שם הכותב: תאריך: 02 ינואר 2014

שיעור 12 – נכסים בלתי מוחשיים –

נכסים בלתי מוחשיים –

מדובר בנכס שניתן לקבוע את ערכו אך הוא לא משהו פיזי.

מוניטין, ידע, רשימת לקוחות, זיכיון – הן דוגמאות לנחסים בלתי מוחשיים.

נכס בלתי מוחשי לא ניתן להערכה עד הרגע שמישהו קנה אותו.

כדי לרשום נכס כנכס בלתי מוחשי בספרים צריך שהנכס יעמוד בהגדרת נכס בלתי מוחשי –

א. ניתן לזיהוי משפטי אך חסר מהות פיזית.

ב. לא כספי.

ג. מקיים את האלמנטים החיוניים בהגדרת נכס בכלל – מוגדר כמשהו שיכניס הטבות כלכליות בעתיד.

פריט ניתן לזיהוי לצורך הגדרתו כנכס בלתי מוחשי, במידה ו –

(א) הוא ניתן למכירה/השכרה, או

(ב) זכות חוזית/משפטית כרוכה בפריט (גם אם אינו ניתן לזיהוי) – למשל פטנט שנמצא בשביל הפיתוח ולא ניתן למכור אותו עדיין.

לדוגמה – פטנט ניתן לזיהוי, תיק לקוחות. לעומת זאת, לדוגמה, הון אנושי (למשל מנכ"ל החברה) אינו ניתן לזיהוי (אלא אם כן כרוך בזכות חוזית). דוגמה נוספת, מוניטין שנצמח אינו עומד בהגדרת נכס בלתי מוחשי. הוא אינו ניתן להפרדה. כמו כן, לא ניתן למדוד את עלות באופן מהימן. מוניטין שנצמח זה מוניטין שמתפתח בתוך העסק אבל אף אחד לא שילם עליו – הוא לא נירשם בדוחות כנס בלתי מוחשי. לעומת זאת אם חברה אחרת תקנה את המוניטין, מדובר במוניטין ששולם עבורו והוא כן יכול לרשום את המוניטין כנכס בלתי מוחשי בעלות אותה קנה אותו.

הכרה ומדידה ראשונית בנכס בלתי מוחשי –

יש להכיר בנכס בלתי מוחשי אם (ורק אם) מתקיימים שלושת התנאים להלן:

(א) הוא מקיים את ההגדרה של נכס בלתי מוחשי (שפורטו למעלה)

(ב) צפוי שההטבות הכלכליות המתייחסות לנכס יזרמו אל התאגיד.

(ג) עלות הנכס ניתנת למדידה מהימנה.

נכס בלתי מוחשי יימדד במועד ההכרה הראשוני על פי עלותו, לרבות מסים ועלויות ישירות שהתהוו בהבאת הנכס לשימושו המיועד.

ברכישת נכס בלתי מוחשי בנפרד הרף ההסתברותי דלעיל להכרה (צפוי שההטבות הכלכליות המתייחסות לנכס יזרמו אל התאגיד) נחשב כמתקיים (שהרי, ההסתברות להטבות כלכליות מגולמת במחיר), ועל פי רוב גם עלותו ניתנת למדידה מהימנה, זאת במיוחד כאשר תמורת המכירה הינה במזומנים, שווי מזומנים או נכסים כספיים אחרים. העלות של נכס בלתי מוחשי, אשר נרכש בנפרד, כוללת את:

א. מחיר רכישתו, כולל מסי יבוא ומסי רכישה שאינם מוחזרים, בניכוי הנחות מסחריות וכן,

ב. עלות כלשהי שניתן לייחס במישרין להכנת הנכס לשימושו המיועד.

אם נכס בלתי מוחשי מטופל במודל הערכה מחדש – כל שאר הנכסים מוחשיים יטופלו גם במודל הערכה מחדש, אלא אם כן יש נכס שלא ניתן לקבוע את השווי ההוגן שלו אז הוא יטופל במודל העלות.

נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים מוגדר – הוא יופחת על פני אורך החיים השימושים שלו. למשל לפטנט יש אורך חיים מוגדר של 15 שנה, לאחר 15 שנה הוא לא נחשב יותר פטנט וכל אחד יכול לייצר.

נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים לא מוגדר – לא יופחת באופן שיטתי אלא בהתאם להפסדים מירידות ערך, יש לבחון את ירידות הערך אחת לשנה או כשיש חשש לירידת ערך כמוקדם מבניהם.

קביעת אורך החיים של נכס בלתי מוחשי – אורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי נקבע על פי תזרים המזומנים הצפוי מהנכס. כפועל יוצא, אורך החיים של נכס אינו מוגדר, במידה ובהתבסס על ניתוח כל הגורמים הרלוונטיים (כגון, הסכמים וחוזים), אין תקופה מוגבלת הניתנת לחיזוי בה צפוי הנכס לייצר לישות תזרים מזומנים.

אורך החיים של נכס בלתי מוחשי שצומח מזכויות חוקיות או חוזיות לתקופה מוגבלת, לא יעלה על התקופה שעד פקיעת הזכויות (יש להביא בחשבון זכות להארכת הזכות החוזית במידה ועלויות החידוש אינן משמעותיות וצפוי כי הזכות תחודש) .

שיטת הפחתה –

לגבי שיטת ההפחתה נקבע כי היא צריכה לשקף את האופן בו ההטבות הכלכליות של הנכס נצרכות על ידי התאגיד. במידה והדבר אינו ניתן לקביעה מהימנה, יש להשתמש בשיטת הקו ישר.

תקופת ההפחתה והשיטה להפחתה צריכות להיסקר לפחות בתום כל שנת כספים. במידה וחלו שינויים משמעותיים באומדנים המשפיעים על תקופת ההפחתה או שיטת ההפחתה, יש לעדכן את תקופת ההפחתה ו/או שיטת ההפחתה בהתאם.

ערך שייר –

(א) נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שאינו מוגדר – לא נדרש לקבוע את ערך השייר מכיוון שהם אינם מופחתים באופן שיטתי.

(ב) נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים סופי – יש להניח שערך השארית של נכס בלתי מוחשי הינו אפס, אלא אם כן מתקיים אחד מהשניים:

1 )קיימת מחויבות של צד שלישי לרכוש את הנכס בתום חייו השימושיים. אז סכום המכירה יהיה ערך הגרט.

2) קיים ערך שוק פעיל לנכס ומתקיימים שני התנאים הבאים:

ערך שארית יכול להיקבע על בסיס שוק זה.

קרוב לוודאי כי שוק מסוג זה יהיה קיים בסוף חייו השימושיים של הנכס.

 

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 

לסיכום שיעור 1

 

 

 

 שלוש + = 4

תואר ראשון
תואר שני
מרצים