שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2014

תרגיל מסכם בהשקעות

 

ביום 01/07/08 רכשה חברה א׳ 40% בחברה ב׳.

הפרש מקורי ליום ביצוע ההשקעה הסתכם ב30,000 ש״ח.

סכום ששולם ע״י חברה א׳ ביום ביצוע ההשקעה הינו 100,000 ש״ח. רווחי חברה ב׳ בשנת 2008 התפלגו בצורה אחידה לאורך השנה והסתכמו ב60,000 ש״ח.

הפרש מקורי מיוחס מחציתו לרכוש קבוע (מכונה) עם יתרת אורך חיים בת 4 שנים ומחציתו השנייה למוניטין.

 

נדרש:

  1. פקודות יומן
  2. שחזור חן השקעה
  3. השוואה להון עצמי

 

01/07/08

לחובההשקעה בחברה ב׳ 100,000 ש״ח

    לזכותעו״ש בנק 100,000 ש״ח

 

הפרש מקורי (30,000):

15,000 מוניטין.

15,000 מכונה– 3,750 לשנה.

 

שווי חברה: 175,000 ש״ח. (70,000*1/0.4)

 

לחובההשקעה בחברה ב׳ 10,125 ש״ח    3,750/2 -30,000*40%

    לזכותרווחי אקוויטי 10,125 ש״ח

 

שחזור חן השקעה:

01/07/08 השקעה ראשונית        100,000

31/12/08 רווחי אקוויטי        10,125

סה״כ:                    110,125

 

הון עצמי חברה ב׳:

י.פ                     175,000

רווחי 2008                30,000

סה״כ:                    205,000

חלקי בחברה ב׳            82,000

הפרש מקורי מוניטין            15,000

הפרש מקורי מכונה            13,125

סה״כ:                    110,125

 

בשנת 2009 הרוויחה החברה 30,000 ש״ח.

ביו 31/12/09 הוכרז דיבידנד ע״י חברה ב׳ בסך 20,000 ש״ח לתשלום ביום 01/04/10.

ביום 01/07/10 בוצעה רכישה נוספת בשיעור 10% ע״י חברה א׳.

סכום ששולם ביום ביצוע הרכישה הסתכם ב25,000 ש״ח.

רווחי 2010 בחברה ב׳ הסתכמו ב50,000 ש״ח והתפלגו בצורה אחידה.

הפרש מקורי מיוחס למלאי בחברה ב׳. מלאי זה נמכר עד סוף השנה.

 

31/12/09

לחובההשקעה בחברה ב׳ 8,250 ש״ח     3750 -30,000*40%

    לזכותרווחי אקוויטי 8,250 ש״ח

 

לחובהדיבידנד לקבל 8,000 ש״ח

    לזכותהשקעה בחברה ב׳ 8,000 ש״ח

 

2010

 

01/04/10

לחובהעו״ש בנק 8,000 ש״ח

    לזכותדיבידנד לקבל 8,000 ש״ח

 

01/07/10

לחובההשקעה בחברה ב׳ 8,125 ש״ח

    לזכותרווחי אקוויטי 8,125 ש״ח

 

לחובההשקעה בחברה ב׳ 25,000 ש״ח

    לזכותעו״ש בנק 25,000 ש״ח

 

חישוב הון עצמי חברה ב׳ (נכון ל30/06/10):

י.פ                205,000

רווחי 09            30,000

דיבידנד 09            (20,000)

רווחים עד 06/10        25,000

סה״כ:                240,000

 

הפרש מקורי מיוחס למלאי:1,000     25,000-24,000

 

31/12/10

לחובההשקעה בחברה ב׳ 9,625 ש״ח     25,000-1000-3750/2*50%

    לזכותרווחי אקוויטי 9,625 ש״ח

 

שחזור חן השקעה:

י.פ 08                110,125

רווחי אקוויטי 09        8,250

דיבידנד                (8,000)

רווחי אקוויטי 06/10        8,125

השקעה נוספת            25,000

רווחי 12/10            9,625

סה״כ                153,125

 

חישוב הון עצמי חברה ב׳ (נכון ל31/12/10):

י.פ                240,000

רווחי 10            25,000

סה״כ:                265,000

חלקי בחברה ב׳        132,500

הפרש מוניטין            15,000

הפרש מכונה            5,625

סה״כ:                153,125

 

ביום 01/01/11 ממשה חברה א׳ 20% מהשקעתה בחברה ב׳ תמורת 40,000 ש״ח.

רווחי 2011 בחברה ב׳ הסתכמו ב60,000 ש״ח.

 

50%        153,125

40%        122,500 PN

 

לחובהעו״ש בנק 40,000

    לזכותהשקעה בחברה ב׳ 30,625

    לזכותרווח הון 9,375

 

 

הפרש מקורי חדש להפחתה ביום 01/01/11:

מוניטין: 12,000     15,000*04/0.5

מכונה:    4,500        5,625*0.5/0.4

 

לחובההשקעה בחברה ב׳ 21,000     3000- 60,000*40%

    לזכותרווחי אקוויטי 21,000

 

ירידה משווי מאזני לשווי הוגן

בעת ירידה משווי מאזני לשווי הוגן יש לרשום את חשבון ההשקעה על פי שוויה של ההשקעה בבורסה. הסיבה לכך הינה מכיוון שחזרנו לשיטה הנהוגה בשווי ההוגן. החל מרגע זה אנו מיישמים את שיטת השווי ההוגן ומכיוון שכך אין משמעות ליתרת ההפרשים המקוריים וכן לא תהיה השוואה להון עצמי בחברה ב׳.

 

המשך דוגמה:

הון המניות המקורי של חברה ב׳ הינו 100,000 מניות בנות 1 ש״ח. ביום 01/01/12 מימשה חברה א׳ 80% מהשקעתה בחברה ב׳.

 

שווים של המניות בבורסה של חברה ב׳:

01/01/12    10

21/12/12    25

 

התמורה שהתקבלה בגין המימוש– 100,000 ש״ח.

 

01/01/12

במסגרת מימוש המניות, אנו מוכרים 8,000 מניות. ערך המניות עומד על 80,000 ש״ח.

לחובהעו״ש בנק 100,000

    לזכותהשקעה 63,500

    לזכותרווח מימוש השקעה 36,500

 

31/12/12

לחובההשקעה בחברה ב׳ 125,000

    לזכותהכנסות משיערוך 125,000

 

לצילום השיעור4 + = שש

תואר ראשון
תואר שני
מרצים