שם הכותב: תאריך: 16 נובמבר 2013

מבוא

חזרה על נקודות חשובות מקורס "בקרה פנימית ומבוא לביקורת דוחות כספיים"

תכנית ביקורת כוללת
ß נהלי ביקורת, שמטרתן איסוף ß ראיות ביקורת, שמאפשרות ß הסקת מסקנות עליהן מבוססת חוות-הדעת של רו"ח מבקר

 

 • תקן אב 8
  קובע ש"עבודת הביקורת תתוכנן כיאות".

 • תקן 74 מילא תוכן אל תוך תקן אב 8, והוא דן בתכנון הכולל של הביקורת. המוצר שמתקבל בסופו של דבר הוא תכנית הביקורת.

  מהי תכנית ביקורת? מסמך/תוצר של תכנון הביקורת. הוא כולל רשימת נהלי ביקורת שיש ליישם בעת הביקורת. מדובר בפעולות של "עשה ואל תעשה". לדוגמא: היה נוכח בעת ספירת מלאי.

 • תקן אב
  9 קובע שרו"ח יערוך סקר על הבקרה הפנימית הקיימת בגוף המבוקר הלכה למעשה, ויביא את התוצאות בחשבון בקביעת היקף הבדיקות.

בקורס זה נתמקד בנהלי הביקורת המבססים (להבדיל מנהלי בקרה, אותם הנהלים שרו"ח מבקר מיישם על-מנת להעריך את הבקרה הפנימית).

 • תקן אב
  10 קובע שרו"ח חייב לבצע את הביקורת בצורה אשר תהווה בסיס מהימן לחוות-דעתו. לשם כך, עליו לקבל ראיות מספיקות באמצעות נהלי ביקורת מקובלים ולנהל ולשמור רישומים שיטתיים (ניירות עבודה), שישמשו עדות לעבודה שבוצעה וביסוס לחוות דעתו. למעשה התקן קובע שמטרת הביקורת היא לאסוף ראיות ביקורת שעל-פיהן הרו"ח מבסס את החוו"ד.
 • תקן 101 דן בתיעוד.

 

תקן 82
דן בראיות הביקורת – מטרת המבקר היא לתכנן ולבצע נהלי ביקורת, כך שיוכל להשיג ראיות ביקורת נאותות ומספיקות שיאפשרו לו להסיק מסקנות עליהן מבוססת חוות-דעתו.

התקן מגדיר מהי ראיית ביקורת: מדובר בכל המידע שהמבקר משתמש בו על-מנת לבסס את החוו"ד. ראיות ביקורת בפירוש כוללות את הנה"ח, אך מסתמכות על מידע נוסף: דוחות מבקר פנימי, פרוטוקולי דירקטוריון, מידע ענפי וכו'.

ס'9 לתקן 82-ישנו מדרג מהימנות של ראיות הביקורת:

 • ראיית ביקורת תהא הכי מהימנה כאשר היא מגיעה ממקור חיצוני.
 • ראיות ביקורת מהגוף המבוקר מהימנות יותר כאשר הבקרות המתייחסות אליהן הן יעילות.
 • ראיות ביקורת הן מהימנות יותר כאשר הן מתועדות, מאשר כאלו שמתקבלות בעל-פה.
 • ראיות ביקורת שמתקבלות במסמכים מקוריים הן מהימנות יותר מאשר בפקס וכדומה.

ביישום נהלי הביקורת אנו כפופים לשיקולי עלות-תועלת (ס'13 לתקן 82), ועל כן נעשה שימוש במדגם (ס'14 לתקן 82).

ס'17 לתקן 82– הדוחכ"ס מבוססים על מצגי ההנהלה: קיום, בעלות, ערך…

בתהליך הביקורת אנו בודקים את מצגי ההנהלה.

מה הם אותם מצגי ההנהלה?

 1. מצגים שקשורים לסוגי עסקאות ואירועים – מצגי זרימה בדוח רוו"ה:

  ראשי תיבות השד-חם:

  1. התרחשות- אבדוק את המצג, האם זה אכן קרה?
  2. שלמות- האם הכל נרשם כראוי?
  3. דיוק- האם הסכומים שנרשמו מדויקים?
  4. חתכים- האם החתך החשבונאי נכון? תאריכים וכדומה.
  5. מיון- האם העסקאות מתועדות בחשבונות הנכונים?
 2. מצגים שקשורים ליום מאזן מסויים – קשורים לתום תק' החשבון ובאים לידי ביטוי במאזן:

  ראשי תיבות זה-קש:

  1. זכויות ומחויבויות- בדיקה האם מדובר בבעלות או בחכירה. בדיקת זכויות לשימוש בפטנט, מוניטין וכו'.
  2. הערכה- האם שיטת הערכת המלאי נכונה? נרי"ר, ממוצע משוקלל וכו'.
  3. קיום- נכסים, התחייבויות והון עצמי- האם הם קיימים? לדוגמא; היה מפעל באילת לצ'יפים ש"קיבל הזמנות מחו"ל" ורצה לצאת לIPO (הנפקה ראשונית)- לאחר שפיזית הגיעו לאילת הבינו שהכל פיקציה, אין קיום של כלום במפעל, שום דבר פיזי נמצא שם.
  4. שלמות- בדיקה האם כל הנכסיפ נרשמו כראוי.
 3. מצגים שקשורים לביאורים וגילויים:

  ראשי תיבות השמד!:

  1. התרחשויות זכויות ומחויבויות
  2. שלמות
  3. מיון לקבוצות ובהירות- חובת הדוחכ"ס להיות ברורים ונהירים.
  4. דיוק והערכה

ס'26-38 לתקן 82 טכניקות הביקורת – סוגי נהלי הביקורת להשגת ראיות

 1. בדיקה – לדוגמא בדיקת חשבוניות.
 2. תצפית – לדוגמא צפייה בספירת מלאי ולבדוק מדגמית את הספירה.
 3. אישורים חיצוניים – מלקוחות, בנקים, ספקים, עו"ד וכו'.
 4. חישוב מחדש – חישוב יתרה ע"פ החשבוניות בעצמנו ולערוך השוואה.
 5. ביצוע ב"ת – ביצוע פעולה בעצמנו מחדש.
 6. נהלים אנליטיים – לדוגמא לבדוק האם חשבון החשמל שהתקבל הוא הגיוני ופרופורציונאלי ביחס לגודל המפעל.
 7. עריכת בירורים – תשאולים – טכניקה מקובלת ונפוצה.

 

סיכוני הביקורת Audit Risk

סיכון הביקורת הוא שהרו"ח המבקר ייתן חוו"ד שגוייה.

AR= Function{IR,CR,DR}

IR= סיכון מובנה = הסיכון שדוחכ"ס או יתרת ח-ן או סוגי עסקאות יהיו חשופים להצגה מוטעית מהותית

CR=
סיכון הבקרה

DR= סיכון החשיפה ß
יש לו שם חדש
ß סיכון אי הזיהוי

ככל שCR וIR נמוכים יותר, כך DR יכול להיות גבוה יותר (נגזר מהם).

 

לצילום השיעור

 

 

 
5 − = שלוש

תואר ראשון
תואר שני
מרצים