שם הכותב: תאריך: 27 פברואר 2013

הקדמה

פירמה מקימה עסק כדי לייצר ערך ולשם כך נוקטת ב-2 פעולות :

 1. פעולות פיננסיות – פעולות הקשורות במבנה הפירמה, עד כמה נשענים על הון עצמי ועד כמה על הון זר. שינוי במבנה ההון, מיזוגים, רכישות, דיבידנדים, הלוואות (מינוף פיננסי) אלה הם הפעולות הפיננסיות.
 2. פעולות ניהוליות – על הפעולות הקשורות בליבת הפעילות של הפירמה. למשל: מדיניות מכירות, מדיניות שיווק, אסטרטגיות עסקיות, קביעת מדיניות מלאי ופיתוח מוצרים חדשים.

ההבדל בין בעלי המניות למנהלים – בעלי המניות לא מדברים על הטווח המיידי אלא השקעה לטווח ארוך בעוד המנהל צריך להוכיח עצמו בכל רגע נתון ועל כן הוא פועל באסטרטגיה של הטווח הקצר. לכן, המנהל נזקק לכלים שיסייעו לו בניהול ובקבלת החלטות לטווח הקצר ואחד הכלים הללו הוא "החשבונאות הניהולית".

מבנה סכמטי של דו"ח רווח והפסד :

מכירות

(עלות מכר)

רווח גולמי

(הוצ' מחקר ופיתוח)

(הוצ' שיווק ומכירה)

(הוצ' הנהלה וכלליות)

רווח תפעולי

<- יושפע מהפעולות הניהוליות

(הוצ' מימון)

<- סעיף הנגזר מהפעולות הפיננסיות

(הוצ' / הכנסות אחרות)

רווח לפני מס

החשבונאות הניהולית מטרתה לסייע למנהל לנקוט באותן פעולות ניהוליות שבסופו של דבר ישפיעו על הרווח התפעולי. מקור המידע העיקרי והמהימן בארגון הוא מערכת החשבונאות. למערכת זו יש 3 תוצרים :

 1. חשבונאות פיננסית – חשבונאות שמתייחסת לדיווח הכספי.
 2. תמחיר – מערכת שמאפשרת לקבוע את עלות המוצר או השירות אותו מספקת הפירמה.
 3. חשבונאות ניהולית – מערכת שמסייעת בתכנון עתידי ומשמשת גם כמערכת בקרה.

כיום, התמחיר והחשבונאות הניהולית משולבים זה בזה. החשבונאות הניהולית (כולל התמחיר) מייצרת מידע המשמש למספר מטרות:

 • תכנון וקבלת החלטות – אי אפשר לפעול בעסק בחלל ריק.
 • בקרת עלויות ופעולות וזאת באמצעות השוואה בין הביצוע בפועל לתוכנית המקורית ובאמצעות תיאום ושילוב בין כל חלקי הארגון.
 • מדדי ביצוע והערכת הביצוע של עובדים ומחלקות.
 • הנעה (מוטיבציה) ותגמול של עובדים – הצבת מטרה כדי שישאפו לעשות טוב יותר.

מכיוון שהמנהלים פועלים מתוך אסטרטגיה של הטווח הקצר גם החשבונאות הניהולית היא חשבונאות של הטווח הקצר. כלומר, אופק התכנון בחשבונאות הניהולית אינו עולה בדרך כלל על תקופה של שנה, אולם אם התכנון הוכיח את עצמו ניתן להשתמש בו כבסיס לתכנון עתידי נוסף.

צריך לזכור ! חשבונאות ניהולית היא כלי ולא מטרה. מנהל עושה בתוצרי החשבונאות הניהולית לטובתו. לכן, מדובר במערכת דינמית שאמורה לשרת את צרכי הארגון בהתאם לפרמטרים הרלוונטיים בעת הכנתה.

החשבונאות הפיננסית היא חשבונאות שהעסק חייב לנהל אותה (כללי דיווח / מס הכנסה / חברה ציבורית וכו'). החשבונאות הניהולית היא חשבונאות וולונטרית – פירמה לא חייבת לנהל אותה וייתכן שבשתי פירמות דומות המערכות יהיו שונות.

החשבונאות הניהולית אינה כפופה לכל כללי דיווח מחייבים (תקנים / גילויי דעת נעדרים) והיא אינה חייבת להיות אחידה בכל הפירמה. בעוד החשבונאות הפיננסית מדווחת על העבר, הרי שהחשבונאות הניהולית נשענת על נתוני העבר בכדי לתכנן את העתיד. לחשבונאות הניהולית נקרא גם "חשבונאות של עלויות".

עיקר החשבונאות הניהולית דן באיך לנהל את אותן הוצאות שמשמשות אותנו לצורכי העסק, לכן יישום מערכות של חשבונאות ניהולית מצריך שימוש במידע פנימי שאינו זמין בידי משתמשים חיצוניים.

פרק 1 – מיון עלויות

כדי ליישם מערכות של חשבונאות ניהולית, עלינו לבחון את העלויות השונות ולהבין את התנהגותן ביחס למודלים השונים או למטרות אותן אנו רוצים להשיג.

"אובייקט עלות" – המונח הבסיסי כאשר משמעותו – כל אובייקט עבורו נייחס עלויות. למשל : מוצר, פעילות של מחלקה מסוימת, עובד – כמה עולה להעסיק ונייחס את שיוך / ייחוס העלויות.

ישנם שני שלבים בחשבונאות הניהולית :

 1. קביעת אובייקט העלות.
 2. צבירת העלויות הרלוונטיות ושיוכן לאובייקט.

כאשר צבירת העלויות הינה איסוף נתוני העלות באמצעות המערכת החשבונאית ושיוכן הינו מציאת הקשר שבין העלות ובין אותו אובייקט. יש מספר סוגי מיון של העלויות השונות כאשר חלק מהמיונים חופפים וחלק שונים :

א.      מיון עלות ישירה ועלות עקיפה

כאשר עלות ישירה של אובייקט היא עלות המתייחסת לעלויות של משאבים אשר נרכשו במיוחד עבור אותו אובייקט. דוגמה : אם מעסיקים בחברה חשב, עלות העסקתו משרתת את מחלקת החשבות. לעומת זאת, עלויות עקיפות הן עלויות של משאבים אשר נרכשו לשימוש עבור מספר אובייקטים של עלויות. בהמשך לדוגמה : בחברה / פירמה החזקה של מנכ"ל משרתת את עלויות כלל המחלקות ולא מחלקה ספציפית.

ב.      עלות משתנה / עלות קבועה

כאשר עלות משתנה היא עלות המושפעת משינוי בהיקף הפעילות ואילו עלות קבועה היא עלות שבהיקף הפעילות המרבי לא תשתנה. בטווח הארוך גם עלויות קבועות יהפכו למשתנות בצורה כזו או אחרת אבל מכיוון שהחשבונאות הניהולית היא חשבונאות של טווח קצר ההתייחסות / המיון בין עלות משתנה לעלות קבועה הוא בהתאם להתנהגות העלויות בטווח הקצר.

ג.        עלות המוצר / עלות תקופתית – כאשר עלות המוצר מתייחסת לכל העלויות הנובעות מהמוצר או מהשירות אותו מספקת הפירמה ואשר בדרך כלל באות לידי ביטוי בסעיף עלות המכר ואילו עלות תקופתית הינה עלות שנובעת מעצם הפעילות בתקופה מסוימת ולאו דווקא מייצור ומכירה של מוצר כזה או אחר ונזקפת כולה לדוח רווח והפסד.

Image1

אם נרצה למצוא את העלות הממוצעת ליחידה, מכיוון שהשיפוע אחיד המשמעות היא שכל יחידה מוסיפה את אותה עלות משתנה של היחידה הקודמת. העלות המשתנה ליחידת מוצר הינה קבועה.

Image1-3

במקרה של עלות קבועה ממוצעת ליחידה נקבל מגמת ירידה יחידתית.

Image1-2

אם נאחד את שני הגרפים נקבל את ה-TC. נתחיל מהחיתוך של FC והגרף יעלה בקצב העלויות המשתנות. כל יחידה נוספת תוסיף לנו לסך העלויות האת העלות המשתנה שלה.

TC = FC + AVC * Q = FC + V * Q

Image1-4

סך העלויות מורכב מסך העלויות הקבועות בתוספת העלות המשתנה ליחידה כפול מספר היחידות. דוגמה :

כאשר מייצרים 10,000 יח', סך עלויות הייצור הוא 150,000 ₪.

כאשר מייצרים 20,000 יח', סך עלויות הייצור הוא 250,000 ₪.

מהן העלויות הקבועות / מהן העלויות המשתנות ?

Image1-5

בין אם נייצר ובין אם לא תהיה עלות קבועה של 50,000 ₪.

באינסוף הוא שואף ל-V (העלות המשתנה ליחידה).

Image1-6

המיון בין עלויות משתנות ועלויות קבועות הוא מיון סובייקטיבי בכל פירמה. ישנן פירמות שעלויות מסוימות אינן תלויות בהיקף הייצור ולכן הן יהיו עלויות קבועות ומצד שני בפירמות אחרות, אותן עלויות יהיו עלויות משתנות מכיוון שהן יהיו תלויות בהיקף הפעילות. דוגמה : שכר גלובלי / שכר לפי שעה.

עלויות ישירות :

 • חומרי גלם שמרכיבים את המוצר
 • שכר עבודה ישירה
 • ייצור על ידי קבלני משנה (גורמים חיצוניים)

עלויות עקיפות : יתר עלויות הייצור

עלויות משתנות : עלויות ישירות + חלק מעלויות עקיפות

עלויות קבועות : עלויות עקיפות (שכ"ד, ארנונה, פחת)

כאשר אנו ניצבים בפני בעיית החלטה האם לייצר או לא לייצר את היחידה הבאה אנחנו לא בוחנים את העלות הממוצעת ליחידה ביחס לתמורה אלא את העלות השולית של היחידה הבאה, כלומר מה תהיה תוספת העלויות שתיווצר לפירמה כתוצאה מהייצור הנוסף לעומת התמורה הצפויה להתקבל. אם התמורה / פדיון שולי תהיה גבוהה מהעלות השולית כדאי לייצר את היחידה הבאה.

דוגמה – עבור 1,500 מחיר המכירה 450 ₪. ברמה של 1,500 יח':

מכירות

675,000

 =1,500*450

עלות המכירות

(550,000)

רווח גולמי

125,000

ישנן עלויות שהן עלויות מעורבות. כאשר חלק מהעלות הוא קבוע וחלק משתנה בהתאם לשינוי בהיקף הפעילות. דוגמה : עלות שכר, אם קצב השינוי בעלות קטן מקצב השינוי בהיקף הפעילות כך נזהה עלות מעורבת. ברגע שקצב השינוי בעלות קטן מקצב השינוי בהיקף הפעילות נפריד בין המרכיב הקבוע למרכיב המשתנה.

החשבונאות הניהולית היא חשבונאות של הטווח הקצר ולכן, קבלת ההחלטות היא לטווח הקצר. בפירמות שמתחילות לפעול בשלב הראשון לא תמיד המכירות יכולות לכסות את העלויות הקבועות ולכן בטווח הקצר המטרה של הפירמה היא לכסות לפחות את העלויות המשתנות הנובעות מהפעילות. פירמה לא תפעל כל עוד מחיר המכירה נמוך מהעלות המשתנה ליחידה.

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 שש × 3 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים