שם הכותב: תאריך: 01 מאי 2014

תזרים מזומנים

דו״ח תזרים מזומנים הינו אחד משלושת הדו״חות החשובים במערכת הפיננסית (מאזן, דו״ח רוו״ה ודו״ח תזרים מזומנים). הדו״ח נותן מידע על תנועת המזומן בעסק מתחילת השנה לסופה. תוצאת הדו״ח ידועה בכל רגע נתון מכיוון שהיא למעשה ההפרש בין מזומניםיתרת פתיחה, לבין מזומניםיתרת סגירה.

הדו״ח בנוי משלוש קבוצות עיקריות:

 1. תזרימי מזומנים מפעילות מימון.
 2. תזרימי מזומנים מפעילות השקעה.
 3. תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת.

 

תזרימי מזומנים- פעילות מימון:

הפעילות הנ״ל כוללת את כל הפעולות המימוניות (לא הוצאות מימון) שאירעו בעסק, כגון:

 1. גידול או קיטון במשיכת יתר בבנקים.
 2. קבלת הלוואות.
 3. החזר בגין הלוואות שהתקבלו (בסעיף ב׳).
 4. תשלום דיבידנד.
 5. תמורה מהנפקת מניות.

 

תזרים מזומנים- פעילות השקעה:

הקבוצה הנ״ל כוללת את כל התמורות בגין ההשקעות ההוניות (לא הון מניות) בעסק, כגון:

 1. רכישת רכוש קבוע במזומן.
 2. תמורה ממכירת רכוש קבוע במזומן.
 3. נתינת הלוואות לצד ג׳.
 4. החזר בגין מתן הלוואות.
 5. השקעה בפיקדונות מעל שלושה חודשי הפקדה.

 

תזרים מזומנים- פעילות שוטפת:

לקבוצה הנ״ל נכנסים כל האירועים במזומן אשר שייכים לדו״ח רוו״ה. למעשה, תוצאת הפעילות של הקבוצה הנ״ל הינה דו״ח רוו״ה על בסיס מזומן.

 

דוגמה א׳:

להלן תמצית מאזני חברה ל31.12.06 ול31.12.07.

 

            31/12/06        31/12/07

מזומנים בקופה    1,500            2,500

לקוחות            500            700

ספקים            (300)            (400)

עודפים            (1,700)            (2,800)

 

דו״ח תזרים:

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

רווח השנה        1,100

נטרול כל ההכנסות וההוצאות בהקפה:

בנטרול לקוחות        (200)

בנטרול ספקים        100

תוצאת הדו״ח        1,000

 

כלומר: כניסת מזומן בסך 1,000 ש״ח מפעילות הקשורה לסעיפי דו״ח רוו״ה.

 

דוגמה ב׳:

            31/12/08        31/12/09

מזומנים        20,000            80,000

לקוחות            40,000            43,000

הוצאות ביטוח מראש    500            400        הערה א׳

רכוש קבוע א׳        1,000            1,300        הערה ב׳

רכוש קבוע ב׳        1,000            800        הערה ג׳

עודפים            (62,500)        (125,500)

 

הערה א׳:

במהלך השנה נוצרה פקודת יומן:

לחובה הוצאות ביטוח

    לזכות הוצאות ביטוח מראש

הערה ב׳:

ביום 31/12/09 נרכש רכוש קבוע במזומן בסך 300 ש״ח

הערה ג׳:

במהלך השנה נרשמו הוצאות פחת בסך 200 ש״ח.

 

דו״ח תזרים:

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת:

רווח השנה:                63,000        (הפרש עודפים בין השנים)

נטרול לקוחות:                (3,000)

נטרול הוצאות מראש:            100

נטרול פחת רכוש קבוע:            200

סה״כ תזרים מזומנים מפעילות שוטפת: 60,300

תוצאת דו״ח רוו״ה במזומן, כלומר, הכנסות במזומן פחות הוצאות במזומן: 60,300 ש״ח.

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

רכישת רכוש קבוע            (300)        (יציאת כספים לצורך קניית רכוש קבוע)

תוצאת הדו״ח:                60,000        (הפרש מזומנים בין השנים)

 

דוגמה ג׳:

 

            31/12/10        31/12/11

מזומנים        300,000        400,000

רכוש קבוע א׳        1,500            4,500        הערה א׳

הון מניות        (4,000)            (5,000)        הערה ב׳

עודפים            (297,500)        (399,500)

 

הערה א׳:

ביום 01/07/11 נרכש רכוש קבוע במזומן בסך 5,000 ש״ח. למעט הפעולה הנ״ל לא היו רכישות ו/או מכירות של רכוש קבוע.

רכוש קבוע:

י.פ        1,500

רכישה במזומן    5,000        השקעה

פחת        (2,000) PN    שוטפת

י.ס        4,500

 

הערה ב׳:

ביום 01/07/11 בוצעה הנפקת מניות במזומן בערך הנקוב.

 

דו״ח תזרים:

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת:

רווח השנה:                102,000

נטרול פחת רכוש קבוע:            2,000

תזרים מזומנים מהשקעה:

רכישת רכוש קבוע            (5,000)

תזרים מזומנים ממימון:

תמורה מהנפקת מניות            1,000

תוצאת הדו״ח:                100,000

 

 

דוגמה ד׳:

                31/12/07    31/12/08

מזומנים            20,000        120,000

לקוחות                4,000        5,000

הלוואות שניתנו לצד ג׳        5,000        6,000        הערה א׳

משיכת יתר בבנקים        (4,000)        (4,800)

הלוואות שנתקבלו מצד ג׳    (5,000)        (6,200)        הערה ב׳

הון מניות            (1,000)        (1,400)        הערה ג׳

פרמייה על מניות        (400)        (500)

עודפים                ? (18,600)    ? (118,100)

 

הערה א׳:

במהלך השנה ניתנה הלוואה לצד ג׳ בסך 1,000 ש״ח.

הערה ב׳:

במהלך השנה התקבלה הלוואה מהבנק בסך 800 ש״ח.

כל ההלוואות נושאות הפרשי הצמדה בסך 400 ש״ח שטרם שולמו עד תאריך המאזן.

 

הלוואות שנתקבלו מצד ג׳:

י.פ             5,000

התקבלה הלוואה    800

הפרשי הצמדה        400

י.ס            6,200

 

הערה ג׳:

במהלך השנה בוצעה הנפקת מניות בסך 400 ש״ח ע.נ תמורת 500 ש״ח (400 ע.נ ו100 פרמייה).

 

דו״ח תזרים:

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת:

רווח השנה:                99,500

בנטרול לקוחות:            (1,000)

נטרול הפרשי הצמדה:            400

תזרים מזומנים מהוצאות השקעה:

נתינת הלוואות לצד ג׳            (1,000)

תזרים מזומנים מהוצאות מימון:

גידול במשיכת יתר            800

קבלת הלוואה                800

תמורה מהנפקת מניות            500

תוצאת הדו״ח:                100,000

 

בהוצאות השקעה והוצאות מימון ישנה נוסחה פשוטה:

אם יוצא כסףמינוס

אם נכנס כסףפלוס

 

לצילום השיעור− 4 = ארבע

תואר ראשון
תואר שני
מרצים