שם הכותב: תאריך: 24 נובמבר 2012

תקן ביקורת 92- טעויות והונאות

האחראיות למניעה וגילוי של טעויות והנאות מוטלת באופן בלעדי על הדירקטוריון וההנהלה. על גופים אלה לוודא כי קימות ומופעלות מערכות נאותות של בקרה פנימית שמטרתן לצמצם ככל שניתן את האפשרויות לקיומן של טעויות והונאות ולגלותן בהקדם האפשרי. הדירקטוריון וההנהלה אמורים להפעיל מנגנוני בקרה ופיקוח לבדיקת נאותות הבקרה הפנימית בין היתר בעזרת המבקר הפנימי וועדת הביקורת.

אחראיות רואה החשבון המבקר היא לתכנן את הביקורת באופן שתאפשר לו גלוי של הונאות או טעויות. על המבקר להביא בחשבון סיכונים אפשריים לקיומן של טעויות והונאות, לרבות השפעתן האפשרית על הדוחות הכספיים ובהתאם לכך לתכנן את עבודת הביקורת.

הסבירות לגילוי או חשיפה של טעויות הינה בדרך כלל גבוהה יותר מאשר גילוי או חשיפה של מעילות וזאת מכיוון שמעילות מלוות בדרך כלל בפעולות שתוכננו להסתיר את קיומן.

כאשר יישום נהלי הביקורת שתוכננו על בסיס הערכת הסיכונים מצביע על האפשרות לקיומן של מהילות או תרמיות, על מבקר החשבונאות לבחון את ההשפעה האפשרית על הדוחות הכספיים. אם המבקר סבור, שלמהילה או לטעות עלולה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים עליו לבצע שינויים נאותים בנהלים כגון:

  1. הקצאת כוח אדם מנוסה יותר תוך קיום פיקוח הדוק יותר על העובדים
  2. הרחבת נהלי הבדיקות המבססות.

דוגמא של רישום של עובדים פיקטיביים בארגון:
נהלי ביקורת לגילוי תרמית מסוג זה:

  1. בדיקת פתע של העובדים במקום עבודתם
  2. בדיקת הפרשות לתשלומים סוציאליים
  3. בדיקת שעון הנוכחות
  4. בדיקת כפל חשבונות בנק מוטבים (אם יש שני משכורות שמגיעות לאותו חשבון בנק, יש לבדוק האם מדובר בתרמית או לא)
  5. בדיקת כפל שמות משפחה

 

 

לצילום השיעור

 

 

לסיכום נוסף

 

 

 × שש = 12

תואר ראשון
תואר שני
מרצים