שם הכותב: תאריך: 07 יוני 2013

תקן 103

תקן 103 מאמץ את הוראות סעיף 404 לחוק SOX ותקן 5 וחל על חברות בארץ השייכות לסקטורים הבאים:

 1. תאגידים בנקאיים
 2. חברות כרטיסי אשראי.
 3. חברות ממשלתיות ובחרות בת ממשלתיות
 4. גופים מוסדיים
 5. חברות ביטוח וקופות גמל.

יש לקרוא את התקן המשולב של 103 ו- 106.

 

הרכיבים העיקריים בכל סוגי חוות הדעת

חוות דעת חלקה/ בלתימסויגת

יש להגיע למסקנה שהבקרה הפנימית היא אפקטיבית.

 • הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי התבסס על הקריטריונים שנקבעו במסגרת הביקורת המשולבת.
 • הדירקטוריון וההנהלה אחראיים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על הדיווח הכספי. אחריותו של רו"ח היא לחוות דעה על הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי בהתבסס על ביקורתם של הדירקטוריון וההנהלה.
 • רו"ח נדרש לציין כי ערך את הביקורת בהתאם לתקני ה- PACOB בארה"ב.
 • רו"ח נדרש לציין כי הביקורת כללה השגת הבנה לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של הבקרה הפנימית.

 

חוות דעת שלילית/מסויגת

חולשה מהותית בלבד, תוביל לחוות דעת שלילית. להלן ארבעה מצבים אפשריים:

 1. היעדר פערים בין רו"ח וההנהלה- בהצהרת ההנהלה נכללו כל החולשות המהותיות שזוהו בביקורת והגילוי לגביהן מוצג באופן נאות מכל הבחינות המהותיות. דהיינו, רו"ח זיהה בדיוק את אותם החולשות שההנהלה זיהתה.
 • הגדרת החולשה המהותית
 • תיאור החולשה כפי שדווחה ע"י ההנהלה.
 • יש לציין שהעובדה שיש חולשה מהותית הובאה בחשבון בקביעת המהות, העיתוי וההיקף של נהלי הביקורת שיושמו בביקורת רו"ח מבקר על דוחות כספיים, ולציין שחוות דעת זו אינה משפיעה על חוות דעתו של רו"ח על הדוחות הכספיים..
 • מסקנה- לדעתנו לא קיימת בקרה פנימית אפקטיבית על הדיווח הכספי.
 1. בהצהרת המנהלים אין חולשות מהותיות ורו"ח זיהה חולשות מהותיות- במקרה זה רו"ח המבקר זיהה חולשות מהותיות שההנהלה אינה זיהתה ולכן המסקנה של ההנהלה ורו"ח המבקר שונה.
 • תיאור החולשות המהותיות וציון כי חולשות אלו לא זוהו כחולשות מהותיות בהצהרת ההנהלה
 • יש לציין כי הערכת ההנהלה שהבקרה הינה אפקטיבית ושהערכה זו אינה נאותה וזאת כדי להדגיש כי רו"ח המבקר הגיע למסקנה שונה ממסקנת ההנהלה.
 1. בהערכת ההנהלה נכללות חולשות מהותיות והגילוי לגביהן מוצג באופן נאות, אך דו"ח המבקר זיהה חולשות מהותיות נוספות- רו"ח זיהה יותר חולשות מהותיות ממספר החולשות שזוהו בהערכת הדירקטוריון וההנהלה.
 • יש לתאר את החולשות המהותיות שזוהו בביקורת ונכללו בהערכת הדירקטוריון וההנהלה.
 • יש לתאר את החולשות המהותיות שזוהו בביקורת ולא נכללו בהערכת הדירקטוריון וההנהלה.

במקרה זה רו"ח המבקר וההנהלה הגיעו לאותה מסקנה כי הבקרה הפנימית בדבר הדיווח הכספי הינה אפקטיבית.

 1. בהערכת ההנהלה נכללו כל החולשות המהותיות שזוהו בביקורת אך הגילוי (תיאור) לגבי חלק מהם אינו מוצג באופן נאות- רו"ח וההנהלה זיהוי את אותו מספר חולשות אך הגילוי לגבי חלק מהם אינו מוצג באופן נאות.
 • יש לציין את כל החולשות המהותיות שזוהו ונכללו בדוח הדירקטוריון וההנהלה.
 • יש לציין את החולשות שלא הוצג לגביהם גילוי נאות ואת הסיבות לכך.

לצילום השיעור

 

לסיכום המשך א'

 

לסיכום המשך ב'

 

 שמונה + 3 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים