שם הכותב: תאריך: 01 דצמבר 2013

דוגמא לרכישה בשלבים ומימוש-

גרסת הדפסה להורדה

חברה א' רכשה ומימשה מניות של חברה ב' במהלך השנים 2008-2010 כדלהלן:

תאריך ערך נקוב הערות
01/07/08 5000 ההשקעה סווגה כמוחזקת למסחר
01/04/09 20000 בכוונת חברה א' להחזיק את ההשקעה לזמן ארוך
01/10/09 10000 בכוונת חברה א' להחזיק את ההשקעה לזמן ארוך
01/07/10 (5000) בכוונת חברה א' להחזיק את ההשקעה לזמן ארוך
31/12/10 (23000) החל מיום 31/12/10 ההשקעה סווגה כמוחזקת למסחר

שער מניות חברה ב' בבורסה- ש"ח

01/07/08 6.5 31/12/09 9.2
31/12/08 7.2 01/07/10 9.7
01/04/09 7.878 31/12/10 12
01/10/09 9.09

 

הרכב ההון העצמי של חברה ב' ליום 01/07/08-

הון מניות 100000
פרמיה 200000
עודפים 300000
סה"כ 600000

 

נתונים נוספים:

רווחי ב':

01/07/08-31/12/08 100000
שנת 2009 200000
שנת 2010 150000

הניחו כי הרווחים מתפלגים באופן נורמלי על פני השנה.
ביום 31/12/2008 חילקה חברה ב' דיבידנד בסך 20000.
ביום 31/12/09 חילקה חברה ב' דיבידנד בסך 60000.
עודפי העלות מיוחסים למוניטין בלבד.

נדרש: תנועה והרכב חשבון ההשקעה.

פתרון-

01/07/08 ח- השקעה
ז- מזומן > 5000*6.5=32500

בשלב זה יש החזקה של 5% ß טיפול לפי IAS 39 , קבוצה 1 FVTPL

31/12/08 ח-השקעה
ז- רווח מני"ע > 5000*(7.2-6.5)=3500

ח- מזומן
ז- הכנסות מדיבידנד > 20000*5%=1000

יתרה מאזנית של ההשקעה ל-31/12/08 עומדת על 5000*7.2=36000

עד ה-01/04/09 ההחזקה נמצאת תחת IAS 39 ומאותו מועד היא עוברת לטיפול לפי IAS 28 ולכן נטפל בהשקעה בהתאם.

01/04/09 ערב הרכישה הנוספת נבצע שיערוך:

ח- השקעה
ז-רווח מני"ע > 5000*(7.878-7.2)= 3390

יתרת השקעה 5000*7.878=39390

01/04/09 חישוב עודף עלות למועד העלייה לאקוויטי (השגת השפעה מהותית לראשונה)-

על פי המתודולוגיה שלמדנו, כאשר משיגים לראשונה השפעה מהותית בחברה שיש בה כבר החזקה, רואים בכך שתי עסקאות: עסקה ראשונה היא מימוש ההשקעה הקיימת בשווי הוגן והכרה ברווח והעסקה השנייה היא רכישת מלוא ההחזקה החדשה (שתי הרכישות).
במקרה שלנו, היות ועל פי IAS 39 זקפנו את השערוך לרווח והפסד, אין צורך בטיפול נוסף. אילו הינו בקבוצה מס' 4 עד ליום 01/04/09, הינו משערכים את ההשקעה כנגד קרן הון. במקרה כזה, ב01/04 במועד הרכישה הינו מממשים את קרן ההון לרווח והפסד כאילו מדובר במימוש.

ההון של חברה ב' ליום 01/04/2009 :
יתרת פתיחה הון עצמי 600000
רווח 2008 100000
דיבידנד שחולק (20000)
רווח 2009 על הרבעון שנה לפני הרכישה 200000*1/4=50000 סה"כ הון חברה ב' 730000

ומכאן שעודף העלות יחושב כך:

תמורה:
שולם 20000*7.878=157560 (ערך נקוב כפול שער המניה)
שווי החזקה ישנה 39390
סך התמורה 196950
שווי מאזני שנרכש- 730000*25%=(182500)
מוניטין P.N 14450

(*) מעתה, הטיפול בהשקעה של א' ב-ב' יעשה על פי IAS 28, שיטת השווי המאזני.
היות והרכישה הבאה מתבצעת ב- 01/10/09 והיות ולאחר הרכישה החדשה שתהיה באוקטובר שיעור ההחזקה משתנה, נחשב את התנועה בחשבון ההשקעה עד השינוי, כלומר עד ה-30/09 ולאחר מכן נטפל באופן בדיד בשינוי עצמו.

חישוב התנועה בחשבון ההשקעה 01/04/2009-30/09/2009-

יתרת פתיחה השקעה 196950 (עלות ההשקעה, סך התמורה בחישוב עודף העלות)
רווחי אקוויטי-
החלק ברווחי ב' 25%*(200000*1/2)= 25000
יתרת סגירה 221950

הרכב חשבון ההשקעה 30/09/09-

ההון של חברה ב' כעת עומד על 730000 שחישבנו קודם + הרווח של התקופה שחלפה (חצי שנה) שעומד על 200000*1/2=100000, כלומר סה"כ ההון של חברה ב' הוא 830000.

החלק בהון 25%*830000=207500
מוניטין 14450
סה"כ 221950

01/10/09 רכישה נוספת בתוך שיטת השווי המאזני-

לאור העובדה שהרכישה היא בתוך שיטת השווי המאזני, חישוב עודף העלות ברכישה הוא רק בגין החלק שנרכש, במקרה שלנו 10% ולא מדובר בשיטת ה-step acquisition שהיא מה שיישמנו כאשר עלינו לראשונה לשווי מאזני.

שולם 10000*9.09=90900
הון שנרכש 10%*830000=(83000)
מוניטין 7900

התנועה בחשבון ההשקעה 01/10/09-31/12/09-

יתרת פתיחה 221950
השקעה נוספת 90900
רווחי אקוויטי:
החלק ברווח 35%*(200000*1/4)=17500
דיבידנד 35%*60000=(21000)
יתרת סגירה 309350

הערה- ניתן לראות שהדיבידנד שמחולק בסוף שנה נלקח לפי 35% משום שזהו שיעור ההחזקה הסטטוטורי (חוקי) של החברה. עם זאת, בחישובי השווי המאזני רשמנו רווחים בכל תקופה לפי שיעור ההחזקה שהיה קיים בפועל בתקופה הרלוונטית והעובדה שעלינו בשיעור ההחזקה לא תשנה את הסכום שזקפנו בתקופות קודמות כרווח. לכאורה, יש כאן סתירה שכן מישהו יכול לומר שהזכויות ברווח הן 35%. מה שמגשר על הסתירה הזו היא העובדה ששינוי בשיעור ההחזקה מלווה בתשלום של כסף כך שלמעשה חברה א' שילמה במזומן על 10% מהרווחים ההיסטוריים של החברה ומאותו מועד הם שלה אך היא לא תכיר ברווח בגינם.

הרכב חשבון ההשקעה ליום 31/12/09-

ההון של חברה ב' כעת עומד על 830000 שחישבנו קודם + הרווח של התקופה שחלפה (רבע שנה) שעומד על 200000*1/4=50000 ובניכוי הדיבידנד שהוא 60000, כלומר סה"כ ההון עומד על 820000.

החלק בהון 35%*820000=287000
מוניטין 14450+7900=22350 (מוניטין משתי הרכישות)
סה"כ 309350

התנועה בחשבון ההשקעה 01/01/10-30/06/10-

יתרת פתיחה 309350
רווחי אקוויטי:
החלק ברווחי חברה ב' 35%*(150000*1/2)=26250
יתרת סגירה 335600

הרכב חשבון ההשקעה ליום 30/06/10-
ההון של חברה ב' כעת עומד על 820000 שחישבנו קודם + הרווח של התקופה שחלפה (חצי שנה) שעומד על 150000*1/2=75000, כלומר סה"כ ההון של חברה ב' הוא 895000.

החלק בהון 35%*(820000+150000*1/2)=313250
מוניטין 22350
סה"כ 335600

01/07/10 ירידה בשיעור ההחזקה בשיטת השווי המאזני-

כאשר מתקיימת מכירת מניות ויש ירידה בשיעור ההחזקה, מממשים את החלק היחסי שנמכר. מחשבים רווח/הפסד מהמימוש של אותו חלק יחסי ומרגע זה ממשיכים ליישם את שיטת השווי המאזני על אחוז ההחזקה שנותר (כלומר הנמוך יותר).

חישוב רווח ההון מהמכירה-

תמורה 5000*9.7=48500
השקעה שמומשה 335600*5%/35%=(47943) (מומשו 5% מתוך סך ההחזקה של 35%)
רווח הון 557

הרכב חשבון ההשקעה לאחר המימוש 01/07/10-
ההון של חברה ב' כעת עומד על 895000.

החלק בהון 30%*895000=268500
מוניטין 22350*30/35=19157
סה"כ 287657 ניתן למצוא זאת גם ע"י 335600*30/35

התנועה בחשבון ההשקעה 01/07/10-30/12/10-

יתרת פתיחה 335600
מימוש השקעה (47943)
סה"כ יתרת פתיחה 287657
רווחי אקוויטי 30%*(150000*1/2)=22500
יתרת סגירה 310157

הרכב חשבון ההשקעה 30/12/10 (רגע לפני המימוש)-
ההון של חברה ב' כעת עומד על 895000 שחישבנו קודם + הרווח של התקופה שחלפה (חצי שנה) שעומד על 150000*1/2=75000, כלומר סה"כ ההון של חברה ב' הוא 970000.

החלק בהון 30%*970000=291000
מוניטין 19157
סה"כ 310157

31/12/10 מכירה ואיבוד השפעה מהותית-

כאשר מאבדים השפעה מהותית, יש למעשה לראות בכך שתי עסקאות: עסקה של מכירה של ההשקעה כולה ורכישה של ההחזקה החדשה לפי שווי הוגן. טכנית, ניתן לחלק את חישוב הרווח לשני חלקים: החלק הראשון נובע מהחלק שמימשנו בפועל (23%) והחלק השני הוא חלק רעיוני שהוא בעצם שיערוך של 7% שנותרו לשווי הוגן דרך רווח והפסד.

חישוב הרווח-
שלב 1, החלק שמומש:

תמורה 23000*12=276000
מימוש 310157*23/30=(237787)
רווח ממימוש בפועל 38213

שלב 2, החלק שנותר, רווח רעיוני משערוך:

7000*12-(310157*7/30) =11630

סה"כ רווח 49843

פקודת היומן:
ח- מזומן 276000
ז- השקעה בשווי מאזני 310157
ח- השקעה בני"ע סחירים 7000*12=84000
ז- רווח הון P.N 49843

הערה- באופן עקרוני, לא נדרש להראות את הניתוח של מרכיבי הרווח והניתוח הנ"ל של שני השלבים, הדבר בוצע לצורך ההבנה איזה חלק של הרווח מומש במזומן ואיזה חלק נובע מהוראות IAS 28 (ניתן להסתפק בפקודת היומן).

הערה נוספת- הטיפול החשבונאי הזה לא היה משתנה אם חברה א' היתה מחליטה לסווג את 7% בקבוצה מספר 4. הסיבה היא שהרווח לא נחשב לרווח משערוך אלא שמדובר בגישת שתי העסקאות, לפי IAS 28 גם ה-7% מומשו ונרכשו מחדש ולכן גם אם היה מדובר בקבוצה 4, היה כאן מימוש ויש לממש את קרן ההון לרווח והפסד.

 

הנפקות!

ההבדל המהותי בין הנפקה למכירה ישירה של מניות הוא שבמכירה מדובר בעסקה בין בעלי מניות שבה החברה איננה מעורבת, הנפקה זו גם עסקה בין בעלי מניות ובה אחד קונה והשני מתדלדל (מדלל אחזקותיו). ההבדל הוא שבהנפקה הכסף נכנס לתוך החברה ולכן היא צד לעסקה.

דוגמא בהנפקת מניות ע"י המוחזקת-

ביום 01/01/08 רכשה חברה א' 30% מהון המניות של חברה ב'. מוניטין שנוצר ברכישה הסתכם ב-20000.

להלן הרכב ההון העצמי של חברה ב' ליום 30/12/08-

הון מניות רגילות 1 ₪ 100000
פרמיה 100000
עודפים 300000
סה"כ 500000

ביום 31/12/08 הנפיקה חברה ב' 20000 מניות נוספות תמורת 160000 ₪.

התייחסו למקרים הבאים:

  1. חברה א' לא רכשה מניות בהנפקה
  2. חברה א' רכשה 3600 מניות בהנפקה
  3. חברה א' רכשה 18000 מניות בהנפקה

פתרון-

הרכב חשבון ההשקעה 30/12/08 (רגע לפני)-

החלק בהון 30%*500000=150000
מוניטין 20000 (נתון)
סה"כ 170000

שיעורי החזקה תחת כל אחת מההנחות:

הנחה א' הנחה ב' הנחה ג'
30000/(100000+20000)=25% (30000+3600)/(100000+20000)=28% (30000+18000)/(100000+20000)=40%
ירידה בשיעור ההחזקה ß מימוש ירידה בשיעור ההחזקה ß מימוש
אך יש לזכור כי שולם פה כסף ע"י א'
עלייה בשיעור ההחזקה ß עודף עלות נוסף

הנחה א':

הרכב חשבון ההשקעה לאחר ההנפקה-

החלק בהון 25%*(500000+160000)=165000
מוניטין 20000*25%/30%=16667
סה"כ 181667

ח- השקעה ב-ב'
ז- רווח הון > 181667-170000=11667

חישוב הרווח כאשר מדובר בהנפקה, כאשר החברה המחזיקה לא משתתפת בהנפקה הוא ההפרש בין יתרת חשבון ההשקעה לפני ההנפקה לבין יתרת חשבון ההשקעה אחרי ההנפקה. בעצם, לא מעורב כאן שום חשבון נוסף. בהחלט יתכן שכתוצאה מירידה בשיעור ההחזקה, יתהווה הפסד. באופן כללי ניתן לומר שאם הדילול הוא נמוך (ירידה בשיעור ההחזקה נמוכה) וסכום הכסף שנכנס גבוה- נצפה לרווח. לחילופין, אם הדילול גבוה והכסף הוא נמוך- יהיה הפסד.

הנחה ב':

הרכב חשבון ההשקעה אחרי ההנפקה-

החלק בהון 28%*(500000+160000)=184800
מוניטין 20000*28%/30%=18667
סה"כ 2034467

ח- השקעה 203467-170000=33467
ז- מזומן 3600*(160000/20000)=28800 מחיר למניה 8 ש"ח
ז- רווח P.N 4667

הצגת ההנפקה בתנועה בחשבון ההשקעה-

יתרת פתיחה 170000
השקעה נוספת 28800
רווח מהנפקה 4667
סה"כ 203467

כאשר החברה המחזיקה יורדת בשיעור ההחזקה אבל משתתפת בהנפקה, כדי לבחון האם יש רווח או הפסד מהעסקה יש להביא בחשבון שתי השפעות מנוגדות: השפעה אחת היא ההשפעה של הגידול בחשבון ההשקעה (ניתן לחשוב על מקרים שבהם יש הנפקה, החברה המחזיקה מעורבת ולמרות זאת חשבון ההשקעה קטן). השפעה שניה היא שיש את אלמנט המזומן שיצא החוצה, זהו בכל מקרה קיטון בנכס. התמהיל של השינוי בחשבון ההשקעה תוך הבאה בחשבון של המזומן שיצא, הוא זה שיוצר את הרווח/ ההפסד מהעסקה.

הערה- אם ברמה של חשבון ההשקעה יש הפסד, למשל במקרה שלנו כשסכום ההשקעה אחרי ההנפקה נמוך מ-170000, נניח 160000- ההפסד הכולל מהעסקה ייקח גם את המזומן בחשבון. הירידה במזומן היא בכל מקרה הפסד של 28800 ומכאן שבדוגמה זו ההפסד הכולל הוא 38800.

הנחה ג':

חישוב עודף עלות-

שולם 18000*8= 144000
הון עצמי שנרכש 40%*660000-(30%*500000)=(114000)
מוניטין 30000

הרכב חשבון ההשקעה לאחר הרכישה-

החלק בהון 40%*660000=264000
מוניטין 20000+30000=50000
סה"כ 314000

התנועה בחשבון ההשקעה-

יתרת פתיחה 170000
השקעה נוספת 18000*8=144000
סה"כ 314000

כפי שניתן לראות, ההבדל בין רכישה ישירה של מניות לבין רכישה בהנפקת מניות מתבטא בחישוב החלק בהון שנרכש. היות שגם שיעור ההחזקה משתנה וגם סכום ההחזקה הגולמי של ההון משתנה, הדרך היחידה לבצע את החישוב היא להשוות את חלקה של החברה המחזיקה בהון אחרי העסקה לבין החלק שהיה לה לפני העסקה. מעבר לכך, אין השפעות נוספות ויש לזכור שבתנועה בחשבון ההשקעה, כאשר משתתפים בהנפקה, יש השקעה נוספת בכל מקרה בסכום המזומן.

 

 

 

 7 × = חמישים שש

תואר ראשון
תואר שני
מרצים