שם הכותב: תאריך: 07 יוני 2013

סעיף 11- התפטרות בעקבות הרעה מוחשית בתנאים

הרעת תנאים הינו מצב בו קיימת הפחתת שכר משמעותית או אי תשלום שכר בזמן. במקרה של הרעת תנאים העובד רשאי להתפטר ולקבל פיצויי פיטורין כאילו שהוא פוטר. להלן דוגמאות להרעת תנאים שעלו בפסיקה:

 • רכב לשימוש אישי- אילו המעביד לוקח מהעובד רכב שהועמד לרשותו שימושו הפרטי, אזי לא מדובר בהרעת תנאים. לעומת זאת, אילו המעביד לוקח מהעובד רכב שהועמד לרשותו לצרכי עבודה, אכן מדובר בהרעת תנאים.
 • החתמת כרטיס נוכחות- המעביד רשאי  לבדוק את שעות העבודה של העובד ולכן לא מדובר בהרעת תנאים.
 • התפטרות בשל העלבה או פגיעה ברמה האישית- יש להתייחס לעניין זה בצורה אובייקטיבי, דהיינו בהתאם למבחן האדם הסביר. אילו בהתאם למבחן האדם הסביר הועלה חשד כי העובד זוכה ליחס משפיל מצד המעביד, מדובר בהרעת תנאים.
 • שינוי בתנאי עבודה- כאשר מתקיים שינוי בתנאי העבודה שעשוי לפגוע בשכר באופן משמעותי, מדובר בהרעה. אולם, כאשר המעביד לא מוצא לנכון לשפר את תנאי העבודה של העובד, הדבר לא ייחשב להרעה בתנאי העבודה.
 • צמצום שעות העבודה של העובד- אילו המעביד מצמצם את שעות העבודה של העובד, מדובר בהרעת תנאים.

 

תנאי מקדים לזכאות לפיצויים

כאשר העובד מתפטר והינו זכאי לקבלת פיצויי פיטורים, הוא נדרש להודיע על כך למעבידו.

חישוב הפיצויים

פיצויי הפיטורים יחושבו בהתאם למשכורת האחרונה כפול מספר שעות העבודה. בעת קביעת המשכורת האחרונה, יש לבחון אילו רכיבי שכר יילקחו בחשבון  לצורך קביעת גובה הפיצויים. לכל עובד קיים שכר בסיס (שאינו נמוך משכר המינימום) שלפיו יקבעו פיצויי הפיטורים. אולם, לשכר הבסיס עשויים להתווסף סכומים נוספים. בהתאם לחוק, לא כל הסכומים שנוספים לשכר הבסיס יהוו תוספות שיחושבו בעת קביעת פיצויי הפיטורים. להלן פירוט תוספות השכר:

 • שווי שימוש בגין רכב/טלפון- סכומים אלו לא יכללו בקביעת גובה הפיצויים. בית המשפט קבע שכל טובות הנאה שהעובדים מקבלים לא יכללו בגובה פיצויי הפיטורים.
 • עמלות/בונוסים/פרמיה- יש לבחון האם תוספות אלו ניתנות באופן קבוע בכל חודש או שהינן תלויות בהצלחתו של העובד. אילו מדובר בתוספת קבוע למשכורת, אזי סכום זה יתווסף לשכר הבסיס בעת קיבעת פיצוי הפיטורים. לעומת זאת, אילו מדובר בתוספת שתלויה בהצלחתו של העובד, היא אינה תתווסף לשכר הבסיס בעת קביעת פיצוי הפיטורים.
 • משכורת 13- משכורת 13 הינה הטבה שעובד מקבל אחת לשנה. סכום זה לא יתווסף לשכר הביס בעת קיבעת פיצוי הפיטורים שלא מדובר בתוספת קבועה לשכר.
 • אחזקת רכב- החזרים בגין אחזקה רכב קרי ביטוח, לא יכללו בפיצויי הפיטורין, על אף שמדובר בתוספת קבועה לשכר.
 • שעות נוספות- אילו השעות הנוספות מותנות בביצוען בפועל, הם לא יכללו בשכר הבסיס. לעומת זאת, אילו שעות אלו אינן מותנות בעבודה נוספות, דהיינו הן מתקבלות באופן קבוע למשכורת, הם יתווספו בשכר הבסיס.
 • דמי הבראה- דמי הבראה משולמות פעם בשנה ואינם נכללים בחישוב פיצויי הפיטורין. עם זאת, אילו העבד יצליח להוכיח כי סכום מסוים בדמי ההבראה הינו פיקטיבי (דהיינו גבוה מהאמור בחוק), החלק הפיקטיבי יתווסף לשכר הבסיס לצורך קביעת פיצויי הפיטורין.
 • תוספת משמרות- שכר עבר משמרת לילה גבוה מהשכר במשמרת רגילה. בית המשפט קבע כי כאשר עובד מבצע משמרות נוספות בלילה באופן קבוע, לצורך חישוב פיצויי הפיטורין, השכר עבור משמרות אלו, ייחשבו בהתאם לשכר רגיל.

 

ביטול/הפחתת פיצויי פיטורים

מדובר במצבים שבהם למעביד יש זכות לשלול או להפחית את פיצויי הפיטורים, למרות שאלו מגיעים לעובד:

 1. גניבה מהמעסיק- מדובר במצב בו העובד פוטר כיוון שגנב מהמעסיק. במקרה זה קיימת למעביד זכות לשלול/לשלול באופן חלקי את פיצויי הפיטורים מהעובד.
 2.  היעדרות מהעבודה ללא רשות- זהו מצב בו העובד לקח חופשה ללא אישורו של המעביד. במקרה זה יש לראות את העובד כעובד שהתפטר, ולכן לא מגיעים לו פיצויי פיטורים. כאשר מדובר בהיעדרות של יום אחד, צפויה הפחתה של פיצויי הפיטורים  ולא שלילה מלאה. לעומת זאת, אילו מדובר בהיעדרות חמורה, המעביד רשאי לשלול מהעובד את פיצויי הפיטורים.
 3. אלימות במקום העבודה- כאשר עובד נוהג באלימות במקום עבודתו, המעביד נדרש לבחון את חומרת האלימות. ככל שמדובר באלימות חמורה יותר, כך תהה עילה לשלילת הפיצויים.
 4. מעילה באמון המעסיק- במקרה בו העובד מועל באמונו של המעסיק (קרי עובדים שנותנים לעובד אחר להחתים את כרטיס העבודה), יש לבחון את מידת חומרת המעילה. ככל שהמעילה תהיה חמורה יותר, כך שלילת הפיצויים תהיה מוצדקת יותר.

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות

סעיף 2- חובה למתן ההודעה מוקדמת

קיימת חובה, הן מצד העובד והן מצד המעביד לתת הודעה מוקדמת לפיטורים/ התפטרות.

 

סעיף 4 + סעיף 5-  הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

העובד שמתפטר/ המעסיק שמפטר מחויבים לתת הודעה מוקדמת כמפורט להלן:

במהלך שנת עבודה ראשונה- יש להודיע יום אחד בשל כל חודש עבודה.

במהלך שנת העבודה השנייה-יש להודיע 14 ימים, בתוספת יום בשל כל שני חודשי עבודה.

בשנה שנת העבודה השלישית- יש להודיע 21 ימים, בתוספת יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה.

לאחר שנת עבודתו השלישית- יש להודיע חודש ימים לפני.

סעיף 6- ויתור על עבודה בפועל

מעביד רשאי להודיע לעובד, בהודעה מוקדמת לפיטורים, כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת העבודה שנותרה עד לפיטורים, וזאת בתנאי שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בתקופה שלגביה ויתר על עבודתו.

 

סעיף 7- הוצאות אי מתן הודעה מוקדמת

א.      מעביד שפיטר עובד ללא הודעה מוקדמת, ישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכר שלגביו לא ניתנה ההודעה המקודמת.

ב.      עובד שהפסיק את עבודתו ולא נתן למעביד הודעה מוקדמת להתפטרות, ישלם למעבידו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

סעיף 10-  פיטורים והתפטרות ללא מתן הודעה מוקדמת

החוק לא מפרט את המצבים בהם ניתן לפטר/ להתפטר ללא הודעה מוקדמת, אך קובע ששר העבודה רשאי לקבוע בתקנות מצבים אלו.ארבע × = 36

תואר ראשון
תואר שני
מרצים