שם הכותב: תאריך: 09 מאי 2014

פרטים            31/12/07        31/12/08

מזומנים        40,000            140,000

לקוחות            30,000            35,000

ספקים            (20,000)        (22,000)

מכונה א׳ נטו        30,000            34,000        ביאור א׳

הלוואות שהתקבלו    (20,000)        (24,000)    ביאור ב׳

הון מניות        (30,000)        (34,000)    ביאור ג׳

פרמייה            (20,000)        (22,000)    ביאור ג׳

מכונה ב׳        ? 6,000         ? 5,000    ביאור ד׳

עודפים            ? (16,000)        ? (112,000)

 

ביאור א׳:

ביום 01/07/08 נרכשה מכונה במזומן בסך 10,000 ש״ח. למעט הנ״ל לא היו רכישות או מכירות נוספות.

י.פ:        30,000

רכישת מכונה    10,000

פחת        (6,000)

סה״כ:        34,000

 

ביאור ב׳:

ביום 01/07/08 התקבלה הלוואה בסך 2,500 ש״ח במזומן. ההלוואות הן מודות למט״ח ועד סוף השנה נשאו הפרשי מט״ח שטרם נפרעו.

י.פ        20,000

קבלת הלוואה    2,500

הפרשי שער    1,500

סה״כ:        24,000

 

ביאור ג׳:

במהלך השנה בוצעה הנפקת מניות בפרמיה של 50% (הכול במזומן).

לחובת עו״ש בנק 6,000

    לזכות הון מניות 4,000

    לזכות פרמייה 2,000

 

ביאור ד׳:

ביום 01/01/04 נרכשה מכונה במזומן בסך 10,000 ש״ח עם פחת של 10%. למעט הנ״ל לא היו אירועים נוספים בגין המכונה.

 

דו״ח תזרים מזומנים

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

רווח השנה        96,000

נטרול לקוחות        (5,000)

נטרול ספקים        2,000

נטרול פחת רכוש קבוע    6,000

נטרול הפרשי שער    1,500

נטרול פחת מכונה ב׳    1,000

סה״כ:            101,500    (כניסה)

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

רכישת מכונה א׳    (10,000)

סה״כ            10,000        (יציאה)

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

קבלת הלוואות        2,500

תמורה מהנפקת מניות    6,000

סה״כ:            8,500        (כניסה)

סה״כ תנועת מזומן: 100,000

 

 

נייר עבודה- תזרים מזומנים:

פרטים י.פ שוטפת תאום לרווח השקעה מימון מזומנים י.ס
מזומנים 40,000 100,000 140,000
לקוחות 30,000 5,000 35,000
מכונה א׳ 30,000 (6,000) 34,000
מכונה ב׳ 6,000 (1,000) 10,000 5,000
ספקים (20,000) (2,000) (22,000)
הלוואות שהתקבלו (20,000) (1,500) (2,500) (24,000)
הון מניות (30,000) (4,000) (34,000)
פרמייה (20,000) (2,000) (22,000)
עודפים (16,000) (101,500) PN5,500
(112,000)
0 (101,500) 0 10,000 (8,500) 100,000 0
דו״ח תזרים מקוצר: 0 101,500 0 (10,000) 8,500 100,000

 

 

לפני הטיפול בשורת העודפים יש לבצע מספר פעולות:

  1. יש לאפס את טור התאום לרווח ע״י שתילת מספר מאזן בטור התאום לרווח ובשורת העודפים.
  2. איזון שורת העודפים מתבצע ע״י שתילת מספר מאזן בטור השוטפת ובשורת העודפים.
  3. יש לסכם את כל הטורים.
  4. לצורך הצגה בדו״ח תזרים יש להפוך את כל הסימנים למעט טור המזומנים.

 

דוגמה נוספת:

            31/12/06        31/12/07

מזומנים        50,000            80,000

הוצאה מראש        3,000            2,700        ביאור א׳

רכוש קבוע נטו        1,000            1,400        ביאור ב׳

הלוואות שניתנו    5,000            6,000        ביאור ג׳

ספקים            (3,000)            (4,000)

הון מניות         (40,000)        (42,000)

 

ביאור א׳:

ביום 01/01/05 שולמו הוצאות ביטוח מראש בסך 3,600 ש״ח במשך 12 שנה.

ביאור ב׳:

ביום 01/03/07 נרכשה מכונה בעלות של 600 ש״ח במזומן. למעט הנ״ל לא היו רכישות או מכירות נוספות.

ביאור ג׳:

ביום 01/07/07 ניתנה הלוואה לצד ג׳ בסך 800 ש״ח. עד יום המאזן נצברו הפרשי הצמדה שטרם שולמו ע״י צד ג׳ בסך 200 ש״ח.

 

 

 

 

 

 

דו״ח תזרים:

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת:

רווח השנה        28,100

נטרול הוצאות מראש    300

נטרול פחת רכוש קבוע    200

נטרול הפרשי הצמדה     (200)

נטרול ספקים        1,000

סה״כ:            29,400

תזרים מזומנים מפעילות השקעה:

רכישת רכוש קבוע    (600)

הלוואה שניתנה לצד ג׳    (800)

סה״כ:            (1,400)

תזרים מזומנים מפעילות מימון:

תמורה מהנפקת מניות    2,000

סה״כ:            2,000

סה״כ רווח:        30,000

 

השקעה בפקדונות

כאשר מתבצעת השקעה מצד החברה בפקדונות, יש לשים לב לתקופת הזמן שבה מצוי הפקדון.

פקדונות עד שלושה חודשים נחשבים כמזומן לכל דבר ועניין. השקעה בפקדונות מעל שלושה חודשים הינה פעולת השקעה.

אין משמעות היכן בוצע הפקדון (בין אם זה פקדון בבנק או בכל חברה אחרת).

 

        י.פ        השקעה    מזומנים    י.ס

מזומנים    1,000                500        1,200

פקדון א׳    0                        300        פקדון לחודש ימים

פקדון ב׳    0        400                400        פקדון לארבעה חודשים

 

למעשה פקדון א׳ מוטמע במזומנים, ולא מופיע בפני עצמו.

בספר בכל שאלה בה רשום פקדון שאינו בבנק הנחת העבודה שלנו שהפקדון הינו לארבעה חודשים.

 

רכישת רכוש קבוע באשראי

כאשר מתבצעת רכישת רכוש קבוע בהקפה, המשמעות הינה שלא הייתה תנועת מזומנים בחברה. אי לכך, פעולה זו לא תיכנס לדו״ח תזרים.

בנייר העבודה יש לנטרל את הפעולה הנ״ל באמצעות טור שלא ייכנס לדו״ח תזרים. הטור נקרא פעולות שלא במזומן.

הטור חייב להיות מאופס בכל רגע נתון.

 

דוגמה:

פרטים            י.פ    תאום לרווח    השקעה    פעולות שלא במזמן    י.ס

רכוש קבוע א׳ נטו    1,000    (100)        500                    1,400

רכוש קבוע ב׳ נטו    1,000    (100)                400            1,300

זכאים            0                    (400)            (400)

 

רכוש קבוע א׳: במהלך השנה נרכש רכוש קבוע במזומן בסך 500 ש״ח.

במהלך השנה נרכש רכוש קבוע ב׳ באשראי ספקים בסך 400 ש״ח שלא שולמו עד סוף השנה.

 

ביאורים:

רכוש קבוע א׳:

י.פ        1,000

רכישה        500

פחת        (100)

י.ס        1,400

 

רכוש קבוע ב׳:

י.פ        1,000

רכישת מכונה    400

פחת        (100)

י.ס        1,300

 

לצילום השיעור7 − אחד =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים