שם הכותב: תאריך: 08 דצמבר 2013

שבוע 9 – 08/12/2013

(cשבוע 8 התקיים תרגול כפול)
דוחות ביניים – IAS34

רקע כללי

הדיווח הכספי לדוחות ביניים אמור לספק למשתמשים מידע כספי לפרקי זמן הקצרים משנה. על מנת להסתייע בו, הן לחיזוי הרווחיות לשנה והן לחיזוי הרווחיות לתקופה של מעבר לשנה אחת. בחינת הרווחיות בתקופה המדווחת, תוך השוואתה לתקופה המקבילה אשתקד, מאפשרת איתור מוקדם ככל האפשר של נקודות מפנה במגמת הרווחיות והנזילות והערכת ביצועי החברה.

מנקודת מבט חשבונאי, הבעייתיות של הדוח הכספי לתקופת ביניים קשורה בעיקרה לשאלה האם יש לראות בתקופת הביניים תקופה חשבונאית העומדת בפני עצמה או שיש לראות בה תקופה המהווה חלק אינטגראלי מהשנה כולה. במילים אחרות, האם כללי החשבונאות שפותחו במקורם בעבור דוחות כספיים שנתיים תואמים את צורכי הדיווח לתקופות ביניים או שיש לפתח עבורם כללי חשבונאות מיוחדים.

בחשבונאות קיימות שתי גישות יסוד לדיווח כספי לתקופות ביניים:

 1. גישה אינטגראלית – גישה זו רואה בתקופת הביניים חלק אינטגראלי ובלתי נפרד של השנה כולה. לפיכך, צבירה ודחייה של הכנסות והוצאות תושפע משיקולים והערכות המתייחסים לפעילות של כל השנה. גישה זו רואה בדיווח הכספי לדוחות ביניים כלי עזר לחיזוי התוצאה העסקית של השנה כולה.
 2. גישה דיסקרטית – גישה זו רואה בתקופת הביניים כתקופה העומדת בפני עצמה ולא רואים בה כחלק מתקופה ארוכה יותר. על פי גישה זו, מדידת ההכנסות וההוצאות תבוצע באותו אופן כפי שהדבר מתבצע בדיווח השנתי, כלומר המדיניות המיושמת בדוחות הכספיים השנתיים תיושם גם בדוחות הביניים.

על פי תקן בינלאומי 34 נבחרה באופן עקרוני הגישה הדיסקרטית אך יחד עם זאת הותרו מספר חריגים אשר יטופלו בהתאם לגישה האינטגראלית, כך שלמעשה מיושמת גישה מעורבת ונקבע בתקן בס' 28:

 1. תאגיד ירשום בדוח הכספי לתקופת ביניים את אותה מדיניות חשבונאית שיושמה בדוח הכספי השנתי.
 2. תדירות הדיווח של התאגיד אסור שתשפיע על מדידת תוצאות הפעילות השנתית.

מטרת התקן

לקבוע כללי דיווח ועקרונות להכרה ומדידה בדוחות כספיים לתקופות ביניים. התקן לא מטיל חובה לפרסם דוחות ביניים, לקבוע תדירותם או את מועד פרסומם, אלא קובע את תכולתם, כללי הכרה, מדידה וגילוי לגבי החברות שיפרסמו דוחות ביניים.

תחולה

על פי תקנות ניירות ערך חברה ציבורית חייבת לערוך דוחות רבעוניים ולפרסם אותם עד חודשיים מתאריך המאזן. כלומר, יוצא מכך שכל החברות הציבוריות מחויבות בעריכת דוחות רבעוניים, חברות פרטיות אשר הן חברות מוחזקות של חברות ציבוריות וכל חברה אחרת שבוחרת בכך.

תכולת דיווח כספי לדוחות ביניים

על פי התקן, דוחות הביניים יערכו במתכונת תמציתית, אלא אם כן החברה נדרשת לערוך דוחות כספיים במתכונת מלאה. הכוונה להצגת הדוחות הכספיים הבאים:

 1. מאזן.
 2. דוח רווח והפסד.
 3. דוח על השינויים בהון העצמי.
 4. דוח תזרים מזומנים.
 5. ביאורים תמציתיים נבחרים.

נדון בטיפול בהוצאות והכנסות בדוחות ביניים על ידי ניתוח הסעיפים הבאים:

 1. הוצאות בלתי סדירות – יירשמו ברבעון שבו התהוו.
 2. הוצאות והכנסות הנקבעות על בסיס שנתי (כמו הוצאות מיסים או אחוז הנחה על רכישה שנתית מספק) – חלק מההוצאות וההכנסות נקבעות על בסיס היקף פעילות שנתי, לדוגמה: בונוסים כאחוז מרווח שנתי, הנחות מספקים או הנחות ללקוחות הנגזרים מהקניות או המכירות השנתיות. במקרים אלו בדוחות הכספיים לתקופות ביניים יש לחשב את ההוצאה או ההכנסה בהתאם לאומדן השנתי המעודכן. שינוי אומדן בתקופות מאוחרות יותר יטופל כבשינוי אומדן רגיל בדרך של חישוב מצטבר בניכוי הסכום שנרשם ברבעונים קודמים.


 

לצילום התרגול+ שתיים = 6

תואר ראשון
תואר שני
מרצים