שם הכותב: תאריך: 20 דצמבר 2014

שיעור 8:

מיסוי דו שלבי והכנסה מדיבידנד

מיסוי דו שלבי-חברות:

 • הכלל לגבי המס החל על חברות מצוי בסעיף 126 (א) לפקודה ולפיו שיעור המס בשנת 2014 הינו 26.5%.
 • חלוקת דיבידנדים לידי בעלי מניות החברה בשיעור של 30%. בידי בעלי המניות נראה את הדיבידנד כהכנסה לפי ס' 2(4) לפקודה.
 • סך הכל יוצא 48.5% (

ולחברה יש גמישות להחליט אם מחלקים דיבידנדים או לא.

 

מיסוי חד שלבי-יחידים:

שיטת המיסוי הרגילה אצל יחיד היא לפי מס שולי כלומר לפי מדרגות מס עד 48%.(מדרגת מס מקסימאלית)

 

שיעורי המס החל על מקבל הדיבידנד

סעיף 125 ב לפקודת מס הכנסה קובע:

 • יחיד- 25%
 • יחיד שהיה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו לו "בעל
  מניות מהותי" בחברה- 30%

בעל מניות מהותי– בהתאם להגדרה בסעיף 88 ככלל, מי שמחזיק במישרין ובעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב- 10% לפחות מאמצעי השליטה בחברה.

 • חברה תושבת חוץ(זרה)- 25%
 • חברה תושבת חוץ שהיא בעל
  מניות מהותי– 30%

 

סעיף 126 (ב) לפקודת מס הכנסה קובע:

דיבידנד המתקבל אצל חברה תושבת ישראל מחברה תושבת ישראל אחרת לא יחויב במס (ובתנאי שמקורו של הדיבידנד בהכנסות שהופקו או נצמחו בישראל ושהיו חייבות במס חברות).

 

סעיף 126 (ג) לפקודת מס הכנסה קובע:

דיבידנד המתקבל אצל חברה תושבת ישראל, שמקורו מהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל וכן מדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל, יחויב במס בשיעור של 25%

 

 

המס המצרפי החל על חלוקת רווחי החברה "עד הבית" כאשר מדובר במחזיק יחיד (או

חברה תושבת חוץ) הינו כדלקמן:

בעל מניות מהותי: 48.55%= 30%*(100-26.5)*26.5%

בעל מניות רגיל: 44.875%= 25%*(100-26.5)*26.5%

שיעור המס החל על יחיד הבוחר לאגד פעילותו באמצעות חברה זהה בקירוב לשיעור המס המקסימלי החל על יחיד עצמאי אשר אינו פועל באמצעות חברה, קרי כ- 48% מס מאחר והמטרה של המחוקק היא למנוע הפליה בדרכי ההתאגדויות השונות.

יתרונות המיסוי הדו שלבי:

 1. כפי שצוין לעיל שיעור המס המקסימלי במקרה של יחיד ובמקרה של חברה הינו כ- 48% . ההבדל בין יחיד לחברה הוא שבכל מקרה יחיד חייב במס על כל הכנסותיו החייבות ואין לו אפשרות של דחיית תשלום המס ואילו חברה חייבת במס חברות 26.5%) על הכנסותיה ויש את האפשרות שלא להתחייב במס נוסף במידה ולא ) מחלקים את ההכנסות כדיבידנד לבעלי המניות. דחיית המס הזו בחברה מאפשרת גמישות כלכלית (החזר הלוואות מהיר יותר, השקעה בעסק והשקעות אחרות).
 2. חשוב לציין כי דיבידנד הינו חלוקת רווחים ולכן הוא נעשה בשלב שלאחר הפקת ההכנסות. לאור האמור דיבידנד לא מותר כהוצאה בחברה.
 3. בחברה יש אפשרות לבעל מניות יחיד שעובד בה, לשלב בין שני מקורות הכנסה. מקור אחד הוא הכנסה ממשכורת (שממוסה לפי שיעור המס השולי החל מ- 10% ). משכורת היא הוצאה מוכרת בחברה ולכן חוסכת לחברה 26.5% מס חברות. מקור שני של הכנסה הוא באמצעות חלוקת דיבידנד. בכל מקרה, יש לבצע תכנון מס נכון .שילוב נכון בין הוצאת משכורת מהחברה לבין חלוקת דיבידנד בהתאם למציאות הקיימת באותה חברה.

בסיס הדיווח

דיבידנד יחויב במס לפי בסיס מזומן, קרי במועד חלוקת הדיבידנד ולא מועד הכרזתו.

מקום הפקת ההכנסה

לפי מקום מושבו של חבר בני האדם שמשלם את הדיבידנד לפי הוראות סעיף 4א.

 

סעיף 2(4) הכנסות מריבית

ריבית- אין הגדרה לריבית בפקודה ולכן נלך לפי החוק. ריבית זוהי תשואה על הון.

אם הכנסת הריבית היא אינטגראלית לעסק מקור החיוב הוא 2(1) ולא 2(4) תמיד
2(1) גובר על 2(4).

פס"ד ברוך צימרמןברוך זכה בפרס במפעל הפיס ,כאשר הפרס שולם לו באיחור. ברוך תבע את מפעל הפיס וזכה. בימ"ש קבע שברוך יקבל את הזכייה שלו עם הפרשי ריבית. ואז התעוררה
השאלה האם הפרשי הריבית ששולמו על זכייה במפעל הפיס חייבים במס או לא? הוא זכה בפרס לפני 2003 (לפני שהיה מיסוי על הגרלות ולכן טען מאחר והם איחרו בתשלום ולכן הכל פטור ממס. בימ"ש קבע שהריבית חייבת במס כי הוא אומר שכאשר משולמת ריבית היא לא חייבת להיות ביחסים של לווה -מלווה (כמו בבנק) היא יכולה להיתן כפיצויי על "האחזקה" של הכסף ולכן מאחר והריבית באה לפצות על האחזקה של הכסף לכן פיצויי על אחזקה של כסף זה סוג של ריבית שחייבת במס. ובימ"ש קובע כי ברוך ישלם את המס על הריבית.

שיטת הדיווח:

בריבית-אין קביעה לשיטת דיווח ולכן אני מדווח לפי מקור ההכנסה הראשי שלי כלומר: אם אני מדווח בעסק שלי על מזומן כך גם בריבית וכנ"ל לגבי מצטבר.

 

סעיף 125 ג -שיעורי המס שחלים על הריבית ליחיד:

חברות חייבות במס לפי מס חברות ולכן גם ריבית חייבת לפי מס חברות בהתאם להוראות 126א.

 

סעיף 125ג' (רבתי) דן לגבי יחיד

הכלל בס' 125ג (ב) מתחיל לקבוע שיעורי מס: (שיעורי מס מופחתים)

 • 125ג(ב)- אתה משלם מס שלא יעלה על 25% על מרכיב הריבית הריאלית
 • 125ג(1)- 15% על ריבית מתוכנית חיסכון שאינה צמודה או שצמודה חלקית.

דוגמא 125ג(ב) פיקדון בבנק –אני רוצה לשים את הכסף בפיקדון והבנק מציע לי תוכנית שהיא צמודה למדד ובנוסף לקבל גם 1% ריבית ריאלית. הריבית הריאלית היא הרווח האמיתי שלך כי המדד רק שומר על ערך הכסף. ולכן במקרה כזה אני ממסה את הריבית הריאלית ב25%. ואת הפרשי הצמדה אני לא ממסה כי זה שמירה על ערך הכסף.

דוגמא 125ג(1):- הבנק מציע לך תוכנית שהיא לא צמודה וקבלת ריבית ללא תלות של 2%. במקרה בו אני לא יודע לחלץ את המדד אז נכנס ס'ג(1) ולכן אני מקבל הנחה במס כלומר אני משלם על כל מרכיב הריבית שאני מקבל 15%.

סעיף 125ד– מדבר על חריגים לשיעורי המס המופחתים: (רק על יחידים)

חריגים לשיעורי מס מופחתים:

 1. הכנסה מעסק אצלו– אם כל העסקים משלמים מס לפי מדרגות אז למה אדם שהעסק אצלו זה מתן הלוואות ישלם פחות ולכן הוא ישלם על הריבית שיעורי מס רגילים. אם אתה לא 2(4) אלה 2(1) אז שיעורי המס הם מדרגות המס.
 2. אם תובעים ניכויי של הוצאות ריבית- מקזזים לו את הנטו וממסים אותו לפי מדרגות מס.
 3. בעל מניות מהותי שקיבל ריבית מחברה בשליטתה– אם בעל שליטה נתן הלוואה לעסק בחברה בשליטתי ואני רוצה לקבל ריבית מההלוואה הזו ולכן היא תמוסה אצל בעל השליטה לפי מדרגות המס הרגילות שלו.
 4. יחסי עובד מעביד ומתן רווחים- אם עובד נתן הלוואה למעביד שלו והיא משלמת לו ריבית אז היא תחויב לפי שיעורי מס רגילים ולא מופחתים. אלה אם כן שלמרות שמתקיימים יחסי עובד מעביד נתתי לו ריבית לא חריגה אלה אותה ריבית שנתנו בשוק.ואז יהיה שיעורים של 25% או 15% (מופחתים).

 

 

 

דמי ניכיון:

ניכיון- זה סוג מרכיב הסיכון שלוקחים על פירעון מוקדם. לדוגמא: מגיע אדם עם שיק דחויי ומבקש ניכיון שיקים. זהו סוג של ריבית-על מרכיב הסיכון שהשיק יפרע עוד מספר חודשים ולכן אני גובה עמלה מסוימת.

למעשה זה לא שונה מריבית ולכן אותו כלל שחל על ריבית יחול על ניכיון.

 • חברה– שיש לה הכנסות מדמי ניכיון תמוסה לפי מס חברות
 • יחיד-הכנסה מניכיון תמוסה ב 15% או ב 25%. למעט החריגים כאשר אותם החריגים חלים פה.

סעיף 121 בכללותו הוא שיעורי המס הפרוגרסיבים של היחיד והוא מבחין בין 2 דרגות מיסוי:

 • 121א– שיעור התחלתי הוא 31% עד 48%
 • 121ב– על אף האמור בא' בסוג הכנסה "יגיעה אישית"-משלח יד,עסק,עבודה וכו'-הכנסה אקטיבית. בסוגי הכנסה כאלה יחולו שיעורים מופחתים (מדרגות נמוכות החל מ 10%).

  בנוסף נקבע כי אדם מעל גיל 60 ללא קשר לסוג הכנסתו ימוסה לפי שיעורי מס מופחתים.שש × 3 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים