירות
 2. כמות שעות המכונה בייצור
 3. כמות חומרי הגלם הנצרכים בייצור
 4. עלות העבודה הישירה
 5. עלות חומרי הגלם

ישנם 3 שלבים לקביעת אומדן העלויות העקיפות:

א.      נבנה תחזית של העלויות.

ב.      נקבע מהו מחולל העלות.

ג.        נבנה תחזית של צריכת מחולל העלות הצפויה במהלך התקופה וזאת בהתבסס על תחזית הייצור הכוללת.

לאחר שבנינו את התחזיות הנ"ל, נחלק את סך העקיפות הצפויות בסך צריכת מחולל העלות הצפויה כדי לקבל את "תעריף ההעמסה" של עלויות עקיפות. המשמעות של תעריך ההעמסה היא מהן העלויות העקיפות בייצור שנוצרות לחברה / לפירמה כתוצאה בצריכת יחידת מחולל עלות.

דוגמה :

סה"כ עקיפות צפויות בייצור

2,000,000

מחולל עלות יהיה שעות מכונה

סה"כ צריכת שעות מכונה צפויה

100,000

משמעות היא שתעריף ההעמסה יהיה   20 = 100,000 / 2,000,00

כל שעת מכונה תייצר עלויות עקיפות (ברמה כללית) של 20 ₪.

לכל הזמנה והזמנה אנו מנהלים כרטיס מעקב נפרד אחרי העלויות שלה. בכרטיס זה נזקוף את כל העלויות הישירות לפי היווצרותן בפועל וכן אומדן של העלויות העקיפות לפי צריכת מחולל העלות בפועל כשהוא מוכפל בתעריף ההעמסה.

דוגמה : הזמנה מספר 1

סה"כ חומרי גלם

200,000 ₪

סה"כ שכר עבודה ישירה ששולם

500,000 ₪

סה"כ שעות מכונה

20,000 שעות

עלות ההזמנה מורכבת :

חומרי גלם

200,000

עבודה ישירה

500,000

עקיפות שהועמסו

1,100,000

בסוף כל תקופה חשבונאית, כחלק ממערכת הבקרה בארגון, הפירמה מבצעת התאמה בין סך העלויות העקיפות שהועמסו על ההזמנות השונות שיוצרו במהלך התקופה ובין סך העלויות העקיפות כפי שנרשמו במערכת הנהלת החשבונות.

אם סך העקיפות שהועמסו גבוה מסך העקיפות בפועל משמע הייתה לנו העמסת יתר. לעומת זאת, אם סך העקיפות שהועמסו נמוך מסך העקיפות בפועל המשמעות היא שהייתה לנו העמסת חסר. מכיוון שהדוחות הניהוליים בסיום התקופה צריכים להתאים לדוחות הפיננסיים, הרי שהפירמה צריכה לטפל באותה סטייה במידה ויש כזאת.

ישנן 2 דרכים לטיפול באותה סטייה :

 1. אם הסטייה אינה מהותית, כאשר המהותיות מוגדרת על ידי הפירמה(!), המשמעות היא שהבסיס על פיו נקבעו האומדנים הינו נאות ואין טעם לשנותו, לכן כל הסטייה תיזקף לעלות המכר כהוצאה תקופתית כאשר העמסת חסר תתווסף לעלות המכר ואילו העמסת יתר תופחת מעלות המכר.
 2. אם מדובר בסטייה מהותית, המשמעות היא כי תעריפי העמסה לא היו נכונים ולכן גם עלויות המלאי אינן משקפות נכונה את המצב האמיתי ומכאן שיש לזקוף את הסטייה באופן פרופורציונאלי על עלות המלאי בתהליך, עלות מלאי המוצרים הגמורים ועלות המכר.

  

דוגמה : (ללא שינוי בנתוני הדוגמה הקודמת)

בסוף השנה

סה"כ שעות מכונה בפועל היו 110,000 שעות

110,000 שעות

סה"כ עקיפות בייצור בפועל

2,500,000 ₪

עלות המכר לפי תמחיר הזמנה

5,000,000 ₪

עלות מלאי מוצרים גמורים לפי תמחיר הזמנה

3,000,000 ₪

עלות מלאי מוצרים בתהליך לפי תמחיר הזמנה

2,000,000 ₪

נדרש 1 – מהו סכום העמסת היתר / החסר.

נדרש 2 – כיצד תטופל הסטייה לפי כל אחת מהגישות.

סה"כ עקיפות שהועמסו

 2,200,000 = 20 * 110,000

עקיפות בפועל

2,500,000

העמסת חסר

300,000

כאשר מדובר בסכום שאינו מהותי כל הסכום ייזקף לעלות המכר :

עלות לפי תמחיר הזמנה

5,000,000

העמסת חסר של עלויות עקיפות

300,000

5,300,000

כאשר מדובר בסטייה מהותית, נחשב פרופורציה:

Image2-2

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 + 3 = שתיים עשרה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים