שם הכותב: תאריך: 14 מאי 2014

שיעור 10 – 12/5/14

ייחוס המוניטין למיעוט כאשר קיים שינוי בשיעור ההחזקה שאינו מלווה באיבוד שליטה

אפשרות א – א' מימשה 10% מהון מניותיה של ב'


כאשר המיעוט מוצג בשווי הוגן חלקי, במקרה זה לא מיוחס לו מוניטין במועד השגת השליטה. אם לאחר מכן, האם מכרה חלק ממניותיה ונותרה בשליטה, אזי יש להקטין את המוניטין המיוחס לה ולהקצותו למיעוט אפילו שהוא מוצג בשווי הוגן חלקי. נדגיש כי ההקצאה תבוצע באופן ליניארי מהמוניטין של השולטת ללא פרמיית שליטה!

אפשרות ב – א' רכשה 10% מהון מניותיה של ב'


במקרה זה נוצר מצב שלכאורה צריך להיות מיוחס לחברה השולטת מוניטין גדול יותר (של 90 כי היא מחזיקה 90%). משום שהמיעוט מוצג בשווי הוגן חלקי אין לו מוניטין הרי שהסבת מוניטין ממנו כלפי בעלי השליטה תגרום למוניטין שלילי – הרי שלא נעשה זאת.

לכן, כאשר שיעור ההחזקה של החברה האם גדל וזכויות המיעוט הוצגו בשווי הוגן חלקי, לכאורה המוניטין המיוחס לשולטת אמור לגדול. אך משום שהזשמ"ש מוצג בשווי הוגן חלקי ייווצר מצב שלכאורה ניצור מוניטין שלילי לזשמ"ש בהקצאת מוניטין גדול יותר לשולטת. לפיכך, הפרשות קובעת כי במקרה זה לא נבצע שום הקצאה של מוניטין והמוניטין במאוחד ייוותר 80 ₪.

הנפקת מניות של חברה בשליטתי

כאשר החברה הבת מנפיקה מניות, יכולה החברה האם לרכוש או לא לרכוש בהנפקה. אם החברה האם לא רוכשת מניות בהנפקה – שיעור ההחזקה שלה מדולל בהכרח. אם החברה האם רוכשת מניות בהנפקה – שיעור ההחזקה שלה:

  1. ייתכן ונשאר זהה.
  2. ייתכן ועולה.
  3. ייתכן ויורד.

יש לשים לב כי בדוח הנפרד של החברה האם, כל מה שיכול להירשם זו פקודה של רכישת מניות בהנפקה. אין צורך לבטל שום רווח לצורך המאוחד כיוון שלא נרשם רווח בדוח של החברה האם.

פתרון שאלה "רן ותמיר" (עמוד 33 בחוברת הקורס)

חישוב מוניטין במועד הרכישה

טבלת ע"ע

רווה"פ מאוחד 2007

פקודת איחוד מאזן 31.12.07

זשמ"ש 31.12.07


פקודת יומן בבת בגין הנפקה בדוח הנפרד

פקודת יומן שרשמה החברה האם בגין ההנפקה בדוח הנפרד

חישוב קרן ההון במאוחד

רווח מאוחד 2008

זשמ"ש 31.12.08

פקודת איחוד מאזן 31.12.08

חישוב קרן הון

הרווח שנוצר בדוח הנפרד שלהם כתוצאה ממכירת המניות, איננו זהה לרווח מאותה מכירה מנקודת ראות המאוחד.

פתרון שאלה "ליאת ובוני" (עמוד 42 בחוברת הקורס)

טבלת ע"ע

החברה האם בגין מכירת המניות רשמה בדוח הנפרד

ברוב המקרים, במבחן יהיה שווי הוגן למניה.

חישוב הרווח מהמימוש מנקודת ראות המאוחד

זשמ"ש 31.12.07

הרכב

רווח מאוחד לשנת 2007

פקודת איחוד לרווה"פ כיציאה מרווה"פ מצרפי

בגין תיקון רווח ממימוש השקעה

כיצד ייתכן שלאחר היציאה מהאיחוד ההון העצמי יהיה זהה להון העצמי של החברה האם כפי שהוצג בדוח הנפרד?

נניח שרכשנו השקעה ב-100 ₪ והיא הוצגה בדוח הנפרד בעלות. במאוחד נצברו רווחים בסך של 50 ₪ (מאוחד זהה לאקוויטי רק שאקוויטי מוצג בשורה אחת). מנקודת ראות המאוחד, אם מכרנו את ההשקעה הזו ב-180 ₪, אז הרווח הוא 30 ₪ (180 פחות 150). לעומת זאת, בדוח הנפרד הרווח הוא 80 (180 פחות 100). לצורך המאוחד, יש צורך לבצע תיקון לרווח שרשמה האם בדוח הנפרד על סך של 50 ₪ (80 לעומת 30). לכן, סה"כ הרווחים מנקודת ראות המאוחד הינם 50 רווחי אקוויטי + 30 רווח כתוצאה ממימוש. בדוח הנפרד שנרשם – 80 כיציאה מאיחוד, אין רווחי אקוויטי.

סייג כאשר נצא מאיחוד שההון העצמי לא יהיה זהה להון העצמי הנפרד שלהם. כאשר במאוחד בהון העצמי קיימת קרן הונית בגין שינוי בשיעור החזקה שאינו מלווה באיבוד שליטה.שתיים − 2 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים