שם הכותב: תאריך: 11 דצמבר 2013

ביקורת התחייבויות

 

הקדמה

שאלה: מהו ההבדל בין התחייבויות לבין מה שלמדנו עד כה (נכסים והון)?

תשובה: נושא השלמות. הנושא המרכזי שמטריד את הרו"ח המבקר בביקורת התחייבויות הוא בדיקת השלמות. לעומת זאת, בהתחייבויות אין לנו בעיה של הערכה.

שאלה: מאיזה סוגי התחייבויות בעיקר חושש הרו"ח המבקר?

תשובה: התחייבויות שקיימות ולא רשומות בדוחות הכספיים.

 

ישנן 3 רמות של מחויבויות:

 1. התחייבות
 2. ערבות– במצב בו הלקוח (המבוקר) ערב להתחייבות של משהו אחר –הרו"ח המבקר מחוייב לבחון זאת. יתר על כן, יתכן מצב שלחייב אין יכולת לעמוד בהתחייבויות שלו, ואז הערב יצטרך לבצע הפרשה.
 3. שעבוד– שעבוד נכסים לעולם באים להבטיח חובות. השעבוד הוא קונסטרוקציה משפטית – תמיד יש מסמך שמלווה אותו.
 • למדנו את כל אלו בשיעורים קודמים.

 

מקורות לגילוי התחייבויות אפשריות שלא נרשמו ליום המאזן של החברה:

מדובר במעין תכנית ביקורת, כל אחד מהסעיפים הבאים הם נהלים מבססים.

 1. בדיקת כרטיס הוצאות משפטיות – בחינת מהות התשלום ליועצים המשפטיים עשויה לגלות תשלומים בגין תביעה וכד', שתוצאותיה עלולות לגרום להפסד לחברה. למה חשוב לבדוק כרטיס זה? כדי להגיע לסיבה בגינה שולמה ההוצאה לעו"ד. מדוע הייתה התדיינות משפטית? אולי מפני שיש איזושהי תביעה בדרך? כל אלו יובילו אותנו למציאת קיום התחייבויות שלא רשומות בדוחות הכספיים.
 2. בדיקת שלמות ההוצאות – יש הוצאות שמטבען חוזרות על עצמן כמו תשלומי שכר, שכר דירה וכו'. יש לוודא שבתשלומי השכר יש 12 חיובים שנתיים ולא פחות.
 3. בדיקת חתך קניות – יש לברר אם סחורה שנתקבלה לפני תאריך המאזן אך החשבונית בגינה נתקבלה לאחר תאריך המאזן – נוודא אם אכן נרשמה ההתחייבות בתקופת הדו"ח הכספי בגין קניות עד 31 לדצמבר.
 4. בדיקת התפתחויות לאחר תאריך המאזן – בדיקת תשלומים שבוצעו לאחר תאריך המאזן בגין שירותים שניתנו למבוקר בתקופת המאזן.
 5. קבלת אישורי יתרות מספקים וזכאים אחרים – זוהי ראיית ביקורת חיצונית. גם ממוסדות נבקש.
 6. קבלת אישורים מבנקים ונותני אשראי בנוגע ל: א. ערבויות, ב. התחייבויות תלויות כגון ניכיונות שיקים ג. בטחונות.
 7. בדיקת נאותות ההפרשה לפיצויים ותנאים סוציאליים.
 8. קריאת פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה והדירקטוריון. נשאלת השאלה – אילו פרוטוקולים נקרא? עד לאיזה מועד? התשובה היא – עד למועד תום עריכת הדוחכ"ס (משמע לאחר תאריך המאזן). כשמתקבלים פרוטוקולים לצרכי ביקורת יש לבדוק שלמות בגינם, שכל הפרוטוקולים אכן הגיעו לידי הרו"ח המבקר.
 9. קבלת אישור מעו"ד החברה על תביעות תלויות ועומדות וכן על דיונים העלולים להסתיים בתביעות כאמור.
 10. קבלת דף מידע מרשם החברות ובו פירוט כל השעבודים הרובצים על החברה. כל שעבוד שיוצרת החברה חייב להיות רשום ברשם החברות.
 11. קבלת נסח טאבו לבירור אם המקרקעין לא משועבדים להבטחת התחייבויות.
 12. בדיקת תיק בטחונות ושעבודים בחברה.
 13. בדיקת תיק ההתכתבויות עם הספקים ונותני השירותים.
 14. בדיקת תיק החוזים על מנת לוודא התחייבויות בגין התקשרויות שנטלה על עצמה הפירמה אשר אי עמידה בתנאים תגרור את מימוש ההתחייבות.
 15. קיום שיחות ובירורים עם ההנהלה ופקידות בכירה בנוגע לכלל ההתחייבויות הרובצות על החברה.
 16. קבלת הצהרת ההנהלה על המצאת כל המידע המצוי ברשותה בגין התחייבויות החברה.

לצילום השיעור

 
+ 2 = שמונה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים