שם הכותב: תאריך: 26 דצמבר 2013

שעור 11 – נדל"ן להשקעה

מעברים בנדל"ן להשקעה –

1. מעבר מנדל"ן להשקעה לרכוש קבוע –

מועד המעבר – תחילת שימוש ע"י הבעלים.

שווי – שווי הוגן נדל"ן להשקעה ביום המעבר = עלות רכוש קבוע. כלומר לבצע שיערוך לנדל"ן ביום המעבר והשווי ההוגן החדש של הנדל"ן יהיה השווי של הרכוש הקבוע.

  • יש להפחית את הרכוש הקבוע לפי האורך חיים שניתן בשאלה פחות הזמן שעבר עד המעבר לרכוש הקבוע.

2. מעבר מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה –

מועד המעבר – הבעלים סיימו את השימוש בנכס – יצאו מהנכס.

שווי – יש לבצע הערכה מחדש לחלק שעובר מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה (לא משנה אם אנחנו בשיטת העלות או הערכה מחדש) – השווי ההוגן שיצא הוא שווי הנדל"ן להשקעה.

3. מעבר מנדל"ן להשקעה למלאי –

מועד המעבר – תחילת תהליכי פיתוח לצורך מכירה.

שווי – עלות המלאי תהיה השווי ההוגן של הנדל"ן (יש לבצע ביום המעבר שיערוך לנדל"ן) + עלויות השיפוץ.

4. מעבר ממלאי לנדל"ן להשקעה –

מועד המעבר – תחילת השכרה בפועל (ראייה חותכת)

שווי – ישנה מעין מכירה של מלאי לכן עושים פקודת מעבר כמו מכירת מלאי –

ח. עלות המכר, ז.מלאי -> לפי עלות המלאי

ח. נדל"ן להשקעה, ז.הכנסות אחרות -> לפי שווי הוגן ביום המעבר

מהפקודה ניתן לראות שיצא רווח/הפסד –

הכנסות אחרות

עלות המכר

=

רווח/הפסד גולמי ליום המעבר.

 

 

לצילום השיעור

 

 

לצילום התרגול

 

 

לסיכום בשיעור 1

 

 

 שמונה − = 6

תואר ראשון
תואר שני
מרצים