שם הכותב: תאריך: 21 יוני 2013

סעיף 93- ריווח הון בחבר בני אדם שנתפרק

 

הסעיף קובע מה יהיה הדין כאשר חברה מתחילה את פירוקה. למעשה, פירוק מבחינה תאגידית מהווה סיום (תחילת הסיום) של חיי החברה. הסעיף מטפל בשני גורמים המעורבים בפירוק:

 1. 1.      החברה- יש לציין כי החברה ממשיכה להיות נישומה לצרכי מס הכנסה אפילו שהחל פירוקה, דהיינו גם בתוך תהליך הפירוק החברה ממשיכה להיות נישומה וזאת עד לסיום פירוקה.
 2. 2.      בעלי המניות- יש לראות את בעלי המניות כאילו הם מכרו את מניותיהם בחברה עם תחילת הפירוק.

הסעיף אינו מפריד בין פירוק מרצון לבין פירוק בכפייה ע"י ביהמ"ש. כלומר הסעיף חל ביום שבו הפירוק חל בין אם מרצון ובין אם לאו. בהתאם לפס"ד סיוון ופס"ד רז יום תחילת הפירוק יהיה בהתאם לפרשנות בחוק החברות ולא בהכרח כאשר מבצעים פעולות לפירוק. בדרך כלל החלטת פירוק מרצון מתקבלת בחברה ואילו החלטת הפירוק שאינה מרצון מתקבלת על ידי בית המשפט.

סעיף 93(א')(1)+(2)- מישור החברה

הסעיפים הללו קובעים שהחברה ממשיכה להיות נישום גם במהלך תהליך הפירוק וכל נכס שמוכר המפרק במהלך הפירוק רואים אותו כמכירת נכס ע"י החברה. המחוקק קבע שנכס הוא גם מלאי לרבות מקרקעין אך אילו מדובר בנכס הוני יווצר רווח הון בחברה ואילו מדובר ברכוש פירותי יוווצר רווח פירותי. בנוסף, העברת נכס מהחברה לבעלי המניות, נחשבת למכירה. הסעיף קובע ששווי השוק יהווה התמורה בגין המכירה האמורה.

סעיף (3)+(4)- מישור בעלי המניות

הסעיפים הללו קובעים שביום שבו החל הפירוק רואים את מניותיו של בעל המניות כאילו נמכרו. כל הנכסים לרבות המזומן שמקבל בעל המניות כתוצאה מהפירוק, נחשבים כתמורה עבור מניותיו. חישוב רווח ההון הסופי במישור בעל המניות יעשה רק לאחר חלוקת כל הנכסים בתום תהליך הפירוק ואולם, אם החלוקה לא הושלמה תוך שנתיים, ורשות המיסים לא הסכימה להאריך את התקופה, יראו את יתרת הנכסים שלא חולקו כאילו חולקו לבעלי המניות ויהיו חלק מתמורתם. אחת הבעיות הפרקטיות שנוצרות היא שאירוע המס הוא ביום תחילת הפירוק ואילו הסעיף קובע שחישוב רווח הון יבוצע בסיום תהליך הפירוק.

 

 

 

בעיות בפירוק

קיימים מספר חישובים שלא ברור האם יש לחשבם עד תחילת הפירוק או עד לסיומו.

 1. חישוב רווח ההון האינפלציוני- הקורס יש לחשב את רווח ההון האינםלציוני עד יום תחילת הפירוק ואילו בפרקטיקה ניתן לבצע בשני הדרכים.
 2. פיצול ליניארי– לצורך הקורס יש לבצע את הפיצול הליניארי עד תחילת הפירוק.
 3. רר"ל- סעיף 94ב קובע שחישוב הרר"ל יבוצע עד סיום תהליך הפירוק.

 

חברת המשקיע- עמוד 14

שלבים לפתרון

 1. חישוב הרווחים והפסדים במישור החברה המתפרקת עד סיום הפירוק.
 2. חישוב מס שמשלמת החברה המתפרקת עד סיום הפירוק.
 3. חישוב מזומנים נטו שנותרו בחברה המתפרקת בסיום הפריקו.
 4. החישוב שהתקבל בשלב 3 יהיה התמורה בעד המניות הנמכרות.

שלב א'+ב'- חישוב הרווחים וההפסדים וחבות המס במישור החברה המתפרקת עד סיום הפירוק

אירועים פירותיים

נתון 1

רווח ממכירת מלאי

80,000=480,000-400,000

נתון 2

חוב אבוד- הוצאה מוכרת בהתאם לסעיף 17(4)

(50,000)

נתון 5

תמלוגים- לא הוכר בשנים קודמות בשל סעיף 18

(100,000)

(70,000)

אירועים הוניים

נתון 3

רווח הון ריאלי ממכירת נכס א'

נתון 4

הפסד הון ממכירת נכס ב'

(50,000)

ריכוז הנתונים

רווח הון ריאלי

400,000

הפסד שוטף מעסק

(70,000)

הפסד הון

(50,000)

סה"כ רווח הון ריאלי

280

שיעור המס

25%

תשלום מס- חברת אלפא- התקופת הפירוק

70,000

שלב ג'- חישוב המזומנים נטו שנותרו החברה בסיום הפירוק

י.פ

559,500

מכירת מלאי

480,000

גבייה מלקוחות

200,0000

מכירת נכס א'= ע.מ + כל רווח ההון

100,000=500,000+500,000

מכירת נכס ב'= ע.מ – הפסד

650,000=700,000-50,000

תשלום תמלוגים לתושב חוץ

(100,000)

פרעון הלוואה לחברת המשקיע- לא חל סעיף 94(א') היות שלא עברו 3 שנים מיום מתן ההלוואה עד ליום פרעונה

(200,000)

מס

(7,000)

מזומנים נטו

2,519,500

שלב ד'- רווח ההון במישור חברת במשקיע

תמורה

י.מ.מ

(600,000)

רווח הון

659,750

סכום אינפלציוני

סכום ריאלי

599,750

שלב ה'- חישוב רר"ל  המצטבר

תקופת הרר"ל- 1.1.10-1.7.12

 1. רר"ל חשבונאי-

עודפים- 31.12.2011

1,400,000

רווח והפסד ממכירת נכס א'+ב'

450,000=500,000-50,000

רווח ממכירת מלאי

80,000

מיסים

(110,500)=(100,000)+40,500

עודפים י.ס- 1.7.12

(1,819,500)

** כיוון שנתון עודפים לסוף שנת 2011, ואנו נדרשים למצוא את עודפים לתאירך 31.12.09, יש לבצע שחזור:

עודפים- 31.12.11

1,400,000

רווח 2011

(500,000)

רווח 2012

(500,000)

דיבידנד

400,000

עודפים 31.12.09

800,000

עודפים י.ס

1,819,500

עודפים י.פ

(800,000)

רר"ל חשבונאי

1,019,500

 1. רר"ל מיסוי-

רר"ל חשבונאי

1,019,500

תמלוגים לתושבי חוץ

הוצאות ביטוח חיים- חל סעיף 32(10)

20,000

רר" מיסויי

1,002,000

ררל מיסויי- 1,002,000 < רר"ל חשבונאי- 1,019,500

 

שלב ו'- חישוב יתרת רווח ההון הריאלי

רווח הון

659,750

סכום אינפלציוני

600,000

סכום ריאלי

599,750

רווח הון ריאלי לפי סעיף 94(ב')

יתרת רווחהון ריאלי

98,750

שלב ז'- חישוב המס על רווח ההון

רווח הון ריאלי לפי סעיף 94(ב')

יתרת רווח ההון היראלי

סה"כ תשלום מס

24,688

חברת גמא

שלב א' + ב'- חישוב רווח הון וסכומים אינפלציונים וריאלי

רכישה 1

רכישה 2

תמורה

200,000

300,000

עלות המניות

(50,000)

(250,000)

רווח הון

150,000

50,000

סכום אינפלציוני

כל רווח ההון יהיה אינפלציוני

סכום ריאלי

131,250

שלב ג'- חישוב רר"ל מצטבר לכל תקופת הרר"ל(רכישה 1)

תקופת הרר"ל- 31.12.01-31.12.07

 1. רר"ל מיסוי- הכנסה חייבת בניכוי מס

שנת 2002

שנת 2003

שנת 2004

שנת 2005

ההפסד קוזז בשנת 2006

שנת 2006

שנת 2007

(60,000)

דיבידנד שחולק בשנת 2004

(100,000)

רר"ל מיסוי

265,670

 

 1. רר"ל חשבונאי-

רר"ל מיסוי

265,670

שכר דירה

פחת

רר"ל חשבונאי

148,870

 

רר"ל חשבונאי- 148,870 < רר"ל מיסוי 265,670

שלב ד'- חישוב רר"ל עד למועד הקובע (רכישה 1)

 1. רר"ל מיסוי- הכנסה חייבת בניכוי מס

שנת 2002

רר"ל מיסוי

48,000

 

 1. רר"ל חשבונאי-

כיוון שבתקופה זו אין הבדלות בין החשבונאות למיסוי, הרר"ל החשבונאי יהיה גם 48,000.

 

שלב ה'- חישוב רווח ההון הריאלי- רכישה 1

רווח הון

150,000

סכום אינפלציוני

18,750

סכום ריאלי

131,250

רר"ל עד למועד הקובע

רר"ל מצטבר

רר"ל מהמועד הקבוע

יתרת רווח הון ריאלי

101,476

שלב ו'- חישוב חבות המס

רר"ל עד המועד הקובע

יתרת רווח הון ריאלי

רר"ל לאחר המועד הקובע

 

סעיף 100א- אדם שחדל להיות תושב ישראל

הסעיף קובע אירוע מס כאשר אדם חדל להיות תושב ישראל ורואים באותו נישום כאילו הוא מוכר את כלל נכסיו ביום שלפני שינוי התושבות. על פי הסעיף, הנישום אינו חייב בתשלום המס אלא הוא חייב עליו כאשר הוא ימכור את הנכס כשהוא תושב חוץ. הסעיף מעורר קשיי גבייה בכן בדרך כלל תושב ישראל שמנתק את תושבתו מישראל ובבעלותו נכס בחו"ל וכשהוא תושב חוץ הוא מוכר את אותו נכס, מדינת ישראל לא יודעת שהוא מכר אותו.

דוגמא- תושב ישראל קנה נכס בשנת 2010 בעלות 100 ₪. אותו התושב עזב את ישראל בשנת 2012 כששווי הנכס הינו 130 ₪. לאחר שנתיים, בשנת 2014 הנישום מוכר את הנכס תמורת 150 ₪. ביום העזיבה הנישום ביקש לא לשלם את המס.

חישוב רווח הון

תמורה-2012

150

עלות- 2010

(100)

רווח הון

50

רווח הון חייב בישראל

הסעיף אינו חל על נכסים שבעת מכירתם יש חבות בישראל במילא.

לצילום השיעורתשע − = 2

תואר ראשון
תואר שני
מרצים