שם הכותב: תאריך: 14 מאי 2014

שיעור 8 – 07/04/14

דוחות כספיים נפרדים

דוחות כספיים נפרדים הם דוחות המוצגים על ידי חברה אם או חברה המחזיקה בחברה כלולה, כאשר בדוחות הכספיים הנפרדים, ההשקעה בבת או בכלולה תוצג לפי עלות או לפי הוראות IAS-39 (שווי הוגן). תקן IAS-27 מאפשר בנוסף לדוחות המאוחדים או לדוחות על בסיס השווי המאזני להציג דוחות נפרדים אך הוא אינו מחייב.

דיבידנדים בין חברתיים

דיבידנד שחברה בת מחלקת בחלקו משולם / נזקף לטובת החברה האם. בדוח המאוחד אין משמעות לדיבידנד שחולק מהבת לאם שהרי מדובר כביכול בעסקה ביני לבין עצמי (יחידה כלכלית אחת). לפיכך, בדוח המאוחד דיבידנד זה יבוטל. הדיבידנד שנראה בדוח המאוחד הוא רק הדיבידנד שהחברה הבת חילקה לזשמ"ש ורק הוא יקבל ביטוי בדוח על השינויים בהון, בקרנות ובעודפים. כמובן שאם החברה האם חילקה דיבידנד, הרי שיש לקחת אותו בחשבון שכן יחולק לבעלי מניותיה (חיצוניים).

בדוח המאוחד אם כך, אין לכלול את ההכנסות מדיבידנד שרשמה החברה האם בדוח הנפרד שלה. כמובן שאם הדיבידנד הנ"ל רק הוכרז אין לראות בדוח המאוחד חייבים או זכאים בגין דיבידנד שהרי אלה יתרות בין חברתיות (יש לבטלן כמו ניפוח מחזורים).

פתרון דוגמה – "אסנת" ו"אופיר" (החל מעמוד 20 בחוברת הקורס)

חישוב מוניטין

במאזן המאוחד 31.12.07

פ. יומן לאיחוד מאזן כיציאה ממאזן מצרפי

2008

בדוח הנפרד של החברה הבת בגין הדיבידנד נרשם:


בדוח הנפרד של החברה האם בגין הדיבידנד נרשם:

לכאורה, לצורך המאוחד כיציאה מדוחות מצרפיים, יש לבצע את הפקודה:

בפועל, אין לתקן את העודפים למאוחד וזאת משום שהעודפים של החברה האם גבוהים מדי ב-70 ₪ משום שבדוח הנפרד החברה האם רשמה הכנסות מדיבידנד אשר הגדילו לה את העודפים ואילו בדוח הנפרד של החברה הבת, העודפים נמוכים מדי ב-70 ₪ משום שהיא נתנה ביטוי למלוא הדיבידנד (עבור החברה האם ועבור הזשמ"ש). במאזן המצרפי (שלב לפני האיחוד), מצרפים הן העודפים של החברה האם והן את העודפים של החברה הבת. לכן, לכאורה יש להקטין את העודפים של האם ב-70 ₪ ולהגדיל את העודפים של החברה הבת ב-70 ₪. משמע – למאוחד אין לבצע שום התאמה היות והעודפים התקזזו ביניהם. אך עם זאת, עדיין יש לתקן את הדוח רווח והפסד המאוחד ולבטל את ההכנסות מדיבידנד שרשמה החברה האם.

לסיכום, יש לתת ביטוי לדיבידנד רק בפקודת האיחוד לדוח רווח והפסד (ביטול ההכנסות מדיבידנד) ולא לפקודת האיחוד של המאזן !

פ. יומן איחוד לרווה"פ כיציאה מרווה"פ מצרפי

זשמ"ש

תנועה

במאזן המאוחד 31.12.08

פ. יומן לאיחוד מאזן כיציאה ממאזן מצרפי – 31.12.08

*עודפים (בת) במועד הרכישה + הפחתת ע"ע במצטבר + חלק המיעוט ברווח במצטבר – (בניכוי) דיבידנד למיעוט.− 2 = חמש

תואר ראשון
תואר שני
מרצים