שם הכותב: תאריך: 09 דצמבר 2014

שיעור 7
– המשך כללי התנהגות מקצועית

כלל 14

 1. – ניתן לשתף בהכנסות החבר אך ורק מי שהוא רו"ח, כאשר רו"ח מחו"ל ייחשב כרו"ח.

שאלה: האם רו"ח סיני יכול להיות שותף במשרד רו"ח ישראלי?

תשובה: לא, חל איסור על שותפות במשרד רו"ח בישראל עם מי שאינו רו"ח ע"פ חוק רו"ח תשט"ו 1955, דהיינו מי שלא הוסמך ע"י מועצת רו"ח בישראל. האמור לעיל מסתמך על תקנה 1(א)(5) בתקנות רו"ח – התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע תשכ"ה 1965. כמו כן, בסעיף 7 לכללי האתיקה, נקבע כי רו"ח לא יעסוק בשותפות לראיית חשבון עם מי שאינו חבר לשכה.

שאלה: האם משרד ישראלי רשאי להקים סניף של המשרד בקזחסטן, להכניס שותפי קזחסטנים ולפעול שם?

תשובה: כן, ניתן להקים סניף בחו"ל לרבות שותפות עם רו"ח זרים ובלבד שחוקי המקום (בחו"ל) אינם אוסרים זאת. האמור נתמך ע"י סעיף 7 וסעיף 14 לכללי האתיקה.

 1. במצבים בהם אחד השותפים נפטר/עזב ומשולם לו ע"י המשרד שגר קבוע, לא יראו בכך פגיעה בכללי האתיקה, גם אם יורשיו אינם רו"ח.
 2. דמי מוניטין לא ייחשבו כשיתוף בהכנסות לצורך כלל זה. (למשל, אם משלמים למישהו שכבר אינו שותף בחברה על כך ששמו עדיין מופיע בשם החברה)

כלל 8

 1. שם הפירמה – נקבע ששם הפתיחה יכלול את שם רו"ח או שם השותפים הנוכחיים או הקודמים, כלומר, לפירמה יש את הזכות לשמר את שמה, כיוון והשם של הפירמה הינו המוניטין שלה, זאת גם אם חל שינוי בהרכב השותפים. הפירמה תהיה רשאית לשמר את שמה המקורי כי הציבור התרגל לשם הזה וכך מזהה את הפירמה. כמו כן, אסור לקרוא לפירמה בשם מסחרי כי זה פגיעה בכבוד המקצוע. התוספת "ושות'" יכולה לבוא רק אם ישנו עוד לפחות שותף אחד ששמו לא נכלל בשם הפותח של הפירמה.
 2. אחריות השותפים – קיימים כאמור 4 סוגי אחריות – פלילית (אחריות אישית), משמעתית (גם אישית), אחריות נזיקית וחוזית (אחריות משותפת).

כלל 9

רק השותף יכול לחתום על מסמכים הטעונים חתימת רו"ח. הסיבה לכך הינה האחריות הכבדה אשר מוטלת על רו"ח בחתימתו. בהתאם לתדריך שפרסמה הלשכה, ניתן להאציל את סמכויות החתימה ב2 מקרים: מילואים ומחלה ממושכת. (כלל זה חל גם על עיסוקים נלווים)

כלל 10

אסור לרו"ח להעסיק אדם שרישיונו נשלל או שהלשכה שללה לו את החברות בלשכה. הכלל לא חל על העסקת אותו אדם במסגרת השירותים הנלווים.

כלל 11 – איסור שידול

שידול הינו פיתוי או מאמץ להשפיע על מישהו שלא בדרך הישר. אסור לשדל לקוחות כיוון וזה גורם לזילות במקצוע, הלקוחות צריכים להגיע למשרד ע"ב הידע, המוניטין, המקצועיות…

כלל 12 – השגת עבודה

תנועת הלקוחות במשרדי רו"ח צריכה להיות מבוססת על השירות המקצועי ולא על הטבות שונות שזיכה בהם הלקוח. האיסור מתייחס למתן טובות הנאה גם לצד שלישי (מתווך) בהשגת עבודה בראיית חשבון ולא לגביי שירותים נלווים. יש לציין כי הסעיף אינו חל על רו"ח המחפש עבודה כשכיר באמצעות חברת כח אדם.

כלל 13 – שכר טרחה

 1. – אסור לקבל שכ"ט בהתאם לתוצאות השירות (אסור שכר נגזר). הנושא נידון גם בחוק החברות סעיף 161 ובהמשך יילמד גם בנושא אי התלות.
 2. – אסור לתת שירות ללא תמורה (בחינם) או בתמורה נמוכה מהשכר הסביר והמקובל לגביי אותו שירות. שכר סביר מקובל לוקח בחשבון את הידע, הניסיון, הכישורים, המיומנות, האחריות כאשר בודקים זכר סביר ומקובל ביחס לתיקים מקבילים באותו משרד. יחד עם זאת, עשויים להיות מצבים בהם רו"ח יהיה מעוניין לתת הנחה כלשהי ללקוח (למשל ללקוח חדש), אז נקבע שניתן לתת הנחה אבל מוגבלת, הנחה של עד שליש מהשכר הסביר המקובל.
 3. סייגים לתמרוה נמוכה או בחינם:
  1. ניתן לתת שירות בתמורה נמוכה אם התמורה שרו"ח היה יכול לקבל (שכ"ט) במידה והיה מקבל, שקולה לתרומה שרו"ח יכול לתת למוסד ציבורי כהגדרתו. (לשמל, אם יכל לגבות 100ש"ח אך בפועל גבה רק 90ש"ח וה- 10ש"ח נחשבים לתרומה)
  2. שירות מקצועי שאינו כרוך במתן חוו"ד הניתן במסגרת קשר אישי (למשל אם מישהו במעלית שאל אותי שאלה שקשורה למקצוע שלי)
 4. התנדבות אישית – האמור בפסקאות (ב) ו-(ג) לעיל , אינו רלוונטי כשמדובר בהתנדבות אישית של רו"ח בתפקיד ניהולי, ארגוני במוסד ציבורי כהגדרתו.

כלל 15

משרד החבר מנוע מלשמש בנוסף לכל מטרה עסקית או מקצועית אחרת.

כלל 16 – חילופי רו"ח

*לקרוא תדריכים בנושא

"חבר לא יתן שרות מקצועי ללקוחו של חבר בעניין שהאחר כבר החל לטפל בו, אלא בהסכמת האחר, זולת אם סרב האחר לתת הסכמתו ללא נימוק סביר. הנמנע מלענות לבקשת הסכמה תוך זמן סביר, דינו כדין מסרב ללא נימוק סביר…".

רו"ח חדש לא יכול לתת ללקוח פוטנציאלי שירותים מקצועיים מבלי לקבל את הסכמתו של קודמו. הכלל מתייחס הן לשירותי ראיית חשבון והן לשירותים נלווים (שירות מקצועי – זהו שירות מתמשך, שאינו נפסק בתקופה מסוימת).

כאשר מציעים לרו"ח חדש לקבל מינוי כרו"ח של אדם/תאגיד, יתן רו"ח החדש את הסכמתו רק לאחר שוידא שאין התנגדות מוצדקת למינויו ע"י רו"ח הקודם.

כלל זה בא למנוע, בין היתר, מצב של SHOPPING OPINION (קניית חוו"ד): נסיון של הלקוח לקנות את חוות הדעת הרצויה לו באמצעות חיפוש אחר אותו רו"ח אשר יסכים לתת לו את החוו"ד הרצויה. (אין הכוונה לאסור על הלקוח לפנות לרו"ח אחר ולקבל ממנו את דעתו בנושא).

הכלל מחייב את רו"ח החדש לפנות בכתב לרו"ח הקודם ולבקש את הסכמתו לחילופין, והתשובה צריכה להיות מופנית ישירות לחבר החדש כשהיא מנומקת.

נימוק סביררו"ח חדש אינו רשאי לטפל בלקוח חדש אם רואה החשבון הקודם מנמק זאת בנימוק סביר:

 1. אם הלקוח דרש מרואה החשבון הקודם לנהוג בניגוד לחובתו המקצועית או בניגוד לכל דין (רצונו של הלקוח להחליף את רו"ח הקודם משום שהוא לא הסכים להיענות לדרישת הלקוח הנובעות ממגבלות כללי החשבונאות, תקני הביקורת ונוהליה או מחוק מדינה).
 2. הלקוח מבקש לקבוע את שכרו של רואה החשבון הקודם למטה מהסביר והמקובל.
 3. אם יש לרו"ח הקודם תביעות או דרישות כספיות מוצדקות מאת הלקוח שטרם נתמלאו – קיים חוב כספי כלפי רו"ח הקודם.

זמן סבירתדריך הלשכה קבע: כי חובה על רו"ח המוחלף להשיב לרו"ח החדש תוך פרק זמן של 15 ימי
עסקים.

שתיקה לאחר פרק זמן זה תחשב כסירוב ללא נימוק סביר– ואז לא תהיה כל מניעה מלהתחיל בעבודה. יש לציין כי רו"ח החדש אמור לוודא כי הפניה האמורה בכתב התקבלה אצל רו"ח הקודם וזאת ע"י משלוח המכתב בדואר רשום או אישור מסירה אחר. כמו כן, בהתאם לתדריך נקבע כי מניין 15 ימי העסקים הינו קביעת מסגרת, ואין הכוונה כי רו"ח החדש ימתין בדיוק לסיום 15 ימי העסקים מבלי לפנות קודם לכן לרו"ח הקודם, לתזכר אותו ולהתריע בפניו בשל כך (עניין זה מתקשר לכלל 2 בו נקבע כי על החבר לנהוג בין היתר בהגינות, לשמור על רמה מוסרית וכן לנהוג בכבוד ובאדיבות כלפי העמיתים).

סירוב של רואה החשבון הקודם ללא נימוק סביראם רואה החשבון הקודם אינו משיב או שתשובתו סתמית, אין זה נימוק סביר. רו"ח הקודם לא יכול
להסתתר מאחורי טענות סתמיות כי הוא מתנגד להחלפה מסיבות מקצועיות, מבלי לפרטן. על מנת לפרטן
ראשית עליו לקבל את הסכמת הלקוח וזה לאור חובת הסודיות שחלה עליו.

תשובת רואה החשבון הקודם לרואה החשבון החדשאין רואה חשבון חדש יכול לפעול אלא על סמך תשובה חיובית מפורשת מרואה החשבון הקודם המופנית
במישרין אליו והמגיעה לידיו באופן אישי.
המצאת אישור ע"י הלקוח כי אין לרואה החשבון הקודם התנגדות, כדוגמת מכתב התפטרות של המבקר
הקודם או מסמך אחר המעיד על הסכמתו לסיום תפקידו – אינה נחשבת להסכמה.

פטירתו של רואה חשבון או רואה חשבון שאינו יכול לתת שירותים – כאשר רו"ח נפטר, או נמנע ממנו לעבוד מסיבות בריאותיות, או נעדר דרך קבע ממשרדו או לא ניתן לאתרו – רו"ח חדש, טרם קבלת המינוי, חייב לקבל את הסכמתו של נשיא הלשכה או מישהו מטעמו. המטרה היא למנוע נזק ליורשים או לבני משפחתו של רואה החשבון הקודם שנפטר או שחדל מלמלא את תפקידו כאשר אין המשכיות למשרד. (אולם אם היורשים מגיעים להסכם עם משרד רואה חשבון אחר למכירת כל תיקי המשרד, הרי, שבמקרה זה לא חל האמור בכלל 16 כיוון שקיימת המשכיות של המשרד והעיזבון מקבל את התמורה הכספית המגיעה לו).

JOINT
AUDIT – ביקורת במשותף
במצב בו הלקוח מבוקר על ידי 2 רואי חשבון, ולאחר תקופה מסוימת החליט הלקוח לוותר על מינויו שלך
אחד מרואי החשבון ולהסתפק בביקורת על ידי רואה חשבון אחד – יחול כלל 16. (רו"ח שנשאר לבד לבקר, חייב את אישורו של רו"ח שעזב על מנת להמשיך את הביקורת לבד)

קיום הליכים משפטיים או בוררותהתנגדות לחילופין מצד רו"ח הקודם אפשרית כל עוד לא הוחל בהליכים משפטיים (כולל בוררות).
אם לשם מימוש התביעה כבר החלו הצדדים בהליך משפטי, הרי שנפסק הקשר בין רואה החשבון הישן לבין
הלקוח וניתן אור ירוק לחילופין.

שיתוף פעולה בין רואה החשבון הקודם לרואה החשבון החדשעל רו"ח הקודם לשתף פעולה עם רואה החשבון החדש בכל הקשור למתן מידע , הסברים ושחרור
חומרים מתוך ניירות העבודה לצרכי צילום לרואה החשבון החדש, תמורת תשלום סביר.

*בהתאם לתדריך בדבר חילופי רו"ח נקבע כי יחסי חברות והגנה הדדית מפני הכשלה מחייבים בדר"כ את רו"ח הקודם לשתף פעולה עם רו"ח החדש.

כלל 17

על רו"ח חל איסור עשיית פרסומת לעצמו כעוסק בראיית חשבון וכן עליו לנקוט באמצעים סבירים למניעת פרסומת אסורה בידי אחרים. הכוונה לפרסומת של רו"ח כרו"ח ושל רו"ח כעוסק בשירותים נלווים שבהם מצויין דבר היותו כרו"ח או דבר עיסוקו כרו"ח

כללים 17(ג) ו- 17(ה) – מה מותר ומה אסור לגבי פרסום?

 

מותר 17(ה)

אסור 17(ג)

 • ניסיון מקצועי בראיית חשבון;
 • ניסיון והתמחות בעיסוקים נלווים;
 • תארים אקדמאיים שרכש;
 • כשרות לעיסוק בראיית חשבון בחו"ל;
 • שנות ותק בראיית חשבון;
 • פירוט שותפיו ועובדיו;
 • מען ודרכי התקשרות;
 • שמות שותפים שפרשו או שנפטרו תוך ציון עובדה זאת.
 • דברי שבח או השוואה לאחר;
 • מצג שווא – עובדות לא נכונות;
 • עובדות מטעות;
 • שמות לקוחות – בעבר ובהווה;
 • שכר טרחה או הבסיס לחישובו;
 • תפקיד ציבורי שהוא ממלא;
 • תוצאות שהשיג עבור לקוחותיו.

 

כללים 17(ו) ו-17(ז) – אמצעי פרסום

מותר

אסור

 • מסירת מידע במענה שלא לשם הפצתו לאחרים;
 • דיוור ישיר – פנייה לאדם מסוים בפקס, מייל, SMS ובחלוקה ידנית;
 • עיתונים;
 • אתר האינטרנט שלו;
 • שלט כניסה סמוך למשרד או למשרד הקודם בגודל ובנוסח המקובלים לתחום. (30X40 אינצ')
 • ברשות הרבים, לרבות שלטי חוצות כרזות אויר וכו';
 • אמצעי תקשורת אלקטרוניים, כגון רדיו וטלוויזיה;
 • חלוקה אקראית, כגון פליירים.

 

כלל 18

אם יש ספק ביישום כללים 1-17, יש לפעול ולבקש את חוות דעתה של הוועדה לפירוש כללי האתיקה.

שאלה: רו"ח מבקש להיבחר כחבר כנסת, האם מותר לו להשתמש בתואר רו"ח בבחירות?

תשובה: כן, מותר תארים אקדמאיים, בנוסף, בהתאם לתדריך של לשכת רו"ח בדבר עידוד השימוש בתואר "רו"ח" משנת 87', נקבע כי מותר לפרסם את שם רו"ח ולצידו התואר "רו"ח" אך ללא שם המשרד או כתובת, כל עוד זה קשור לפעילות מקצועית, ציבורית ופוליטית.

 

לצילום השיעור

 

 

לסיכום נוסף

 

לסיכום נוסף

 × 9 = שישים שלוש

תואר ראשון
תואר שני
מרצים