שם הכותב: תאריך: 03 ינואר 2013

03/01/13

דוחות כספיים : לתרגל הרבה!

כשמקבלים מאזן בוחן, התוצר של הנה"ח של הפירמה:

  1.  צריך לתקן את מאזן הבוחן.
  2. להציג את הדוחות הכספיים.

שאלה זו חובקת את כל הנושאים –> סגירת מעגל של כל החומר הנלמד עד כה.

מאזן הבוחן שנקבל יכול להיות בחלקו נכון, ובחלקו לא נכון.

להן האופציות לחשבון שהוא לא נכון:

        א.        הסכומים שרשומים בו לא נכונים , טעות מכוונת.

         ב.         לא מושלם. דהיינו, יש בו חשבונות חסרים, יתרות חסרות.

כלומר, נצטרך להגיע לתובנה האם המאזן נכון או לא . ובמידה ואינו נכון, מדוע.

שאלה זו לוקחת הרבה זמן.

חשוב לקרוא את כל השאלה לפני שמתחילים לפתור!

(שאלה+ נתונים נוספים+ נדרש)

 

תרגיל 1

  1. מכירת כלי רכב שעלותו המקורית 4,000 ₪ והרכב נקנה ב-1.1.2006 . נרשם:     ח' קופה 3,500 ₪, ז' מכירות 3,500 ₪. זו היא לא פקודת מכירה של רכוש קבוע –>יש לחשב את הפחת תחילה עבור המכונית. בסעיף 5 לשאלה מצוין כי עבור כלי רכב שיעור הפחת הינו 10% . נחשב פחת עבור שנה ו-9 חודשים, עד המכירה.

4,000*0.1*21/12= 700 ₪ .

4,000-700= 3,300 ₪ עלות מופחתת

3,500-3,300= 200 ₪ רווח הון מהמכירה

מכאן שהפקודה שהייתה צריכה להירשם:

ח' קופה 3,500

ח' פחת נצבר 700

ז' עלות כלי רכב 4,000

ז' רווח הון 200

 פקודת התאמה:

ח' מכירות 3,500

ח' פחת נצבר 700

ז' עלות כלי רכב 4,000

ז' רווח הון 200

 2. נתון לנו כי המלאי סגירה הינו 6,000 ₪. נבדוק האם מצוין חשבון מלאי במאזן בוחן–> במאזן בוחן ישנו מאזן פתיחה בלבד (איך נדע אם המלאי שרשום במאזן הינו פתיחה או סגירה? מצוין תאריך/ במידה וישנם שני חשבונות של מלאי נדע שזה רק סגירה). מכאן –> פשוט אין לי פקודת יומן עבור המלאי סגירה.                                                                                              ח' מלאי סגירה (מאזני) 6,000 ₪ , ז' מלאי סגירה (רווח והפסד) 6,000 ₪.

3. מסי עירייה עבור 2007 לא שולמו השנה –> נבדוק האם נרשמו במאזן, במאזן לא נרשם דבר, על כן פשוט נרשום את הפקודה הנכונה. פקודת יומן מתקנת:                                                           ח' הוצאות מסי עירייה 1,200 ₪, ז' הוצאות מסי עירייה לשלם 1,200 ₪.

4. הוצאות שכ"ד שולמו ב-1.1.07 עבור 13 חודשים עוקבים. כלומר,  חודש אחד מהווה הוצאות שכ"ד מראש. נבדוק במאזן בוחן האם ישנו חשבון של הוצאות שכ"ד מראש – אין במאזן בוחן, על כן נצטרך לזכות את ההוצאות שכ"ד ולחייב הוצאות שכ"ד מראש. במאזן : ח' הוצאות שכ"ד 13,000 –> נניח התפלגות שווה לכל החודשים, מכאן 1,000 ₪ עבור שנת 2008.  פקודת יומן מתקנת:                                                                                                                                                                                                                                ח' הוצאות שכ"ד מראש 1,000 ₪, ז' הוצאות שכ"ד 1,000 ₪ .

5. חשבון ציוד משרדי : 15% שיעור פחת, מכוניות: 10% שיעור פחת. נבדוק האם החברה רשמה השנה הוצאות פחת –> במאזן לא רשום הוצ' פחת לא עבור מכוניות ולא עבור וציוד משרדי. נתון לי : חשבון ריהוט וציוד משרדי מכיל ציוד בעלות של 2,000 ₪ שנקנה ב-1.5.07. נעשה תחילה הוצאות פחת עבור ציוד זה: 2,000*0.15*8/12 = 200

13,000*0.15*1= 1,950

סה"כ הוצאות פחת עבור ריהוט וציוד משרדי 2,150 ₪

ח' הוצאות פחת בגין ריהוט וציוד משרדי 2,150 ₪, ז' פחת נצבר 2,150 ₪ .

עבור כלי רכב: סה"כ עלויות כלי רכב במאזן 24,000 ₪, מתוכם 4,000 ₪ כלי רכב שנמכר לאחר 10 חודשים ב-2007.

20,000*0.1 = 2,000 ₪

+ 10 חודשים עבור כלי הרכב שנמכר 300 ₪ (4,000*0.1*0.75)

ח' הוצאות פחת בגין כלי רכב 2,300 ₪, ז' פחת נצבר 2,300 ₪ .

6. נניח כי הפקודה לא נרשמה כלל, והחוב של הלקוח לא הוכרז כחוב אבוד :  ח' הפרשה לחומ"ס 2,500 ₪, ז' לקוח 2,500 ₪.

7. הפרשה לחומ"ס היא על 5% מיתרת הלקוחות, נעשה כרטיסי T  .

לקוחות

חובה

זכות

62,500

2,500

60,000

60,000*0.05= 3,000

הפרשות לחומ"ס

חובה

זכות

4,000

2,500

P .n

3,000

3,000-1,500=1,500

ח' הוצאות לחומ"ס 1,500 ₪ , ז' הפרשה לחומ"ס 1,500 ₪

8. הוצאות פרסום כוללות סך של 1,500 ₪, בגין מודעה שתתפרסם בינואר 2008 . כשמסתכלים על המאזן בוחן רואים שאין לי הוצאות פרסום מראש, משמע כל ההוצאות נרשמו תחת חשבון הוצאות פרסום –> זיכוי פרסום, חיוב פרסום מראש. ח' הוצאות פרסום מראש 1,500 ₪ , ז' הוצאות פרסום 1,500 ₪.

9. הוצאות החשמל כוללות 300 ₪ שהן למעשה הוצאות פרסום –> סיווג לא נכון. ז' הוצאות חשמל 300 ₪, ח' הוצאות פרסום 300 ₪ .

10.  שני המקרנים נרשמו תחת הכנסות מראש, כאשר אחד מהם יסופק רק שנה הבאה –> זיכוי הכנסות מראש, חיוב הכנסות. ח' הכנסות 950 ₪, ז' הכנסות מראש 950 ₪.

לאחר שעברנו על כל הנתונים, נסווג במאזן הבוחן את כל החשבונות למאזני/תוצאתי, זכות/חובה.+ שבע = 13

תואר ראשון
תואר שני
מרצים